Národy Evropy, spojte se proti krizi!

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Stanoviska SEL, Vydáno dne: 21. 02. 2012

Pierre Laurent, předseda Strany evropské levice: Pomocí «Smlouvy o stabilitě, koordinaci a řízení v ekonomické a měnové unii», chtějí Angela Merkelová a Nicolas Sarkozy prosadit automatické úspory a umožnit EU přímou kontrolu národních rozpočtů. Víme, že bude-li přijata, porostou v Evropě nezaměstnanost, prekarita a chudoba, a ekonomická situace se bude zhoršovat. Připravovanou iniciativou evropských občanů navrhuje Strana evropské levice diskusi o konkrétním nástroji k překonání krize sociálním rozvojem a osvobozením Evropy od nadvlády finančních trhů. Je čas aby peníze a moc začaly sloužit lidem!

Jsme v rozhodujícím okamžiku. Jeden za druhým jsou národy Evropy nuceny k nevídaným obětem, které si vynucují finanční trhy a jim sloužící ratingové agentury. Suverénní státy byly poníženy a okradeny o svá práva. Političtí předáci skloňují "krizi veřejného dluhu" aby přesvědčili lid Evropy, že musí zaplatit cenu krize.

Měsíc za měsícem, na tzv. ”klíčových” a “historických” summitech tito předáci v těsné spolupráci s mezinárodním měnovým fondem přijímají tzv. "globální a definitivní řešení" – která jsou téměř okamžitě opouštěna jako neefektivní. Jediné, co s sebou tato řešení přinášejí, je tvrdost vůči lidem a neschopnost vyřešit problém zadlužení států.

Opakované  neúspěchy evropských předáků je vedou k požadavku na nové vzájemné smlouvy mezi členskými státy EU, zejména v rámci eurozóně. Cílem je zajistit neomezenou přímou finanční a politickou kontrolu nad jinými zeměmi. Eurozóna je krok od imploze, a samotná Evropská unie je nyní v ohrožení.

Demokracie, suverenita lidu a jeho možnost spolurozhodovat se staly v očích sil vládnoucích Evropské unii nepřijatelnými. To je zřejmé od okamžiku, kdy byla řeckému lidu zakázána možnost referenda, a také od ustavení bankovních manažerů coby vůdců nevolené vlády v Řecku a Itálii.

Je nejvyšší čas, aby síly změny hledaly východisko z této krize. Strana evropské levice podporuje den aktivit 29. února vyhlášený ETUC (Evropskou konfederací odborových svazů). SEL zorganizuje alternativní summit v Bruselu 30. a 31. března a vyzýva pokrokové ženy a muže, aby pracovali na oživení sociálně a environmentálně udržitelné a demokratické Evropy.

1) ODMÍTNOUT ŠKRTY

Sociální regrese v zemích Eurozóny je nejen netolerovatelnou nespravedlností a útokem na lidskou důstojnost. Je to špatné řešení krize, protože vede k ekonomické recesi. Je proto absolutně nutné zvrátit současný trend: Prioritou není eliminace dluhu. Prioritou je sociální rozvoj, vytváření pracovních míst a podřízení bohatství službám společnosti s  respektem k životnímu prostředí. Prioritou je: odstraňte masovou nezaměstnanost, masovou nejistotu v práci, masovou chudobu! Škrty nejsou řešením: škrty jsou problémem! Prioritu zaměstnanosti, veřejným výdajům a veřejným službám!

2) OSVOBODIT SE OD ZÁVISLOSTI NA FINANČNÍCH TRZÍCH

Je životně důležité uvolnit vazby závislosti na finančních trzích. Je možné se postavit stoupající vlně "peněz dělajících nové peníze”. Je možné najít peníze pro užitečné veřejné výdaje, a to pomocí:

1.Zdanění finančních transakcí
2.Uzavření daňových rájů
3.Boje proti finančním spekulacím

Navíc jsou zde další nezbytné kroky pro všechny země: zásadní daňové reformy a neprodlené vytvoření veřejného finančního pólu s využitím existujících veřejných struktur.

