Co je levicové?

Autor: Karel Růžička <(at)>, Téma: 08. Od našich čtenářů, Vydáno dne: 09. 03. 2017

Před časem proběhla v "kyberprostoru" vcelku zajímavá diskuse nad tématem: co je vlastně levicové? Jeden z ucelenějších příspěvků přinášíme se svolením autora jako výchozí bod k zamyšlení.

Jádro levicovosti je v zásadě nežít na úkor ostatních, neobtěžovat je, žít, rozvíjet se jako rovnoprávný člen lidského a přírodního společenství, nevyužíval jiné lidi, nenutit je (natož nezneužívat silou, podvodem, manipulací apod.), pokud si to oni sami přímo nepřejí (dobrovolná pomoc postiženým či jinak potřebným). Samozřejmě to nelze spočítat na korunu a nelze vydávat za souhlas (dez)interpretaci nějaké vazby, např. že někdo má z mé práce prospěch nějakou oklikou (kupuješ si cosi, tak souhlasíš apod.).

Osou levicovosti je tudíž spravedlnost (či balík rovnocenných, zpětnovazebních vztahů) a balík (dobrovolně nerovných) vztahů jako solidarita, přátelství, spolupráce, tolerance, úcta k druhým apod. Hned ovšem dodám, že jsou i důležitější - všeobecně humanistické - hodnoty, než tyto okatě levicové, a na nich se lze shodnout i s částí pravice - viz níže.

Autentická levice humanistické a levicové hodnoty naplňuje v cílech, postupech a metodách, odvíjí od nich konkrétní politické programy, cíle, kroky v konkrétních historických podmínkách, své aktuální zájmy. K řešení konkrétního problému pak stačí aplikovat levicové hodnoty jako osu řešení, jako principy struktury a souvislostí, a to s ohledem na proměny problému, jeho souvislosti atd. Tedy nikoli levičácky teď hned úplně vše, nýbrž s dynamikou dle podmínek vývoje. Žebříček nejvyšších hodnot levice je asi následující:

1. Uchování životného životního prostředí (musíme mít hřiště, na kterém žijeme a hrajeme si své politické hrátky);

2. Mír (ve válce končí demokracie, ideologické spory jsou nahrazeny snahou přežít, umírají nevinní);

3. Spravedlnost, která je ovšem podmíněna pravdou, objektivitou a zodpovědností (pro posouzení spravedlivosti je třeba mít pokud možno celistvé pravdivé poznatky, mít schopnost je objektivně posoudit, na jejich základě pak lze formulovat či konstruovat oboustranné a vícestranné vazby, zpětné vazby, (podmínky pro) rovnost, rovnoprávnost, vztah mezi vstupem a výsledkem, náklady a výnosy, "Má dáti - Dal", zodpovědnost za cosi);

4. Solidarita, partnerský, nikoli nevraživý vztah k ostatním. Jde o solidaritu se slabšími, zvláště v případech postižení zdravotního, ale i se slabšími sociálně, intelektuálně. A ani vůči darebákům, vykořisťovatelům, podvodníkům ap. není třeba vystupovat nevraživě jako první a navždy. Kontakty mezi lidmi, jejich vztahy osobní, pracovní je přitom třeba naplňovat právě se vzájemným porozuměním, přátelstvím, oboustranně výhodnou spoluprací, bez zneužití pozice, síly, znalosti - a zkoušet to znova a znova, samozřejmě, že ne naivně si nabíhat, ale volit když ne přátelské, tak alespoň neprovokativní metody, s nižší intenzitou zla, než vykazuje protějšek. Součástí všeho konání je osvěta a výchova ostatních, ať příznivců. lhostejných či odpůrců, danými účely a prostředky, a to dle zásady "účely nesvětí prostředky, nýbrž prostředky znesvěcují účely".

Základní metodou levice je vlastní příklad, protože respektujete-li ostatní a svou a tudíž i jejich svobodu, nemůžete jim přikazovat. Nelze se ovšem obejít bez zákonů, tj. příkazů a regulací, ovšem ty levicové nezapomínají vedle restrikcí na pozitivní motivace občanů a - a to zcela zásadně - nijak neupřednostňuje zákonodárce, nýbrž razí zásadu "jednoho metru". Na druhou stranu je třeba při všem tomto rozmýšlení a konání mít na paměti a ve strukturách a vazbách obsáhnout, že platí "jednota a boj protikladů". Takže nepropadat totalitním iluzím o vymýcení čehosi, ale vybíjet napětí protikladů nějakou kultivovanou metodou.

Následovat mohou další hodnoty a zásady, které formují jedince a společenství jako vzájemně se obohacující, nikoli vylučující se prvky, jako prostředí kooperující, nikoli konkurující.

