Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Vydáno dne: 28. 03. 2008

Zpráva ÚV KSČ ustavujícímu sjezdu KS Čech a Moravy (31. 3. 1990) , přednesená předsedou KSČ soudruhem Ladislavem Adamcem.

Vážení delegáti, soudružky a soudruzi, naším společným úkolem je dnes rozhodnout o ustavení územní stranické organizace v České republice — Komunistické strany Čech a Moravy, zvolit její vedoucí orgány a schválit její programové prohlášení.
Po letech obtížného hledání, složitých zkoušek a omylů, poprvé vzniká šance praktického spojení programu skutečně demokratického socialismu s českými národními zájmy a tradicemi. Na nás záleží, zda ji dokážeme využít v zájmu občanů a ve prospěch blaha naší vlasti. V těchto historických chvílích se v myšlenkách vracíme ke stále živému odkazu českého dělnického hnutí, k zápasům našich předchůdců za pokrok, sociální spravedlnost a demokratická práva. Usilujeme odpovědět na naléhavé výzvy dnešní převratné doby, dát naší činnosti jasný a přitažlivý program. Jsme přesvědčeni, že výsledky sjezdu přispějí k vytváření strany moderního levicového zaměření, k soustředění našich sil pro přípravy na červnové volby.
Soudružky a soudruzi, svolání tohoto sjezdu se před volbami ukázalo jako nutné. Jeho příprava sehrála významnou úlohu při obnově organizace a činnosti celé naší strany. Podrobně se jejím průběhem a celkovým stavem zabýval minulý týden ústřední výbor. Vysoce oceňujeme obětavost, morálku, přesvědčení i osobní statečnost statisíců komunistů, kteří přes všechny překážky, obtíže a někdy i hrozby znovu budují naše organizace a navazují dialog s lidmi. Především jejich zásluhou můžeme dnes na sjezdu — aniž bychom si cokoliv namlouvali - říci, že na základě obnovy zdola strana začíná překonávat krizi a nastupuje novou cestu. Nachází tak nové, poctivé a vzdělané lidi,
kteří dávají ideálům socialismu moderní obsah a tím i skutečnou přitažlivost. Na nás všech záleží, abychom proměnili stranu v živou, reálnou politickou sílu.
K ustavení Komunistické strany Čech a Moravy má náš sjezd mandát více než 700 000 komunistů České republiky, pověření všech okresních konferencí. Potřeba její existence však vystupovala již dříve. Konkrétní představa o jejím založení je spjata s pražským jarem. Byla však později stejně jako mnoho dalších cenných politických iniciativ potlačena. Asymetrické uspořádání strany vedlo -jak všichni víme - při naprosté převaze federálních orgánů ke značnému odtržení její politiky od potřeb české společnosti. Nápravu nepřineslo ani vytvoření výboru pro stranickou práci v ČSR. Členové strany, základní organizace mnohokrát tento stav marně kritizovali. Vytvoření KSČM s obdobným postavením jako má KSS se proto setkává s plnou podporou.
V nynější situaci nezbytnost založení KSČM ještě vzrůstá. Při rychlých demokratických změnách dochází i k oživení národnostních problémů, které byly před 17. listopadem mylně považovány za vyřešené. Na politickou scénu se vracejí mnohé staré a vstupují nové politické strany. Československá federace se obnovuje na svém přirozeném základě - suverenitě národních republik. Od nich se musí federální pravomoci odvozovat. Občané oprávněně vyslovují požadavek, aby se ekonomický a sociální rozvoj republik zakládal na zdrojích, které si samy vyprodukují. Plně se s ním ztotožňujeme. Národní politika přestává být jen pouhým odrazem politiky federální. Česká otázka, jejímuž řešení zasvětily své síly celé generace vlastenců, dostává nový obsah a smysl, novou dynamiku a širší perspektivu.
Ustavení Komunistické strany Čech a Moravy nám umožňuje na tyto radikální změny účinněji reagovat. Těžiště její činnosti bude podílet se na dalším rozvoji české státnosti, přispívat k rozvoji společnosti, vzdělanosti a kultury, k modernizaci ekonomiky, k řešení ekologických problémů, k souladu národních a sociálních zájmů.
