Matematický model uplatnenia neoekonómie v komunite

Autor: Andrej Sablič <(at)>, Téma: 10. Části knih a dalších textů, Vydáno dne: 01. 10. 2010

Příloha příspěvku Andreje Sabliče „Spoločenská objednávka

Štruktúra spoločnosti čiastočne odvodená zo skutočnosti - štatistiky

Počet členov komunity: 1000000

Spracované obdobie: 1 mesiac (30 dni)

Mena: Neo koruna (Nk) = 1 hodine života člena komunity

Objem Nk na rozdelenie v komunite: 1000000členov x 30dni x 24hodín = 720000000 Nk

 

 

Rozdelenie Nk podľa spoločenskej dohody a výsledkov práce

A

B

C

D

E

F

G

H

Vek členov komunity

Počet členov komunity

Z toho pracujúci

Koeficient podľa spoločensky dohody

Pomocný koeficient = BxE

Spolu mzda pre vekovú skupinu = F x 971 (priem. mzda pracujúceho)

Priemerná mzda na člena = G:B

Rozptyl vo vekovej skupine podľa spol. dohody

0-4

58900

 

0,1

5890

5719190

97

1

5-9

73900

 

0,2

14780

14351380

194

0,9-1,1

10-14

82000

 

0,3

24600

23886600

291

0,85-1,15

15-19

88700

 

0,4

35480

34451080

388

0,75-1,25

20-59

571300

571300

 

 

 

 

 

 

V práci

439300

1

439300

426560300

971

0,5-1,5

 

Inv.dôch.

30000

0,8

24000

23304000

777

0,8-1,2

 

Nemocní

25000

0,9

22500

21847500

874

0,5-1,5

 

Študujúci

30000

0,7

21000

20391000

680

0,7-1,3

 

Dovolenka

47000

0,95

44650

43355150

922

0,5-1,5

60-69

69300

 

0,9

62370

60561270

874

0,7-1,3

70-79

44200

 

0,85

37570

36480470

825

0,8-1,2

80 a viac

11700

 

0,8

9360

9088560

777

0,85-1,15

Spolu občania.

1000000

 

 

741500

719996500

 

 

Mesačná produkcia na občana 24*30=720Nk

Priemerná mzda pracujúceho = 720000000:741500 = 971 Nk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdelenie Nk pre pracujúcich

A

B

C

D

E

F

G

H

Rezort

% z celkom pracujúcich

Počet pracovníkov rezortu 439300xB/100

„k“ podľa spol. zmluvy

Pomocný koeficient = CxD

Mzdy pre rezort celkom = Ex900 [971-71rezerva]

Rozptyl podľa spol. zmluvy

Priem. zárobok v rezorte bez odmien v Nk

Počet pracujúcich spolu

100

439300

1

439300

426560300

1

 

Prvovýroba

10

43930

1

43930

39537000

0,85-1,15

900

Priemysel

26

114218

1,1

125640

113075820

0,7-1,35

990

Stavebníctvo

10

43930

1,05

46127

41513850

0,7-1,3

945

Rozv. energ. a p.

3

13179

1,05

13838

12454155

0,85-1,15

945

Plat. služby

15

65895

0,95

62600

56340225

0,7-1,3

855

Doprava telek.

8

35144

1

35144

31629600

0,8-1,2

900

Verejná správa

13

57109

0,95

54254

48828195

0,7-1,3

855

Školstvo

8

35144

1,1

38658

34792560

0,8-1,2

990

Zdravotníctvo

7

30751

1,1

33826

30443490

0,8-1,2

990

Spolu bez rezervy a odmien

 

439300

 

454017

408614895

 

930

Rezerva a odmeny za mimoriadne prínosy (vynálezy, zlepšovacie návrhy a pod.)

 

 

 

 

17945405

 

 

Spolu vrátane odmien

 

439300

 

 

426560300

 

971

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanovenie cien produkcie

 

Výpočet odpracovaných hodín určených na predaj

A

B

C

D

E

F

G

 

 

%z celku

Počet produkčných pracovníkov

Počet odpracovaných hodín

Z toho % pre spoločenskú spotrebu.

Hodiny pre spoločenskú spotrebu

Hodiny určené na predaj občanom

 

Spolu občanov v produkčnom veku

 

571300

 

 

 

 

 

Z toho pracuje

100

439300

73802400

 

29336454

44465946

 

Prvovýroba

10

43930

7380240

15

1107036

6273204

 

Priemysel

26

114218

19188624

20

3837725

15350899

 

Stavebníctvo

10

43930

7380240

20

1476048

5904192

 

Rozv. Energ. a p.

