Postavení, úloha, a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Vydáno dne: 28. 03. 2008

Dokument, schválený ustavujícím sjezdem KSČM 31. března 1990.

Komunistická strana Čech a Moravy je garantem a spolutvůrcem politiky KSČ na území České republiky. Na základě svého programového prohlášení, Akčního programu strany a prozatímního organizačního řádu KSČ sjednocuje úsilí v procesu demokratické obrody naší společnosti, na posílení české státnosti, lidských práv a svobod, upevňování sociálních jistot a sociální spravedlnosti pro každého občana.
Vymezení působnosti ústředního výboru Komunistické strany Čech a Moravy:
1. Koordinuje činnost strany, vytváří podmínky pro plnění závěrů sjezdu KSČM a vlastních politických rozhodnutí. V souladu s prozatímním organizačním řádem KSČ se ústřední výbor KSČM podílí na tvorbě politických rozhodnutí ÚV KSČ a zabezpečuje jejich dopracování směrem ke KSČM.
2. Orientuje a koordinuje práci nižších orgánů a organizací, přičemž plně respektuje princip zpětné vazby s ohledem na samostatnost rozhodování nižších orgánů a základních organizací při řešení otázek v okruhu jejich působnosti.
3. Volí tajemníky ústředního výboru KSČM.
4. Volí výkonný výbor, jehož členy jsou dále předseda KSČM a tajemníci ÚV KSČM.
5. Práce výkonného výboru je v období mezi sjezdy plně usměrňována ústředním výborem KSČM, kterému se ze své práce zodpovídá.
6.  V případě potřeby kádrových změn ve složení ústředního výboru KSČM v období mezi sjezdy plně respektuje rozhodnutí příslušného okresního nebo obvodního výboru KSČM.
7. Navrhuje za Komunistickou stranu Čech a Moravy zástupce do vlády České republiky.
8. Využívá poznatky a náměty Klubu komunistických poslanců České národní rady, komunistů - funkcionářů vlády České republiky a komunistů -funkcionářů v orgánech společenských a zájmových organizací při veškeré své práci, zejména při tvorbě usnesení ústředního výboru KSČM.
9. Podle potřeby zřizuje své pracovní komise a politické sekce, které připravují podklady pro jednání ústředního výboru KSČM.
10.  Ustavuje a řídí tiskové orgány KSČM a schvaluje jejich šéfredaktory.
11.  Zřizuje hospodářská zařízení a instituce, schvaluje jejich vedení.
12.  Hospodaří s finančními prostředky a majetkem strany, schvaluje vlastní rozpočet i rozpočet svých institucí, kontroluje jeho plnění. Stanoví pravid-la pro podnikání nižších stranických orgánů.
13. Ústřední výbor KSČM se schází nejméně čtyřikrát za rok.
14.  Zasedání ústředního výboru KSČM svolává výkonný výbor
- podle plánu ÚV KSČM,
- z rozhodnutí zasedání nebo výkonného Výboru ÚV KSČM,
- na žádost nejméně jedné třetiny členů ÚV KSČM,
- na žádost nejméně jedné třetiny okresních a obvodních výborů KSČM,
- na požádání ústředního výboru Komunistické strany Československa.
Vymezení působnosti kontrolní a revizní komise KSČM
Kontrolní a revizní komise Komunistické strany Čech a Moravy kontroluje hospodaření ústředního výboru KSČM a dodržování prozatímního organizačního řádu KSČ v KSČM. Ve své práci postupuje v návaznosti na politická rozhodnutí ústředního výboru KSČM. Ze své činnosti skládá účty sjezdu KSČM