V předsjezdové diskusi se objevily i určité obavy, zda nedojde k oslabení celostátní jednoty strany. Co k tomu říci? Takové nebezpečí nehrozí, zejména tehdy, když se podaří uvést do života účelnou dělbu práce republikových a federálních stranických orgánů. To všechno pomůže zvýšit účinnosti společné práce a začlenit do ní další síly. Federální vedení bude řešit základní politické a programové otázky, určovat celkovou strategii a taktiku. Orgány republikové organizace, které zvolíte, budou s plnou odpovědností provádět politiku strany v rámci České republiky. Počítáme s uplatňováním oprávněných svébytných potřeb Čech, Moravy a Slezska, s podporou vyváženého rozvoje a respektování zvláštností všech regionů včetně našeho pohraničí.
V  žádném případě to neznamená uzavírat naši politiku do nacionálního rámce. Při plné podpoře federativního uspořádání se vyslovujeme pro posílení pravomocí republik a úpravu jejich vztahů k orgánům federace.
KSČ bude i do budoucna rozhodným zastáncem ideje československé státnosti, která se stala základem našeho státu v roce 1918. Jsme pro konstruktivní řešení národnostních problémů na základě vzájemného pochopení a respektování společných zájmů.
Odmítáme umělé rozdmýchávání nacionálních nálad, vyhrocování stanovisek a nátlakové akce. V nynější situaci,
kdy stojíme před úkolem upevnit naše mezinárodní postavem, každé oslabení československé státnosti poškozuje autoritu a vážnost naší země. Klademe si za cíl všemožně přispívat k upevňování bratrských vztahů a rovnoprávnému soužití Čechů a Slováků. Jsme také pro zabezpečení rovných práv všech národností u nás, včetně Rómů.
Česká otázka dostává dnes i nové závažné mezinárodní souvislosti. Dochází k převratným změnám v celé východní Evropě i v Sovětském svazu. Vzniká nové rozložení sil na našem kontinentě. Perspektiva sjednocení Německa otevírá otázku nového evropského bezpečnostního systému.
Tyto složité procesy přinášejí mnoho příslibů. Znamenají však také nemalá úskalí a rizika. Proto budeme v zahraniční politice podporovat ty kroky, které povedou k upevnění záruk bezpečnosti a nezávislosti našeho státu a zajištění národních zájmů.
Soudružky a soudruzi,uvědomujeme si, že vytvoření organizační struktury KSČM je jen první krok k získání společenské podpory pro program národní a sociální spravedlnosti na půdě socialismu, na levicovém základě, v duchu nejširší demokracie. Před námi je úkol překonat za léta nakupenou nedůvěru, bohužel stále ještě uměle živenou. Důležité přitom je ujasnit, na jaké dědictví navazujeme, ale také, čeho se z minulosti zříkáme, co odmítáme.
Ideové východisko spatřujeme v živém národním a demokratickém odkazu, ve více než stoletých tradicích dělnického a pokrokového hnutí. Programově budeme čerpat inspiraci z období, kdy politika naší strany správně vyjadřovala lidové zájmy, kdy měla podporu širokých vrstev, kdy opravdově usilovala o spojenectví levicových a všech demokratických sil. Hlásíme se ke Šmeralově koncepci revoluční levice, k tradicím boje proti fašismu a za národní osvobození, ke koncepci československé cesty k socialismu a k reformnímu úsilí z roku 1968. Podle našeho názoru mnohá ponaučení dávají rovněž sociálně demokratické tradice, zejména svým vztahem k hodnotám demokracie. Jejich sektářské odmítání považujeme za nesprávné. Bez dogmatických předsudků přihlížíme i ke zkušenostem západních socialistických stran.
Na pořad dne se dostává překonání rozkolu dělnického hnutí. Jako součást evropské levice se chceme na tomto závažném úkolu devadesátých let aktivně podílet.
