Posloupnost a časový rozvrh (transformace čsl. ekonomiky)

Autor: Jan ©vejnar <(at)>, Téma: 10. Části knih a dalších textů, Vydáno dne: 17. 01. 2008

Třetí část studie Jana Švejnara Strategie ekonomické přeměny Československa, vzniklá na základě práce A Framework for the Economic Transformation of Czechoslovakia (časopis Planecon Report, sv. 5, č. 50, prosinec 1989). Studie byla předložena československé akademické obci v lednu 1990 a ministrům federální a české vlády a guvernérovi Národní banky na víkendovém zasedání na zámku v Kolodějích 2.-4. února 1990. Vyšla v české verzi v edici Archy Lidovych novin.

Postupný charakter některých opatření s sebou přináší i problém optimální posloupnosti a časového rozvrhu. V rámci strategie, navržené v této studii, můžeme uvažovat o celé řadě různých scénářů s různou posloupností a časovým rozvrhem jednotlivých kroků. Námi navrhovaný scénář se skládá ze tří fází:

1. fáze

je fáze přípravná, během níž by se provedly následující kroky:

2. fáze

V druhé fázi by se současně začala uskutečňovat základní opatření. Liberalizovaly by se ceny a devizové kursy, podniky by začaly pracovat na základě cenových signálů, a ne podle kvantitativních podnětů. Přidělily by se výchozí dotace a uložily příslušně daně, na trh by vstoupily nové podniky. V této relativně krátké fázi (odhadem 3-4 měsíce) by začal v zásadě působit nový systém, takže by byly zjištěny první nedostatky v zákonné a institucionální úpravě; byla by přijata první nápravná opatření.

3. fáze

Třetí fáze by zahrnovala přechodné období (asi 2-4 roky), ve kterém by byly postupně odbourávány dotace, pracovní a jiné zdroje by se přemísťovaly podle poptávky, realizovaly by se projekty v dopravě a jiných prioritních oblastech. Začala by fungovat burza, vybrané podniky by byly vydraženy. Přechodné období by skončilo tehdy, když by byl odstraněn systém dotací a podniky by se staly zcela autonomními subjekty.

4. Závěr

Strategie, načrtnutá v této studii, je přirozeně jen jedním možným příkladem, jak lze přistupovat k formulaci projektu ekonomické přeměny. Zaměřila se na problém, jak formulovat systém optimálních a současně vnitřně konzistentních opatření. Optimalizace se odráží ve zdůraznění nutnosti dosáhnout maximalizace ekonomických i sociálních efektů přechodu za minimalizace ekonomických ti sociálních nákladů na přizpůsobení. Cílem této strategie je vytvoření kompetitivního trhu a silných ekonomických podnětů. Současně bere navrhovaná strategie v úvahu socializovaný charakter čs. ekonomiky a vnitřní touhu obyvatel po udržení určitých sociálních jistot.


Poznámka SDS

Obecně medializovaná námitka, že se o odborné práci Jana Švejnara v Česku málo ví, je oprávněná. Už proto je zajímavé podívat se zpětně na Švejnarovy představy o ekonomické transformaci. Zájemcům doporučujeme shora uvedené odkazy na celou původní i do češtiny převedenou práci z prosince 1989. Odbornou diskusi uvítáme.