Ideová konference SDS – móda nebo nutnost?

Autor: Jiří Málek <(at)>, Téma: 1. SDS, Vydáno dne: 06. 03. 2013

Jak jsme již oznámili v sekci "novinky", rozhodl Celostátní výbor SDS o svolání vnitrostranické Ideové konference SDS v dubnu tohoto roku. (Došlo k tomu na zasedání CV 9. 2. 2013). Blíže se k tomuto tématu vyjadřuje následující příspěvěk člena CV SDS, Jiřího Málka. (admin)

Je zvykem velkých, dominantních i menších až úplně malých politických stran a hnutí se čas od času zamyslet nad tím, kam jdou, odkud kráčí a co by rádi sdělili svým stávajícím příznivcům a hlavně těm, o které hodlají usilovat v blízké budoucnosti. Tato setkání mají různý název, probíhají v honosných sálech i v poměrech skromných  a nazývají se různě. Převažuje ale označení – ideová konference. Ten samý záměr má i Strana demokratického socialismu. Chce se v první polovině dubna sejít v Praze v širším plénu na takové ideové konferenci. Účast členů strany bez ohledu na jejich aktuální zařazení ve „stranické hierarchii“  či v zapojení do dalších politicko společenských aktivit, je podmínkou hledání odpovědi sobě i potenciálním příznivcům, co je a co chce být toto politické uskupení.  

Na platformě širší, otevřené diskuse se ukazuje potřebné posoudit uplynulý politický a organizační život SDS v letech „krize“ (2008 –2012). Ukázat případná pozitiva a kritické momenty, popř. selhání. Načrtnout východiska obsahová, organizační a i personální pro další existenci politického subjektu SDS. Jsou mnohé otázky, které sice byly správně položeny, ale u kterých není vůbec snadné se dobrat odpovědi. A pak je řada otázek, které se v politickém prostoru vznáší, ale u kterých se nikomu do odpovědí nechce. Není cílem tohoto článku, který je spíš prvním upozorněním na tuto akci, zde jmenovat všechna témata, jež by měla a mohla zaznít, ani analyzovat minulost, či současnost a predikovat budoucnost.
To by mělo být obsahem onoho setkání. Ale určitě by se měly hledat odpovědi na takové otázky jako je na příklad:
1. další smysluplnost politického subjektu SDS jako národní politické strany, vč takových otázek jako je vztah strana a okolí, 2. chceme nové členy?, zajímáme někoho?, chceme se kamarádit s každým?, jsme postkomunisté nebo se považujeme za „novou“ moderní levice?, atd.
3. SDS jako součást evropské radikální levice,
4. SDS jako součást české levice a jak to vidíme ve vztahu ke KSČM, ČSSD, SPOZ, občanským iniciativám. A zajímáme je vůbec a pokud ano, tak co si o nás myslí a jak si představují další politickou koexistenci?
A mnoho dalších témat, které by měli již v období předcházejícím konferenci členové i sympatizanti nastolit.

Nejen obsah je důležitý. Forma této konference by měla předurčovat možnost otevřené diskuse.  Úvodní teze jako základ pro následující diskusi a hledání příp. obecnějších závěrů a východisek, to by mohlo fungovat. Tyto teze mají právo přednést všichni, kdo jsou přesvědčeni, že cítí potřebu k formulování obecnějších hodnocení a koncepcí SDS. Tato koncepce nepředpokládá žádné „úvodní“vystoupení jménem žádného stranického orgánu, či funkce. Moderování jednání bude pouze technickou záležitostí nebude se jakkoliv dotýkat obsahu přednášených názorů.
Samozřejmě, že to vyžaduje na druhé straně disciplínu od všech účastníků a vzájemnou úctu. Ta by se měla projevovat i v tom, že bude vytvořen maximální prostor pro výměnu názorů.S úvodními tezemi mohou vystoupit jak jednotlivci tak i představitelé názorových (regionálních apod.) proudů v rámci strany. Jejich maximální časový rozsah by měl být dán časovou kapacitou. Proto je důležité, aby se zájemci o vystoupení s úvodními tezemi zaregistrovali prostřednictvím e-mailu předem. Zájemci o vystoupení s úvodními tezemi mohou své vystoupení doplnit písemným materiálem zaslaným předem (popř. i elektronicky) nebo předloženým v tištěné formě na konferenci. I další účastníci, popř. ti, kteří se z různých důvodů  IK neúčastní budou moci předložit svoji koncepci, či analýzy, hodnocení nebo návrhy písemně, aniž by to předpokládalo jakákoliv úvodní vystoupení. Tyto příspěvky budou samozřejmě považovány za plnohodnotné příspěvky konference.

Diskuse by měla být druhým důležitým sloupem podpírajícím smysluplnost onoho stranického setkání. V ní je limitujícím faktorem celkový vymezený čas pro diskusi, a proto je disciplína účastníků tak důležitá.
Organizační pokyny dá dohromady celostátní výbor a bude o nich informovat na webu. Bude nutné, aby se účastníci ideové konference se zaregistrovali předem prostřednictvím e-mailu, aby bylo možno stanovit racionální časový harmonogram a připravit schůzový prostor. Je jistě i ke zvážení, zda tuto konferenci  považovat za čistě „vnitrostranickou“ akcí, či se určitým způsobem otevřít pro další mimostranické účastníky.
Bylo by hezké, pokud by konference dospěla k nějakým společným závěrům. Není jejím cílem za každou cenu cosi „porodit“. I to, že nebylo možno formulovat obecně akceptovatelná společná doporučení může být jeden za závěrů.  Ale spíše by mělo vše směřovat k tomu, aby určitý konsensus byl dosažen a většinově byla dohodnuta sdělení jak dovnitř strany tak navenek, příznivcům i odpůrcům.Účastníci konference na jejím začátku by měli zmocnit některé ze svých řad k formulaci případných závěrů, doporučení apod.
Tento text je prvním upozorněním na připravovanou ideovou konferenci. Je teď na členech SDS, i  čtenářích tohoto článku, popř. na všech ostatních, kteří by se chtěli k tématu vyjádřit, aby to udělali. Pokud nebude forma ideové konference odmítnuta a to doufám, že se nestane, pak společně přemýšlejme, co by měla a mohla přinést. Co by se mělo kolektivně posoudit a k čemu bychom měli směřovat.

Organizační pokyny vydá celostátní výbor včetně včasné informace o datu, času a místu konání.

Jiří Málek