Jak získat občany pro účast na veřejné správě obce?

Autor: Vít Stanislav <vitstanislav(at)volny.cz>, Téma: Okolní události naąima očima, Vydáno dne: 25. 11. 2008

V České republice, kde se uplatňuje zastupitelská demokracie ve správě věcí veřejných prostřednictvím volených zástupců lidu, existuje jen málo možností, jak se může občan-volič podílet na tvorbě, řízení a správě obecních záležitostí. Svojí účastí, a dokonce i neúčastí v obecních volbách, se ze zákona vzdal těchto svých práv a přenesl je na zvolené zastupitele do obecního zastupitelstva.

Z přímé účasti na správě věcí veřejných mu zbylo jediné právo: vznést své námitky při projednávání a schvalování ročního rozpočtu obce přímo na jednání zastupitelstva. Prakticky však nemá již možnost rozhodování o připraveném rozpočtu ovlivnit. Občané to vědí a také se takových jednání zastupitelstva ani moc nezúčastňují.

Tento způsob demokracie vede, zejména ve velkých obcích, ke smířlivému, často apatickému postoji občana k přerozdělování finančních prostředků, ke ztrátě zájmu o rozvoj obce. I kdyby chtěl, mnoho nezmůže. Zbývá mu jen neúčinná nespokojenost, často podporovaná pocitem, že pro korupci a klientelismus v obecních orgánech se peníze z daní ztrácejí neznámo kam. Tyto postoje pak značnou část občanů vedou k volební neúčasti.

Řešení těchto problémů není jen věcí občanů České republiky. Tvorba a přerozdělování obecních financí má podobnou podobu ve všech zemích, kde se zastupitelská demokracie uplatňuje.

Jak změnit tyto stereotypní postoje občanů v účasti na správě obce, především na tvorbě obecního rozpočtu? To bylo hlavním úkolem velmi zajímavého mezinárodního semináře, který se zabýval otázkami tzv. participační tvorby obecního rozpočtu. Možnostmi podílu občanů na tvorbě obecního rozpočtu podle jejich potřeb a možností obce. Jako součást participační demokracie, která, jak čeští účastníci semináře s překvapením zjistili, se v různých částech světa a Evropy poměrně rychle rozvíjí.

Semináře v pražském hotelu Belvedér se zúčastnilo na padesát českých a zahraničních účastníků se zkušenostmi z práce v obecních zastupitelstvech i větších městských aglomerací.

Bylo zajímavé poslouchat paní Paulu Gardin, bývalou náměstkyni primátora španělské Sevilly, jak se podařilo získat pro participaci na tvorbě rozpočtu ostatní občany tohoto více jak sedmi set tisícového města. Yves Cabannes z University College Londýn hovořil o praktických zkušenostech z Brazílie a Afriky, Carsten Herzberg , vědecký pracovník ze střediska Marka Blocha Berlín, zveřejnil výsledky výzkumu střediska. Celkem deset zahraničních a českých referentů dalo náměty k velmi zajímavé diskuzi všech ostatních účastníků.

Neformální, avšak věcná diskuze se zaměřila na možnosti a metody, jak lze participaci realizovat. Výhodou účastníků ze západních zemí EU bylo, že na různých úrovních se již participace obecních rozpočtů v některých zemích Unie uplatňuje. Mimo Španělska ve Francii, Itálii, Německu, Řecku a jinde. Naopak ve východních zemích tyto zkušenosti prakticky neexistují. Účastníci se shodli, že pro místní správy je participace rozpočtu velkou výzvou a vývoj zřejmě směřuje k postupnému propojování zastupitelské demokracie s participační demokracií.

Uspořádání semináře v Praze bylo zaštítěno mezinárodním sdružením TRANSFORM, které je blízké Straně evropské levice, ve spolupráci s českou Společností pro evropský dialog. Poděkování všech účastníků patří zejména členům Klubu zastupitelů za KSČM Zastupitelstva hl.m. Prahy, kteří se na organizaci rozhodujícím dílem podíleli, ale také přispěli zkušenostmi z práce zastupitelů v Praze.

Vít Stanislav, SDS Praha


Ještě detail se členy SDS: