Programové prohlášení KSČM

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Vydáno dne: 28. 03. 2008

Materiál, přijatý ustavujícím sjezdem KSČM 31. 3. 1990

Vytvoření Komunistické strany Čech a Moravy je součástí hlubokého přerodu, kterým v současnosti prochází Komunistická strana Československa.
Programové prohlášení, které předkládáme, vychází z názorů těch komunistů, kteří už dlouho požadovali provedení hlubokých společenských změn. Staré vedení strany však nebylo schopné tyto změny realizovat.
Přeměny, které u nás probíhají, jsou součástí dalekosáhlých procesů, zasahujících celou Evropu a svět. Skutečný vliv ve společnosti, procházející tak hlubokými a zásadními změnami, si zachovají jen ty politické strany a hnutí, která na tyto změny dokáží reagovat, dokáží se jim ve své činnosti přizpůsobit a v jejich rámci aktivně spolupůsobit.
Takovou politickou silou chce být Komunistická strana Čech a Moravy, která je součástí jednotné Komunistické strany Československa. V Čechách, na Moravě a ve Slezsku chceme působit v rámci celého národního politického spektra, podílet se na realizaci politiky národního porozumění, rozvoji demokracie, humánní společnosti v právním státě.
Za základ naší politiky považujeme vědecké poznání, otevřený a rovnoprávný dialog, demokratickou pluralitu, politickou soutěž všech vzájemně se respektujících konstruktivních sil ve společnosti. Jednou provždy odmítáme snahy po dosažení monopolu politické moci.
Budeme usilovat o demokratický socialismus, který pro nás představuje spojení odvěkých ideálů humanity, sociální spravedlnosti a životních jistot pracujících s principy svobody jednotlivce a pluralitní demokracie. Demokratický socialismus jako souhrn pokrokových civilizačních hodnot spojujeme rovněž s požadavkem vytvoření harmonického vztahu člověka a přírody.
Svoji politickou tvář zakládáme na Marxově humanistickém poselství a jeho metodologickém odkazu a na veškerém pokrokovém duchovním bohatství lidstva. Současně však chápeme, že tyto zdroje nejsou neměnné a jednou provždy dané, zeje třeba s nimi tvůrčím způsobem pracovat.Chceme přispět k překonání historického a tragického rozkolu komunistického a socialistického hnutí, zařadit se do spektra levicových sil jako jeho součást.
Naše země stojí před úkolem vyrovnat se s neblahým dědictvím minulosti a povznést se mezi nejvyspělejší státy světa. K úspěšnému naplnění tohoto úkolu chce přispět i naše strana. Zájmy lidu pro nás znamenají víc než zájmy úzce stranické.
Komunistická strana Čech a Moravy je stranou práce, je stranou těch, kteří svou každodenní prací vytvořili a dále rozmnožují materiální i duchovní bohatství společnosti nebo se pro to připravují. Prosazuje a obhajuje jejich zájmy proti jakýmkoli formám a podobám omezování lidských práv a svobod, snižování či potlačování sociálních jistot a možností rozvoje osobnosti každého občana.
Komunistická strana Čech a Moravy proto respektuje různorodost a zvláštnosti politických i společenských zájmů svých členů. Vytvoříme prostor pro svobodné vyjadřování názorů každého komunisty, prostor pro názorový pluralismus umožňující uvnitř strany existenci různých myšlenkových proudů a platforem. Potřebná jednota postupu v základních otázkách může být dosažena pouze demokratickou cestou při zajištění práva menšiny na veřejnou obhajobu svého názoru.
Politika Komunistické strany Čech a Moravy je záležitostí všech jejích členů, stranické orgány mají za úkol práci a činnost strany koordinovat, organizačně zajišťovat, v žádném případě ji však nesmějí a nebudou direktivně určovat.
Naše programové cíle se v základních otázkách podstatně neliší od cílů jiných pokrokových, demokratických stran a hnutí. I přes odlišný názor na přístup k některým formám a prostředkům dosažení těchto cílů máme zájem na konstruktivní spolupráci. Vycházíme přitom z názoru, že nezbytnou součástí demokratické pluralitní společnosti nejsou jen politické strany a hnutí, ale i společenské a zájmové organizace, jejichž smyslem je obhajoba oprávněných potřeb a požadavků konkrétních sociálních či zájmových skupin.
Jednotný, samostatný a suverénní československý stát pokládáme za základ dalšího úspěšného rozvoje naší společnosti. Společný zájem a starost o lepší budoucnost naší země zakládáme na rovnoprávných vztazích českého a slovenského národa, na činorodém vlastenectví a respektování zájmů a práv všech národností. Podporujeme důslednou fe-derativní výstavbu našeho státu, která poskytne stejnou příležitost k uplatnění národů a národností.
Je nezbytné, aby se naše země otevřela světu a Evropě, ale v žádném případě ne za cenu politické či hospodářské závislosti, ztráty či ohrožení své suverenity a svébytnosti.
Osud Československa byl vždy úzce spjat s osudy celé Evropy, s procesy, které v ní probíhaly. Nevracíme se do Evropy, její součástí jsme vždy byli. Zaplatili jsme však v minulosti nejednou krutou daň selhání evropské i naší demokracie, zejména světovládným či velmocenským ambicím a diktátu ze Západu i z Východu.
