Abeceda SDS

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SDS, Vydáno dne: 11. 09. 2007

Diskuse na červnovém sjezdu SDS a následně na srpnovém zasedání Celostátního výboru (CV) SDS dala jasně najevo, že by SDS měla udržovat a rozvíjet svou schopnost vstupovat do reálné praktické politiky včetně volební. Absence aktuálního volebního programu SDS je pociťována jak při kontaktech s ostatními politickými subjekty, tak při rozhovorech s běžnými příslušníky české populace.

Vedle vytváření prostoru pro spolupráci všech levicových sil jak v ČR, tak v rámci celé Evropy a vedle snahy přispět k teoretickému hledání levicových východisek oslovováním intelektuálních vrstev české společnosti je proto zapotřebí, aby SDS jasně a přehledně zformulovala své přístupy k praktickým otázkám české a mezinárodní politiky, jimiž by byla schopna oslovit českého voliče i mimoparlamentní politické struktury.

Po zvážení možností a potřeb SDS dospěl minulý CV SDS k rozhodnutí zahájit práce na přípravě volebně orientované Abecedy SDS, na jejíž tvorbě by se mělo podílet co nejvíce členů i nečlenů SDS. Podíl české veřejnosti na přípravě Abecedy považuje SDS za klíčový, a to jak při výběru hesel, tak zejména při naplňování jejich obsahu.

Při práci na Abecedě SDS chceme experimentálně využít i prostředí webových stránek SDS, které umožňují adresné i anonymní vkládání komentářů jak ve fázi přípravy seznamu a obsahu hesel Abecedy, tak ve fázi její konečné redakce.

Práce na Abecedě SDS se touto formou neomezí ani nevyčerpá. Paralelní proces bude probíhat na mailovém fóru SDS tak, aby se na přípravě Abecedy SDS mohli podílet v rámci základních organizací i všichni členové SDS. Každé heslo bude mít zároveň svého patrona/redaktora, který pravidelně shrne návrhy vzešlé z internetové i vnitrostranické diskuse a připraví texty pro další kolo diskuse.

Výchozím bodem práce na Abecedě je základní seznam hesel a struktura jejich obsahu. Obojí se může v průběhu prací teoreticky měnit, ale zatímco rozšiřování seznamu hesel je žádoucí, jejich strukturu je třeba rychle optimalizovat a zafixovat. Pracovní návrh obou následuje.

Pracovní seznam hesel volebně orientované Abecedy SDS

Pracovní seznam hesel vychází z představy CV SDS o praktických problémech, které větší či menší měrou trápí českou populaci. Záměrně nejsou zařazena hesla teoretičtějšího charakteru. CV SDS je však připraven seznam hesel rozšířit, popř. některá hesla rozdělit, ukáže-li se to v průběhu diskuse (ZDE) jako důležité.

Pracovní struktura hesla Abecedy SDS
(příklad „Ochrana osobních dat“)

Návrh struktury hesla se snaží co nejjednodušším způsobem koncentrovat náš přístup k danému problémovému okruhu, tj. určit námi vnímaná kritická místa a formulovat návrhy na jejich řešení, resp. odstranění.

SDS v této oblasti nejvíce zneklidňuje následující:

Pod záminkou „boje proti terorismu“ a „boje proti zneužívání sociálních dávek“ se připravují zákonné úpravy, které mají úřadům umožnit další možnosti sledovat občany. Myšlenka na „průhledného“ občana je pro SDS nepřijatelná.

SDS proto navrhuje:

  • Výrobci a uživatelé sledovací techniky musí být zavázáni technicky ručit za dodržování standardu ochrany dat.
  • Sledování občanů ze strany státu musí být přezkoumatelné a omezené pouze na nezbytnou míru.
  • Posilovat právo samostatně disponovat údaji o vlastní osobě vůči přístupu k nim ve veřejném zájmu.

CV SDS bude práce na Abecedě SDS průběžně vyhodnocovat – s první redakční uzávěrkou i s poznatky plynoucími z tohoto pracovního postupu bude seznámen na svém jednání 6. října 2007.

CV SDS, Praha, 8. září 2007


PS:
Diskusní prostor u tohoto článku využijte pro obecné připomínky k tvorbě Abecedy, pro návrhy na doplnění či redukci seznamu hesel a pod.
Z technických důvodů se přístup k jednotlivým vytvářeným heslům pozdrží o 1-3 dny. Děkuji za pochopení. Admin.

PS2:
S ohledem na zájem čtenářů otevíráme diskusi k zařazení dalších hesel do Abecedy SDS. jsme si vědomi toho, že tato hesla mohou mít výrazně subjektivní charakter. Proto považujeme za důležité, aby se výběr prováděl s ohledem do dohodnutou budoucí strukturu hesel. Diskuse o dalších heslech probíhá ZDE. Admin, 27. 9. 2007