V souvislosti s tím chci znovu zdůraznit, že jednoznačně odmítáme a odsuzujeme stalinské deformace, které tak těžce poškodily věc socialismu. Veřejnosti je známo, kolik zásadních kroků jsme učinili, kolik důkazů jsme podali, že v tom pro nás neexistuje žádný kompromis. Jen stručně připomenu - zřekli jsme se politického monopolu, zformovali jsme nové vedení strany, přijali pluralitní demokratický systém, stranu obnovujeme na zcela nových ideových a politických základech. Ne s cílem vytvořit nástroj dobytí moci, ale stát se čestným partnerem demokratické společnosti, rovnoprávným účastníkem politické soutěže a dialogu. Právem můžeme říci, že svou politickou a ideovou pozicí je naše strana dnes již v zásadě jiná, než byla před 17. listopadem. A přece stále narážíme na záměrné snahy vyvolávat proti nám nedůvěru. Znovu a znovu se rozšiřují nepodložené dohady o hrozbě různých spiknutí. Ve veřejnosti se uměle živí obavy z jakýchsi snah vrátit poměry před 17. listopad. Jedná se o výmysly, které se skutečností nemají nic společného, ale za to slouží jen předvolebním kalkulacím a vyvolávání protikomunistických nálad.
Nemalou úlohu v působení na veřejné mínění stále hrají pokusy stavět deformace minulosti proti úsilí strany o nápravu. Chápeme, že společnost hledá pravdu o svých dějinách. Potřebuje však pravdu celou a nezkreslenou. Se všemi protiklady a složitostmi poválečného vývoje. Pokud jde o nás, tak děláme vše, abychom otevřeně odhalili minulé deformace. Dokonce nám to někteří naši soudruzi, a neprávem, mají za zlé, ačkoliv je to nutná součást obnovy a očisty strany. Považujeme za povinnost provést zásadní zhodnocení poválečného vývoje, na kterém se podle usnesení mimořádného sjezdu soustavně pracuje. Pravda dějin však vyžaduje jasnou dělící čáru mezi odpovědností vedoucí stranické špičky a úlohou řadových členů, pochopit sílu jejich touhy po sociální spravedlnosti. Říkáme, že dosavadní systém řízení strany a společnosti se přežil. Nic to však nemění na faktu, že tisíce komunistů i nestraníků poctivě pracovaly pro svou zemi. I když - nikoliv jejich vinou - nebyly výsledky vždy takové, jaké očekávali. Naši lidé jsou dostatečně zkušení, aby dovedli sami zhodnotit, co pro ně znamenala minulá léta, jaké přinesla ztráty, ale i nesporná pozitiva a jistoty. Jejich cenu prověří čas.
Nic nemůže oslabit politickou odpovědnost vedoucích činitelů za nezákonnosti padesátých let, za potlačení reformního procesu, za popření demokratických principů, za izolaci strany od lidu. Pravdivý pohled na dějiny vyžaduje však docenit historické reality, důsledky Mnichova, 2. světové války a rozdělení Evropy. Mocenské a ideologické zásahy sovětského vedení do našich vnitřních věcí, zejména srpnové události roku 1968, které na dlouhá léta zablokovaly i u nás reformní úsilí. Teprve nástup přestavby v Sovětském svazu znamenal novou šanci, která žel, zůstala nevyužita. Dnes máme poslední příležitost se s minulostí čestně vyrovnat. Jsme k tomu odhodláni.
Soudružky a soudruzi,zásadní otázku, na kterou musíme dát odpověď je, jakou úlohu bude hrát naše strana v demokratické společnosti, jaké místo v ní zaujme, jaké cíle si klade a jak je bude uplatňovat. Odpověď nacházíme v myšlenkách demokratického socialismu. Jako moderní strana levice jsme se pro ně vyslovili nikoliv z taktických důvodů, ale z hlubokého přesvědčení. Toto rozhodnutí nepřišlo lehce. Naráz. Nebo jen pod tlakem vnějších okolností. Bylo připraveno trpkými zkušenostmi celého předchozího vývoje.
