Výzva delegátům VII. sjezdu KSČM a všem komunistům

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Zdroj: Dialog, Vydáno dne: 21. 04. 2008

Vaší pozornosti by neměla uniknout tato výzva blíže neurčené iniciativní skupiny delegátům VII. sjezdu, kterou přineslo zatím jen v papírové verzi 240. číslo měsíčníku Dialog. Rádi text převádíme, protože se nás v SDS dotýká jak jednoznačným vymezením se pisatelů vůči Straně evropské levice, tak pohotovým stanovením ideologických mantinelů možné budoucí širší akční spolupráce levice, k níž jsme zcela nedávno oficiálně vyzvali. (mn)

Zabránit hrozící národní katastrofě může jen akceschopná komunistická strana za podpory všech levicových a vlasteneckých sil národa. Z toho hlediska je na delegátech VII. sjezdu KSČM velká odpovědnost, aby stanovili jasný, marxisticko-leninský kurs vývoje strany. Aby odmítli nebezpečnou sociáldemokratizaci strany, ke které se KSČM programově přihlásila na svém ustavujícím a 1. sjezdu v březnu a říjnu 1990, kde byla přijata koncepce stran antikomunistické Socialistické internacionály, koncepce tzv. demokratického socialismu, který dnes tvoří ideový a politický základ Strany evropské levice.

Doposud nebylo toto nekomunistické programové zakotvení KSČM jasně a jednoznačně odmítnuto. Naopak, mnozí představitelé KSČM, zejména M. Ransdorf, J. Dolejš, V. Balín a Teoreticko analytické pracoviště ÚV KSČM pod hesly o „modernizaci“ a „pluralitě“ strany toto zaměření stále prosazují, a tím vážně ohrožují důvěry pracujících a ostatních občanů v politice KSČM, jak to ukázaly i poslední volby, kdy strana ztratila velký počet voličů a 15 poslanců, kteří dnes chybí levici v boji a reakcí při rozhodování a protilidových a proti národních zákonů.

Obnovení komunistického charakteru a akceschopnosti strany vyžaduje :

  1. Uskutečnit v činnosti KSČM obrat od sociálního reformismu k důsledné obhajobě vykořisťovaných, za revoluční změnu – za socialismus. Prvořadým předpokladem k tomu je odmítnutí materiálu „Socialismus pro 21. století“, který tím, že neuznává avantgardní revoluční úlohu komunistické strany a znevažuje výsledky 40. let budování socialismus, má protikomunistický a protisocialistický charakter.
  2. V programu a stanovách strany zakotvit marxisticko-leninský charakter její činnosti. Zdůraznit význam vnitrostranické demokracie, demokratického centralismu, kritiky a sebekritiky a boje proti všem nepřátelským ideologiím, zvláště revizionismu a oportunismu.
  3. V kádrové politice strany zdůraznit zásadu, že je nezbytné zbavit stranu vlivu nositelů a šiřitelů sociáldemokratismu, revizionismu a oportunismu. Členové ÚV a poslanci, kteří hlasovali pro posunutí NATO na východ, do ústředního výboru a do strany nepatří.
  4. Rozvinout ofenzivní ideologickou práci na základě marxismu-leninismu, vyzvednout a obhájit výsledky obětavé práce lidu v letech socialistické výstavby, jít v čele hnutí nespokojených mas, zejména v odborech a vlasteneckých organizacích. Důsledně odhalovat všechny kapitalistické zlořády, zejména zradu. Národa s výstavbou americké vojenské základny a organizovat s daleko větší energií zápas za lidovou demokracii a socialismus. Jen tak může KSČM naplňovat smysl své existence a získat podporu lidu.
  5. Dbát na to, aby politika KSČM byla čitelná a vyjadřovala jasně a srozumitelně základní úkoly, strategického a taktického charakteru, aby podporovala vytváření akční jednoty komunistů na marxisticko-leninském základě a to jak v národním, tak i v mezinárodním měřítku jako základní předpoklad sjednocování všech protiimperialistických sil. Zachovat odstup od Strany evropské levice, která tento proces ohrožuje.

Vyjadřujeme důvěru delegátům VII. sjezdu KSČM, že podpoří nezbytné změny. Jenom marxismus-leninismus může být základem pro získání důvěry dělnické třídy, většiny pracujících a národa..

iniciativní skupina pro obnovu M-L, Praha, duben 2008

Dialog, otázky, odpovědi, č. 240, duben 2008