Společné prohlášení arabských komunistických stran

Autor: Hassan Charfo <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 28. 04. 2011

Arabské komunistické strany Sýrie, Egypta, Libanonu, Jordánska a Strana palestinského lidu se sešly, na okraji XI. sjezdu Syrské KS, v Damašku 17. března za účelem prodiskutování nové revoluční situace v arabském světě - vzniklé v důsledku úspěchu revolucí egyptského a tuniského lidu při odstranění diktatur.

Zástupci zúčastněných stran se vyjádřili i k rozpoutání lidových revolucí v Libyi a Jemenu, žádajících odstranění diktátorských režimů a zesílení povstání a lidového odporu v Bahrajnu, Jordánsku, Iráku, Libanonu, Maroku, Alžírsku a dalších arabských zemích, zejména v oblasti zálivu, usilujícího o radikální a strukturální reformy režimů ve směru rozšiřování demokratických svobod, především svobody založení politických stran, svobody slova, zrušení výjimečného stavu, změny sociálně-ekonomické politiky opírající se o neoliberalismus, který byl příčinou zachování závislosti a zaostalosti. Tato situace vyžaduje kvalitativní změnu v arabské oblasti odstraňující dlouhé dekády utrpení arabských národů autoritářstvím, zaostalostí, podřízením americké a sionistické hegemonii a rozpoutáním sektářských konfliktů, které ohrožují mnoho arabských zemí rozdělením a marginalizací.

