Gramsci: komunismus jako integrální humanismus

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události našima očima, Vydáno dne: 03. 12. 2014

Příspěvek připravený pro programovou konferenci SDS, z čeho by mohla SDS ve své programatice vycházet…

Když jsme stáli posledních 20 let tváří v tvář neoliberální ideologii, málokoho z nás udivilo, žže je nám předkládána jediná možžná cesta. „Není jiná alternativa!“ „There is no alternative“! Ta nepřítomnost údivu byla nepochybně dána také tím, žže jsme byli před listopadem vychováváni v rámci marxismu-leninismu, který vlastně tvrdil tot龞. Je jen jedna možžná, a tudížž správná cesta, po které se dá jít.

S odstupem času vidíme, žže marxistické učení časem a působením politiky zdegenerovalo na kvazinábožženský katechismus. A podobně je možžné nahlힾet na komunistické strany jako na církve svého druhu. Cílem tohoto mého příspěvku je připomenutí jednoho polozapomenutého teoretického zdroje.

Během minulých programových diskusí jsme užž narazili na Rosu Luxemburgovou a její filozofické a ekonomické přístupy, o kterých oficiální marxismus-leninismus příliš nehovořil. Rosa se v komunistickém hnutí objevovala spíše jako ikona, jako mučednice, asi podobně jako český Julius Fučík. Podobný osud postihl i významnou postavu italského komunistického hnutí, kterým je Antonio Gramsci.

Gramsciho osudy jsou velmi zajímavé. Patřil k zakladatelům italské komunistické strany a k bouřlivým diskutérům s Leninem. Při jednom návratu z Moskvy však byl Mussoliniho režžimem uvržžen do vězení a ještě před válkou zemřel. Ve vězení se ale věnoval intenzivně psaní a zachovaly se jeho Sešity z vězení, které byly do češtiny přeložženy jen částečně na přelomu 60. a 70. let.

Gramscimu byla cizí dogmatizace marxismu a kažždá marxistická ortodoxie: „Marx nepsal nějaký stručný katechismus, nebyl žžádný Mesiáš, který by po sobě zanechal nějaký řetěz podobenství, kategorické imperativy, nesporné, absolutní, kromě kategorií času existující normy“, tak polemizoval v článku o Marxovi, což je třeba interpretovat jako jasné odmítnutí zjednodušujícího marxismu-leninismu.

Gramsci byl samozřejmě do značné míry „leninistou“, protožže na Lenina navazoval a Říjnovou revoluci chápal jako ústřední teoretický a politický orientační bod. Ale on šel zřetelně za Lenina a už jeho rozlišování mezi podmínkami v Rusku a těmi na Západě představoval jasné odmítnutí jednotných revolučních a socialistických modelů, které později platily po celá desetiletí a které bránily přijetí vhodných strategií pro sociální změny a rozvoj reálného socialismu.

Důležžitý moment u Gramsciho je ovšem také chápání komunismu jako „integrálního humanismu“. Právě nedostatky reálného socialismu vedou přes všechna pozitivní hodnocení faktorů jako sociální zabezpečení atd. a přes zohlednění imperialistického tlaku zvenčí k závěru, žže se v žžádném případě nejednalo o „integrální humanismus“, i když je nezbytné rozlišovat mezi Stalinovou érou a pozdějšími desetiletími.

Gramsciho dědictví poskytuje významné poznatky pro budoucnost komunistického hnutí, najdeme u něj vlastně odpověď, proč reálný socialismus nakonec ztroskotal, a to kvůli „krizi hegemonie nebo krizi státu jako celku“.

Základní Gramsciho teze byla, žže revoluce není dokončena jedinečnou událostí převratu, ale jako velmi rozporuplný proces pouze tehdy, pokud nová panující třída vykonává své panství suverénním způsobem a pokud je toto stabilní panství založženo na hegemonii, chápané a schvalované podřízenými třídami jako vedení.

To je ten klíčový moment – tedy vedoucí úloha komunistické strany, která není nadekretována zákonem, ale plyne samozřejmě z chování strany a jejího ukotvení ve společnosti.