V členské základně strany, především mezi řadovými komunisty, mezi dělníky, rolníky a inteligencí, již dlouhou dobu dozrávalo poznání, že se staré byrokratické pojetí socialismu dostává do slepé uličky. Kritizovali stále více administrativní metody řízení, mocenské potlačování oprávněné kritiky poměrů, uzavírání země před světem a další neduhy, které vedly ke stagnaci a diskreditaci socialismu. Komunisté si spolu s celou společností, se kterou jsou spojeni tisíci svazky, uvědomovali, že musí dojít k zásadní změně. Jejich kritické a varující hlasy se však nemohly prosadit. Myšlenky sovětské přestavby, které ukazovaly východiska i z naší situace, se setkávaly mezi našimi členy s mimořádným ohlasem a podporou. Většina tehdejšího vedení strany sice slovně přestavbu podporovala, ale v praxi neprováděla. Proto se zákonitě dostalo ve společnosti, ale i ve straně, do izolace. Logickým dovršením tohoto procesu bylo, že se po 17. listopadu členská základna strany postavila za demokratické změny. Významně se zasloužila o jejich pokojný průběh, který oceňuje celý svět. Právě tento názorový vývoj umožnil také mimořádnému sjezdu s podporou naprosté většiny strany rozhodnout o její nové cestě.
Teorie a praxe stalinského socialismu se odvrátila od humanistických a demokratických tradic, od takových vymožeností civilizace jako jsou lidská práva a priorita všelidských hodnot. Proto se dostala do rozporu se společností, s obrovskou dějinnou silou, kterou představují myšlenky demokracie. To bylo možné dlouho přehlížet, ale nebylo možné vyvarovat se nevyhnutelných důsledků.
Velikou úlohu v tom všem hrál rozpor slov a činů i omyly jednotlivých představitelů. Samozřejmě to nechceme omlouvat ani zakrývat. Příčiny jsou ale hlubší a širší - selhání dosavadní koncepce socialistické výstavby. Ve zkoušce života neobstály ani u nás deformované teoretické představy o socialismu. Musíme se rozebrat v tom, kdy a proč došlo k oslabení a porušení základů socialismu tím, že se z něho začal vytrácet prvek demokracie. Musíme tedy hledat cesty, jak vrátit socialismu to, co do tohoto pojmu patří. Pro naši praktickou politiku jsou však již dnes jasné nevyhnutelné závěry: za prvé nemůže být návratu ke stalinskému modelu socialismu, který neodpovídal stupni vyspělosti, tradicím a potřebám naší země. Stejně tak výstavba socialismu odtrženě od hlavních civilizačních proudů moderního světa nemohla obstát v soutěži se světem.
Za druhé — návrat naší země mezi nejvyspělejší vyžaduje aktivní účast na evropské integraci, zapojení do strukturálních změn, do vědeckotechnické revoluce, do procesu informatizace společnosti. Vyžaduje zvládnout a využít všechno, co ve výrobní, technické i sociální a kulturní oblasti charakterizuje nynější prudké civilizační změny. Je to spojeno nevyhnutelně i s novými formami podnikání včetně využití zahraničního kapitálu. Ale znamená to i nové perspektivy růstu produktivity práce a životní úrovně. Předpokládá to i nové pluralitní formy politického života, prostor pro soutěž myšlenek a pro seberealizaci.
Pro naši stranu jako levicovou sílu je rozhodující, jaké stanovisko k tomuto objektivnímu společenskému pohybu zaujme. Postavit se proti němu by znamenalo nechápat obecné vývojové tendence na prahu 21. století. Jedinou cestou pro nás je přijmout tyto proměny. Budeme přitom hledat alternativy, které by vyloučily jak návrat k překonanému byrokratickému modelu, tak i k čistému kapitalismu. Vyslovujeme se pro taková řešení, která budou respektovat potřeby, zájmy a podmínky naší společnosti, zachovají socialistické hodnoty a úlohu společenského vlastnictví. Prosazujeme vyváženost ekonomických zájmů podniků a sociálních zájmů pracujících. Chceme být i politickým spoluručitelem, že nezbytné změny nebudou probíhat jen na účet širokých vrstev pracujících.