Návrh, který by ale měl největší strukturální dopad, je: transformace úkolů a tudíž i statutu Evropské centrální banky (ECB). ECB má prakticky neomezenou moc vydávat oběživo bez ohledu na finanční trhy. Může tedy půjčovat bez úroku členským státům peníze na veřejné investice - na zvýšení zaměstnanosti a podporu veřejných služeb. Pro tento návrh chce Strana evropské levice získat širokou podporu v rámci "Iniciativy evropských občanů".

Investice podpořené ECB by měly dopad na reálnou ekonomiku. V dlouhodobé perspektivě by tyto investice přinesly bohatství. Peníze půjčené ECB by měly být určeny pro základní veřejné investice, které vytvářejí pracovní místa a užitečné bohatství. A přijímající stát by byl schopen splatit půjčku za dobrých podmínek. Požadavek na transformaci  ECB se musi stát zájmem lidu!

3) ZÍSKAT PRÁVO ÚČASTI, BRÁNIT SUVERENITU LIDU, PODPOROVAT DEMOKRACII

"Evropskou ekonomickou politikou" ("EU economic governance") ztrácejí suverénní státy svou nezávislost. Demokracie je pak chápána jen jako překážka pro “očekávání trhu”. Strategickým úkolem pro ty, kdo chtějí pracovat pro skutečnou změnu, je sdružovat lidi k obraně práv zaměstnanců a občanů.
Vztahy mezi členskými státy EU musí být založeny na vzájemném respektu a rovnosti. Většina lidí stále ještě chce žít v Evropské unii, ale v Unii založené na solidaritě a stejných právech pro všechny!

Krize přináší mnohá nebezpečí, ale současně nabízí unikátní příležitost pro lepší a spravedlivější politiku. Pracujme společně pro dosud nevídané lidové hnutí založené na opravdu transformačních myšlenkách. Strana evropské levice vás vyzývá, abyste se přidali k této historické výzvě.


CO TO JE INICIATIVA EVROPSKÝCH OBČANŮ?

Evropští státníci jsou si  vědomi rostoucí nespokojenosti občanů se současnou Evropskou unií. Proto byla do Lisabonské smlouvy zavedena Iniciativa evropských občanů. Tento mechanismus přirozeně neřeší strukturální problém nedostatku demokracie v EU, ale dovoluje skupině jednoho milionu občanů – za přísně regulovaných podmínek –  vyzvat přímo Evropskou komisi k návrhu právní normy.
Strana evropské levice se rozhodla využít tohoto nástroje ofenzivním způsobem. Chceme nechat promluvit všechny občany, kteří usilují o osvobození svých zemí od diktátu finančních trhů ve prospěch sociálního a environmentálního rozvoje, v duchu solidarity.

Náš návrh: Vytvořit Evropský fond sociálního a solidárního rozvoje. Tento fond by mohl nahradit Evropský fond finanční stability, který jen vynucuje úspory na obyvatelstvu.
Fond by byl určítým druhem banky ve vlastnictví Evropy s jediným cílem usnadnit veřejné investice ve prospěch sociálně a environmentálně rozumného rozvoje, veřejných služeb, a zdravého ekonomického růstu. Zkrátka všeho, co naše země tak nutně potřebují!

Daň z finančních transakcí a příspěvky EU by naplnily Fond, který by si mohl půjčovat z Evropské centrální banky na vemi nízký úrok. Peníze by byly půjčovány za podmínky, že budou použity výhradně na výše popsané účely.

Po opakovaném fiasku "řešení" nabízených Evropskou komisí, Evropskou centrální bankou a Evropským měnovým fondem si razí cestu tento alternativní návrh založený na sociálním rozvoji a solidaritě.

Nestůjte stranou; sdilejte s námi své představy jak se podílet na této důležité akci!

Strana evropské levice, Brusel únor 2012