Autentická a organická levice není úplně totéž. Organickou jsem popsal - je to věc charakteru, povahy, promítá se to i do politických postojů a konání, které proto mohou být vesměs levicově autentické. Autenticky levicovým může být ale i člověk, který není zrovna organicky levicový, ale racionálně dojde k závěru, že levicovost je výhodná, efektivní, že jeho nejlepším zájmem je naplňovat levicové hodnoty.

Cílem levice není moc, nýbrž naplnění hodnot. To, zda spravedlivý režim zavede ta či ona strana, je jedno. Je vedlejší, zda trvale udržitelný život, ekologické standardy, životní úroveň, zaměstnanecká práva, právní stát, výchovně-vzdělávací proces, ochranu památek atd. prosadí (levicová, pravicová) vláda, strana, firmy, družstva, občanské aktivity - důležitý je výsledný efekt pro občany a přírodu a kvalitativní růst občanství, občanské angažovanosti a zodpovědnosti, vzešlý z procesu dosahování daného cíle, aby lidé věděli, že jim to nespadlo do klína samo.

Takže stačí přikládat na každou stranu, každého politika, člověka žebříček levicových hodnot - a oni se už vybarví, zda jsou či nakolik a v čem jsou autenticky levicoví, či zda jde o příživnictví na levicové rétorice. A podobně to platí pro ostatní ideologie, konzervativce, liberály, katolíky atd.

Levicový člověk tudíž nenutí ostatní, aby s ním souhlasili, žili "dle AZ či SDS", staví se ale na obranu vykořisťovaných, ponižovaných, zneužívaných, manipulovaných, pomáhá jim a dalším postiženým a v případě nutnosti klepe přes prsty vykořisťovatele, násilníky, podvodníky a jiné příživníky. Každý tolik, jak a co zvládne, na kolik se cítí. Někdo zvládne vystavět nemocnici v Lambaréné, jiný alespoň píše, přesvědčuje, informuje, vychovává, demonstruje či kdoví co dalšího páchá ve prospěch levicové věci ve své domovině. Někdo řeší velké a někdo drobné aktuální úlohy, jiný velké či drobné perspektivní, někdo vyhledává argumenty proti Kalouskovi, jiný učí a vychovává prcky ve škole, další se snaží rozhýbat lhostejné, zblblé či zmanipulované spoluobčany. Míst, lidí, problémů, co čekají na levicovou myšlenku a skutek, je na mraky. Hlavním problémem nejsou hlupáci, co podlehli konzumu, a nechají se kvůli tomu v práci sdírat, ale ti, kteří takový model společnosti podporují a pakují se na něm.

Závěrem si dovoluji doplnit ještě hodnotu č. 5 - být účastníkem komplexního zkoumání věcí, chápání světa, hledání podstat, struktur, vazeb a příčin a na základě toho formulovat další postupy.

Obsahuje to touhu a snahu po vědění, poznání, vzdělání, nejen jako uspokojení touhy přijít věci na kloub, ale také své další myšlení a konání kvalifikovaně a efektivně realizovat s využitím poznání reality a možností.

Přitom v tomto už je explicitně řečeno to, co termín levicovost implicitně obsahuje - že jde o vztahy lidí ve společnosti a to na základě jejich kooperace, nikoli konkurence (trosečník nemá proč být levicový či pravicový krom hraniční situace posledního člověka na Zemi). Levicovost přitom nemůže být omezena intelektem, že by jako ti méně nadaní neměli nárok a naopak ani ten nejgeniálnější neví vše, ale jako tým každý něco přidá.

Těch pět bodů (třeba jich bude více) vidím jako cíl i cestu, cíle, k nimž směřujeme a zásady, které na cestě dodržujeme. Pětice sice vystupuje jako soubor, ale v mezních situacích se může člověk či společenství dostat do situace, kdy jednotlivé hodnoty musí dočasně opustit - pomůžeš zmrzlému bez toho, že zjišťuješ co je zač a co se mu stalo, na vesmírnou misi nevysíláš postižené a slabé, ale tým, který přežije nejtěžší zkoušky, zkousneš nepravosti, jen abys zabránil válečnému běsnění, zařízneš toho, kdo by chtěl jadernou apokalypsou zabouchnout dveře za lidským či vůbec živým společenstvím. V praktických krocích na své cestě uvedené hodnoty můžeš dočasně odložit, ale v mysli je máš nadále uloženy a nastartovány pro opětovné nasazení včetně toho, že své praktické i "nehodnotové" kroky volíš, pravuješ s ohledem na existenci této pětice, aby tak odklon byl minimální a nečinil si v době zla žádnou nadpráci.

Ta pětice neříká, jaká má být životní úroveň, pracovní doba, kvalita potravin, estetika atd., umožňuje každému si zvolit své hladiny vybavení majetkem, službami atd. (pokud to není na úkor jiných atp.), neurčuje kolik kdo má mít knih, košil, knedlíků, jen koridory ohraničené levicovými principy.