V těchto souvislostech jsou pro nás důležité i zkušenosti západeovropských socialistických a sociálně demokratických hnutí, jejich hledání levicové alternativy, vytváření levicových aliancí, nezastupitelná úloha odborů a vůbec sociálně kritických, společenských iniciativ. S ideovou orientací Akčního programu strany jsou neslučitelné staré ideologické stereotypy, jako například: monopol moci a ideologie, byrokracie, byrokratické řízení. Jejich obhajoba nebo propagování ohrožuje věrohodnost nové politiky. Žene vodu na mlýn našim nepřátelům. V ústředním výboru naší strany je plná názorová jednota o nepřijatelnosti podobných názorů. Naší politikou je hrát poctivou hru, provádět čestně politiku národního porozumění a dialogu, přispět, aby se společnost vyhnula zbytečným konfrontacím, aby přechod k pluralismu měl i v budoucnu pokojný charakter. Zásadně odmítáme různé pokusy zpochybňovat legalitu činnosti Komunistické strany Československa zakotvenou i v novém zákoně o politických stranách. Rozhodně se stavíme proti snahám vyvolávat proti komunistům atmosféru hrozeb, nepřátelství a nenávisti, roztáčet kolo revanše. Je dost a draze zaplacených zkušeností o tom, jak nebezpečné je vyvolávat politické vášně a fanatismus. Mohly by vážně ohrozit společenskou stabilitu i přípravu demokratických voleb. Pozitivní zkušenosti řady jednání státních a politických orgánů, dohody o  postupu při provádění politických 1 ekonomických změn ukazují, že v rozhodujících politických stranách a proudech existují realistické síly, které si uvědomují nezbytnost konstruktivní spolupráce. Navrhujeme, abychom se společně zavázali udělat všechno proti extrémním politickým výstřelkům, ať už směřují proti komukoliv. Jde o to, aby složité předvolební období nevedlo k nebezpečným konfrontacím. Oceňujeme, že ve společnosti přibývá hlasů, které krajnosti odsuzují. Demokracie je nedělitelná. Platí pro všechny a pro každého. Nikoho z ní nelze vylučovat. Znamená hájit nejen pravdu vlastní, ale i právo druhého. Měřítkem demokracie je právo menšiny. Zatím se však u nás takové demokratické prostředí teprve vytváří. V demokratickém státě platí, že politické přesvědčení je soukromou věcí a že nikomu nepřísluší vyvozovat z něho právní nebo dokonce existenční důsledky. Věříme, že konečně zvítězí rozum a právo i v těchto otázkách. Naší společnou povinností je projevit diskriminovaným soudruhům svou solidaritu a plně hájit jejich práva.
Soudružky a soudruzi, ustavení Komunistické strany Čech a Moravy znamená pro nás také rozhodný rozchod se starou koncepcí vládnoucí "postátněné" strany. Celou svou organizací, vnitřním životem a formální činností sloužila plnění příkazů shora. S tím vším jsme skoncovali. Jde nám o to, aby sama strana byla příkladem demokratismu. Chceme usilovat, aby se v činnosti České republikové stranické organizace plně prosadil nový duch. Znamená to klást důraz nikoliv na centralismus, ale na demokracii, nikoliv na nařizování shora, ale na iniciativu zdola, nikoliv na poslušnost, ale na přesvědčení, nikoliv na jednomyslnost, ale na jednotu, nikoliv na monolitost, ale na svobodnou diskusi, nikoliv na ideologickou strnulost, ale na otevřenost novým pokrokovým myšlenkovým proudům, nikoliv na uzavřenost, ale spojení s širokým okruhem sympatizujících. Vliv a postavení strany dnes záleží na schopnosti včas reagovat na nové potřeby, přicházet s přitažlivými návrhy na jejich řešení. A pro takový způsob našeho působení chceme hledat spojence i mezi inteligencí, tedy překonat roztržku mezi stranou a inteligencí zaviněnou dřívější sektářskou a netolerantní politikou. Mám tu na mysli mj. možnost uplatnění početných skupin inteligence z řad Komunistické strany Československa a mimo ni v činnosti klubů a v jiných formách, kde je příležitost přispívat k vyjasnění a popularitě ideových a praktických východisek naší politiky. Naše dveře jsou otevřeny pro veškerý intelektuální potenciál, který stojí na straně levicové alternativy. Těmto snahám plně vychází vstříc i Prozatímní organizační řád. Poskytuje prostor, aby se ve straně mohly plně uplatnit různé osobní názory, názorové proudy, skupiny i platformy, které jako společnou základnu přijímají linii akčního programu. V této souvislosti chci ocenit přínos Demokratického fóra komunistů, v úsilí o obnovu strany. Jsme přesvědčeni, že v rámci strany jsou podmínky a prostor pro jeho uplatnění. Věříme, že se stane aktivním činitelem naší strany.
