Ustavující akt Spojenectví Práce a Solidarity

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 11. 07. 2011

My, občanské a politické organizace, iniciativy, ale i jednotlivci, sdružující se na společné platformě Spojenectví Práce a Solidarity (SPaS), jsme přesvědčeni, že se lidé práce musí znovu chopit emancipační iniciativy a získat zpět postavení, které jim ve společnosti, založené na solidaritě, právem náleží. Chceme tomuto procesu napomoci tím, že účinně sdružujeme své síly, společně hledáme akční program a koordinujeme akce odporu proti všem snahám tomuto procesu bránit.

Naše společné cíle a hodnoty otevřeně předkládáme v tomto prohlášení. Jsme přesvědčeni, že je nesdílíme jen my, že podobně smýšlejících společenských sil i jednotlivců je v české společnosti velké množství.

Vyzdvihnutím práce chceme společně oslovit ty, kteří se živí poctivou prací, ať už jako zaměstnanci, osoby samostatně výdělečně činné či malí a střední podnikatelé. Chceme oslovit i ty, kteří se v produktivním věku živili poctivou prací, vytvářeli hodnoty a dnes mnohdy žijí na hranici chudoby. Chceme vyjadřovat zájmy těch, kteří žijí z práce při vytváření společensky potřebných hodnot a kteří mají zcela jiné zájmy než ti, kdo jen na práci jiných parazitují.

Solidaritu považujeme spolu se svobodou a rovností za klíčové hodnoty moderní společnosti. Solidarita pro nás neznamená jen odstraňování nejkřiklavějších a nejtíživějších rozporů charitou. Solidaritu považujeme za základní princip, bez nějž se nemůže lidská společnost rozvíjet, bez nějž se stává džunglí. Základním pilířem každé fungující demokratické společnosti musí být tedy solidarita majetných s méně majetnými či zdravých s nemocnými a odpovídající zabezpečení sociálně slabých. Popření významu solidarity a podpora egoismu vedou k netolerovatelnému růstu sociálně patologických jevů, jako jsou korupce a parazitismus. Úspěšný boj s těmito jevy tedy musí být založen právě na podpoře solidarity, na systematickém vytváření solidární společnosti, schopné lepší komunikace při hledání spravedlivého řešení společenských problémů.

Solidaritu znemožňuje postupná demontáž sociálního státu pomocí privatizace veřejných služeb, zejména ve zdravotnictví, sociální oblasti a školství, což vede k narušení principu rovnosti příležitostí. Lidská práva tak, jak jsou popsána ve Všeobecné deklaraci lidských práv, nesmějí být dále pošlapávána. Příliš mnoho lidí v dnešní České republice nemá příležitost pracovat v souladu se svou kvalifikací, nebo není spravedlivě odměňováno. Kvalitní bydlení a vzdělávání jsou pro mnoho lidí nedostupné. Mnozí politici pod vlivem neoliberální ideologie neustále zvyšují nejistotu lidí, stále více upírají lidem sociální zabezpečení a omezují dostupnost zdravotní péče. I když politici své cíle za pomoci většinových médií zakrývají, jde o přímý útok na ústavou zaručená práva. S tím se nelze smiřovat, zvrátit tento stav je naším hlavním úkolem.

Privatizace veřejných služeb se šíří i do zdravotnictví nebo školství. Navrhované školné hrozí, že časem bude vzdělání jen výsadou bohatých. Nadstandard ve zdravotnictví řady evropských zemí umožňuje bohatším občanům zakoupit si větší pohodlí, ale u nás plánovaný nadstandard ohrožuje kvalitu zdravotní péče, která musí být dostupná všem. Diskusi o důchodové reformě nesmí vést pouze politici a vybraní odborníci, protože to není jen odborná, ale i navýsost politická záležitost. Vycházíme z toho, že je třeba neoslabovat první pilíř průběžného systému a podporované soukromé připojištění založit na plné dobrovolnosti.

Jsme si vědomi toho, že většina tíživých hospodářských a společenských problémů se netýká pouze České republiky, že proto ani jejich řešení nebude možné jen v národním rámci. Globální ekonomická krize prvního desetiletí 21. století signalizuje hluboké problémy systému, který čerpá omezené přírodní zdroje bez valného ohledu k regeneračním schopnostem naší planety, vyrábí stále více zboží pro uměle vyvolávané potřeby a přitom systematicky zadlužuje konečné spotřebitele, nebývale rozšiřuje příjmovou a majetkovou nerovnost mezi lidmi a odsouvá stále více lidí na okraj společnosti. Vážíme si života, proto usilujeme o jeho kvalitu i o jeho udržitelnost.

