Setkání v Českém Krumlově

Autor: Franc <(at)>, Téma: 3. Informace, Vydáno dne: 20. 10. 2006

Ve dnech 22. – 24. září 2006 proběhl v českém Krumlově mezinárodní workshop Instrumentalizované vzpomínky? Česko-německé jednání o překážkách na cestě k evropské intergraci/Instrumentalisierte Erinnerung? Tschechisch-deutsche Gesprächsrunde über Hindernisse auf dem Weg zur europäischen Integration , pořádaný Společností pro evropský dialog (SPED) ve spolupráci s Rosa Luxemburg Stiftung.

 V Českém Krumlově se za účasti asi 30 zájemců z České republiiky, Německa a Polska probírala různá témata spojená s problémy v česko-německých vztaz9ch, které v současnosti zatěžují cestu obou národů k evropské integraci.

Stále žhavé historické tematice se věnovaly příspěvky Hanse-Henninga Hahna, profesora moderních východoevropských dějin na Univerzitě Carla von Ossietzkého v Oldenburgu, který se věnoval problematice historických stereotypů v česko-německých vztazích a jeho manželky, Evy Hahnové, která se zaměřila zejména na využívání historických stereotypů v německém historickém revizionismu v oblasti česko-německých dějin.

Ze sociologického úhlu pohledu se pak současnému stavu česko-německých vztahů věnoval František Zich, profesor Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Ve svém příspěvku opíral především o výsledky rozsáhlého sociologického průzkumu v českém pohraničí, který provedl se svými spolupracovníky.

O česko-německých aktivitách zaměřených na mládež účastníky workshopu informoval představitel SPED, RNDr. Milan Prokeš.

Poslanec Evropského parlamentu ing. Jaromír Kohlíček se pak ve svém vystoupení koncentroval především na téma meziregionální spolupráce.

S činností portálu www.labournet.de zaměřeného na podporu mezinárodní spolupráce v rámci levicového dělnického hnutí seznámila účastníky jeho šéfredaktorka, německá novinářka a průmyslová socioložka Mag Wompelová.

Všechny příspěvky vyvolaly zajímavou diskusi, i když se jen v minimální míře vyskytly větší kontroverze. Do budoucna by možná neuškodilo názorové spektrum účastníků v rámci možností ještě více rozšířit. Setkání v Českém Krumlově by se totiž mělo stát pouhým počátkem cyklů různých seminářů a setkání, které by měly přispět k procesu evropské integrace. Pokud se týká jejich tematického zaměření, účastníci krumlovského workshopu se shodli, že otázky spojené s dějinami styků Čechů a Němců mají v dnešních diskusích stále značnou relevanci, a proto by bylo dobře jim i nadále věnovat pozornost.

 Organizátoři dalších jednání by se měli zaměřit zejména na otázku vývoje národních stereotypů a jejich instrumentalizace v politickém boji. Zároveň by se však diskuse neměla omezovat pouze na problematiku svázanou s minulostí. Proto účastníci workshopu doporučují pořádat také diskuse a setkání věnovaná současné problematice, především otázkám spojeným s nerovnostmi na pracovním trhu v obou zemích a s tématem vzdělání a školství.

Martin Franc