Otevřený dopis premiéru Bohuslavu Sobotkovi

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 31. 08. 2015

Seznamte se s textem otevřeného dopisu premiérovi České republiky Bohuslavu Sobotkovi, který přijaly občanské iniciativy po zjiątění přístupu české vlády k otázce plánovaného cvičení NATO Dunajská jízda a k novému manifestačnímu průjezdu jednotek USA přes území ČR.

Úřad vlády ČR
premiér Bohuslav Sobotka,
nábřeľí Edvarda Beneąe 4,
118 01 Praha 1

Pane premiére,

jako zástupci občanských iniciativ a hnutí se jiľ řadu let pokouąíme navázat dialog s politickými představiteli ČR, nebo» zastáváme názor, ľe politika je věcí veřejnou. Na rozdíl od vlád, které přicházejí a odcházejí jako herci, my občané zůstáváme. Nechceme vąak být jen platícím publikem cizí hry, a proto se ji snaľíme usměrňovat prostředky, které nám ústava dovoluje a svědomí přikazuje.

Jiľ v dobách, kdy Vy jste o roli premiéra pouze snil, jsme se snaľili varovat Vaąe předchůdce před zastaralým a nereálným viděním světa a apelovat na jejich odpovědnost za budoucnost naąí země a bezpečnost ľivota v ní. Protoľe vąak vnímáme provázanost událostí v celém světě, které směřují k novému přerozdělení sfér vlivu i za cenu velké války, vyjadřujeme se průběľně a s rostoucí naléhavostí i k zahraniční politice ČR. Myslíme si totiľ, ľe i menąí země mohou svým postojem a jednáním zabránit katastrofickým zvratům.

V archívech Úřadu vlády i obou komor Parlamentu naleznete například dokument z 11. 9. 2013 nazvaný ,,Výzva občanských iniciativ a hnutí k odpovědnosti politiků a medií vůči situaci v Sýrii", který byl tehdejąím politikům adresován jako reakce proti eskalaci hrůz v Sýrii. V této výzvě iniciativy a hnutí ľádaly, aby se vláda ČR zasadila o vydání zákazu vývozu zbraní do míst konfliktů a vyzbrojování jakýchkoli opozičních uskupení a aby iniciovala zákaz přeletů vojenských letadel bombardujících civilní obyvatelstvo Sýrie. Podobně jako my se na své vlády obraceli občané z daląích států. O tom, jaký vliv měly tyto apely na zastavení ,,občanské války v Sýrii", vypovídá dneąní stav a vlna migrantů do Evropy. Je to důsledek ąpatné práce, chybných rozhodnutí a také důkaz osobní zbabělosti mnoha tzv. profesionálů, jejichľ odpovědnost za povraľděné lidi z této planety lze kvalifikovat jako zločiny proti lidskosti a zločiny proti míru.

V archívu Úřadu vlády leží i dokument ze dne 11. 3. 2015 nazvaný „Evropa potřebuje mírová opatření, ne vojenské hry“. Na ten jste, pane premiére, občanským iniciativám odpověděl 24. března 2015 pod j.č. 3890/2015-OPP. Jménem vlády jste nám tehdy sdělil, že řádně zvolený ukrajinský prezident neměl právo odmítnout asociační smlouvu mezi Ukrajinou a EU. Připomněl jste nám anexi Krymu, ale nevyjádřil jste se k vojenským operacím v Jugoslávii, Iráku atd. Opomenul jste odpovědnost evropských politiků za rozpoutání násilí na Majdanu, za politický puč a za vraždění civilních obyvatel na jihovýchodě Ukrajiny. Ani dnes nejste ochoten vnímat příčiny a následky.

Náš důrazný nesouhlas s březnovým průjezdem (2015) amerických vojenských kolon (tzv. Dragounské jízda) přes území ČR zůstal bez odezvy. Vaše vláda nejenže dovolila (bez hlasovaní Parlamentu ČR), aby se tato demonstrace vojenské síly Spojených států amerických na svrchovaném území České republiky uskutečnila, ale vyjadřovala, i Vašimi ústy, pane premiére, z průjezdu ozbrojených cizích jednotek potěšení. Tuto radost politických představitelů však nemalá část české veřejnosti nesdílela a vnímala průjezd vojenských kolon jako otevřenou provokaci, zastrašování silou a zpochybnění suverenity našeho státu.

V závěru dopisu s výše uvedeným číslem jednacím jste nám, pane premiére, jménem své vlády nicméně napsal, že:
„… je nutné rozvíjet dialog o aktuálních otázkách české a zahraniční politiky. Soudím, že je potřebné vytvářet k tomu vhodné platformy, které umožní skutečné kompetentní hledání odpovědí na tyto složité otázky“.

Pane premiére,
je snad tímto dialogem a platformou další průjezd americké armády po našich dálnicích pod názvem „Danube Ride“ (Dunajská jízda) ve dnech 9. až 14. září roku 2015 přes naše území? Má takto zvolená „vhodná“ platforma ospravedlnit 3 622 leteckých přeletů, kdy v přehledech předkládaných Ministerstvem obrany chybí u mnoha přeletů identifikátory a je otázkou, co průzkumná, dopravní letadla přepravují?

Pane premiére,
jak Vaší touze po dialogu odpovídá skutečnost, že program jednání vlády je znám teprve 24. 8.2015, ale jeho dodatek, ve kterém je bod č. 13 „Vyslovení souhlasu s průjezdy jednotek ozbrojených sil Spojených států amerických přes území České republiky v měsíci září 2015 čj. 1055/15 byl je zpracován 26. 8. 2015? Ministerstvo obrany na svých stránkách zprávu o Dunajské jízdě datuje 27. 8. 2015.

Kdy si, pane premiére, představujete uskutečnit dialog na toto téma s občanskými iniciativami, když vláda bude bod č. 13, tedy souhlas s průjezdem amerických vojenských jednotek, projednávat v pondělí 31. srpna? Do jaké pozice se dostává Parlament ČR, který má dle naší ústavy právo návrh vlády o průjezdu ozbrojených jiných států zrušit? Kolik času nám dáte, pane premiére, na svolání tiskových konferencí a nahlášení protestních demonstrací, když Dunajská jízda vjede na území ČR už 9. září?

Proč tedy mluvíte o nutnosti dialogu, když mu současně zabraňujete? Tím, že stavíte občanskou společnost před „hotovou věc“, navazujete na praktiky totalitního režimu. Vy a Vaše vláda rozhodujete o nás bez nás!

My, níže podepsaní zástupci občanských iniciativ protestujeme proti pokrytectví vlády a jejího předsedy, proti zabraňování veřejné debaty v tak podstatné věci, jakou je vstup cizích ozbrojených sil na území ČR.

Protestujeme proti využívání naší dálniční sítě k demonstraci vojenské síly, proti vnášení neklidu do již tak neklidné společnosti. Na plnění závazků k NATO, které byly přijaty bez občanů, využívejte odpovídajících neprovokujících prostředků a nezbytný přesun ozbrojených sil jiných států realizujete pomocí železničních sítí na tratích 180, 190, 220, 225, 240 a 470.

Protestujeme proti eskalaci válečných příprav a připojujeme se k prohlášení německých osobností „Válku, ne naším jménem!“ Ve spolupráci se slovenským hnutím „Zjednotení za mier“ uskutečníme mezinárodní konferenci „Hlasujeme pro mír“, na které budeme informovat občany, voliče, že nejsou bezbranní a že mají při obraně míru a demokracie oporu v platné ústavě. Všechny naše akce budeme medializovat a jejich výstupy zpřístupníme široké veřejnosti. Vojenská cvičení nejsou mírové prostředky, nechceme Evropský podzim.

Pane premiére,
žádáme Vás, abyste s obsahem tohoto dopisu seznámil členy vládního kabinetu okamžitě po jeho odevzdání na Úřadu vlády, které se uskuteční v pondělí 31. srpna v 10 hodin dopoledne. My se, v rámci dělby práce, zase postaráme o rozšíření obsahu tohoto dopisu do médií.

Praha 30. 8. 2015

Za iniciativy a  hnutí:

Iniciativa Ne základnám,
Eva Novotná, mluvčí

Nezávislá media,
Lenka Procházková

Strana demokratického socialismu,
Milan Neubert, předseda CV

Hnutí za přímou demokracii,
Marek Řezanka

Doc.Radim Valenčík , CSc.

Suzana Exnerová

Evropané proti válce,
Milan Daniel

Svět bez válek a násilí
Táňa Bednářová