Je česká levice srozumitelná?

Autor: Vít Stanislav <vitstanislav(at)volny.cz>, Téma: 1. SDS, Vydáno dne: 12. 04. 2013

Příspěvek k ideové konferenci

U příležitosti ideové konference SDS je třeba si tuto otázku položit. V České republice představují levici, alespoň to o sobě tvrdí, čtyři politické strany. K levicovým názorům se dále hlásí značné množství občanských iniciativ a sdružení, které spojuje odpor k sociálním excesům vlády pravice. Jejich iniciativy a aktivity jsou velmi rozdílné, idejemi a vizemi se většinou nezabývají. Obecně je známo, že k názorovému sjednocování na levici a ke společnému postupu je zatím daleko.
Aby se pohled zjednodušil, zaměřím se na levicové politické strany. Dvě parlamentní a dvě neparlamentní.
Historicky spočívá levicové hnutí v názorech na idejích a vizích z doby K.Marxe a později. Pro všechny naše politické strany je společnou ideou, neboli základní myšlenkou, vývoj moderní lidské společnosti ve, sdružení, v němž svobodný rozvoj každého je podmínkou svobodného rozvoje všech.
A to i v případě, že se tomuto přiznání vyhýbají.
Od dob K.Marxe a B.Engelse se později tato idea stala vizí společnosti žijící v socialismu.
Dvacet čtyři let po pravicovém převratu a rozpadu socialistického společenství, je v nějaké podobě tato idea obsažena v programových preambulích všech čtyř stran. Liší se jen formou, jak tohoto cíle, který je ve skutečnosti zatím jen vizí, dosáhnout.
Levicově zaměřený občan, alespoň částečně pamatující marxismus-leninismus, má po pádu „reálného“socialismu zafixovanou zkušenost, že dnes a ani v blízké budoucnosti, společnost takového cíle nedosáhne. Pro ostatní,pokud nejsou přímo „antikomunisté“, jsou dnešní životní problémy tak zatěžující, že se složitými výklady společenského vývoje zatím nezabývají.Nebo v ně prostě  nevěří. „Proletariát“ pomarxovského období dnes neexistuje, dělnická třída v Česku je nedefinovatelná, podmínky se zcela změnily. Pokud se bude vývoj ve společnosti dále pohybovat tak jako dosud, zhoršováním životních podmínek většiny, nelze vyloučit, že se tyto atributy hnutí začnou opět formovat.
Pro současnost je důležité, aby právě formulace idejí a vizí, kterými levicové strany prezentují své politické postoje, byly srozumitelné a životaschopné.
Nabízejí se  dvě otázky.

1)Jsou formulace, kterými strany představují  ideu a vizi socialismu  srozumitelné? Toto je jejich současná podoba.
Varianta I.
Socialismus je pro nás nutný cíl - společnost, ve které se stane svobodný rozvoj jednotlivce podmínkou svobodného rozvoje všech. Společnost jejíž rozvoj bude určován zájmy celého společenství a ne slepou honbou za ziskem a snahou o zhodnocení kapitálu....(Manifest SDS)
Varianta II.
Socialismus je společnost prosperující, sociálně spravedlivá, demokratická, politicky a hospodářsky pluralitní, zaměřená na využívání schopností všech a jejich spoluúčasti na řízení a správě. V její ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha takových forem společenského vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované hospodaření kolektivů zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších sdružení občanů. Tento socialismus je založen na respektování a využívání zákonitostí tržní ekonomiky v souladu se zájmy většiny společnosti, na využití moderní vědy, informatiky, techniky a začlenění do vzájemně výhodných a demokraticky probíhajících procesů integrace a spolupráce v Evropě a ve světě... (Naše strana - Komunistická strana Čech a Moravy)
Varianta III.
Sociální demokracie má své duchovní kořeny... v evropském socialismu a v národních i mezinárodních zkušenostech dělnického hnutí a jeho stran. Úsilí o svobodný rozvoj každého člověka spojujeme s všestranným rozvojem Humanitní demokracie... Koncepce demokratického sociálního státu je rozhodující součástí politiky ČSSD. Jejím cílem je vytvořit svobodnou, prosperující, solidární a sociálně spravedlivou společnost... (Hodnoty,cíle a principy ČSSD)
Varianta IV.
Strana usiluje, s využitím všech možností daných Ústavou České republiky a Listinou práv a svobod, o vytvoření sociálně spravedlivé a demokratické společnosti: cílem strany je socialismus. Ideovým základem strany je marxistický světový názor. Strana vychází v nových podmínkách z poznání společenského vývoje a jeho zákonitostí, ze zkušeností komunistického a levicového hnutí v evropských a dalších zemích a ze zkušeností domácích. Hledá a uskutečňuje nové politické aktivity, nezbytné pro dosažení programového cíle...

