Otevřený dopis Poslanecké sněmovně

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Dopisy a petice SDS, Vydáno dne: 01. 05. 2007

Strana demokratického socialismu (SDS) se až minulý týden, a to pouze z médií, dozvěděla o tom, že ji Kontrolní výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) zařadil mezi strany, které nepředložily řádně a včas výroční zprávy o hospodaření v roce 2006. Jsme si vědomi toho, že otevřený dopis PSP ČR jako jedné z nejvyšších institucí státu není běžným postupem, ale vycházíme z toho, že si komunikaci prostřednictvím médií zvolila Poslanecká sněmovna sama.

SDS je postojem a postupem Kontrolního výboru velice znepokojena, a to z několika důvodů:

1) SDS podala PSP ČR výroční zprávu v pondělí dne 2. 4. 2007. Vzhledem k tomu, že zákonná lhůta byla 1. dubna 2007, která připadla na neděli, máme zato, že byla výroční zpráva podána PSP ČR včas.

Dovolujeme si připomenout Poslanecké sněmovně pro ni neslavnou kauzu zrušení zákona č. 243/1997 Sb. (zákon na ochranu zvířat proti týrání) plénem Ústavního soudu (ÚS) dne 17. prosince 1997 (Sbírka nálezů a usnesení ÚS za rok 1997, Svazek č. 9, nález č. 163 a Sbírka zákonů pod číslem 30/1998 Sb.). ÚS tehdy odmítl stanovisko sněmovny právě ve věci určení lhůty a nepřihlédl k tomu, že pro něj na návrh ústavněprávního výboru dne 5. září 1997 hlasovala většina poslanců.

S ohledem na stanovisko Kontrolního výboru sněmovny, zveřejněné na internetu, pokládáme za potřebné poslancům části tohoto usnesení ÚS zopakovat:

V posuzované věci je předmětem rozhodování ústavního soudu ve skutečnosti nikoli pouze spor o plynutí lhůt v ústavním právu, nýbrž, a to především, spor o chápání práva v demokratické společnosti...
... § 122 odst. 3 občanského zákoníku stanoví: „Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.“ Ze systematického výkladu občanského zákoníku přitom vyplývá, že uvedená ustanovení se vztahují na oba typy hmotněprávních civilních lhůt, tj. promlčecí a prekluzivní (promlčení je upraveno v hlavě osmé občanského zákoníku, uvedené ustanovení je však obsaženo v hlavě deváté zakotvující vymezení některých pojmů, nevztahuje se tudíž pouze na promlčení, nýbrž také na prekluzi).
Ustanovení § 57 odst. 2 občanského soudního řádu pak určuje následující: „Připadne-li konec lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejblíže následující pracovní den.“
Pro stanovení konce lhůty je v § 60 odst. 3 trestního řádu obsažena tato úprava: „Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu nebo pracovního volna, pokládá se za poslední den lhůty nejbližší příští pracovní den.“
Dle § 27 odst. 2 správního řádu platí: ... „Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den“.

2) SDS odevzdala nesvázanou výroční zprávu na předepsaném formuláři a jako přílohy připojila sedm stran výkazů účetní závěrky a tři strany zprávy auditora o jejím ověření. Celkový rozsah příloh je uveden na druhé straně zprávy, jejíž převzetí podatelnou PSP ČR bylo na titulní straně řádně potvrzeno.

SDS tedy vylučuje možnost, že by nějakou požadovanou část výroční zprávy nedodala. S ohledem na otevřenost svého jednání a svého hospodaření přikládáme k textu tohoto stanoviska i elektronickou kopii celé výroční zprávy včetně příloh. Pokud snad došlo na straně PSP ČR k nějaké „erozi“ papírových dokumentů, rádi jí po formální žádosti další kopie dodáme.

3) SDS tímto konstatuje, že se na ni nikdo formálně neobrátil s žádostí o doplnění výroční zprávy. Přitom, jak vyplývá ze zpráv médií, byly strany, zastoupené v Poslanecké sněmovně, vyzvány k opravě zpráv, a byla jim tak fakticky prodloužena lhůta k odevzdání finanční zprávy v konečném znění.

Podle názoru SDS to ukazuje, že PSP ČR i svou praxí nastavila nedemokratická pravidla, která zvýhodňují všechny parlamentní strany. Požadujeme, aby bylo s takovou praxí neprodleně skoncováno.

Předsednictvo Celostátního výboru Strany demokratického socialismu
Praha, 30. dubna 2007

Příloha: Elektronická verze Výroční zprávy SDS o hospodaření v roce 2006