Manifest demokratického socialismu

4. Chceme jiný svět
b. Nutnost rehabilitovat socialismus

Skutečnost, že je kapitalismus neschopen vyřešit klíčové otázky dneška, je jasnější stále většímu množství lidí. Společenské vědomí již kapitalismus odsoudilo absolutní většinou hlasů. Globální sociální hnutí je toho nejlepším indikátorem.

Dlouholetá existence reálného socialismu však dnes paradoxně brání společenskému vědomí, aby bylo schopno akceptovat socialismus jako historickou alternativu kapitalismu. Skutečnost, že se o žádný socialismus, předvídaný klasiky, ve skutečnosti ani nejednalo, na věci pranic nemění.

Demokratičtí socialisté si uvědomují, že jedinou možnou alternativou, jak změnit společenské vědomí v této oblasti, je naprosto otevřeně diskutovat jak o systémových vadách reálného socialismu, tak o subjektivních chybách jeho vedení. Nelze mlčet o miliónech zbytečně mrtvých. Jenom tehdy však budeme mít právo klást kapitalismu otázku, proč dnes umírá hladem, podvýživou a na zbytečné nemoci tolik lidí.

Ve světě denně umírá podle Světové banky devatenáct tisíc dětí, ročně umírá třicet milionů lidí hladem a na pokraji smrti hladem se nalézá asi jedna miliarda lidí. Globalizovaný kapitalismus se tak stává genocidní mašinérií, která si svou „výkonností“ nezadá s nacistickými vyhlazovacími tábory.

Sebereflexi komunistických a socialistických stran považujeme za nutnou podmínku, aby byly překonány bariery vzniklé v lidském vědomí a posilované propagandou kapitálu.

Je třeba otevřeně odsoudit imperialistickou politiku Sovětského svazu, abychom dnes mohli věrohodně odsoudit dnešní imperiální chování Spojených států amerických.

Dokud se toto nestane, zůstane zatím jedinou reálnou platformou negativní vymezení společnosti vůči kapitalismu právě ve formulaci „Jiný svět je možný“.