Jsme toho názoru, že otevřené kritické a sebekritické diskuse ve všech otázkách stranu neoslabují, ale naopak posilují. Různé názory a proudy byly ve straně i v minulosti. Křečovitá snaha udržet zdání jednoty jen věci zhoršovala. Realisticky hodnotíme, že dnes různé proudy ve straně se odlišují v hodnocení minulosti i dnešních úkolů. Bylo by ostatně nelogické, kdyby tomu po tak velkém otřesu bylo jinak. Důležité však je, aby rozdílné pohledy nebo generační přístupy nevedly ke zbytečnému tříštění sil. Úloha strany ve společnosti vyžaduje, aby v ní dále sílil již dnes rozhodující proud, který stojí za akčním programem. Pro tuto platformu musíme trpělivě získávat i ty, kdo zatím nedoceňují její správnost a nezbytnost. Dnešní sjezd dává podnět obrátit se znovu ke všem těm, kdo museli, zejména po roce 1969 stranu opustit. S omluvou a nabídkou spolupráce se na ně obrátil i mimořádný sjezd. Bylo by dobré, aby stranické organizace v okruhu své působnosti iniciativně vyhledaly bývalé členy strany a snažily se o obnovu vzájemných vztahů ve všech formách, o které projeví zájem. Všechny naše poznatky, ale i mezinárodní zkušenosti potvrzují, že uvést myšlenky demokratického socialismu do života může jen silná levice. Jedině aliance různých levicových sil je účinnou protiváhou pravicových tendencí. Víme, že jí dosud stojí v cestě mnohé překážky, způsobené i našim postupem v minulosti. Plně uznáváme historickou oprávněnost, osobitý přínos a úlohu různých levicových proudů. Jsme připraveni udělat ze své strany všechno, aby se odstranila nedůvěra. Projevit maximální tolerantnost a dobrou vůli. Je to pro nás zásadní otázka budoucnosti, nejen levice, ale i vývoje celé společnosti.
Soudružky a soudruzi, již jen měsíc zbývá do oficiálního zahájení předvolební kampaně a prakticky dva měsíce do voleb. Proto je tak důležité, aby náš sjezd na ně soustředil pozornost strany. Klíčovou otázkou pro nás je program, s jakým do nich půjdeme. Jasnou a jednoznačnou odpovědi'dávají zásady volebního programu, které jsme nedávno zveřejnili. Setkaly se s dobrým přijetím ve straně, ale i ve veřejnosti. Myslím, že s nimi můžeme odpovědně předstoupit před naše voliče. Jaké jsou jejich hlavní linie? Především se jednoznačně vyslovujeme pro pluralitní politický systém, pro silný parlament. Vyslovujeme se pro plné ústavní záruky občanských svobod a lidských práv, pro ochranu žen, rodiny, politických a národních menšin.
Demokracii nejde ovšem měřit jen počtem politických stran, ale mírou reálné účasti lidí na rozhodování o veřejných záležitostech. Proto klademe důraz na posílení samosprávného postavení a pravomoc národních výborů měst a obcí. Vyslovujeme se pro komunální vlastnictví jako jednu z forem společenského vlastnictví, pro předání příslušných objektů městům i obcím. Jsme pro široké uplatnění forem přímé demokracie, veřejných diskusí o významných zákonech. Jsme pro místní i celostátní referenda o klíčových opatření. Demokracie pro nás také znamená možnost pracovních kolektivů ovlivňovat chod jejich podniků. To se koneckonců uplatňuje i v řadě západních zemí. Nejde tu o formu, nelze však zbavit kolektivy vlivu na rozhodování o jejich existenci a budoucnosti. Nechceme, aby se byrokratické odcizení nahradilo odcizením kapitalistickým. Jsme pro to, aby silné a nezávislé odbory plnily svou úlohu při ochraně pracujících a byly účinnou protiváhou podnikatelských zájmů.
V sociálně ekonomické politice vlády je pro nás nejdůležitější, jaké jsou podmínky pro život a práci lidí. Je proto nezbytné, aby voliči znali konkrétně, s jakými opatřeními se počítá, a mohli se podle toho rozhodnout. V obecných rysech je mezi zveřejněnými volebními programy velká podobnost. Všechny volají do prosperitě a dynamice hospodářství. Žádají přechod k tržnímu hospodářství, demonopolizaci, strukturální změny a rovnoprávnost různých forem vlastnictví. Podporují otevření ekonomiky světu, využití zahraničního kapitálu, konvertibilitu koruny.
Také naše strana ve svém volebním programu podporuje orientaci na zásadní ekonomické reformy. Je to přirozené. Její reformní síly samy přišly s kritikou administrativně byrokratického systému a programu přestavby.
Zásadní pro nás je otázka, jak účinně zajistit sociální zájmy pracujících, záruky před neúnosnou nezaměstnaností a inflací, spojení nevyhnutelných cenových úprav s adekvátní kompenzací pro rodiny s dětmi, důchodce a ostatní sociálně slabé skupiny. Celý vývoj uplynulých let potvrdil, jak silně je v naší veřejnosti zakořeněna myšlenka sociální spravedlnosti, založená na povinnosti vlády vůči společnosti. Tržní hospodářství není samo o sobě ještě automaticky sociální. Žádáme, aby stát nepřestal plnit funkce regulace trhu a sociální ochrany. Především z těchto pohledů budeme posuzovat i ve FS ohlášené záměry v oblasti cen.
Složitá a konfliktní je také otázka, jak přejít od administrativně řízeného k tržnímu hospodářství. Jak se přitom vyvarovat těžkých poruch, vedoucích ne k prosperitě, ale destabilizaci hospodářství. Neexistují žádné hotové recepty. Podporujeme racionální koncepci postupného, i když nikoliv vleklého řešení, které by předešlo nebezpečí zbytečných sociálních ekonomických otřesů, které nejsou v našich podmínkách ani nevyhnutelné, ani odůvodněné, což ostatně uznává i odborná mezinárodní veřejnost. To vyžaduje promyšlený přístup, ochranu národních zájmů před nebezpečím vykupování národního majetku zahraničním kapitálem a reprivatizací, která by vedla k obohacování úzkých skupin na účet společnosti.
A ještě něco musíme zdůraznit. Nejsme stoupenci zásady „čím hůř, tím lip".
Nechceme z nevyhnutelných těžkostí přechodu k tržní ekonomice vytloukat .politický kapitál. Vyzýváme členy strany, aby všude pomáhali čelit hospodářskému poklesu, podporovali reformy a přispívali k jejich úspěchu. Považujeme za potřebné a podporujeme nezbytné kroky ke zvýšení výkonnosti našeho hospodářství a ke zdravému finančnímu hospodaření, k účinné ochraně před inflačními tlaky.
Je nemálo komunistů, kteří mohou k řešení těchto problémů konstruktivně přispět. Je však třeba skoncovat již jednou s jejich diskriminací jen pro jejich stranickou příslušnost. Důrazně jsme nejednou upozorňovali na nebezpečí, které vyvolává zanášení politických vášní do výroby. Jednostranné nadřazování úzce stranických hledisek nad profesionálními, podceňování odborné kvalifikace přinesly v minulosti nejen mnoho osobních křivd, ale i společenských ztrát. Neměli bychom dopouštět, aby tato praxe pokračovala.