Bouře a revoluce nejen otřásají trůny reakce, tyranství a korupce, ale vracejí arabské národy do pozic pokrokového boje, potvrzují aktuálnost a životaschopnost pojetí lidových revolucí, které bylo pohřbeno ze strany ideologů kapitalistické globalizace. Prokazují schopnost arabských národů rozbít bariéru strachu a vymáhat svá práva kultivovaným způsobem, což inspiruje všechny národy světa a vede k přehodnocení mnoha otázek, které povedou ke změně mnoha koncepcí a pojetí v soudobém sociálně-revolučním myšlení.
V rámci debaty o této situaci setkání arabských KS potvrdilo následující:
1) Revoluce tuniského a egyptského národa, jejíž jiskru zapálila mládež a zúčastnila se jí dělnická třída, chudá a střední vrstva, je lidovou demokratickou revolucí, v níž se prolínají demokratické, sociální a národní úkoly. Byla vedena proti autoritářským, spojeneckým režimům USA a světového imperialismu, proti jejích represivní politice, falšování vůle národů, ponižování lidské a národní důstojnosti, proti jejich sociálně-ekonomické politice, která je nepřátelská zájmům dělnické třídy a lidových mas. Proti politice, která vedla k převládání mafiánské, parazitní a zlodějské buržoazie, která uloupila bohatství národa a zkorumpovala veškeré aspekty života země. Proti neoliberální politice vnucované ze strany kapitalistických mezinárodních institucí, která vedla ke zbídačování, hladovění a marginalizaci převážné většiny národa - dělníků a všech pracujících.
Setkání zdůraznilo, že tyto revoluce vyžadují, vzhledem k vynalezeným formám, heslům a použitým moderním prostředkům při organizaci a mobilizaci mas a jejich přínosu z hlediska iniciativní role mládeže, aby se jim komunistické strany a pokrokové síly více věnovaly studiem a analýzou, a to pro lepší využití jejich lekcí a zkušeností při dialektickém spojení sociálních, národních a demokratických úkolů, uvědomění rizik, kterým čelí, za účelem zajištění jejich kontinuity a realizaci svých cílů v komplikovaném, kritickém a přechodném období. Toto období vyžaduje vytvoření levicových a pokrokových front, větší pozornost ohledně plánů kontrarevoluce, při které se spojují síly vnitřní reakce, některé strany politického islámu a zbytky starých pořádků se světovým imperialismem k reprodukci politiky a orientace starého režimu v nové podobě.
2) Představitelé arabských komunistických stran zúčastnivších se tohoto setkání zasílají svůj pozdrav revoluci libyjského hrdinného lidu a vyjadřují svoji podporu pro jeho boj za odstranění zabijáka Kaddáfího, který neváhá, kvůli udržení své moci, likvidovat svůj národ tanky, letectvem a raketami, a zodpovídá svými zločiny proti lidskosti za otevření brány před zahraniční intervencí, kterou tvrdě odsuzujeme, neboť s sebou nese velká rizika pro národy oblasti... Zároveň zasílají svůj pozdrav revoluci jemenského lidu za odstranění krvavého režimu Aliho Sáliha, jenž páchá masakr na svém národu, který trvá na pokračování boje za uskutečnění cíle revoluce přes veškeré oběti. Setkání zdůraznilo, že tyto fašistické režimy nesmějí pokračovat ve vládě na troskách svých zemí a na tělech svých národů. Toto setkání věří, že tyto režimy nutně skončí, podobně jako všichni předchozí tyrani, na smetišti dějin.
3) Setkání odsoudilo intervenci Saúdské Arábie a dalších zemí zálivu k potlačování povstání bahrajnského lidu a jeho legitimního práva na uskutečnění radikální demokratické změny. Zároveň potvrdilo svoji podporu boji iráckého lidu za ukončení americké okupace i svoji solidaritu s Iráckou KS vůči útoku vlády Málikího, která zavřela její sídla a zakázala jí využít svého práva na výzvu iráckého lidu k demonstraci za obranu sociálních práv a odpor proti nebezpečím sektářského a etnického rozdělení.
4) Setkání vyjádřilo svoji solidaritu s jordánským lidem a s bojem jeho vlasteneckých a pokrokových sil za reformu politického systému a změnu sociálně ekonomické situace, kterou silně trpí jordánský lid.
5) Setkání vyjádřilo svoji solidaritu s bojem Libanonské KS, lidového a mládežnického hnutí v Libanonu, za ukončení sektářského a zavedení sekulárního a demokratického systému, aby občanství představovalo jedinou cestu k odstranění všestranné krize v Libanonu a jeho posílení při konfrontaci s imperialistickými a sionistickými plány a obraně národní libanonské rezistence.
6) Účastníci setkání mají za to, že nové podmínky tvoří vhodnou situaci k začátku ukončení rozštěpení v řadách palestinského lidu a navrácení jeho národní jednoty. V této souvislosti lze říci, že připravenost předsedy Mahmúda Abbáse navštívit Gazu je krokem ve správném směru. Komunistické strany zúčastněné na tomto setkání potvrzují kontinuitu své podpory pro boj palestinského lidu za ukončení izraelské okupace, vytvoření národního nezávislého plně suverénního státu s Jeruzalémem jako hlavním městem, zajištění práva návratu palestinských uprchlíků do své vlasti a odstranění všech osad vybudovaných na okupovaných územích, zdůrazňují nutnost vyvíjení tlaku k uznání nezávislého státu Palestiny ze strany OSN a všech zemí světa a vyjadřují svoji solidaritu s palestinským postojem odmítajícím tzv. stát s prozatimními hranicemi.
7) Účastníci setkání mají za to, že nová situace povede k rozpadu arabského oficiálního systému, k prohloubení krize světového imperialismu pod vedením USA a sionismu, což povede k tomu, že všemi způsoby bude usilovat o obejití a sevření arabských revolucí ve spolupráci se svými spojenci ze zbytků reakčních režimů a místních zastánců kontrarevoluce. Světový imperialismus vytvoří nové spojenectví ve spolupráci se silami, které budou prosazovat sociální a ekonomickou politiku rozpadlých režimů a ekonomický mechanismus neoliberalismu. Tyto síly se budou snažit rozpoutat sektářské konspirace, rozštěpit řady těch sil, které chtějí změnu, zejména mládeže. Revoluční levicové a pokrokové síly, které jsou si vědomy těchto rizik, budou usilovat o vytvoření nového arabského řádu založeného na základě respektu vůle národů, ochrany arabského bohatství před loupeží a korupcí a uskutečnění všestranného rozvoje v rámci arabské integrace a konfrontace agresivních projektů imperialismu a sionismu.

Ať žije boj arabských národů za svobodu, spravedlnost a lidskou důstojnost!

Damašek, 17. 3. 2011

Přeložil Hassan Charfo