Imperialismus – netradičně jako období čekání na nového globálního hegemona

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události našima očima, Vydáno dne: 01. 12. 2016

Velká Británie se stala na počátku 19. století prvním globálním hegemonem, který politikou dělových člunů fakticky mocensky ovládal celou planetu. V průběhu 2. světové války převzaly od Velké Británie štafetový kolík globálního hegemona Spojené státy americké. Dělové čluny byly nahrazeny letadlovými loděmi. Podívejme se spolu krátce na historii, na hospodářské předpoklady globální hegemonie a na možžné převzetí této úlohy Čínskou lidovou republikou.

Britská říše či Britské impérium byla největší koloniální říše v dějinách lidstva. Sestávala se z domi­nií, kolonií, protektorátů, mandátů a dalších teritorií, kterým vládlo nebo je spravovalo Spojené království, popřípadě jeho předchůdci. Byla to globální mocnost, ovládající téměř čtvrtinu povrchu zeměkoule – „říše, nad nížž slunce nikdy nezapadá“. Významným faktorem byla skutečnost, žže se do ovládaných zemí rozšířil anglický jazyk, právo a kultura.

Základy impéria byly položženy ve věku zámořských objevů od počátku 15. století do poloviny 16. století. Nad ostatními evropskými zeměmi začala Velká Británie dominovat zejména po sérii válek v 17. a 18. století, kdy převzala nadvládu nad Severní Amerikou a Indií. V roce 1783 skončilo první období impéria Americkou revolucí, když američtí osadníci odmítli platit daně anglické koruně. Spojené království (UK) se pak orientovalo na Asii, Afriku a na Pacifik, kdy po porᾞce Francie a po napoleonských válkách (1815) převzalo absolutní kontrolu jako námořní velmoc. Britská domi­nance, která měla charakter světového četníka, se následně nazývala Pax Britannica. Bylo to období 100 let relativního míru v Evropě.

Na konci 19. století se však situace začala pomalu měnit. Expanzivní a militantní politika se začala se zvýšenou měrou objevovat i u dalších evropských států. Koncem 70. let 19. století se poprvé objevil v anglosaské literatuře pojem imperialismus. Zavedli ho oponenti údajně agresivní a okázalé imperiální politiky britského ministerského předsedy Benjamina Disraeliho, ale rychle ho přejali jak jeho stoupenci (např. Joseph Chamberlain), pro něž imperialismus představoval politiku idealismu a filantropie, tak zásadní odpůrci celého kapitalistického systému, kteří k termínu imperialismus připojili makroekonomické vedlejší významy. Vyvrcholením takového přístupu byla práce Vladimíra Iljiče Lenina „Imperialismus jako nejvyšší stádium kapitalismu“ (1916), který v předmluvě už necenzurovaného vydání z roku 1920 píše, žže imperialismus je „předehrou sociální revoluce proletariátu. To se od roku 1917 potvrdilo ve světovém měřítku.“

Leninovo pojetí nebylo všeobecně přijímáno. Termín imperialismus je dnes b잾ně použžíván jako pojem užžívaný k označení velmocenské, dobyvačné, expanzivní a militantní politiky, vedené snahou o rozšíření vlivu jednoho státu nad jinými s cílem vytvoření velmoci nebo získání dominantního vlivu nad územím, na které si tento stát činí nárok z historických, nacionálních, nábožženských, ekonomických nebo politických důvodů (přírodní bohatství, levné pracovní síly, strategické body). Toto pojetí se ovšem aplikuje i na růst a upevňování britského impéria.