Soudružky a soudruzi, nově vznikající politické strany většinou hledají své místo na politickém středu nebo na pravici. Naše strana se otevřeně hlásí k levici. Chce být především mluvčím a politickým obhájcem zájmů pracujících vrstev obyvatelstva. Zcela logicky hledá podporu pro svou politiku mezi dělníky. Říkáme otevřeně, že jsme proti sektářskému chápání jejich úlohy ve společnosti, ale stejně tak proti jejímu podceňování. A to se dnes mnohdy děje. Stejné tak hledáme oporu mezi družstevníky a pracujícími v zemědělství. Podporujeme jejich zájmy na zachování prosperujícího družstevnictví a jejich sociálních jistot. Oslovujeme široké vrstvy pracujících sféry služeb, zaměstnance a úředníky. Věříme, že důraz na humanitní hodnoty nám umožní znovu navázat vztahy s pokrokovou inteligencí. A podaří-li se nám vrátit socialistické myšlence její morální hodnotu věřím, že to najde ohlas i mezi mladou generací, které jsme mnohé dlužni. A stejně tak i u starší generace, která pro společnost mnoho vykonala a má plné právo na všestrannou úctu a péči.
Jak tady postupovat v předvolební kampani? Být s lidmi, naslouchat jim, vést s nimi každodenní dialog. Za druhé podpořit iniciativu, která vzešla z okresních konferencí, aby každý komunista získal ve své rodině mezi přáteli, ve svém okolí, alespoň jeden další hlas pro KSČ. Za třetí se chceme obrátit na socialisticky a demokraticky smýšlející občany. Je stále více těch, kdo jsou proti novému politickému monopolu, cítí nezbytnost zachovat demokratickou rovnováhu ve společnosti, chápou potřebu silné levice a právem vidí v KSČ její nepostradatelnou součást. Věříme, že i mnozí z těch, kdo z různých příčin ze strany odešli nebo ji museli před lety opustit, ocení dnešní naše úsilí a dají nám ve volbách podporu. Budeme spoléhat především na moudrost našich lidí, na jejich politický rozhled a cit pro spravedlnost, na jejich schopnost zvážit při hledání záruk svých jistot všechna pro i proti.
Jinými slovy: hlavní těžiště budeme klást na působení mezi lidmi. Nechceme jít cestou demagogické reklamy. Nemíníme se propůjčit pomlouvání našich protivníků. Jsme pro soutěž v seriózních argumentech, pro otevřenou, slušnou diskusi o tom, jak dále společnost rozvíjet, jsme pro to, aby se volební kampaň vedla slušně, nekonfrontačním způsobem, při respektování pravidel politické kultury.
V příštích týdnech bude mít každý čin v zájmu toho, o čem hovoříme, stokrát větší vliv na volební výsledky než to, co diskredituje demokracii a poctivé úsilí o národní porozumění. Přitom si uvědomujeme, že nikdo nebude agitovat za nás. Všechno záleží pouze na nás samých.
Víme, jaké zkoušky nás čekají. Nebudeme však před nimi ustupovat. Odhodlání do další práce nám dává vědomí naší odpovědnosti. Nesledujeme úzké stranické cíle. Jsme přesvědčeni, že společnost naši stranu potřebuje, že dokážeme v poctivém úsilí, reálností našich soudů i novostí myšlenek přispět k jejímu rozvoji. Program, pro který se vyslovujeme, dává šanci získat znovu důvěru a autoritu. Smysl veškeré své činnosti vidíme především ve službě sociální spravedlnosti, potřebám a zájmům lidí práce. Udělejme vše pro to, abychom je přesvědčili, že jsme jejich stranou. Pak dokážeme získat ve volbách podporu a novou sílu pro službu našim ideálům.
Přeji dnešnímu sjezdu plodné jednání a dobré výsledky, které strana a česká společnost očekávají. Děkuji vám.