Pražské prohlášení

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 18. 09. 2007

Prohlášení čelních představitelů sociálně demokratických stran a hlav vlád států střední a východní Evropy - Praha, 14. září 2007

Budoucnost Evropské unie

Padesát let od podpisu Římské smlouvy dospěl úspěšný evropský projekt do další rozhodující fáze. Současná mezivládní konference musí být zdárně završena, aby bylo zaručeno pokračování evropského úspěchu i v 21. století. Ústředními tématy naší evropské politiky je ustavení „Nové sociální Evropy“ a přeměna EU do globálně působící síly podporující mír v mezinárodních vztazích 21. století. A samozřejmě také pokračování procesu rozšiřování tak, jak byl odsouhlasen Evropskou unií.

Aby bylo těchto cílů dosaženo, schopnost EU jednat musí být posílena reformou jejích rozhodovacích procesů a institucionálního uspořádání a výrazným zvýšením transparentnosti a demokratické legitimizace. Usilujeme proto o úspěšné završení současné mezivládní konference ve shodě s mandátem, který v červnu poskytly hlavy států a vlád EU. Jednoznačně vítáme práci, kterou portugalské předsednictví Rady doposud vykonalo. Podporujeme cíl předsednictví Rady, kterým je dosažení shody o nové Reformní smlouvě EU před zasedáním Evropské rady ve dnech 18. a 19. října tak, aby ratifikační proces v členských státech mohl být dokončen do doby, kdy se budou v roce 2009 pořádat volby do Evropského parlamentu.

Kromě prací na reformě Evropské smlouvy, které pokračují v rámci mezivládní konference, musíme být v budoucnu obratnější, až budeme občanům Evropy vysvětlovat, jak nesmírně prospěšná může být spolupráce a solidarita při budování míru a prosperity. Evropská unie je toho jedinečným dokladem v kontextu celé historie tohoto kontinentu.

Abychom zdůraznili myšlenku evropské solidarity a sdílené identity, společně prosazujeme spolupráci svých zemí s co největším počtem ostatních členských států, které o to projeví zájem, na vydání dalšího společného prohlášení při říjnovém podpisu nové smlouvy o EU. Toto prohlášení by mělo vyzdvihnout význam symbolů Evropské unie – její vlajky, hymny, eura, motta „Jednota v rozmanitosti“ a Dne Evropy 9. května – jako znaků evropské sounáležitosti a společenství. Takovýto otevřený závazek k vybudování solidární Evropy, která doplňuje, avšak nenahrazuje národní identity, představuje důležitý krok na cestě k vytvoření evropské identity v éře globalizace.

Nová sociální Evropa

V průběhu několika posledních desetiletí jsme byli svědky úspěchu významných projektů, jakým bylo mírové sjednocení kontinentu díky rozšíření EU, zřízení největšího světového jednotného domácího trhu a zavedení jednotné měny s výrazným přínosem pro stabilitu, mír a prosperitu. S cílem pokračovat v tomto úspěšném ekonomickém vývoji, podporujeme rozšíření eurozóny, pokud budou splněna kritéria stanovená EU. V následujících letech musíme klást zvláštní důraz na posílení sociální dimenze procesu sjednocování Evropy. Vysoká úroveň hospodářské a měnová integrace musí být doplněna společnou snahou o vytvoření „Nové sociální Evropy“.

Sociálním aspektům je třeba věnovat přiměřenou pozornost při plánování a realizaci evropské politiky, kde solidarita zůstává jednou z nejdůležitějších hodnot. Základní sociální práva chráněná evropskou Chartou základních práv musejí tvořit platformu pro naše politické aktivity. Vysoký stupeň sociální ochrany a sociální spravedlnosti musí být politicky akceptován a chráněn jako výhoda v mezinárodní konkurenci.

V následujících letech proto budeme spolupracovat se svými sesterskými stranami a se Stranou evropských socialistů (PES) ve snaze vyzdvihnout důležitost realizace projektu „Nové sociální Evropy“.

Klíčovými prvky sociální Evropy je vytvoření nových, vysoce kvalitních pracovních míst prostřednictvím větších investic do výzkumu a vývoje, ochrana a modernizace systémů sociálního zabezpečení, údržba a zlepšení systémů všeobecně dostupné zdravotní péče s cílem dosáhnout vysoké úrovně, zajištění veřejných vzdělávacích zařízení a zařízení pro další vzdělávání poskytujících rovné příležitosti všem vrstvám obyvatelstva, rovná práva pro muže a ženy a návaznost ekonomického růstu a udržitelného rozvoje na ochranu životního prostředí a klimatu.

Zkušenosti z řady členských států Evropské unie v posledních letech prokázaly, že ekonomické koncepce soustředěné výhradně na potřeby trhu selhávají. Opatření, jakým je například zavedení rovné daně, zatížila chudé a zároveň nepoměrně znásobila majetek bohatých, přičemž zvýšením deficitů veřejných rozpočtů ohrozila financování veřejných projektů.

Současná krize na globálních finančních trzích volá po rychlých a rozhodných politických krocích. Jsme zastánci vytvoření evropské rámcové směrnice, zejména pro fondy soukromého kapitálu a zajišťovací fondy, s cílem zajistit vyšší transparentnost, dlouhodobé investice a větší stabilitu na finančních trzích.

Politika EU pro spolehlivé zásobování energiemi a ochranu klimatu

Energetická politika je jedním z klíčových evropských témat. Má několik cílů: za prvé snížit závislost na externích zdrojích a zajistit spolehlivost zásobování spotřebitelů i celé ekonomiky, za druhé snížit dopad energetiky na životní prostředí a podporovat ochranu klimatu a za třetí zvýšit tržní efektivitu a kapacitu a otevřenost systémů zásobování energií. Základní princip sociální spravedlnosti musí být aplikován zejména na základní zásobování energiemi, a to jak v oblasti cen, tak v oblasti zabezpečení dodávek, energetické úspory a účinnost.

Na pozvání Jiřího Paroubka, předsedy České strany sociálně demokratické (ČSSD), se setkání zúčastnili následující představitelé sociálně demokratických stran a hlavy států střední a východní Evropy: