Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968

Autor: Gustáv Husák <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Zdroj: Reportér III/36 , Vydáno dne: 23. 08. 2007

Historický projev G. Husáka, který otevírá cestu k normalizaci. Dr. Husák za něj byl pochválen v "Poučení". Přesto nebyl (s výjimkou jediné pasᾞe) v dobách normalizace skutečný obsah tohoto projevu nijak zvlášť připomínán a užž vůbec ne citován. Ani není divu ...

Pracovne predsednictvo zjazdu ma poverilo, aby som vyslovíl názor predsedníctva i môj osobný na niektoré otázky. Mimoriadna doba, ako je táto, sa prejavuje i v tom, žže nemáme pre zjazd rozpracovanú analýzu nášho vývoja, nemáme rozpracovanú situačnú správu, ktorú by sme mohli delegátom dať, a ani zjazdový referát nemáme nielen napísaný, ale ani do všetkych detailov formulovaný.

Ked som v týchto dňoch o veciach rozmyšľal, ked som včera počúval súdruhov tu na zjazde a konečne v tých dňoch čo sme v Moskve rokovali, ale najmä medzi sebou rozprávali a hľadali spoločné riešenie, prichádzali mi velmi často na myseľ dni spred 24 rokov, posledné dni pred začatím Slovenského národného povstania, ktoré si zhodou okolnosti budeme zajtra pripomínať.

V histórii sa spomína, žže išlo o jednomyselny nástup všetkých progresívnych síl vedených komunistickou stranou. V zásade je to správne. Ale pred takým osudovým rozhodnutím, aké musela prijať naša strana a všetky ostatné zložžky pred 24 rokmi, bolo i mnoho váhania, rozmýšľania i kolísania, ako ani inak nemóžže byť, keď sa rozhoduje o osudových záležžitostiach jedného národa a miliónov jeho obyvateľstva. Tak je to i dnes. Všetky naše úvahy, pochybnosti i rozdielne a rozporné stanoviská sú ceľkom pochopitelné. Treba však rátať s jednou vecou, žže po všetkých rozdielnych stanoviskách a diskusiách musíme prísť k pevnému záveru. Musíme prísť k takému záveru, ktorý považžujeme za správny, logický, jedine možžný, a potom za ním pevne ísť. Z ďaľšieho kolísania by boli len obrovské straty pre stranu a pre naše národy.

V dejinách národov sú také velké chvíle, ked veľké myšlienky, myšlienky slobody, ľudskosti, spravodlivosti obrodzujú ľudí, vynášajú na povrch v ich vlastnom myslení a konaní to lepšie, to ušlachtilejšie. A sú aj chvíle utrpenia, bolesti jednotlivca i celého národa, ktoré vynášajú napovrch tie isté pocity ľudskej solidarity, blízkosti, sebaobetovania, slovom, sú také velké obrodné obdobia, ktoré zlepšujú ľudí, zlepšujú hnutia, zlepšujú národy. Toto všetko si uvedomujeme. A to, čo je v ľudoch, čo je v ich hlavách, o čom medzi sebou hovoria, čo podlieha veľkým emóciám, ušIachtilym emóciám, to neslobodno, samozrejme, ignorovať. Napriek tomu však považžujem za svoju povinnosť apelovať na zdravy rozum a budem sa snažžiť zaujímať stanovisko k problémom z tohto hľadiska.