Deformovaný pohled a hodnoty nadnárodních korporací a finančních institucí ovládajících přes média značnou část veřejného mínění a jejich obvykle neodpovědné a sobecké chování, generující mimořádné hospodářské výkyvy, je umožněno chybějící či nedostatečnou kontrolou ze strany veřejných institucí a občanské veřejnosti vůbec. Právo občanů České republiky na plnou a objektivní informovanost musí být důsledně respektováno. Podceňuje se orientace společnosti na vzdělání, na myšlení překonávající oborové horizonty, orientace na rozvoj infrastruktury a průmyslu, na vysokou přidanou hodnotu výrobků a služeb, na otázky jejich vlivu na životní prostředí a kvalitu života, na zaměstnanost a realizaci a rozvoj pracovní síly.

Metodu škrtů v sociální oblasti a veřejném sektoru při léčbě rozpočtových deficitů považujeme za zásadně chybnou. Klíčem k reálné solidaritě a současně k hospodářskému růstu je pro nás návrat k progresivnímu zdanění, potlačení daňových úniků, správa státního a obecního majetku bez korupce, podpora domácí podnikatelské aktivity včetně podpory výzkumu, vývoje a inovací, boj s monopoly všeho druhu a zdanění neproduktivního finančního kapitálu (Tobinova daň).

Domníváme se, že obnova hospodářského růstu sama o sobě nestačí, ale že řešení společenských problémů bude vyžadovat zásadní úpravy modelů ekonomických a společenských aktivit, kdy se občané sami stanou spolutvůrci potřebných změn, nebudou se spoléhat pasivně na politiky, ale budou aktivně navrhovat, zkoušet a zavádět přijatelné alternativní postupy.

Ani po 21 letech demokracie naše republika dosud nemá v přímém rozporu s Ústavou ČR zákon o obecném referendu. My se však domníváme, že už nadešel čas začít zavádět prvky participativní demokracie, že lidé jsou dostatečně způsobilí k tomu, aby se mohli významným způsobem účastnit rozhodování o společných záležitostech. Podstatně častější přímá účast občanů na rozhodování na všech úrovních by mohla vést ke kvalitativnímu zlepšení parlamentní demokracie, přispět k rozvoji občanské společnosti a klást odpor přirozeně vznikajícím korupčním mechanismům při správě státního a obecního majetku.

Dnešní doba je pro občany velmi obtížná, podobně jako tomu bylo ve 20. století po velké hospodářské krizi a před druhou světovou válkou. Poučeno touto minulostí je naše Spojenectví rozhodnuto vystupovat proti všem formám populismu, který se snaží vytěžit politický kapitál ze současné sociálně obtížné situace. Proto se jednoznačně distancujeme od jakéhokoliv šíření xenofobie (např. aktivity D.O.S.T., Národní sjednocení, Dělnická strana sociální spravedlnosti).

Ctíme své levicové kořeny, a proto jsme - vedeni historií i touhou po míru - rozhodnuti vyvažovat své vlastenectví internacionální vizí. Jako občané České republiky stojíme před řešením obdobných problémů jako mnoho jiných národů, dlouhodobé řešení naší emancipace je s velkou pravděpodobností i řešením emancipace lidí vůbec. Podporujeme proto každou nadnárodní integraci, pokud je založena na vzájemné solidaritě, na spolupráci a na silné orientaci v sociální a ekologické oblasti. Podporujeme Evropu skutečně demokratickou, Evropu sociálně spravedlivou, Evropu občanů s jejich aktivním podílem na rozhodování. Stavíme se proti pevnosti Evropa, kde rozhoduje finanční kapitál, ratingové agentury a úzká elita bez toho, aby se občané k zásadním otázkám mohli vyjádřit a aby spolurozhodovali o agendě, která se má na evropské úrovni projednávat. Dobře si při tom uvědomujeme relativní bezradnost Evropské unie při řešení důsledků hospodářské krize, která ukazuje na nízkou akceschopnost a neefektivitu současných politik Unie, které mnohdy narážejí na malé nebo nedostatečné kompetence ve vybraných oblastech. Tím pak ztrácí nejen evropská ekonomika, ale i dřívější duch sjednocení celé Evropy od Atlantiku za Ural.

Spojenectví Práce a Solidarity považujeme za dlouhodobý projekt. Chceme se propojovat s dalšími sítěmi organizací různého typu. Mohou to být družstva, ekologická, genderová či duchovní hnutí a další iniciativy, třeba i platformy nebo místní organizace politických stran, s nimiž nás bude spojovat hledání alternativy k současnému neudržitelnému systému a důraz na aktivity zdola. Emancipace člověka musí být dílem člověka samotného.

Věříme, že Spojenectví Práce a Solidarity může zásadně přispět k zastavení hospodářského a sociálního rozvratu a k nastoupení cesty ke společnosti založené na solidaritě a odpovědnosti.