USNESENÍ ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Vydáno dne: 28. 03. 2008

Dokument, přijatý 31. 3. 1990.

Ustavující sjezd Komunistické strany Čech a Moravy
1. bere na vědomí
a)  zprávu ústředního výboru KSČ ustavujícímu sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy přednesenou předsedou KSČ s. Ladislavem Adamcem,
b)  náměty k tezím volebního programu KSČ s připomínkami;
2. schvaluje
a)  název územní organizace KSČ v České republice - Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM),
b)  programové prohlášení Komunistické strany Čech a Moravy,
c) postavení, úlohu a vymezení působnosti Komunistické strany Čech a Moravy a jejích orgánů,
d) stanovisko k událostem po přijetí ústavního zákona o změně názvu ČSSR;
3. zvolil
a) 101 členný ústřední výbor Komunistické strany Čech a Moravy,
b) 21 člennou kontrolní a revizní komisi Komunistické strany Čech a Moravy,
c)  soudruha Doc. PhDr. Jiřího Machalíká, CSc. za předsedu Komunistické strany Čech a Moravy,
d)  soudružku Marii Sobovou za předsedkyni kontrolní a revizní komise Komunistické strany Čech a Moravy;
4. doporučuje
a) okresním výborům KSČ v České republice:
— projednat výsledky ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy na zasedáních a vycházet z nich v další činnosti okresních organizací, zejména v přípravě voleb,
—  seznámit základní stranické organizace a kluby KSČ se závěry ustavujícího sjezdu Komunistické strany Čech a Moravy a poskytovat přímou pomoc základním organizacím a klubům strany při jejich samostatném uvádění do života;
b) ústřednímu výboru KSČ:
— delegovat orgánům územní organizace strany v České republice pravomoce potřebné pro jejich činnost,
— zapracovat do volebního programu KSČ náměty a připomínky z bodu 1, b),
— provést důsledné majetkové vypořádání KSČ se státem od roku 1948 do roku 1989;
5. ukládá ústřednímu výboru Komunistické strany Čech a Moravy
a) ustavit potřebné komise ÚV KSČM, zejména komisi pro životní prostředí,
b) projednat připomínky a náméty z ustavujícího sjezdu KSČM.