Sú dnes pochybnosti, či nezrádzame alebo nezradíme cestu, na ktorú sme sa dali v januári tohto roku, či sa nerútime nejako do pätdesiatych rokov, do nejakych kultov a represálií, či sa nechystáme na krok sp仝 vo vývoji našej strany, našich národov. To, čo sa u nás dialo od januára, bolo v širšom slova zmysle revoltou proti všetkým tým deformáciám, prechmatom, proti všetkému, čo v ľudoch, v ich svedomí a rozume narើalo na nepochopenie alebo aj odpor. Išlo o očistenie myšlienky socializmu, komunizmu, marxizmu. Išio o to, ako túto myšlienku v našich podmienkach realizovať, vytvoriť slobodnejšiu situáciu pre žživot našich ľudí a získavať pre tieto myšlienky široké vrstvy našich národov. Hľadali sme za tých osem mesiacov, ako tieto myšlienky realizovať. Tých osem mesiacov vo vývoji našej strany a našich národov je veľké a svetlé obdobie. Chcem povedať, žže všetci súdruhovia, najmä vedúci naši súdruhovia, s ktorými som v Moskve posledné dni rokoval, boli jednoznační v tom, žže sa nevzdávame ničoho z tohto veľkého zápasu o novú náplň socialistickej demokracie a žže len za tejto podmienky hľadáme východisko z terašej situácie. Ved aj myšlienky sú stelesňované ľuďmi a tí ľudia, ktorí sa vrátili na svoje miesto v strane a štáte, v ničom zo svojich zásadných myšlienok neupustili. Idú s odhodlaním, postupne - ako to situácia dovolí - realizovať tieto myšlienky, domýšľať ich, presadzovať ich v našej spoločnosti a získavať pre ne masy ľudí. Všetko to pozitívne, čo bolo v uplynulych mesiacoch, čo sa od januárového pléna tohto roku cez ostatné pléna ÚV KSČS a náš akčný program k nám, do našej verejnosti, do našich rozumov dostalo, to všetko chceme uchovať, chceme to prehlbovať a chceme to znovu do našej spoločnosti presadzovať.

Pravda, neboli v uplynulých mesiacoch v našej práci len svetlá. Boli i tiene, tak ako to býva, ked sa hľadajú nové cesty. Boli i nedostatky, hovorili sme často o nich na našich straníckych schôdzach, hovorilo sa o nich v tlači, hovorilo o nich i májové plénum ÚV KSČS. Musíme vidieť i túto druhú stránku. Z tragických udalostí poslednych dní treba vyvodiť velmi rozumné závery. Skúsenosti, ktoré sme získali, nás nútia pozrieť sa dobre na naše minulé mesiace, vidieť všetko pozitívne, ale vidieť i naše tiene, naše nedôslednosti, vidieť i nedostatky a poučiť sa z nich. Jeden z týchto nedostatkov bol v tom, žže demokratizačny proces otvoril u nás priestor pre verejnú činnosť nielen komunistom, nielen ľuďom podporujúcim socialistickú myšlienku, ale otvoril priestor aj antisocialistickým silám, otvoril priestor i ľuďom, ktorí s komunizmom nikdy nezrástli, ktorí stáli na opačnej pozícii. A my sme nenašli dosť politických prostriedkov na zápas s týmito silami, či to užž boli rôzne kluby - K 231, KAN alebo aj rôzne iné prejavy, či užž išlo o pokusy najmä v českých krajoch o obnovenie sociálnodemokratickej strany atď. Medzi sebou sme so súdruhom Dubčekom - a všetci ostatní - veľmi otvorene hovorili, že musíme vyvodiť poučenia i z tychto skúseností. Tieto naše slabiny, naše nedôslednosti, ku ktorým zaujalo stanovisko májové plénum ÚV KSČS, teda tieto naše nedostatky boli predmetom kritiky komunistických a robotníckych strán niektorych socialistickych štátov. Aké stanovisko sme k tomu zaujímali, je známe. Nás kritizovali, žže si nevieme tu a tam veci udržžať, žže dovolíme špiniť stranu, komunizmus, marxizmus, spojenecké štáty atď. Mali sme na to naše chápanie, naše vysvetlenie, hovorili sme: pripravujeme zjazd, utvoríme nové orgány, utvoríme politické predpoklady pre zápas so skutočnymi antisocialistickymi silami. V tejto otázke sme, žiaľ, nenašli pochopenie. V štádiu diskusií v Čiernej, v Bratislave, i predtym aj potom sme nenašli zhodný jazyk. Vojská piatich socialistickych štátov vstúpili na naše územie. Treba povedať, že vedúce orgány našej strany a nášho štátu nežžiadali o tento vstup, nepozvali ich vojská na naše územie. Prišlo k tragickému nedorozumeniu, tragickému nepochopeniu.

