Pražská akční výzva

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 29. 11. 2007

Za mír, rozvoj a plnoprávné zaměstnání
Dokument 2. sjezdu Strany evropské levice v Praze 23. - 25. listopadu 2007

Neoliberální rozhodnutí vynucená potřebami globalizovaného, finančního a militarizovaného kapitalismu vedou k neúnosnému sociálnímu úpadku a vedou Evropu do slepé uličky. Nastal čas bránit se a nastolit alternativní perspektivu.

My, zástupci 29 evropských stran patřících ke Straně evropské levice, jsme se shromáždili na našem 2. sjezdu, abychom deklarovali pevné odhodlání aktivně přispívat v Evropské unii, za jejími hranicemi a v jednotlivých členských zemích Evropské unie ke změně současné evropské politiky za demokratičtější a spravedlivější Evropu, zavazujíce se vytvořit podmínky pro zaměstnanost, důstojné pracovní příležitostí, sociální ochranu, ekologický rozvoj a boj za mír ve světě. Tak se chceme připravit na volby do Evropského parlamentu v roce 2009, cestou těsnější spolupráci se všemi, kdo mají zájem o takovou demokratickou orientaci, se silami bránícími mír, s odborovým a sociálním hnutím.

Jsme levice, bojující za plnou zaměstnanost, proti nezaměstnanosti a nejistotě v zaměstnání

Evropští pracující vědí, jak jsou jejich práva potlačována, jak jejich pracovní místa začínají být ohrožena a jak pociťují svůj věk, stanou-li se nezaměstnanými. Co se týká mladých lidí, rovněž si uvědomují, že získat práci na dobu neurčitou je stále složitější. A rovněž jak se tyto pracovní úvazky s časem neustále prodlužují.

Zaměstnanecká nejistota je skutečností, která charakterizuje dnešní Evropu, navzdory faktu, že se ve všech svých dokumentech odvolává na sociální soudržnost. S flexikuritou (flexicurity = flexibility+security=pružnost+jistota, pozn. překl.) nastupuje riziko nového podvodu.

To je pozadí, v němž současní vůdcové Evropy chtějí rozšířit flexikuritu po celé Evropě. V tomto případě není cílem zlepšení jistoty zaměstnanosti, nýbrž demontáž kolektivního vyjednávání a snižování právní ochrany proti výlukám v práci bez řádného ospravedlnění.

Jsme levice, která bojuje a bude bojovat proti Bolkensteinově direktivě a proti privatizaci veřejných služeb a společných statků, počínaje vodou a energií.

Naše první akční dohoda směřuje k pracujícím a jejich organizacím: Sjednocením zabráníme pokusům o další omezování jistot v zaměstnání a flexikuritu. Jménem Evropy, která se nechce vzdát svých sociálních práv. Jménem práva každého člověka plánovat si život bezpečně.

Jsme levice, která bere vážně změny klimatu a vyzývá k neodkladné akci

Ekologové a vědci po léta naříkali naplano. Teprve v poslední době byly jejich jejich hlasy vyslyšeny. Globální oteplování je jasně a nepochybně spojeno se způsobem výroby a spotřeby lidstva. Kapitalistický výrobní způsob převažuje i v této oblasti. Proto je radikální snížení emisí plynů způsobujících globální oteplování nezbytné pro naše další přežití.

Evropská levice podporuje veškerá rozhodnutí, která povedou k nutnému cíli zastavit a zvrátit globální oteplování. Připojujeme se k požadavku vytvořit post-Kjótskou globální rámcovou úmluvu k postupu smluvních států k ambiciózním cílům a ukládání pokut v případě neplnění úmluv.

Uvědomujeme si ovšem, že tento problém dosáhl nyní dramatického rozměru výhradně proto, že se politika vzdala sebe sama a nechala hledat řešení samotný trh. Boj ohledně změn klimatu se nedotýká jen ekonomické závislosti na fosilních palivech, nebo úspor ve spotřebě energií, ale zásadně samotné civilizace a konzumního modelu našich zemí a měst.

Naše druhá akční dohoda směřuje k těm, kteří chápou civilizační naléhavost, kterou přinášejí klimatické změny. Naše Evropa je Evropou angažovanosti veřejné správy ve prospěch ekologicky udržitelného rozvoje. Naše Evropa je Evropou obnovitelných energií, které chrání přírodu a přírodní zdroje, Evropou harmonických měst, která investují do čisté veřejné dopravy. Evropou rozvíjející ekologickou ekonomiku a zemědělství ku prospěchu svých obcí a v solidaritě se všemi lidmi na naší planetě!

Jsme levice proti válce, za mír a odzbrojení

Intervence do Afghánistánu a Iráku se uskutečnily ve jménu demokracie a lidských práv, ale ve skutečnosti jen přinesly další smrt, strádání a nové konflikty. Je nejvyšší čas skoncovat s okupací, chceme-li zastavit spirálu války a terorismu. Je nejvyšší čas jednat ve prospěch míru, za lidská práva, a to zejména na Blízkém východě.

