Haló noviny se ptaly kandidátů na funkci předsedy ÚV KSČM

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 11. Nezařazeno - tisk, Zdroj: Haló noviny, Vydáno dne: 16. 05. 2008

Minulý týden jsme čtenářům Haló novin představili čtyři kandidáty, kteří se na nadcházejícím VII. sjezdu KSČM budou ucházet o funkci předsedy ÚV KSČM. Jak jsme předem oznámili, všem jsme položili tři stejné otázky. Dnes vám přinášíme jejich odpovědi spolu s krátkými vizitkami.

Informovali jsme také, že nominován byl i Miroslav Grebeníček, který měl své rozhodnutí o kandidatuře sdělit na sjezdovém jednání. Jak jsme informovali včera, M. Grebeníček dopisem V. Filipovi a předsedům KR KSČM, OV KSČM a volební komisi VII. sjezdu KSČM (na vědomí), jehož plný text dnes zveřejňujeme, oznámil, že se jednání sjezdu nezúčastní.

Otázky :

1. Kandidujete na funkci předsedy ÚV KSČM. Jaké programové cíle chcete delegátům nabídnout?

2. Co by bylo, pokud byste byl zvolen, vaší prioritou?

3. Základní organizace stárnou. Nemohou plnit úkol osobní agitace mezi nestraníky a přijímat další úkoly. Je nutné hledat nové cesty k voličům. Jak si tyto cesty představujete vy?

JUDr. Filip Vojtěch - (nar. 13. 1. 1955) - stávající předseda ÚV KSČM, místopředseda PS P ČR, České Budějovice

1. Hlavním cílem komunistů je vybudování sociálně spravedlivé společnosti - socialismu. To je také mým cílem. Pokud jde o cíle v tomto volebním období, tedy od VII. do VIII. sjezdu KSČM, podílel jsem se společně s dalšími soudruhy na přípravě jeho dokumentů i pochopitelně na Zaměření politiky a hlavní úkoly mezi VII. a VIII. sjezdem strany a i na tvorbě dalších sjezdových materiálů předkládaných delegátům. Pokud budou sjezdem schváleny, chci je s plným nasazením také plnit.

2. V první odpovědi jsem hovořil o našich programových cílech, které delegátům předkládáme v několika dokumentech. To také bude moje priorita. Jako svůj osobní úkol však tentokrát pokládám vytvoření dělného týmu vedoucích pracovníků KSČM, v němž každý bude plně odpovídat za svěřený úsek a aktivně bude zabezpečovat zmíněné záměry. V příštím období nás čeká i několik volebních soubojů. Mám na mysli nejen letošní krajské volby a zčásti i senátní, ale v následujících letech také volby do Europarlamentu, komunální, další senátní a konečně i parlamentní volby. Ve všech případech chceme uspět a dosáhnout dobrých výsledků. To bude ovšem znamenat plné nasazení každého z vedení strany, ať již na centrální, krajské, okresní či místní úrovni. Jak jsem mnohokrát zdůraznil, musíme pro to nejen využívat dosavadní pozitivní zkušenosti, ale promyslet řadu nových forem, v nichž voličům představíme náš program, naše záměry propracované až do místních podmínek. To také bude jeden z významných úkolů nového týmu, který povede stranu po VII. sjezdu naší strany. Osobně se chci, kromě zmíněných priorit, na parlamentní i mimoparlamentní úrovni plně věnovat boji proti antisociálním opatřením vlády, proti vybudování americké základny u nás, proti dalšímu zapojování našich vojenských sil v amerických válkách, za udržitelný rozvoj a za vytvoření dalších dobrých vazeb především s radikálně levicovými stranami Evropy a světa.

3. I o tom jsem již mnohokrát hovořil a jsou obsaženy i ve sjezdových dokumentech. Cestou, podle mého názoru, jak seznamovat veřejnost s našimi cíli, musí být nejen osobní agitace členů a sympatizantů, ale ve spolupráci se společenskými a zájmovými organizacemi majícími v některých bodech shodné zájmy s námi, zakládání profesionálních klubů a kolektivů, v nichž by komunisté měli stále své nezastupitelné místo, zapojení do práce odborů, pořádání společenských akcí v místech, lepší využívání stranického nebo straně blízkého tisku, mám na mysli Haló noviny, a využívání i komerčních možností rozšiřování informačních a dalších našich dokumentů, aby se dostaly do každé vesnice, a vlastně do každého domu. Základ je ovšem v aktivitě stále mobilní členské základny a pochopitelně všech stranických orgánů od základních organizací počínaje, ústředními orgány konče.

