Ve jménu demokracie, všichni se spojme!

Autor: Charlie Chaplin <(at)>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 11. 04. 2015

Přečtěte si překlad závěrečné řeči židovského holiče zaměněného za diktátora z Chaplinova filmu Diktátor. Tento projev byl pravděpodobně jedním z důvodů, proč byl Chaplin v USA později označen za „komunistu“ a za éry McCarthyho vypovězen v roce 1952 ze země. Moc se mi chce říci - já jsem Charlie. (mn)

Projev Velkého diktátora

Lituji, ale já nechci být vládcem. To pro mě není. Nechci nikomu vládnout ani nikoho dobývat. Raději bych chtěl všem pomáhat, pokud to bude možné. židům, pohanům, černým i bílým. Všichni si chceme navzájem pomáhat.

Lidské bytosti už jsou takové. Chceme žít štěstím druhých, ne jejich neštěstím. Nechceme se ani nenávidět, ani sebou pohrdat. Na tomto světě je místo pro všechny. A země je bohatá a může uživit každého. Cesta životem může být svobodná a krásná, ale my jsme se na ní ztratili. Chamtivost otrávila lidské duše. Zazdila svět nenávistí, uvrhla nás do utrpení a krveprolití. Rozvinuli jsme rychlost, ale ta nás brzdí. Stroje, co zajišují nadbytek, nás nechaly v bídě.

Naše vědomosti z nás udělaly cyniky. Naše chytrost hrubce a necity. Myslíme příliš mnoho a cítíme tak málo. Víc než stroje potřebujeme lidskost. Více než vychytralost potřebujeme laskavost a jemnost. Bez těchto vlastností bude život plný násilý a vše bude ztraceno.

Letadlo a rádio nás k sobě přiblížily. Povaha těchto vynálezů volá po lidské dobrotě, volá po všobecném bratrství, volá po sjednocení nás všech. I teď můj hlas slyší miliony ve světě - miliony trpících mužů, žen a dětí. Obětí systému, který mučí a vězní nevinné lidi..

Vám, kdo mě slyšíte, říkám - nezoufejte. Naše dnešní neštěstí vzešlo z chamtivosti, ze zahořklosti těch, kdo se bojí cesty lidského pokroku. Lidská nenávist přejde, diktátoři umřou a moc odebraná lidu se lidu zase vrátí. A dokud budou lidé umírat, svoboda nikdy nezahyne...

Vojáci! Nepodřizujte se těm bestiím - těm, kdo vámi pohrdají - zotročují vás - řídí vaše životy - kteří vám diktují, co máte dělat a co cítit. Kteří vás cvičí a krmí, kteří se k vám chovají jako k dobytku a potravě pro děla. Nepodřizujte se těmto zrůdám - s mechanickou myslí a mechanickým srdcem. Vy nejste stroje! Nejste dobytek! Jste lidé! Ve svých srdcích máte lásku lidství! Ne nenávist! Pouze nemilovaní nenávidí, nemilovaní a zrůdy!

Vojáci! Nebojujte za otroctví! Bojujte za svobodu! V 17. kapitole sv. Lukáše se píše: „Království boží je v člověku“ - ne v jednom člověku, ne ve skupině, ale ve všech lidech! Ve vás! Vy lidé máte tu sílu - sílu stavět stroje. Sílu vytvářet štěstí! Vy lidé máte tu sílu udělat život krásným a svobodným, udělat ze života nádherné dobrodružství. Pak tedy - ve jménu demokracie - pojďme použít tu moc, spojme se všichni! Pojďme bojovat za nový svět - slušný svět, který dá každému šanci pracovat, svět, který dá mladým budoucnost a starým bezpečí.

Slibováním těchto věcí se k moci dostaly zrůdy. Ale oni lžou! Oni ten slib nesplní. Nikdy ho nesplní. Diktátoři osvobozují sebe, ale zotročují lidi! Pojďme teď bojovat za splnění těch slibů! Bojujme za svobodný svět. Pryč s bariérami mezi národy, pryč s chamtivostí, pryč s nenávistí a netolerancí. Bojujme za rozumný svět, za svět, kde věda a pokrok povede lidstvo ke štěstí.

Vojáci! Ve jménu demokracie, všichni se spojme!


The Great Dictator's Speech

I’m sorry, but I don’t want to be an emperor. That’s not my business. I don’t want to rule or conquer anyone. I should like to help everyone - if possible - Jew, Gentile - black man - white. We all want to help one another..

Human beings are like that. We want to live by each other’s happiness - not by each other’s misery. We don’t want to hate and despise one another. In this world there is room for everyone. And the good earth is rich and can provide for everyone. The way of life can be free and beautiful, but we have lost the way. Greed has poisoned men’s souls, has barricaded the world with hate, has goose-stepped us into misery and bloodshed. We have developed speed, but we have shut ourselves in. Machinery that gives abundance has left us in want.

Our knowledge has made us cynical. Our cleverness, hard and unkind. We think too much and feel too little. More than machinery we need humanity. More than cleverness we need kindness and gentleness. Without these qualities, life will be violent and all will be lost....

The aeroplane and the radio have brought us closer together. The very nature of these inventions cries out for the goodness in men - cries out for universal brotherhood - for the unity of us all. Even now my voice is reaching millions throughout the world - millions of despairing men, women, and little children - victims of a system that makes men torture and imprison innocent people.

To those who can hear me, I say - do not despair. The misery that is now upon us is but the passing of greed - the bitterness of men who fear the way of human progress. The hate of men will pass, and dictators die, and the power they took from the people will return to the people. And so long as men die, liberty will never perish. .....

Soldiers! don’t give yourselves to brutes - men who despise you - enslave you - who regiment your lives - tell you what to do - what to think and what to feel! Who drill you - diet you - treat you like cattle, use you as cannon fodder. Don’t give yourselves to these unnatural men - machine men with machine minds and machine hearts! You are not machines! You are not cattle! You are men! You have the love of humanity in your hearts! You don’t hate! Only the unloved hate - the unloved and the unnatural!

Soldiers! Don’t fight for slavery! Fight for liberty! In the 17th Chapter of St Luke it is written: “the Kingdom of God is within man” - not one man nor a group of men, but in all men! In you! You, the people have the power - the power to create machines. The power to create happiness! You, the people, have the power to make this life free and beautiful, to make this life a wonderful adventure. Then - in the name of democracy - let us use that power - let us all unite. Let us fight for a new world - a decent world that will give men a chance to work - that will give youth a future and old age a security.

By the promise of these things, brutes have risen to power. But they lie! They do not fulfil that promise. They never will! Dictators free themselves but they enslave the people! Now let us fight to fulfil that promise! Let us fight to free the world - to do away with national barriers - to do away with greed, with hate and intolerance. Let us fight for a world of reason, a world where science and progress will lead to all men’s happiness.

Soldiers! in the name of democracy, let us all unite!