Naše poznanie o spoločnosti alebo Definícia pojmu socializmus.

Autor: Andrej Sablič <(at)>, Téma: 08. Od naąich čtenářů, Vydáno dne: 12. 04. 2013

V těchto dnech jsme dostali další příspěvek pro Ideovou konferenci, tentokrát z východního Slovenska. Je sice poněkud teoretičtěji zaměřený, ale věříme, že místy nekonvenční přístup a pojetí autora může stimulovat diskusi. Současně také může mnohým členům SDS připomenout naši před časem zesnulou členku paní Manochovou, která se zabývala podobnou problematikou. (jh)

Na základe posledných správ z masmedii vieme, že kôň je poznateľným koňom aj v pomletom mäse zmiešanom s hovädzím. Jednoducho jeho DNA je jedinečná a nemožno si ju popliesť s iným mäsom. отдых в Тунисе
V socializme žila časť ľudstvo viac ako 70 rokov a dnes nevieme čo to ten socializmus je. Pletieme si ho s komunizmom, fašizmom, nacizmom, diktatúrou, štátnym kapitalizmom a podobne. Je to k smiechu aj plaču. História sa nám riadne vysmeje.
„DNA“ (základné bunky – ďalej ZB) otrokárskej, feudálnej a kapitalistickej spoločnosti pri dialektickej analýze (metódou základnej bunky) vieme definovať a odlíšiť*. ZB socialistickej spoločnosti nevieme alebo nechceme! poznať a odlíšiť ju od v ZB kapitalistickej!!!
Aká je ZB socialistickej spoločnosti a ako sa líši od ZB kapitalistickej?
Základné poznanie: Každá spoločensko ekonomická formácia má dve bunky. Kladnú ktorou sa obvykle líši od predchádzajúcej a zápornú ktorú treba nájsť a odstrániť alebo zmeniť na kladnú!
Kapitalizmus: Kapitalistická spoločnosť je založená na súkromnom vlastníctve kapitálového imania (kapitalistická ZB) čo umožňuje jeho vlastníkom rozhodovať o použití ziskov (lúpeže!).
Vlastníci tieto zisky akumulujú vo vlastných rukách a tak budujú čoraz väčšiu priepasť medzi chudobnou časťou spoločenstva a bohatou. Táto priepasť rastie po exponenciálnej krivke a žiadne politické opatrenia tomu zatiaľ nedokázali zabrániť! Ide o systémovú vlastnosť (chybu) kapitalizmu odvodenú od jeho zápornej ZB. (Kladná ZB – slobodný človek)
Socializmus: Tak ako kapitalizmus je len a len kapitalizmus, nezávisle na tom akú má politickú nadstavbu (diktatúru, demokraciu, fašizmus či iné), tak aj socializmus má len jednú jedinú podstatu a to „spoločenské vlastníctvo výrobných prostriedkov“ kladný protiklad negatívnej ZB kapitalizmu. Táto realita garantuje, že zisky (lúpeže!!!) sa nesústreďujú v rukách jedincov či skupín občanov, ale správca národného majetku – štát tieto sčíta a prerozdelí podľa najlepšieho vedomia a svedomia politickej nadstavby či už diktátorskej alebo demokratickej!!! Toto vylučuje antagonistický rozpad spoločnosti a umožňuje „experimentovať“ s nahradením TRHu celospoločenským, cieľavedomým konaním.
Toto je len kladná ZB socializmu, socializmus má však (pravdepodobne) aj zápornú ZB ktorú treba objaviť a po jej odstránení či premene bude možné spraviť ďalší krok vo vývoji spoločensko ekonomických formácii.
Socializmus nie je komunistická spoločnosť, ide len o prechodnú spoločensko ekonomickú formáciu akú sme už v histórii poznali. Feudalizmus predstavoval niečo podobné medzi otrokárskou a kapitalistickou spoločnosťou (prechod od vlastníctva človeka ku vlastníctvu kapitálu).
Komunizmus: Je teoretický idol budúcej spoločnosti v ktorej sa predpokladá vzhľadom na jej budúcu schopnosť seba-reflexie, že nebudú potrebné ďalšie revolučné kroky. O tom či k takejto spoločnosti sa ľudstvo dopracuje cez jednú, dve alebo desať revolučných krokov nikto, ani Marx nič nepovedal. Marx povedal len to, že prvým revolučným krokom na tejto ceste ma byť zospoločenštenie výrobných prostriedkov! Ten sme spravili, budovali socializmus a je len na nás aby sme ho vyhodnotili, objavili jeho zápornú základnú bunku a ďalším revolučným krokom ju rozumne riešili.
Štátny kapitalizmus: tento pojem možno použiť len ak štát je prevažným vlastníkom kapitálového imania a môže s ním predstaviteľmi (politikmi) štátu voľne nakladať – predávať. Tento pojem je typický pre obdobie po 15.6.1988 kedy štát si privlastnil národný majetok ktorý bol dovtedy v bez-podielovom vlastníctve všetkých občanov a teda bol nescudziteľný. Týmto dňom sa u nás mení socialistické zriadenie na kapitalistické a národu ukradnutý majetok bol pripravený na ďalšie rozkrádanie „vyvolenými“ či samozvanými politickými skupinami.
Poznámka: Pomenovanie spoločensko ekonomickej formácie založenej na spoločenskom vlastníctve výrobných prostriedkov „socializmus“ stanovili jeho zakladatelia (rodičia) v Rusku. Je neseriózne zo strany politikov, vedcov či novinárov ak tento pôvodný názov tejto spoločensko ekonomickej formácie nerešpektujú a vymýšľaniu jej iné pomenovanie. Neviem ako by sa cítil pán H... keby sme ho premenovali na pán „Proto H...“ len preto lebo nenapĺňa naše predstavy o ňom.

V Michalovciach 9.4.2013
Napísané pre ideovú konferenciu SDS konanú 13.4.2013
Andrej Sablič
* Pri použití inej metódy spoločnosť budeme zrejme hodnotiť ináč.