JUDr. Grospič Stanislav - (nar. 25. 7. 1964) - poslanec PS P ČR, předseda Středočeské KR KSČM, předseda OSČMS, Mladá Boleslav

1. Na funkci předsedy ÚV KSČM jsem se rozhodl kandidovat na základě nominací okresních konferencí, které vnímám jako projev důvěry a nesmírně si ho vážím. Programové cíle jsou dány závěry sjezdů a vyjádřeny v programových dokumentech strany. Předseda ústředního výboru a i kandidáti na tuto funkci by se měli podílet na jejich spoluvytváření. Snažil jsem se o to z pozice jak předsedy krajské rady, člena ústředního výboru i poslance. Budu dále usilovat, aby KSČM byla důslednou levicovou komunistickou stranou. To znamená tvrdou opozicí pravici, zejména současné pravicové vládě. Tak aby KSČM v každodenní i dlouhodobé politice obhajovala zájmy pracujících a sociálních skupin nejhůře postižených ekonomickou a sociální nerovností ve společnosti. Strana musí umět společnosti nabídnout nejen krátkodobé, ale i dlouhodobé řešení těchto problémů. Ukázat, že současný společenský systém je nemůže vyřešit.

2. Prvořadým úkolem, vedle naplnění programových závěrů sjezdu, je ukázat lidem KSČM jako suverénní levicovou politickou stranu s vlastním programem a s vlastními návrhy na řešení problémů současné společnosti. Ukázat, na rozdíl od sociální demokracie, že dokážeme řešit podstatu společenských problémů důsledně, ale že umíme i rovnoprávně spolupracovat s programově blízkými politickými subjekty. Bezprostřední prioritou je zcela jednoznačně boj proti všem projevům soudobého kapitalismu v podání dnešní pravicové vlády. Osobní prioritou, pokud bych dostal důvěru delegátů, by bylo nespojovat funkci předsedy ústředního výboru např. s funkcí místopředsedy sněmovny.

3. Je to otázka zavádějící, ukazuje i na chybějící trvalou kádrovou práci. Vede i k zamyšlení o skutečné úloze, dlouhodobém cíli, tj. prosazení jiné než kapitalistické společnosti, a tomu odpovídající organizační struktuře strany. V České republice jsou téměř tři miliony důchodců s volebním právem. Vedle nich zde jsou čtyři miliony zaměstnanců, z nich dva miliony dělníků, a pět set tisíc OSVČ. To vše jsou možní voliči. Chceme-li hájit jejich zájmy, pak je musíme znát. Lidé nám musí rozumět. Proto nemůžeme být stranou jen volební, ale stranou s trvalým vlivem mezi lidmi. To znamená pracovat vedle zastupitelských sborů a parlamentu zejména ve společenských organizacích a odborech, být mezi lidmi. Využít všech forem politické práce a dávat skutečný prostor mladým lidem.

Mgr. Marková Soňa - (nar. 25. 2. 1963) - poslankyně PS P ČR, předsedkyně OV KSČM, předsedkyně LKŽ, Náchod

1. Programové cíle jsou jasně formulovány předchozími sjezdy, kladenským zvláště, na tom není nutné nic měnit. Hlavní programový cíl KSČM - sociálně spravedlivá společnost prosazovaná demokratickými prostředky - je, podle mého názoru, stále platný.

2. Prioritou pro mě samozřejmě je a vždy bude faktické zlepšení sociální, politické a společenské situace všech občanů ČR, nikoliv jen hrstky vyvolených. V KSČM, kterou vnímám jako moderní levicovou stranu schopnou nabízet lepší řešení stávajících i budoucích problémů, bych ráda prosadila intenzivnější diskusi nad nutností konkrétně reagovat na změny ve složení členské základny i na výzvy současné společnosti. To se týká nejen problematiky stárnutí našich členů, získávání sympatizujících a dalších voličů, ale také např. stále se zvyšující odpovědnosti za politiku KSČM v krajích. Pro mě osobně je pak také důležitá snaha o prosazování genderové rovnosti a s tím spojené úsilí o zapojení většího počtu žen do rozhodovacích procesů nejen v KSČM, ale i v˙celé společnosti.