V tejto súvislosti sa nadhadzuje otázka, kto vojská pozval. Predsedníctvo ÚV KSČS v tú noc, ked prišlo k udalostiam, dalo vyhlásenie, žže ani prezident, ani vláda, ani vedenie strany pozvanie neurobili. Otázka, kto vojská pozval, nie je dodiskutovaná, nie je vyrieáená. Mená neboli nikde uverejnené. Ked sme o tejto otázke hovorili, či v Bratislave, či v Prahe, alebo v Moskve s našimi vedúcimi súdruhmi, kažždý z členov vedenia KSČS i KSS sa bez vynímky čestnym slovom zaručoval, žže takýto krok neurobil a žže o ňom nevedel. Rôzne indície, ktoré tu sú, nie sú fakty, nie sú veci došetrené a ja nepoznám dnes ani jednu jedinú vedúcu osobu českého či slovenského politického žživota, o ktorej by sa dalo bezpečne povedať, žže takýto krok urobila.

Dostali sme sa bez našej viny do položženia, žže územie československého štátu obsadili armády piatich spriatelenych štátov. Nemusím tu rozvádzat, ako na to reagovala naša strana, naše obyvateľstvo. V kažždej situácií, do ktorej sa dostane národ, treba, aby jeho politické vedenie rozmýšľalo veľmi triezvo, aby zvažovalo všetky akty, ako sa z tejto situácia dostaneme. Videli sme iba dve možné cesty. Viesť odpor? Vedenie našej strany a vedenie nášho štátu hned spočiatku rozhodlo, žže ozbrojeny odpor nie sme schopní robiť, žže ho nebudeme robiť a dalo príkaz armáde i všetkým ostatným ozbrojenym zložžkám, aby v tomto zmysle postupovali. Všetci statoční ľudia z vedenia strany hľadali druhú cestu, cestu politického riešenia, cestu politickej dohody, ktorá by nás vyviedla z týchto ažkých dní a ažkej situácie, ktorá by nám vrátila plnú slobodu a suverenitu štátu a ktorá by nám umožžnila na čele s progresívnym vedením uskutočňovať naše vlastné ideály. Viem, žže dnes sa prijímajú takéto riešenia s istými pocitmi depresie, s rozpakmi. Nechcem dohody z Moskvy vydávať za svetodejinné v흻azstvo. Dnes všade i na Západe mnohí ľudia hovoria, žže návrat vedúcich činiteľov strany a štátu do ích funkcií, obnovenie práce legálnych orgánov nie je malá vec. Netreba si medzi nami robiť ilúzie: čo iného bolo možžné dosiahnuť? Kto z nás sa domnieva, žže stačí viac hovoriť, viac kričať a žže za deň, za hodinu všetky vojská od nás odídu? Kto čakal, žže sa môžže táto situácia vyriešiť za 24 hodín? Nie je to naivita? Nie je to absolútne nerealistické rozmyšľanie?

O ktoré základné otázky išlo? Išlo o návrat ľudí, ktorých z nášho územia odviezli. Vrátili sa? Vrátili sa všetci bez vynímky do svojich funkcií.

Išlo o obnovenie legálnych orgánov, ktoré si naša strana a náš štát utvorili. Obnovili sa tieto orgány? Pôsobia? Pôsobi dnes prezident? Pôsobí vláda na čele s Černíkom, vedenie strany na čele s Dubčekom a všetky ostatné orgány? Pôsobia.

