Začátek byl nenápadný

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 09. Stalo se v minulosti, Vydáno dne: 30. 12. 2017

V roce 2018 si připomeneme 50. výročí událostí Pražského jara. Na našich stránkách dostupné články, soudobé dokumenty a další materiály o tomto období (zejména jsou dostupné na "starém webu") bychom rádi průběžně doplňovali o další, méně známé a méně připomínané.

Jedním z takových materiálů je bezesporu oficiální zpráva o historickém "lednovém plénu", kterou přinášíme dnes. Soudobý čtenář se musí dosti namáhat, aby "mezi řádky" vyčetl informaci o přelomovém charakteru tohoto jednání, jako pamětník ale mohu se vzpomínkou na své rodiče říci, že v tom tehdy byli čtenáři dost trénovaní. (jh)Zpráva o zasedání ústředního výboru Komunistické strany Československa

Ve dnech 3.-5. ledna 1968 zasedal ústřední výbor strany, který pokračoval v jednání započatém na prosincovém zasedání. V souladu se závěry XIII. sjezdu a s tezemi O postavení a úloze strany v současné etapě vývoje naší socialistické společnosti schválenými na říjnovém zasedání projednal ústřední výbor zásadní otázky vedoucí úlohy strany, zvýšení akceschopnosti a účinnosti její práce.

Ústřední výbor zdůraznil, že základním obsahem současné politiky strany musí být sjednocování všeho našeho lidu k zabezpečení dalšího rozvoje vyspělé socialistické společnosti. Jednání pléna vyústilo v plnou názorovou jednotu ve všech základních otázkách realizace závěrů XIII. sjezdu strany.

Ústřední výbor demokraticky, věcně, kriticky a s plnou odpovědností započal s konkrétní realizací závěrů říjnového pléna sám u sebe. Zhodnotil současnou vnitrostranickou situaci a ukázal na existující nedostatky v metodách a stylu práce, ve vnitrostranickém řízení a v konkrétním uplatňování zásady demokratického centralismu a vnitrostranické demokracie.

Diskuse k těmto otázkám byla obšírná, zúčastnila se jí naprostá většina členů a kandidátů ÚV KSČ.

Na základě celkové koncepce naší politiky, směřující k vytvoření hluboce demokratické a rozvinuté socialistické společnosti, v souladu s nastoupeným procesem demokratizace ve státně politické oblasti, v zájmu dělby práce a nových vztahů mezi vrcholnými stranickými a státními orgány a pro zvýraznění významu presidentské funkce, jakožto symbolu dělnické a socialistické moci v tomto státě, rozhodl ústřední výbor rozdělit funkci presidenta republiky a prvního tajemníka ÚV KSČ.

Z těchto důvodů plénum ústředního výboru LSČ schválilo na základě vlastní žádosti soudruha Antonína Novotného, aby jako president ČSSR byl uvolněn z funkce prvního tajemníka ÚV KSČ.

Dosavadní první tajemník ÚV KSČ soudruh Antonín Novotný stál v čele strany řadu let. S jeho osobností jsou spojeny významné úspěchy, kterých strana v těchto letech dosáhla jak uvnitř země, tak i v mezinárodním komunistickém hnutí. Ústřední výbor KSČ vysoce oceňuje záslužnou práci, kteoru v tomto složitém a náročném období soudruh Novotný v čele ÚV KSČ vykonal ku prospěchu strany a republiky a poděkoval mu za ni.

Ústřední výbor pak prvním tajemníkem ÚV KSČ zvolil jednomyslně soudruha Alexandra Dubčeka, člena předsednictva ÚV KSČ a prvního tajemníka ÚV KSS. V jeho osobě se zachovává kontinuita stranického vedení a zhodnocují se zkušenosti z dlouholeté stranické práce.

Po svém zvolení pronesl soudruh Dubček krátký projev. Zdůraznil základní leninské principy politiky naší strany, její jednotu a věrnost marxismu-leninismu, které jsou zakotveny v její činnosti od samého vzniku strany, socialistické principy internacionalismu, rozvoje socialismu, které jsou základem našeho jednotného státu Čechů a Slováků, základem jistot a mezinárodní bezpečnosti naší země, jež je nedílnou součástí světové socialistické soustavy, pevně spjatou se Sovětským svazem.

Ústřední výbor rozhodl, aby jeho předsednictvo bylo doplněno o soudruhy Jana Pillera, náměstka ministra těžkého průmyslu, Josefa Špačka, vedoucího tajemníka jihomoravského krajského výboru KSČ, Emila Rigo, předsedu podnikového výboru KSS Východoslovenských železáren v Košicích, a Josefa Borůvku, předsedu JZD Dolany.

Na místo zemřelých soudruhů byli z řad kandidátů zvoleni členy ÚV KSČ soudruzi Oldřich Rákosník, předseda podnikového výboru KSČ Spojených oceláren v Kladně, a Miroslav Čapka, vedoucí tajemník OV KSČ v Olomouci.¨

Ústřední výbor vzal na vědomí, že vláda a předsednictvo Slovenské národní rady předloží ústřednímu výboru strany na základě rozboru konkrétní návrhy na zdokonalení jejich činnosti, vycházející zejména z nové soustavy řízení na základě jednání z návrhů přednesených na prosincovém a lednovém zasedání ÚV KSČ.

Všechna opatření ústředního výboru směřují k posílení naší strany, naší republiky a sledují jediný cíl: upevnit jednotu strany a jejího vedení, přísně dodržovat leninské normy stranické práce, zvýšit akceschopnost strany a touto cestou realizovat v celé šíři závěry XIII. sjezdu a vytvářet předpoklady pro kvalitní přípravu XIV. sjezdu strany.

Ústřední výbor očekává, že všichni komunisté i stranické orgány důsledně a odpovědně přistoupí k bezprostřední a účinné realizaci přijatých závěrů. Hlavní pozornost nutno soustředit na zabezpečení hospodářských úkolů v průmyslu, zemědělství i v ostatních odvětvích národního hospodářství, vyplývajících z usnesení prosincového pléna ÚV KSČ a plánu na rok 1968. K tomu má napomáhat jednání výročních členských schůzí a stranických konferencí, příprava i průběh voleb do Národního shromáždění, Slovenské národní rady a národních výborů i oslavy 20. výročí Února a 50. výročí vzniku naší republiky.

Jednání ´ústředního výboru strany vyústilo v duchu naprosté jednoty a semknutosti, jak to odpovídá revolučním tradicím naší strany a velikosti úkolů současné doby. Zasedání ústředního výboru bylo zakončeno Internacionálou.