logo SDS
Dnešní datum: 01. 10. 2020   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 34
Prům. 20.1
21 denni
Max. 559
Prům. 471.9

Nyní si čte web : 57 uživ.

Charta principů Světového sociálního fóra

Charta principů
Světového sociálního fóra

Výbor brazilských organizací, které koncipovaly a zorganizovaly první Světové sociální fórum, konané v Porto Alegre od 25. do 30. ledna 2001, považuje po vyhodnocení výsledků tohoto Fóra a na něm zaznivších nadějí za nutné a legitimní načrtnout Chartu principů, která bude pomůckou při dalším provádění této iniciativy.

Ačkoliv principy obsažené v této Chartě - které by měly být respektovány všemi, kdo se tohoto procesu chtějí zúčastnit a organizovat nová vydání Světového sociálního fóra - jsou kompilací rozhodnutí, která byla přijata během Fóra v Porto Alegre a která zajistila jeho úspěch, rozšiřují dosah těchto rozhodnutí a určují orientace, které plynou z jejich logiky.

 1. Světové sociální fórum je otevřené shromaždiště, sloužící jako ohnisko reflexivního myšlení, místo pro demokratickou debatu o názorech, svobodnou výměnu zkušeností a spojování lidí k efektivním akcím. Slouží skupinám a hnutím, které se staví proti neoliberalismu a dominanci světa kapitálem a jakékoliv formě imperialismu a které jsou odhodlány k tvorbě celoplanetární společnosti, směřující k plodným vztahům v rámci lidstva a mezi ním a Zemí.
 2. Světové sociální fórum v Porto Alegre byla událost jednoho místa a času. Od nynějška, s jistotou, vyjádřenou v Porto Alegre, že "jiný svět je možný", stává trvalým procesem hledání a tvoření alternativ, jenž se nedají redukovat na události, které k němu přispívají.
 3. Světové sociální fórum je celosvětový proces. Všechna shromáždění, která se v rámci tohoto procesu konají, mají mezinárodní dimenzi.
 4. Alternativy navrhované na Světovém sociálním fóru se vyhraňují vůči procesu globalizace, jež je ovládán velkými nadnárodními korporacemi, vládami a mezinárodními institucemi. Tyto instituce pracují v zájmu těchto korporací, přičemž spoluúčastníkem jsou i jednotlivé národní vlády. Tyto alternativy jsou navrhovány způsobem zajišťujícím převládnutí globalizace solidarity jakožto nového stádia světových dějin. Přitom musí být respektována univerzální lidská práva, a to u všech občanů - mužů a žen - všech národů, stejně tak musí být respektováno životní prostředí a musí spočívat na mezinárodních demokratických systémech a institucích sloužících sociální spravedlnosti, rovnosti a suverenitě všech lidí.
 5. Světové sociální fórum pouze shromažďuje a spojuje organizace a hnutí občanské společnosti všech zemí světa, nechce však být orgánem reprezentujícím celosvětovou občanskou společnost.
 6. Shromáždění Světového sociálního fóra nejsou míněny jako jednání Světového sociálního fóra jako tělesa. Nikdo proto není oprávněn vyjadřovat v jakémkoliv dalším pokračování Světového sociálního fóra pozice, které prohlašuje za pozici všech účastníků. Účastníci Fóra nebudou vyzýváni přijmout rozhodnutí jako těleso, ať již hlasováním nebo aklamací, stejně jako deklarace či návrhy akcí, kterých se zúčastní všechny či většina z nich. Navrhujeme aby byl tento princip ustanoven jako pozice Světového sociálního fóra jako tělesa.
 7. Nicméně organizacím nebo skupinám organizací, které se účastní shromáždění Světového sociálního fóra, musí být během takovýchto shromáždění zajištěno právo radit se o deklaracích či akcích dle vlastní volby ať již jednotlivě či ve spoluprácí s dalšími účastníky. Světové sociální fórum zajistí všemi prostředky, kterými disponuje, široký oběh těchto rozhodnutí a to bez kontrolování, hierarchizování, cenzury či omezování, ovšem jako úvahy těchto organizací nebo skupin organizací, které dané rozhodnutí učinily.
 8. Světové sociální fórum je pluralitní, rozmanité, nekonfesijní, nevládní a nestranické prostředí, které v decentralizované formě spojuje organizace a hnutí zapojené do konkrétních akcí od místní až po mezinárodní úroveň, kterými vytvářejí nový svět.
 9. Světové sociální fórum bude vždy fórem otevřeným pluralismu a rozmanitosti činností a způsobů, kterým se jednotlivé organizace a hnutí, jenž se jej rozhodly účastnit, připojí, stejně jako různosti pohlaví, etnicity, kultury, generací či fyzických schopností, což zajišťuje tato Charta principů. Tohoto fóra se nesmějí účastnit zástupci stran či vojenských organizací. Představitelé vlády či legislativních složek, kteří uznají závazky této Charty, mohou být pozváni, aby se účastnily jako soukromé osoby.
 10. Světové sociální fórum je proti všem totalitářským a redukcionistických pojetím ekonomie, rozvoje a dějin i proti státem užívanému násilí jako prostředku sociální kontroly. Světové sociální fórum se drží respektováni lidských práv, metod skutečné demokracie, účastnické demokracie, mírových vztahů, rovnosti a solidarity mezi lidmi, etniky, pohlavími a lidmi a zavrhuje všechny formy nadvlády a podrobování jednoho člověka jiným.
 11. Jakožto debatní fórum je Světové sociální fórum pohybem myšlenek, které vyvolávají odezvu, a průhledným oběhem výsledků této odezvy na téma mechanismů a nástrojů nadvlády kapitálu, prostředků a akcí sloužících k odporu proti této nadvládě a k jejímu překonání a alternativ, které mají řešit problém vylučování a sociální nerovnosti, což proces kapitalistické globalizace se svými rasistickými sexistickými a životní prostředí ničícími dimenzemi vytváří a to mezinárodně i uvnitř jednotlivých zemí.
 12. Jakožto rámec pro výměnu zkušeností podporuje Světové sociální fórum vzájemné pochopení a uznání mezi zúčastněnými organizacemi a hnutími a zvláštní důraz klade na tuto vzájemnou výměnu mezi nimi.
 13. Jakožto prostředí pro vzájemné vztahy se Světové sociální fórum snaží posílit národní i mezinárodní vztahy mezi organizacemi a hnutími, které - jak ve veřejném, tak v soukromém životě - zvyšují možnosti nenásilného sociálního odporu proti dehumanizaci, kterou celý svět podstupuje, a proti násilí používaném státem a posílit humanizační měřítka, které tyto organizace a hnutí používají při svých akcích.
 14. Světové sociální fórum je proces, který povzbuzuje své účastníky zasazovat své akce (od místní po národní úroveň a snažit se je zapojit do mezinárodních souvislostí) do rámce celoplanetárního občanství a zařadit je do globální agendu změny - včetně metod, kterými zkoušejí vytvořit nový solidární svět.

Schváleno a přijato v Sao Paulo, 9. dubna 2001 organizacemi, tvořícími Organizační výbor Světového sociálního fóra, schváleno se změnami Mezinárodní radou Světového sociálního fóra 10. června 2001.

Anglickou verzi naleznete ZDE.

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme.

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich část). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
511 (511 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
451 (451 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
403 (403 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
377 (377 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
568 (568 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
421 (421 hl.)
Prohnilý humanismus !!
370 (370 hl.)

Celkem hlasovalo: 3101


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.