Podle Gramsciho skončila buržžoazní revoluce ažž zavedením parlamentní demokracie, tedy teprve ažž v roce 1871, přičemžž zahájení revoluce datoval do revolučního roku 1789. Gramsci na tomto příkladu také dokumentoval schopnost vládnoucí třídy neustále obnovovat své panství a zároveň se bránit pokusům historicky nových tříd převést moc na sebe.

Z toho Gramscimu plynul závěr dlouhodobého chápání revoluce samozřejmě i pro komunismus jako „regulovanou společnost“. Gramsci odhadoval, žže přechodné období bude „pravděpodobně trvat staletí“. Tolik času ovšem reálný socialismus nedostal. Socialismu se však za 70 let jeho existence nepodařilo najít potřebné odpovídající „přirozené“ formy panství. Ústředním problémem byl do očí bijící nedostatek občanské společnosti, která je podle Gramsciho vedle státu základní kategorií pro výkon panství stálou snahou o udržžení a dosažžení politické, ideologické a kulturní hegemonie.

Podle Gramsciho se výkon moci sestává ze dvou různých funkcí – z panství a z vedení, tj. hegemonie. Panství se vykonává proti těm, proti nimžž se použžije moc, tedy proti těm, kdo jsou vyloučeni z politické společnosti, avšak stále představují součást občanské společnosti. Hegemonie naopak vyrůstá z občanské společnosti a je politickým, duchovním, kulturním a morálním vedením ve společnosti, je to dosažžený vliv na většiny. Hegemonie není nárokem, ale partnery schválenou, uznávanou vedoucí funkcí takové politické síly, která schopnost hegemonie vykazuje. Hegemonie spočívá v souhlasu, uznání, rovnoprávnosti a konsensu mezi těmi, které zahrnuje. Oproti tomu samo panství znamená i použžití násilí. „Normální výkon hegemonie v klasicky stávajícím parlamentním režžimu se vyznačuje kombinací nátlaku a konsensu, které jsou různě vyvᾞené, anižž by nátlak příliš převažžoval nad konsensem, nýbržž naopak existuje snaha dosáhnout toho, aby byl nátlak vnímán jako konsensus většiny…“

A tady jsme asi u jednoho hlavních důvodů kolapsu reálného socialismu. „Na východě byl stát vším, občanská společnost nevznikla, neměla tedy ani formu“, takžže Gramsci zformuloval ústřední poznatek pro Západ tak, žže „stát je jen předsunutým zákopem, za nímž se ukrývá robustní řetěz opevnění a kasemat“. To ostatně dobře vidíme dnes kolem sebe: panující třída nemusí použžívat silové nástroje státu, po ruce jsou daleko sofistikovanější mechanismy.

Pro nás v SDS je krach reálného socialismu systémovým problémem. A Gramsci tuto pozici podporuje. Kolaps socialismu nemůžže být vysvětlován nevědeckými a subjektivistickými teoriemi spiknutí jako zradou Chruščova nebo Gorbačova, ale ani než pouze vnějším tlakem sout잾e systémů po roce 1917. Ten byl nepopiratelně přítomen a v žžádném případě ho nelze podceňovat. Kdyby ale byl hlavním důvodem, Sovětský svaz by se byl zhroutil už v občanské válce nebo po nacistické agresi v roce 1941.

Pro Gramsciho potenciální interpretaci krachu reálného socialismu máme tyto jeho základní argumenty:

