Výzva proti násilí páchanému na ženách

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 25. 11. 2011

PRÁVA ŽEN JSOU LIDSKÝMI PRÁVY
Výzva EL - FEM, přijatá dne 23. listopadu 2007 na Shromáždění žen Strany evropské levice v Praze

Násilí páchané na ženách je zločinem proti právům každého jednotlivce. Ve světě jedna žena ze tří a v Evropě jedna žen ze čtyř je vystavena násilí. ženy jsou nedobrovolnými oběmi válek a v době míru se pro řadu z nich jejich vlastní domovy stávají skutečným peklem. Násilí páchané na ženách v jakékoli formě zpochybňuje univerzálnost lidských práv.

Násilí páchané na ženách má mnoho podob: Nerespektování práva na sebeurčení, násilně uzavírané sňatky, fyzické a psychické zneužívání, vykořisování, zbídačování a diskriminace. Násilí páchané na migrujících ženách, které ještě navíc čelí překážkám v podobě evropských hranic, je extremně vysoké. Specifické gendrové násilí má přímý, strukturální a symbolický důsledek.

Násilí páchaného na ženách se ve většině případů dopouštějí jejich vlastní partneři, osoby, které jsou spojeny s rodinou a toto násilí se vyskytuje ve všech společenských vrstvách. Je to muž, kdo se uchyluje k násilí. Násilí je zbraní zajišující podřízenost žen. Dokud bude trvat současný systém dominance a bude pokračovat nerovnost v právní a sociální oblasti, jak muži, tak i státy, se budou cítit oprávněni pokračovat v násilí páchaném na ženách.

Oběmi současných válek jsou ze 70 – 80% civilisté, většinou ženy, které jsou mučeny a týrány ve vězení a v uprchlických táborech. ženy jsou systematicky znásilňovány - to je praxe běžně používaná jako zbraň v mnoha konfliktech. Existuje spojení mezi militarismem a patriarchálním útlakem. Jak v dobách míru, tak v dobách války patriarchální společnost utiskuje ženy nesnesitelným násilím, a to zločiny páchanými na ženách, znásilněním, prací bez jakéhokoli právního rámce, nezaměstnaností, ekonomickou nejistotou, obchodem se ženami. My bojujeme proti tomuto násilí budováním feministické platformy založené na solidaritě.

Evropská levice je politickým a kulturním hnutím. Naším cílem je zrušit nejen vztahy založené na ekonomickém útlaku, nýbrž všechny vztahy založené na jakémkoli útlaku bez ohledu na to, zda jde o útlak etnický, náboženský či gendrový. V zájmu hlubokých změn ve společnosti chceme umožnit vznik nové kultury založené na humanismu, lidských právech a vzájemném respektu také prostřednictvím gendrově zaměřených vzdělávacích programů včetně jejich obsahu a používaného jazyka.

Fundamentalismus a všechny ostatní formy náboženského fanatismu jak v Evropě, tak na celém světě, nerespektují práva žen, ze své vlastní podstaty staví tato práva na podřízenou úroveň a neuznávají právo žen na sebeurčení.

Strana evropské levice požaduje, aby se sekularismus stal základním principem ve všech zemích. Tím bude posíleno právo žen na sebeurčení, antikoncepci a svobodné rozhodnutí o interrupci. Žádáme, aby sexuální mrzačení a násilné sňatky byly postaveny mimo zákon a jako takové byly trestány.

Strana evropské levice a všechny její členské organizace vyzývají celou Evropu ke zkvalitnění legislativy s cílem ukončení gendrového násilí všech typů. Tyto zákony se spolu s odpovídajícím finančním zajištěním musí zaměřit na prevenci a vyhledávání obětí gendrového násilí. Zákony také musí garantovat migrujícím ženám plná práva bez ohledu na to, jaké je jejich postavení v Evropě z hlediska legálnosti jejich pobytu v jednotlivých zemích.

Požadujeme lepší kontrolu nad vlastnictvím zbraní. Taková kontrola vede přímo k záchraně životů, na prvním místě životů žen. Odmítáme, aby byla práva žen zneužívána k ospravedlňování nových válek nebo ke zpřísňování zákonů o imigraci. Požadujeme okamžité zapracování směrnice EU o právu pobytu pro oběti obchodu s lidmi do národních legislativ. Tento požadavek je ještě naléhavější v případě obchodování s cílem sexuálního vykořisování.

My, napříč Evropou, požadujeme sociální pojištění, rovnoprávnost v přístupu k lékařské péči pro muže i ženy, rovnoprávnost ve mzdách, rovný přístup ke vzdělání a k příjmům, nezávislou existenci pro všechny lidské bytosti stejně tak jako paritu v politice a na všech úsecích společenského a ekonomického života.

25. listopad je Mezinárodním dnem proti násilí páchanému na ženách. Podporujeme a rozvíjíme naše právo na sebeurčení společnými a koordinovanými aktivitami. Společně bojujeme proti sexistickému násilí, které pramení z machismu a patriarchální dominace.

Strana evropské levice je hnutím mužů a žen usilujících o své osvobození. Je otevřená každému, kdo má zájem se na tomto boji podílet.

V Praze dne 23. listopadu 2007