Co nás čeká a o čem se musíme poradit

Autor: Vojtěch Filip <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 01. 03. 2007

Minulý rok, rok trojích voleb, nám přinesl mnohé zkušenosti a poučení. Zklamání z jejich výsledků bezesporu ovlivnilo mnohé z nás. Očekávali jsme, a průzkumy veřejného mínění tomu nasvědčovaly, mnohem větší úspěchy především v parlamentních volbách.

Pochopitelně mnohé vlivy jsou již známé. Bezuzdná antikomunistická kampaň a snaha za každou cenu poškodit levici, způsobila u mnohých voličů odklon od KSČM a příklon k sociální demokracii či Straně zelených. Kauzy, které pod ochrannou rukou pravice se dostaly k tisku, zpochybnily nejen sociální demokracii, ale mířily i proti KSČM. Korunou byla Kubiceho zpráva a její některé body, které se vstřícností špiček ODS dostaly do médií a které nebylo možno, vzhledem k časovým možnostem dvou dnů zbývajících do voleb, ani ověřit, ani vyvrátit. Svou úlohu sehrála i organizovaná kampaň směřující k tomu, jako by v tomto státě byly jen dvě politické strany, ODS a ČSSD.

Také dlouhodobě působící problémy sociální demokracie, jež se jen zčásti podařilo překrýt předsedou Paroubkem, se negativně podepsaly na myšlení některých voličů. Žel, většina z těch, kteří přispěli k ziskům pravice, si neuvědomila, co bude znamenat její tzv. reformní program. Svoji roli hrála i tzv. novost Strany zelených, pro niž hlasovaly mladší ročníky voličů domnívající se, že jejich program bude nový, vstřícný k mírovým a ekologickým cílům.

Chyby byly i na naší straně

Pochopitelně i my jsme se dopustili řady chyb, kterých se musíme napříště vyvarovat. Mám na mysli nejen méně vydařenou předvolební kampaň, kdy jsme často oslovovali sebe samé, a nikoli voliče nečleny KSČM, jichž je převažující většina. Ne všude jsme uměli akcentovat i řešení problémů toho či onoho regionu. Náš program, ač přijatelný pro většinu obyvatel naší země, byl příliš složitý na to, aby pronikl ke každému potenciálnímu voliči KSČM. Ani výběr kandidátů neodpovídal našim možnostem a potřebám lidí. Někteří kandidáti, namísto aby sami stáli v předních řadách kampaně, nechali se táhnout, chyběla i nápaditost kampaně. Přiznávám, že i poslanecký klub udělal chybu tím, že podporoval, i když v dobré víře, zřizování registračních pokladen, jež ve svém důsledku znamenaly odklon řady voličů, malých soukromníků, nejen od KSČM, ale i od levice vůbec.

I já osobně jsem dostal řadu připomínek k potřebě vystupovat razantněji, což se netýká jen mne, ale i všech členů stranického vedení. O řadě problémů minulého roku jsme již hovořili na zasedání ústředního výboru a většinu stanovisek jsme publikovali okamžitě prostřednictvím Haló novin.

Pokud jde o řešení majetkových záležitostí, vedení strany se snaží s nimi vypořádat a předložilo zasedání Ústředního výboru KSČM návrhy na řešení, s nimiž bude stranická veřejnost seznámena (viz Haló noviny, 26. 2. 2007 - pozn. redakce). Věřím, že ze stávající situace se přece jen dostaneme s co nejmenšími ztrátami. Ani ty nás však nesrazí na kolena a budeme se snažit všechny rány, které jsme dostali vzhledem k neodpovědnosti některých funkcionářů, společně se všemi členy strany zacelit.

Musíme myslet do budoucnosti

Co nás tedy čeká v budoucím období? Které úkoly akcentovat? Podotýkám, že následující řádky jsou zatím jen mými názory, a teprve až je projedná výkonný výbor a Ústřední výbor KSČM doplní, reviduje, a třeba úplně zamítne a bude akcentovat jiné přístupy, budou se moci začít uskutečňovat.

Musíme si uvědomit, pokud současný trend nezmírníme, že vzhledem k úbytku členů pro stáří a nemoci budeme stále více volební stranou, že během určitého času značná část našich základních organizací zanikne, že jejich činnost nutně bude muset být přenesena na jiné organizační články. Už dnes proto bychom si měli začít vytvářet sítě důvěrníků, kteří by v místech v úzké spolupráci s okresnímu výbory, jejichž význam bude díky tomu stále větší, plnili úkoly dnešních základních organizací s tím, že by kolem sebe vytvářeli kruh sympatizantů, dokázali přibližovat náš program široké veřejnosti.

Domnívám se, že bychom měli postupně znovu zakládat kluby lidí stejné profese nebo stejných zájmů, jež by nemusely být organizovány vždy pod hlavičkou KSČM, a postupně do nich vtahovat další občany, především mladé lidi. Ty nezískáme na akcentování vzpomínek, na politické neústupnosti, ale na tom, jak jim budeme napomáhat řešit jejich životní a pracovní problémy. Je proto nutné najít cestu i k dalším organizačním seskupením, samostatným skupinám, profesním a zájmovým organizacím, a napomáhat jim s činností svými organizačními a dalšími zkušenostmi a vytipovávat tak budoucí příznivce KSČM. Není možné se uzavírat do sebe, do zdí kluboven a sekretariátů, do schůzových sálů. To nás odděluje od občanů, i když náš program je pro ně akceptovatelný a přijatelný.

Nejsme přívažkem sociální demokracie

Je ovšem pravdou, že nesmíme připustit, abychom ani opticky nebyli chápáni jako přívažek sociální demokracie. Mnohokrát jsem zdůraznil, že ČSSD není partner, na nějž se dá spoléhat. Jejich cílem je zachování stávající společnosti, stávajícího systému, vylepšování vad, naším cílem je systémová změna, kterou si ale nepředstavujeme jako razantní znárodňování či omezování demokratických svobod. Chceme se vrátit k vizím, jimiž po 2. světové válce tehdejší komunistická strana získávala masy, a jež pod tlakem od počátku 50. let postupně, i když zdánlivě v zájmu všech, opouštěla. Čas ukázal, že převzatý model měl nejen své úskalí, ale nakonec znamenal i jeho rozložení.

Jsem toho názoru, že nemáme proč se bát diskusí o všech tématech, že každý má právo na svůj názor, ale od okamžiku, kdy ho schválí většina členů ústředního výboru, by ho v dané věci měli jeho členové i hájit, byť třeba prosazovali předtím jinou variantu, a poctivě je vysvětlovat ve svých orgánech a organizacích. To se týká i členů nejvyšších stranických vedení.

Je třeba se v této souvislosti vrátit i k určité formě demokratického centralismu. Tím není a nebude narušena samosprávnost nižších stranických složek, jen sjednoceno úsilí celé strany jedním směrem, což se týká i výběru kandidátů pro budoucí volby.

Systém výběru kandidátů pro budoucí volby nevyhovuje

Musíme se zamyslet i nad systémem výběru kandidátů. Dosavadní systém, jak se ukazuje, nevyhovuje. Neexistence volených krajských stranických orgánů přenáší veškeré krajské pravomoci na krajské rady vytvářené většinou delegačním systémem. To logicky vytváří možnost větší váhy větších okresních organizací, anebo razantnějších zástupců okresů. Také výběr kandidátů na poslance a senátory je tím velmi ovlivněn. Chceme-li však napříště uspět nejen ve větším zastoupení v Poslanecké sněmovně, a nakonec i v Senátu, musíme vybírat kandidáty, kteří jsou schopni zaujmout co největší množství voličů nejen proto, že jsou členové KSČM, ale i svými sociálními postoji a schopností prezentovat své názory. Nestačí být přesvědčeným, ale je nutné především umět přesvědčit.

Vím, že kandidáti s touto předností se hůře hledají, ale nenajít je znamená smířit se se současným stavem. Musíme navíc docílit toho, aby na kandidátkách byli zastoupeni odborníci profesí (medicína, ekonomika apod.), v nichž se odehrává hlavní politický zápas v parlamentu, aby na volitelných místech bylo více mladých lidí, kteří ve vyšších funkcích získají další zkušenosti a jsou zárukou budoucího rozvoje naší strany. I tady bude muset ústřední výbor splnit svou úlohu stát se sjednocujícím prvkem výběru kandidátů jak do Poslanecké sněmovny, tak ale i do Senátu. Musíme počítat i s tím, že příští parlamentní volby mohou být uskutečněny mnohem dříve, než předpokládá Ústava. Vše tomu i nasvědčuje. Proto jejich přípravě se musíme začít věnovat okamžitě, a to nejen pokud jde o volební program, ale i pokud jde o další záležitosti.

To se týká i výběru kandidátů, kteří by měli být vytipováni v co nejkratší době bez ohledu na to, jaké volební místo na kandidátkách skutečně zaujmou. Měli bychom je začít také systematicky připravovat. Nechat je ostřílet v politických střetech, posílat na různá jednání a zapojovat je i do činnosti různých komisí a sekcí, a to nejen ve stranických strukturách, ale i mimo ně. A teprve na základě jejich výsledků a předpokládané úspěšnosti je zařazovat na místa v kandidátních listinách. I pro Senát bychom v každém obvodu, v nichž se za rok a půl bude volit, měli už nyní vytipovat i třeba několik kandidátů a stejným způsobem je prověřovat při konkrétní politické a společenské práci.