3. Dosavadní praxe potvrdila, že nastoupená linie je správná. Domnívám se však, že není třeba uhýbat k přílišnému, nic neřešícímu radikalismu ani se přiklánět k sociálnědemokratickým postojům. Sedmdesát tisíc současných komunistů představuje velkou sílu, ale je potřeba získávat další sympatizující a levicově smýšlející občany, abychom mohli uskutečnit změny a řešení ve prospěch všech občanů. Cesty vedou přes konkrétní pomoc konkrétním lidem - důchodcům, rodinám s dětmi, handicapovaným. Co se týká procesu stárnutí a snižování mobility naší členské základny - to je jistě neoddiskutovatelný fakt. Jsem ale přesvědčena o tom, že ani tak není třeba statisíců členů. Dejme šanci těm stovkám schopných a obětavých zastupitelů za KSČM na všech úrovních a také našim zapáleným funkcionářům, kteří jsou, a o tom jsem přesvědčena, na každém okrese.

PhDr. Ransdorf Miloslav, CSc. - (nar. 15. 2. 1953) - poslanec Evropského parlamentu, Praha

1. Strana potřebuje silný projekt, který by zaujal veřejnost. Ne kličkovat, ne uhýbat, ale představit projekt a demonstrovat vůli za ním jít. Musí se systematicky představovat jako kompetentní a schopná fungovat jako překladatel (tlumočník) mezi jednotlivými společenskými skupinami, v zájmu vytváření koalice pro změnu.

2. V případě úspěchu bych radikálně změnil formy komunikace s veřejností, mediální politika strany je pasivní. Jde o to, vnášet do veřejnosti s předstihem témata, která uzrají až za určitou dobu. Snažil bych se také o lepší informovanost o problémech lidí v regionech. Bez korektních a včasných informací se dobrá politika dělat nedá. Mé úsilí by bylo zaměřeno na dosažení komunikační a informační převahy vůči partnerům a soupeřům na politické scéně.

3. Rozhodně nechystám žádnou válku s okresy. Chtěl bych více působit v občanské společnosti a vzkřísit Program aktivní sociální sebeobrany.


Dopis Miroslava Grebeníčka Vojtěchu Filipovi

Soudruhu předsedo,

obdržel jsem Tvé pozvání na VII. sjezd KSČM. Byl jsem sice na okresní konferenci KSČM v Břeclavi navrhován na delegáta, ale rád jsem dal přednost jiným.

V poslední době obrazně řečeno mám totiž větší problémy navazovat kontakty se současným vedením KSČM než s plejádou závojenek olovových. Není žádným tajemstvím, že ona otrávenost ze svérázných praktik současného vedení se zdaleka netýká jen mé osoby. Říkám to naprosto otevřeně a poctivě. Za poctivost si sice nic nekoupím, ale nikdo si nekoupí ani mě.

Své kritické výhrady jsem vždy říkal otevřeně, stejně jako jsem zřetelně vyjadřoval své názory na směřování strany a sděloval své zkušenosti i tehdy, kdy se to některým velmi nehodilo. Jsem přesvědčen, že jsem přiměřeně svému postavení řadového poslance a člena strany přispěl také k tomu, aby se nadcházející VII. sjezd orientoval na věci podstatné a do vedení strany volil lidi nové, odborně schopné a lidsky kvalitní. Takové osobnosti, kterým nedělá problém nejen pravdu rozpoznat, ale mají i dostatek odvahy se k ní veřejně znát.

Nepovažuji proto za nutné, abych se sjezdu osobně účastnil. Břeclavský okres i jihomoravský region bude na sjezdu dostatečně reprezentován i bez mé fyzické účasti.

Se soudružským pozdravem
doc. PhDr. Miroslav GREBENÍČEK, CSc.


Kandidáti na funkce místopředsedů ÚV KSČM:

Kandidáti na předsedu Ústřední revizní komise:

Kandidáti na předsedu Ústřední rozhodčí komise:

Připravil: Pavel ŠAFRÁNEK

Haló noviny, 15. 5. 2008