Autor tohoto příspěvku je přesvědčen, žže

  1. je vhodné použžívat jak pojem (globální) impérium, tak pojem imperialismus pro různé, na sebe navazující epochy světového vývoje;
  2. imperialismus je vhodné chápat obecně ne jako poslední, ale jako dočasnou epochu kapitalismu, kdy se začíná drolit globální moc aktuálního hegemona, kdy však nový hegemon ještě není dostatečně silný, aby nastolil svůj „světový mír“, tedy aby začal udržžovat a rozšiřovat své impérium;
  3. imperialismus můžže být posledním stádiem kapitalismu, pokud podmínky k jeho opuštění plně nastanou v lůně systému nového hegemona;
  4. impérium je období, kdy ostatní státy, ale i jiné instituce akceptují dominantní postavení hegemona a kdy existuje struktura centra, semiperiferie a periferie;
  5. jak imperialismus, tak impérium mají svůj základ v makroekonomii kapitalismu.

Podívejme se nyní na dlouhodobý vývoj hospodářských charakteristik dvou minulých globálních hegemonů. Ekonomická mohutnost států se často charakterizuje hrubým domácím produktem (HDP). Pokud však chceme porovnávat státy v delším časovém období, narazíme jednak na inflaci, jednak na místní a časové změny použžívané metodiky charakterizace stavu ekonomiky států. Pro potřebu tohoto článku konstatujme, žže tyto problémy lze v určité míře překonat metodikou stanovení HDP na základě parity kupní síly, která se s výhodou použžije, chceme-li porovnávat mezi sebou různé státy. Údaje zde uvedené pocházejí z práce prof. Maddisona, který zemřel v roce 2010. (http://www.ggdc.net/maddison/oriindex.htm)

Podívejme se nyní na vývoj HDP Spojeného království a Spojených států amerických (USA) na přelomu 19. a 20. století. Následující obrázek vám přiblힾí pohled na vývoj HDP v jednotkách mezinárodních dolarů roku 1990 podle Geary–Khamisovy (GK) metodiky.

HDP1

Všimněte si, žže jižž kolem roku 1875 předhánějí USA díky svému vyššímu průměrnému růstu ekonomicky Spojené království. Vojensko-politicky svého rivala bezprostředně neohrožžují, ale ostatní státy – včetně ekonomicky a vojensky rychle rostoucího Německa – začínají cítit, žže dominance UK slábne. Samotný hegemon si začíná být vědom toho, žže nemusí být schopen ubránit jak své centrum, tak své impérium jako celek.

Během 19. století praktikovalo UK na mezinárodní půdě politiku „skvělé izolace“ (splendid isolation), kdy se zásadně neúčastnilo koalic utvářených ostatními evropskými velmocemi a kdy udržovalo silou celý systém mocenské rovnováhy. Tím bránilo ostatním velmocem v dosažení dominance a ohrožžení impéria. Ekonomický růst USA, sjednocení Německa v roce 1871 a následný vznik Trojspolku Německa, Rakousko-Uherska a Itálie v roce 1882 však vedl UK k opuštění této politiky. UK podepsalo nejprve v roce 1902 alianci s Japonskem a následně i dohody v Evropě, které vyvrcholily vznikem Trojdohody mezi UK, Francií a Ruskem v roce 1907.

Vraťme se nyní k ekonomice. První světová válka znamenala výrazné oslabení všech evropských států včetně UK. UK muselo použžít všechny své finanční rezervy a dále se vysoce zadlužžilo u USA, které se staly hospodářským vítězem první světové války. Průběh války se neprojeví poklesem HDP, protožže roste výroba a válečná spotřeba – byť na úkor spotřeby obyvatel – také díky práci jinak hospodářsky neaktivních vrstev obyvatelstva včetně žžen a dětí. I to je vidět na předchozím obrázku.

Poválečný propad po přechodu na normální ekonomiku je lépe vidět, pokud použžijeme pro vynášení hodnot HDP logaritmickou stupnici, na nힾ se exponenciální růst HDP jeví jako přímka. Takové zobrazení stejných hodnot, ale za delší časové období naleznete na dalším obrázku, kam jsme z důvodu další diskuse zanesli i relevantní data, týkající se Číny.