Z mého pohledu je jednodušší, nepokoušet se vykládat, jak bude socialismus vypadat. V této představě nemůže být socialismus ani programovým cílem. Není to verneovka, lze jen předpokládat. Společnost, které Marx říkal sdružení je za horizontem.V jeho i dnešní době.
Snaha představit naše snažení v představě, jak bude taková společnost vypadat, až se nám jí (náš cíl) podaří vytvořit, až porazíme kapitalizmus, až se .. připomíná  náboženskou věrouku. Používat takovéto formulace... V její ekonomice se prosazují přednosti a klíčová úloha takových forem společenského vlastnictví, které zaručí efektivní, celospolečensky provázané a usměrňované hospodaření kolektivů zaměstnanců podniků, družstev, obcí, regionů i dalších sdružení občanů. Tento socialismus..., je fantazírování.
Štěpánova KSČ se sice přihlásila k... cílem strany je socialismus. Ideovým základem strany je marxistický světový názor, to je ovšem použitelné pro skalní příznivce, kteří tuto stranu tvoří a těmto formulacím rozumí. Ale i Štěpán si nedovolí vzpomenout na marxismus-leninismus. Všichni jsme socialisté.
Sociální demokracie se hlásí k evropskému socialismu, k humanitní demokracii, opomíjí, že Bernstein nepopřel ideu, či vizi socialismu, ale cestu k němu. A hlavní představitel humanitní demokracie T.G.M. v Hovorech... říká ... můj socialismus je humanita...přeji si aby nebylo bídy, aby všichni lidé slušně žili prací a v práci...humanita hledí opravit poměry zákonem a řádem. Je-li toto socialismus, tož dobrá.
Ale to se nijak neliší od podstaty společnosti budoucnosti- sdružení, protože i ta dnešní je od představy T.G.M. hodně vzdálená. Jen ČSSD se této představě vyhýbá. Pro staré sociální demokraty byla představa takové společnosti lidí „rájem“ budoucnosti, tehdy víra v lepší život v budoucnosti pomáhala.Ta dnes chybí, po společenském otřesu,je nahrazena jinými hodnotami.
Nejen socialismus, ale i další ideje je třeba formulovat jednoduše a pro současného člověka, hledajícího spojence, srozumitelně.
„Nerozpracovávejme“ ideje a vize, použijme původní jasné definice, ale spíš se zaměřme na to jakou cestou půjdeme, abychom se svým představám alespoň trochu dokázali přiblížit. Tím, že se nám podaří je prosadit.
A to je další otázka.


2. Máme programovou ideu a vize pro nejbližší budoucnost a víme jak je naplnit?
To je podle mne úkol pro jednání Ideové konference.Na principech demokratického socialismu stanovit, jak radikalizovat formy a činnosti SDS, v podmínkách útoků pravice na životní jistoty občanů České republiky. Jak přispět k názorovému sjednocování radikální levice a jak zastupovat tyto názory SDS v EL.

Vít Stanislav , SDS Praha, duben 2013