Ve Washingtonu jsou lidé, kteří připravují další válku, tentokrát proti Íránu. Evropské vlády musí odmítnout „bombardovací“ přístup. Jedině denuklearizace Blízkého východu může zabránit dalším vojenským dobrodružstvím.

Konflikt, vzniklý kolem Íránského jaderného programu může a musí být vyřešen jednáním a v souladu s mezinárodním právem. Jazyk výhrůžek musí skončit.

Mír musí být oficiální politikou Evropské unie ve světě i na našem kontinentu. Protiraketový systém, který chce Washington vybudovat v České republice a v Polsku, je důkazem nedospělosti Evropy a provokací proti Rusku. Evropané dobře vědí, co byla studená válka, a nechtějí ji vracet.

Naše třetí akční dohoda směřuje ke všem Evropanům. Musíme usilovat a pečovat o mírovější a spravedlivější svět. Proto chceme mít Evropu, která odmítá závody ve zbrojení, která usiluje, ale také přejímá plnou odpovědnost za důsledné odzbrojení a konverzi zbrojního průmyslu. To je Evropa politicky nezávislá na USA, Evropa, která přispívá k překonání uvažování v kategoriích politicko-vojenských bloků a ke zrušení těch existujících, Evropa bez cizích vojenských základen uvnitř svých hranic.

Jsme levice, která věří v rozhodování lidu…

Vlády evropských zemí prezentovaly nový text Lisabonské smlouvy o EU jako „Vítězství Evropy“. Bohužel tomu tak není. Lisabonská smlouva prostě nahrazuje smlouvu z Nice a ve všem podstatném pouze potvrzuje totéž, co již odmítly národy Francie a Nizozemska. Tento text znovu potvrzuje politické zásady a principy volné a ničím neomezované soutěže staré Evropské ústavní smlouvy, které pak musí evropské politické, finanční a monetární instituce aplikovat. Důsledkem jsou potom nejistota v práci a v životě, útoky na mzdy a platy, na sociální ochranu i na veřejné služby.

Jedinou skutečnou novinkou je, že tentokrát chtějí vlády opravdu vyloučit občany z rozhodování. Evropská levice říká NE nové smlouvě o EU. Současně vyzýváme všechny obyvatele Evropské unie, aby se s jejím podrobně obsahem seznámili.

Evropská levice nehodlá obětovat demokracii pod záminkou současných těžkostí.

Ve skutečnosti si naopak si uvědomujeme, že problémy Evropy mohou být překonány pouze rozšířením demokracie. Pokud se rozpor mezi elitami a občany bude dále prohlubovat, Evropa neuspěje.

Naše čtvrtá akční dohoda je určena národům EU: Odmítáme lisabonskou smlouvu a jsme pro referendum umožňující všeobecnou diskusi o budoucnosti evropského projektu.

Máme plán pro Evropu

Jsme si vědomi, že žádná změna vlády sama o sobě nezaručuje posun stávající politiky. Nový rozměr spravedlnosti práva vyžaduje, aby vůle po změně ovlivnila politiku Evropské unie vůči členským zemím.

Chceme změnit Evropu

Naše Evropa je Evropou, která zaručuje Evropanům více demokracie, plnou zaměstnanost a sociální ochranu pracujících; boj proti rasismu a stejná práva přistěhovalcům; rovné příležitosti a ukončení diskriminace žen, gayů a lesbiček.

Naše Evropa přináší solidaritu regionům a respektuje rozmanitost jazyků a kultur, vítá dobrodružství universalismu a odmítá uniformitu. Je Evropou svobody, kterou nebude omezovat žádná politika, vedená ve jménu války proti terorismu.

Tato Evropa se zavazuje k míru, k boji za boj proti klimatickým změnám, přichází se solidaritou vůči chudším zemím a trvá na globalizaci lidských, sociálních a ekologických práv. Tato Evropa vyžaduje celoevropskou spolupráci a nový celoevropský bezpečnostní systém, nikoliv expanzi NATO, které by mělo být zrušeno.

Bojovat a znovu nalézt naději má smysl

Evropská levice představuje síť stran, lidí, kteří čelí obtížím dneška a hledí do budoucnosti. Naše strany budou společně rozvíjet iniciativy ve věci čtyř akčních dohod podle svých možností a současných priorit. Vítáme účast dalších aktivistů, kteří se připojí k našim akcím. Pamatujeme si a učíme se z minulosti. Obnovujeme naši společnou kulturu. Různorodost vnímáme jako výhodu, nikoliv jako problém. Překračujeme hranice, protože to je podmínka, aby se nová levice mohla postavit vstříc výzvám dnešní doby.

Praha, 25. listopadu 2007