HDP2

Na tomto obrázku je vidět dlouhodobě exponenciálně konstantní růst HDP u USA včetně propadu za Velké hospodářské krize a pozdějšího nárůstu během 2. světové války. Červená úsečka spojující data UK a USA u roku 1941 představuje 40%-ní rozdíl mezi HDP obou zemí. Toho roku podepsal americký prezident Delano Roosevelt Zákon o půjčce a pronájmu (anglicky Lend and Lease Act), který umožžnil zapůjčit nebo pronajmout válečný materiál a potraviny zemím, jejichž obranu prezident USA označil za žživotně důležžitou pro obranu USA. Šlo především o UK, Francii a Sovětský svaz. UK a Francie fakticky smazaly svůj dluh později v rámci Marshallova plánu oficiálním přenecháním všech vojenských základen potřebám USA. Rok 1941 lze ale prakticky považžovat za okamžik nástupu nového globálního hegemona.

USA budovaly a upevňovaly své globální hegemonní postavení a svůj Pax Americana celých 70 let. Ekonomický souboj se Sovětským svazem skončil jejich vítězstvím a rozpadem bloku socialistických zemí, které se neúspěšně bránily tlaku neoliberální globalizace. To ale není předmětem zájmu tohoto příspěvku. Podstatné pro nás v tuto chvíli je, žže v sedmdesátých letech 20. století začala ekonomicky sílit Čínská lidová republika, jejힾ HDP (spočtené přes paritu kupní síly) předstihlo USA oficiálně v roce 2014. Vývoj HDP Číny je na předchozím obrázku uveden zeleně.

Podobně jako při předchozím střídání globálního hegemona, ani tentokrát neznamená prvenství Číny ve velikosti HDP převzetí role hegemona. K tomu je nepochybně potřebná dostatečná ekonomická převaha, která najde svůj odraz i ve vojensko-politické převaze, ale i souhra podmínek, za nichžž můžže být pro minulého hegemona předání světové nadvlády přijatelné.

Při minulém předávání štafety hegemona musely nejprve proběhnout dvě světové války. Opakování tohoto scénáře by patrně znamenalo zničení lidské civilizace, jak ji známe. Je třeba ale také dále uvᾞit, žže se podstatně změnily podmínky světového kapitalismu.

Kdybychom zcela hypoteticky předpokládali, žže klíčovým faktorem převodu globální dominance je 40%-ní přesah HDP nového hegemona nad předchozím, nastala by tato situace – za podmínky ceteris paribus – kolem roku 2030, tedy za 15 let. Tento okamžžik je na předchozím obrázku vyznačen polohou další červené úsečky.

Přijmeme-li autorem navrhované významové oddělení pojmů impérium a imperialismus, nutná podmínka příchodu nového hegemona je dnes splněna tím, žže patrně skončila epocha impéria a začala epocha imperialismu. Nasvědčuje tomu zastavení neoliberální globalizace, opětovný nárůst významu národních států, jejich vymaňování se z imperiálních vazeb na USA a všeobecný neklid na mezinárodní scéně.

Nástup nového hegemona můžže být podmíněn i tím, aby měl nový hegemon také srovnatelný HDP na hlavu. To je v tuto chvíli chápáno jako patrně největší slabina Čínské lidové republiky. Podívejme se na tuto otázku blížže uvedením časových řad vývoje HDP na hlavu u obou minulých hegemonů i u potenciálního budoucího hegemona.

HDP3

Z historického přehledu je vidět, žže HDP na hlavu v USA překonalo tuto veličinu v UK při předá­vání štafety globálního hegemona. Obrázek ovšem také ukazuje, žže HDP na hlavu v Číně můžže reálně překonat stav v USA právě v roce 2030.

Predikce v ekonomii je složžitá záležžitost. Zanedbává přirozeně faktory, které se v čase predikce ještě nestačily projevit. Na druhou stranu považžuje autor svou představu o vývoji kapitalismu během posledních 200 let za vnitřně konzistentní a nabízí její převzetí ostatním.

Zdá se, žže před námi je střídání globálního hegemona.

Stoupencům politické levice říkám: hlavu vzhůru!

Milan Neubert, 1. 12. 2016