Humanita je jedna!

Autor: Ladislav Novomeský <(at)>, Téma: 05. Pasáž, která nás zaujala, Vydáno dne: 17. 05. 2018

Při čtení starých výtisků Rudého práva z roku 1968 jsem narazil na zajímavý článek Ladislava Novomeského z května. Má v zásadě tři části - v první se autor ohrazuje proti útokům části slovenské veřejnosti (a některých spisovatelů) na V. Mináče, V. Mihálika a další slovenské spisovatele "budovatelského období", ve druhé bojuje s postupně se objevujícími pokusy využít "demokratizace společnosti" k protikomunistickým nebo dokonce protisocialistickým výpadům. Zatímco tyto dvě části příspěvku jedné z nejznámějších obětí procesů 50. let (byl spolu s G. Husákem obviněn a odsouzen jako "buržoazní nacionalista") jsou zajímavé spíše pouze z pohledu na historii "obrodného procesu" roku 1968, třetí část, kterou přinášíme, má podle mého soudu platnost nadčasovou (JH)

I mne vyzvali, abych se jménem humanity obrátil s výzvou k naší veřejnosti a tak podpořil spravedlivé úsilí Izraelců proti šovinisticko-nacionalistickým snahám Arabů. Nevyhověl jsem. A nejen proto, že jsem se v spletité situaci na Blízkém východě tehdy vyznal ještě méně než teď, ale proto, že mě můj přítel - naštěstí pro mě! - přesvědčoval takovými argumenty, které se mi očividně zdály antihumanistické, ba brutální, bezohledné. Perfektně citoval šovinismem sršící protiizraelské výroky arabských prominentů o tom, že téměř třímilionový izraelský národ "zaženou do moře", ale velmi zchladil můj zájem, když mě ubezpečil, že o Araby se skutečně nemusím zajímat, je to jen barbarská orientální sběř, jakási neschopná, méněcenná chátra, i s těmi utečenci, jejichž počet dnes - po izraelské anexi arabských zemí - už dosahuje počtu obyvatel Izraele. Zkrátka jsem nic nenapsal, i když mě nenechávaly lhostejným slzy úzkosti a strach našich Židů, kteří měli v Izraeli své příbuzné.

Bohaté a nezanedbatelné zkušenosti poskytl i mír po týdenní válce Izraele, a to hlavně v tom smyslu, že jestliže nenajde Izrael způsob, jak žít v pokoji s obrovským arabským světem a uprostřed něho, nepřinese to Izraeli nic dobrého. Nemůže se přece neustále spoléhat na obratnost a ráznost svých vojáků ani na solidaritu světové humanity s ním, jež je - aspoň v případě, který jsem uvedl - velmi děravá.

Po únavné schůzi o našich sporných věcech v úterý večer jsem si se zájmem poslechl televizní rozhovor se soudruhem Arnoštem Lustigem. Jeho vystoupení bylo ohnivě zaujaté, proizraelské a prosionistické, až jsem záviděl "české" části našeho spisovatelského Svazu, že má nejen Arnošta Lustiga, ale velkou plejádu akribovaných expertů na izraelské téma, ba ve skrytu své buržoazně nacionalistické dušičky jsem i záviděl, že naše domácí, slovensko-česká problematika se nezmohla - kromě čestných, ale nečetných výjimek - na stejně zapálenou přímluvu. A - odpusťte, že odbočuji - potřebovala by jí. Hlavně v českém prostředí by byla povolána rozptýlit s lustigovskou energií všechny skryté, ale i zjevné rezervy, které obklopují myšlenku zrovnoprávnění slovenského národa, vždyť současná demokratizace je jedinečnou příležitostí nejen k odstranění nedorozumění, které nahromadilo slovensko-české soužití za posledních padesát let, ale i sporů, výčitek a schválností, otravujících naše vztahy od dob našeho národního probuzení.

Ale vraťme se k Lustigovi. Promiňte také, že nejsem schopen citovat jeho autentické výroky. Jejich smysl však nezkresluji. Dožadoval se porozumění a solidarity s postupem Izraelců a těch, kteří jim nadržovali. Museli to dělat tak, jak to udělali "před dvanáctou" a ne až potom, kdyby byli bývali napadeni. V jejich podvědomí se silně zakořenil fakt, že v době války jich šest milionů zahubili, bez toho, že by se byli mohli zmoci - s některými výjimkami - na obranu. A tak podobně.

Byli bychom streicherovské antisemitské hyeny, kdybychom chtěli přejít nad popelem šesti milionů Židů k dennímu pořádku. Ale ani tato neslýchaná oběť nacistické zvůle - opakuji, nacistické zvůle - přece nemůže poskytnout legitimaci pro atrocity na arabském obyvatelstvu, a to ani v případě, kdy Araby chceme považovat za méně hodnotnou národnost. To je jedna stránka věci.

Druhá je tato: v nejstrašnější druhé světové válce nezahynulo jen šest milionů našich židovských bratrů, přátel, soudruhů a příbuzných, ale kromě nich ještě 45 - 50 milionů příslušníků jiných národů a celý evropský a světový humanismus by byl jen směšnou parodií, kdyby měl schopnost odmyslet si tento zdrcující fakt. Rozumějte mi dobře: jsem, a prosím vás buďme!, proti válkám ve jménu těch padesáti milionů obětí, které si druhá světová válka vyžádala. Ale buďme proti ní, i když se chce se zápalem ospravedlnit šesti miliony jejích bezbranných obětí! Humanita je jedna a všeobecná a není možné ji rozměnit na drobné, např. pro Ameriku, pro Rhodesii nebo i pro Izrael. Buď platí v celistvosti, nebo neplatí vůbec!

Rudé právo, 12. 5. 1968, str. 3 (stať vyšla původně v Pravde 7. 5. 1968)