3

13179

2214072

10

221407

1992665

 

Plat. služby

15

65895

11070360

5

553518

10516842

 

Doprava a telekomunikácie

8

35144

5904192

25

1476048

4428144

 

Verejná správa

13

57109

9594312

100

9594312

0

 

Školstvo

8

35144

5904192

100

5904192

0

 

Zdravotníctvo

7

30751

5166168

100

5166168

0

 

Počet odpracovaných hodín u pracovníka na mesiac = 168

Stanovenie predajnej ceny za odpracovanú hodinu

 

„k“ pre stanovenie ceny

%z celkovej produkcie

Odpracované hod. určené na predaj

Pomocný koeficient

Prepočítané hodiny

Cena produkcie určenej na predaj v Nk

Cena odpracovanej hod. pre občana v Nk

Vzorec pre výpočet

Spoločenská dohoda

Spoločenská dohoda

44465946* stĺpec C/100

Stĺpec B* stĺpec/100

Stĺpec E* 44465946/566941

Stĺpec F* 17,81

Stĺpec G/D

Celkom produkcia pre predaj

 

 

44465946

 

 

 

 

Predaj v základnej cene „L“

1

40

17786378

177864

13949857

248446946

13,97

Predaj v cene zvýš. „XL“

1,2

25

11116487

133398

10462392

186335209

16,76

Predaj v cene výr. zvýš.„XXL“

1,5

25

11116487

166747

13077991

232919012

20,95

Predaj v cene exkluzív

2

10

4446595

88932

6974928

124223473

27,94

Spolu

 

 

44465946

566941

44465168

791924639

17,81

Hodnota odpr. hodiny za účelom predaja 720000000:44465946

16,19

 

 

 

 

Priemerná cena za hodinu vrátane rezervy (10%) = 16,19x1,1

17,81

 

 

 

 

Rezerva na straty a zníženie cien pre nepredajné produkty = 791924639-720000000

71924639

 

Konečná tržba 791924639-71924639 = 720000000 Nk

Priemerný hod. zárobok u pracovníka (mzdy celkom pre prac./počet prac./počet hodín) = 426560300:439300:168 = 5,78 Nk

Spoločenská (veľkoobchodná) cena odpracovanej hodiny celkom 720000000/73802400 = 9,76 Nk

Pracovník za hodinu práce dostane 5,78 Nk, ale spoločnosti za ňu zaplatí bez rezervy 16,19 Nk

Kam smeruje zostávajúcich 10,41 Nk?

Účel

Nk

 

 

 

 

 

Čistá mzda

5,78

 

 

 

 

 

Splácanie rodinných prídavkov

1,06

 

 

 

 

 

Nemocenské dávky

0,3

 

 

 

 

 

Poistné pre prípad invalidity

0,31

 

 

 

 

 

ďalšie štúdium

0,28

 

 

 

 

 

Na obdobie dovolenky

0,59

 

 

 

 

 

Na dôchodok (poistné)

1,44

 

 

 

 

 

Spoločenská spotreba - školstvo, zdravotníctvo, ver. správa, rozšírená reprodukcia a pod.

6,43

 

 

 

 

 

Spolu

16,19

 

 

 

 

 

.


Záver:

Modelom môžeme zmapovať stávajúci stav spoločnosti a na základe spoločenskej zmluvy túto v stanovenom čase doviesť ku požadovanému cieľu - miere sociálnej spravodlivosti!

Poznámka:

Žiaden produkt, služba alebo myšlienka nie je v svojom komplexe výsledkom tvorivej práce jednotlivca alebo kolektívu. Vo výsledku je vždy zahrnutá aj tvorivá práca generácii minulých a prítomnej. Naviac v produkte sú náklady aj generácii budúcich, ktoré bude nutné vynaložiť na nami poškodenú prírodu a
vyčerpané zdroje. Z uvedeného dôvodu ocenenie produktu, služby či myšlienky neprislúcha jednotlivcovi či kolektívu, ale tomu „najlepšiemu spoločenskému vedomiu a svedomiu“, ktoré má spoločnosť k dispozícii. Svoje „najlepšie spoločenské vedomie a svedomie“ spoločnosť vyjadruje v „spoločenskom dohovore“ (ústavnom zákone, zákone či kolektívnej zmluve)!!!