Išlo o odchod vojsk piatich socialistickych štátov z nášho územia. Jasná dohoda hovorí, žže tieto vojská majú odísť postupne, ako sa bude situácia konsolidovať. Kto čakal niečo iné? Neide o ročné záležžitosti, ide o relatívne krátke obdobie v súvislosti s normalizáciou u nás. Som presvedčený, žže pri múdrom postupe komunistov a ostatných statočných ľudí našich národov bude i táto otázka riešená.

Išlo o obnovenie našej suverenity. Ked hovorím, žže budú fungovať naše legálne orgány, žže postupne odídu vojská z nášho územia, je to obnova našej národnej a štátnej suverenity, bude to obnova našej národnej a štátnej suverenity a bolo nám jasne povedané, žže tiežž bude rešpektovaná.

A žže to nie je všetko užž dnes, užž v túto chvílu? Uvažžujme reálne, triezvo! Perspektíva niekoľkých mesiacov je predsa veľmi reálna perspektíva.

Ide o obnovu normálneho žživota u nás. Prekᾞky, ktoré tu dnes ešte sú, budú postupným odchodom vojsk zo dňa na deň menšie. Vytvára sa nám a doslova kažždým dňom sa nám bude roztvárať priestor pre obnovu hospodárstva, výroby, dopravy, zásobovania a politického žživota.

Kde sú tie strašné zrady, ako to dnes niekto hovorí? Kde sú tie strašné kompromisy?

Viem, žže situácia nie je ľahká a nebude ľahká pár mesiacov. Po takom zásahu, po takej tragédii sa to zo dňa na deň zmeniť nedá. Keď sme hovorili o Slovenskom národnom povstaní, dovolte spomenúť: čo prišlo po tých dvoch mesiacoch vypätia, úžasného vypätia, nadšenia, obetavosti? Prišli dlhé mesiace strašného utrpenia, vražždy, pálenie dedín atď. Viedla nás jedna myšlienka, žže napriek týmto obetiam budeme slobodne ži v tomto štáte. Dnes sa od nás žžiada: rozumne, triezvo, pokojne začať veci spravovať vo fabrike, v dedine, v okrese, na Slovensku, v celom štáte. Ked sme v Moskve medzi sebou hovorili, prichádzali na ľudí i ažké depresie. Pravda, je radostné pracovať v dobe, ked človek môžže hovoriť ľuďom pekné veci, ked ich môžže realizovať v záujme zlepšenia ich materiálneho alebo duševného, politického žživota, keď môžže k ľuďom pristupovať radostne, keď môžže prichádzať s dobrou zprávou. Hovorili sme aj, žže je velmi ťažžká robota, keď musí žžiadať aj disciplínu, aj obete, aj isté sebazaprenie, aj cez slzy, je to ťažžké. Nejeden človek by chcel od veci utiecť a povedať, nie ja toto nemôžžem, ja na to nemám náturu, ja sa cez to neprenesiem atď. My sme povedali: kto v takejto chvíli ťažžkého položženia národov i strany chce odísť, je obyčajný dezertér. (Potlesk.) Ľahko je robiť vtedy, keď ľudia tliaskajú. Keď im môžžem hovoriť: dolu s Novotným, a teraz si zavedieme slobodu, žžiadne kriminály a rehabilitáciu atď. a ľudia tlieskajú atď. Ľahšie sa vtedy robí, kažždý z nás to pozná. Keď však musím hovori: trošku si držž vášne, rozmýšľaj triezvo, nedaj sa vyprovokovať tým, žže tu stoja zbrane, žže budú stờ mesiac, možžno dva. Rob túto prácu pre národ, upokojuj ľudí, vysvetluj im, keď majú dušu rozboľavenú, žže sa musia tak a tak dívať, ťažžko sa robí, ťažžko sa získava dôvera, ale my sme komunistická strana, ktorá prešla voľajakými skúsenosťami, ktorá chce politicky pracovať nielen vtedy, keď sa med lힾe.

Prežžili sme obdobia, keď sa vežmi ťažžko pracovalo a keď statoční vydržžali. Nech odpadne, čo je kolísavé, nech odpadne, čo je oportunistické, ale nech v tej strane zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasiť. (Potliesk.)

Tieto rozdielne pohľady sa odrazili i na tomto našem zjazde. Zjazd sa začal, povedal by som, za pololegálnych podmienok, v zápase o podporu rokovaní, ktoré viedol s. Svoboda a ostatní, o nápravu vecí atď. To sa prejavilo i v zjazdových rokovaniach. Vyjadrovali ste mienku komunistov, mienku tohto národa. Včera večer sa vám azda zdalo, žže sa vec voľajako zvrtla, žže je tu rozdiel. V čom je rozdiel? V tom, žže uzavretím rokovaní v Moskve, dohodou, návratom všetkých vedúcich číniteľov nastala kvalitatívne nová situácia. Dubček je tu, Svoboda je tu, Černík je tu, Smrkovský je tu, vrátili sme sa všetci. Hovoril som užž, čo sa dohodlo. Nastala kvalitatívne nová situácia i v rokovaní zjazdu. Do včera rána ste rokovali, rozmýšľali a dívali sa na veci a rozhodovali v jednej polohe, a odvtedy, čo sú vám známe nové fakty, je nová situácia. Ide o to, aby sme dnes rozmýšľali z hľadiska týchto nových faktov, z hľadiska perspektívy, ktorú vedenie strany a štátu dáva. Musíme vniesť stabilitu do nášho politického a straníckeho žživota. Musíme ju vnášať postupne do celého štátneho žživota. Z tohto ťažžkého provizória sa musíme dostať do normality orgánov i v rozhodovaniach. Lebo inak, bez pevného kurzu, bez pevného vedenia, bez pevného rozhodovania by sme sa zo situácie naozaj nikam nedostali Je teda pred nami zásadné rozhodnutie, ku ktorému sa tento zjazd musí vyjadriť: alebo prijať koncepciu súdruha Dubčeka, prezidenta Svobodu, Černíka, a ja plne súhlasím s Dubčekom a s ostatnými vedúcimi súdruhmi, žže východiskom z dnešnej situácie je na základe uzavretej dohody ísť smerom normalizácie nášho žživota. Druhá možžnosť je túto koncepciu odmietnuť.

Niet nijakej tretej cesty. Kto má lepší, kto vidí inú koncepciu, nech s ňou príde! Lámal si hlavu kdekto, i celé vedenie. Takžže tak stojí otázka: alebo pevne podporiť, stát za Dubčekom a ostatnými, alebo im vyslovit nedôveru, niet tretej cesty. Lebo žžiadny vedúci politický činiteľ, ak nemá plnú podporu rozhodujúceho jadra strany a verejnosti, nemôžže svoju funkciu robiť. V tom prípade musí odísť, v tom prípade nemôžže robiť. A potom treba hľadať tú ďalšiu garnitúru, ktorá bude ochotná ísť inou cestou. Sú to tvrdé slová, ale je to úplne otázka dôvery, i pre mňa osobne. Ja stojím plne za Dubčekovou koncepciou, bol som pri jej tvorbe, ja ho budem plne podporovať, alebo s ním budem stờ, alebo odídem. Musíme sa teda v tejto veci rozhodnúť. (Potliesk.)

Som presvedčený, žže politická zrelosť funkcionárov a delegátov, ktorí sú tu, je zárukou, žže po zvᾞení všetkých úloh dajú plnú podporu Dubčekovmu vedeniu strany i vedeniu štátu.

I tak to nebude ľahké, i tak bude dosť problémov. Bude aj kritík a všetkého ostatného, ale keď má človek aspoň v strane krytý chrbát, môžže potom aj voľačo robiť, no bez toho sa robota nemôžže dariť.

S označením "Pravda, 29. srpna 1968" publikoval časopis Reportér, III/36, 18.-25. září 1968, na str. X-XI ve vložžce "Dokumenty doby". přepis -jh-