  1. Za reálného socialismu existoval problém nerozvinuté občanské společnosti. Celá společnost se jevila jako „znárodněná“, takžže formování vlastní samostatné občanské společnosti pravidelně vedlo ke konfliktu s politickou společností. Moc byla nedostatečně podporována hegemonií, která by ve společnosti dominovala a která by se stále nově obnovovala.
  2. Gramsci zdůrazňoval, žže i kdyžž třída „vykonává svou moc a vše držží pevně v rukou“ a vládne, tak i v takovém případě hegemonie i pak „musí nadále zůstat vedoucí“. Tak musí být koncipována například strana na vrcholu státního zřízení, které založžila a režžíruje. Situaci, kdy strana tento princip poruší a když ztrácí hegemonii, popsal Gramsci takto: „V určitém okamžžiku své historické existence se sociální skupiny oddělí od svých tradičních stran, to znamená, žže tradiční strany v této dané organizační formě, s těmito určitými lidmi, kteří ji tvoří, reprezentují a vedou, přestanou být touto třídou nebo částí třídy brány jako jejich výraz. Pokud se tyto krize projevují, je situace bezprostředně delikátní a nebezpečná, protožže se otevírá prostor pro násilná řešení, pro činnost temných sil, ztělesněných charismatickými lidmi… A obsahem je krize hegemonie vládnoucí třídy, ke které dochází, protožže vládnoucí třída je v některých politických věcech otřesena, třeba kdyžž se násilím vyžžaduje souhlasem mas (jako ve válce), nebo jsou-li široké masy (zejména rolníků a maloburžžoazních intelektuálů) náhle převáděny od politické pasivity k určité činnosti a úkolům, které představují ve své složžitosti revoluci. Hovoří se pak o "krizi moci", a to prostě znamená buď krizi hegemonie, nebo krizi státu v jeho složžitosti.“
  3. Gramsci upozorňoval i na problém „byrokratického centralismu“. Tvrdil: „Hegemonní funkce nebo funkce politického vedení stran lze hodnotit z běhu vnitřního žživota samotných stran. V případě, žže stát zřídí donucovací a represivní násilí právního řízení země, tak musí strany - představující dobrovolnou příslušnost elity k takovému řízení, které je považžováno za typ kolektivního soužžití, k němužž mají být vzdělávány celé masy - ukazovat ve svém samostatném vnitřním žživotě, žže tato pravidla, právně zákonná ve státě, přijaly jako zásady morálního chování. V stranách se jižž svoboda stala nutností, a z toho vyplývá prvořadý politický význam (zejména politického vedení) vnitřní disciplíny strany…“
  4. Důležitý je i Gramsciho argument, žže strana dělnické třídy „nemůžže být vedena autoritářským požžadavkem přicházejícím zvenčí“, cožž „platí jako pro čas, který předchází uchopení moci, tak pro čas, který tomu následuje“, protožže „schopnost vést třídu není dána skutečností, žže se strana za revoluční orgán třídy prohlásí, ale žže se jí efektivně podaří spojit se se všemi částmi třídy jako součást této dělnické třídy“.
  5. Funkčnost politického systému za socialismu souvisí s rolí historického bloku, který Gramsci definoval a spojoval se stranickou politikou spojenectví. Šlo o určité předjímání uznání plurality subjektivních faktorů. S tímto pojmem se zabýval především v souvislosti s realizací hegemonie. Historickým blokem rozuměl společenský soubor, „jehožž obsahem jsou materiální síly a formou ideologie, protožže materiální síly nebyly historicky bez této formy srozumiteln酓 Jinými slovy jde o spojenectví určitých společenských a politických sil, řídících a řízených, s určitou ideologickou orientací, zakořeněnou v reálných sociálních strukturách a v produkčních vztazích.

Přiznávám, žže jsem se s Gramsciho odkazem seznámil ažž dlouho poté, co jsme začali organizovat Spojenectví práce a solidarity. Je to škoda, mohlo nám to pomoci. Na druhou stranu je potěšující, žže jsem nenašel žžádný výrazný rozdíl mezi Gramsciho teoretickými vývody a našimi představami, i kdyžž jsme jim v minulosti nedávali stejné názvy.

Ještě nežž skončím, považžuji za správné připomenout, žže na Gramsciho odkazu byl mj. vybudován na Západě postmarxismus. Nepochybně by bylo správné podívat se i na tato bádání. Zájemce bych rád upozornil na to, žže Rudolf Převrátil přeložžil pěknou knížžku Laclaua a Mouffeové „Hegemonie a socialistická strategie“. Doporučuji k přečtení, i když je to dost teoretická záležžitost.

No a teď končím výzvou – pojďme si Gramsciho pořádně přečíst.