Volební programy musíme zjednodušit

Nelze z nich dělat knížku ke čtení. Navíc mnohde mohou být působivější a zřetelnější jednotlivé záměry, které v daném regionu ovlivňují více život než v jiném. Například v Praze je neúčinné heslo boje proti nezaměstnanosti, ale velmi účinné mohou být naše záměry v boji proti kriminalitě. Ve Středočeském kraji zřejmě většinou nebude prvořadý boj za nová pracovní místa, ale proti vybudování americké vojenské základny. Řešení problémů spojených s nezaměstnaností pravděpodobně ovlivní volební výsledky v Severočeském kraji a Moravskoslezském kraji a opatření ke zlepšování životního prostředí, poměr k dostavbě dálnice, méně však zdejší občany osloví snaha o nápravu v˙zemědělství a dodržování proklamované rovnosti všech vlastnictví.

Je třeba znovu obnovit plnou akceschopnost i odborného zázemí, které by bylo schopno připravovat podklady, připomínky a podněty pro jednání orgánů, poslanců a senátorů. Promyslet možnost vytvoření podobné struktury nejen v centru, ale i v jednotlivých krajích, protože všude existují skupiny odborníků, jejichž schopnosti dosud nevyužíváme nebo využíváme málo. To může být jeden z největších potenciálů naší strany.

Jsem pro vytvoření krajských orgánů strany volených na krajských konferencích, jimž by se také zpovídali krajští zastupitelé strany, od nichž by čerpali podněty, a jež by zpětně informovali o všech postupech v krajských zastupitelstvích.

Musíme ve všech místech, kde je to možné, promyslet i další nabídky občanům. Kromě právních poraden, které se ještě v některých místech udržely, i možnosti daňového poradenství, poradenství při jednání s úřady, poradenství pro nezaměstnané a sociálně slabé, pro mladé lidi a jejich místo ve společnosti, apod., jež do našich sekretariátů a mezi naše příznivce přivedly další občany naší vlasti. Vím, že jde o velmi náročný úkol, ale je jednou z cest důvěry v naší politiku.

Zaznívají i hlasy, že se málo razantně ohrazujeme proti antikomunistickým útokům. Přiznávám, že v tomto ohledu budeme muset rozšířit a také zvýšit svou aktivitu a nebát se dokonce i soudní cestou se bránit proti některým útokům na stranu, ale i napomáhat právními radami těm, kteří jsou současným režimem šikanováni či pomlouváni. Využívat tedy všech prostředků, které nám nabízí současná Ústava České republiky a evropské normy.

Bez Haló novin bude naše úsilí poloviční

Ze sdělovacích prostředků máme k dispozici v podstatě jen Haló noviny, protože dosah Naší pravdy je malý a Rádio Haló Futura omezený. Je proto úkolem všech stranických orgánů a organizací, včetně samotného vedení KSČM, aby ve své pravomoci se pokusily hledat další možnosti odběru listu a jeho šíření mezi sympatizanty. Je nutné mít na paměti, že bez Haló novin naše úsilí bude poloviční.

Pomocí by mohlo být vytvoření tiskových důvěrníků v jednotlivých okresních výkonných výborech a v krajských orgánech strany. Ti by mohli nejen navrhovat další opatření při odběru našeho tisku, ale i zabezpečovat pro list potřebnou inzerci, což by zpětně mohlo znamenat i více finančních možností pro list a jeho účinnější propagaci. Že je o Haló noviny zájem, dosvědčuje i velký počet těch, kteří list čtou prostřednictvím jeho webových stránek. Jedná se o 250 tisíc čtenářů měsíčně.

Pro boj s antikomunismem musíme neustále hledat spojence. Ne na všechno musíme reagovat my sami. Jsou demokratičtí novináři, rozumní lidé, kteří jsou společně s námi schopni odhalovat škodlivost a antidemokratičnost podobných aktivit. Nesmíme odmítat spolupráci s nimi jen proto, že nejsou stoupenci našich idejí.

Zatím jsme zůstali v mnohém dlužni i kulturní frontě. Chápu, že angažovat se pro nás pro mnohé znamená nedostat příležitost k dalším uplatněním. To ovšem neznamená, že nejdou s námi, a že nejsou ochotni poradit a tou či onou formou nás podporovat. Nejde opět jen o hlavní město, ale i další místa v naší vlasti. I tady je široká možnost působení pro okresní a místní stranické orgány.