Proto je pro naši zemi v současné době tak aktuální a závažná otázka sjednocení Německa. Uznáváme a respektujeme právo německého národa na sebeurčení a společnou budoucnost. Budeme podporovat vytváření vztahů dobré sousedské spolupráce, nezatěžované minulostí. Jako bezprostřední soused Německa však požadujeme nezbytné mezinárodní záruky, týkající se zejména zachování dosavadních hranic, a plné respektování bezpečnostních, hospodářských i kulturních zájmů našeho obyvatelstva.
Úspěšný rozvoj společnosti spojujeme s moderní, státem regulovanou tržní ekonomikou, která zabezpečí zlepšování životních a pracovních podmínek lidí a zastaví zhoršování ekologické situace naší země. Efektivní tržní hospodářství v demokratické a sociálně spravedlivé společnosti vyžaduje rovněž širokou účast pracujících na řízení včetně samosprávy, jejich odpovídající podíl na zisku a případně i majetku hospodářských organizací, v nichž pracují.
Podporujeme rovnoprávnost různých forem vlastnictví a podnikání, jejích součinnost a zdravé soutěžení. Jsme pro účast zahraničního kapitálu na rozvoji naší ekonomiky, odmítáme však výprodej našeho národního bohatství do zahraničí.
Svou politickou činností se budeme zasazovat o to, aby veřejné mínění podpořilo uskutečňování ekonomické reformy. Budeme však usilovat o to, aby koncepce reformy, kterou vláda předloží, byla demokraticky ve společnosti posouzena a její průběh se uskutečňoval pod kontrolou veřejnosti. Tvrdých sociálních dopadů, které se nevyhnutelně s přechodem k tržnímu hospodářství objeví, nehodláme využívat k laciným politickým ziskům. Tyto dopady však musí být minimalizovány, zejména pokud jde o sociálně slabé vrstvy, to je mladé lidi vstupující do života, důchodce a zdravotně postižené občany.
Jsme toho názoru, že v Čechách, na Moravě a ve Slezsku je třeba zásadní a rozsáhlé obnovy a modernizace fyzicky i morálně zastaralých výrobních fondů, zvláště s ohledem na kvalifikovanost, odbornost a tvůrčí schopnosti pracujících v českých zemích.
Nezbytnost této obnovy si vyžaduje urychlené řešení zejména v souvislosti s životním prostředím v českých zemích.Jejich rozhodujících průmyslových aglomerací se současné ekologické problémy dotýkají zvlášť naléhavě.
Zasazujeme se za to, aby byla důsledně a uspokojivě vyřešena otázka vzájemného vztahu Čech, Moravy a Slezska v českém státě v souladu s jejich historickými a kulturními tradicemi. Za významný moment v tomto směru pokládáme dosažení skutečné a ekonomicky podložené samosprávy obcí, měst a regionů. Jsme pro vypracování takového systému, který zabrání možnému zneužívání centrální moci při rozhodování o otázkách, jež se konkrétně a bezprostředně dotýkají lidí v obcích, místech a územních celcích. Závažná rozhodnutí, která se dotýkají lidí, by měla být přijímána na základě místních referend apod.
Doporučujeme, aby rovnoprávné postavení Moravy a Slezska v rámci České republiky bylo zdůrazněno přesunutím některých ústředních orgánů a institucí do nejvýznamnějších moravských a slezských měst.
Za zvlášť naléhavé považujeme řešení celkové zanedbanosti pohraničních území Čech, Moravy a Slezska. Chceme, aby se tato území stala místem mnohostranné spolupráce s našimi sousedy, oblastmi hospodářské prosperity a živého, vzájemně výhodného turistického ruchu.
Usilujeme o sociální spravedlnost pro každého. Spojujeme ji s životní úrovní závislou na skutečných výsledcích prá-ce na straně jedné a se státem garantovanými důstojnými sociálními zárukami na straně druhé. Sociální spravedlnost přitom chápeme nejen jako snahu o zachování sociálních jistot stanovených na základě odpovídajícího životního minima, ale především jako plnou možnost uplatnění těch, kteří chtějí svými znalostmi a schopnostmi prospět společné věci.Zasazujeme se zejména o odpovídající sociální zabezpečení důchodců, mladých lidí i dalších sociálně slabších skupin. Současně si klademe za cíl podporovat a prosazovat taková opatření, která umožní zmírňovat vznikající ostré sociální a majetkové rozdíly ve společnosti. Podporujeme myšlenku zásadní reformy daňového systému s progresivním zdaněním vysokých příjmů, která na jedné straně povzbudí i žádoucí podnikatelskou aktivitu v naší ekonomice a na druhé straně vytvoří i nezbytné podmínky pro život sociálně slabších skupin obyvatelstva, zvláště pro dobrou a všestranně zajištěnou výchovu dětí.
Kvalitní a všem dostupné vzdělání považujeme za zásadní předpoklad výkonné ekonomiky a celkového rozkvětu Čech, Moravy a Slezska.
Budeme prosazovat ústavní zakotvení práva na všeobecně dostupnou bezplatnou a kvalitní léčebně preventivní péči a odpovídající možnosti rekreace a odpočinku po práci a studiu.V návaznosti na kulturní, sportovní a tělovýchovné tradice Čech, Moravy a Slezska a hodnotné využití volného času lidí rozhodně nesouhlasíme se snižováním státních dotací do těchto významných oblastí života společnosti. Každý musí mít možnost přístupu k zájmovým a pohybovým aktivitám, které jsou nezbytným předpokladem upevnění jeho zdraví, obnovy sil, kulturního a duševního rozvoje.
Komunistická strana Čech a Moravy nechce a nebude přicházet jen s požadavky, ale zejména s projekty a návrhy vůči státním orgánům, společenským zájmovým organizacím. Svůj hlavní cíl vidíme v odpovědném a aktivním podílu strany na realizaci všeho, co prospěje lidu této země, rozvoji České republiky, společného československého státu.