V souvislosti s propagací a větší čteností Haló novin doporučuji i sjednotit úsilí všech a přerušit vydávání okresních informačních bulletinů, které vydávají některé okresní výbory a prostředky na ně vynakládané převést na a.s. Futura. Je ovšem třeba promyslet způsob, jak ještě více bude list informovat o činnosti strany v jednotlivých krajích, zastupitelských sborech a dalších aktivitách KSČM.

Předpokládám, že by tak mohlo dojít pravidelnými rubrikami (stránkami) zajišťovanými přímo za spolupráce s krajskými radami.

Je třeba se zabývat ekonomickými otázkami a zavést určitý nový úspornější systém do práce naší strany. Jeho první varianty se již projednávají a jistě během krátkého času bude po zapracování připomínek zcela schopný realizace. Souvisí to pochopitelně i se složitostmi kolem majetku strany.

Změnit způsob naší prezentace

Jedním z faktů, kterým jsme nevěnovali patřičnou pozornost a uvolnili tak místo jiným, byla i ochrana přírody. Tady bude muset odborné zázemí specifikovat problémy a návrhy, jak je řešit. Nemůžeme nadále je brát jako záležitost Zelených nebo jenom ekologických aktivit. Ani s tématem dodržování lidských práv, tedy práv občana, jsme si nedokázali plně poradit, i když právě nyní jsou práva občanů porušována více než kdykoli jindy. Už i proto, že lidskými právy se rozumí především právo na majetek, právo volit, shromažďovat se, a i když omezené, právo projevu atd. V době, kdy naši protivníci vládnou sdělovacími prostředky a mocenskými nástroji, je to zvláště nutné.

Bude třeba promyslet i způsob naší prezentace ve sdělovacích prostředcích. Vyjasnit si, co je razantnost a co pouhá snaha o konfrontaci. Přiznávám, že z tohoto hlediska i já mám námět na uvažování.

Napříště bychom neměli ani naše spory řešit prostřednictvím senzacechtivého tisku, jenž jim stejně dává zcela jiný obsah, než často myslel ten, který vyslovil tu či onu tezi. Nebojím se diskuse, ale osobní vzájemné znevažování by nemělo mít mezi komunisty místo.

V zahraničněpolitické oblasti budeme nadále spolupracovat se všemi orgány a organizacemi evropské levice a prosazovat mírovou koexistenci všech zemí světa, bez používání násilí a velmocenských hrozeb. Zachováme náš postoj k Evropské unii, NATO i všem vojenským misím, do nichž je zatahována i Česká republika. Jsme nadále pro zvláštní vztahy se Slovenskem a pochopitelně i s KSS.

Společným úsilím všech vstříc VII. sjezdu KSČM

Některé problémy postupně vznikají v oblasti ekonomického zabezpečení strany a jejího majetku. Kauza nemovitosti ÚV KSČM ukázala nejen důležitost profesionálních postupů, ale i nezastupitelnost důrazného kontrolního mechanismu především na úrovni výkonného výboru ÚV KSČM. Bude nás stát hodně úsilí se s problémy soudního řešení prodeje budovy v ulici Politických vězňů 9 vyrovnat s minimálními ztrátami.

Vážnou otázkou pro každého z nás je změna stylu práce s důrazem na ekonomické výsledky. Jestliže do dneška postupně rostly mzdy v celém aparátu KSČM, jestliže i výsledek posledních parlamentních voleb představoval citelné snížení našich příjmů a podstatné navýšení nákladů, pak tomu lze čelit jedině cílevědomým, soustředěným, úsporným přístupem na všech úrovních naší struktury. Oba uvedené problémy při tom nemohou být jen záležitostí ekonomického úseku KSČM, ale musí být ve vědomí každého z nás. Společně musíme hledat možnosti řešení. Je dobře, že vedle některých funkcionářů - kritiků, pro které tu vše bylo a k ničemu to není dobré, přibývá těch, kteří hledají konstruktivní přístup a svými příklady jdou v čele. Jsou si vědomi, že věci řešit znamená chtít, umět a porvat se s problémy.

Čeká nás i VII. sjezd KSČM, s jehož přípravou jsme začali v letošním roce. Domnívám se, že to je příležitost na diskuse o dalších krocích strany a zvýšení aktivity ve všech jejích organizacích, od základních po ústřední výbor. Předvolební diskuse, která vlastně již začala, by se neměla vyhýbat žádným tématům. Tato diskuse, oproštěná od osobních invektiv, by se měla odbývat i v Haló novinách. Nemyslím však, že by měla být přesunována, tak jak se to dnes v některých případech děje, na stránky jiných nám nenakloněných listů a médií vůbec.

Hlavní okruhy, jimž se v nejbližší době budeme věnovat

Vyšlo v ALTERNATIVÁCH - únor 27/2007, Mezititulky redakce

Haló noviny, 1. 3. 2007, Vojtěch Filip