9,30 - 01,35

Zahajuje místopředseda

9.30 hod.: V nepřítomnosti předsedy KSČM Jiřího Svobody, který v předvečer ohlásil své vystoupení z KSČM, zahajuje sjezd jeho místopředseda Miroslav Grebeníček. Sděluje, že na sjezd bylo zvoleno 370 delegátů a že na zahájení se jich dostavilo 367. Sjezd je tedy schopný se usnášet. Připomněl úsilí KSČM profilovat se jako moderní levicová strana zařazující se do spektra české levice a mezinárodního levicového hnutí. KSČM staví principy svobody a demokracie nad třídní zájmy. Základem jejího programu je demokracie, sociálně spravedlivá společnost a právní stát.

Před novináři nic neskrýváme

9.40 hod.: Řízení sjezdu se ujímá J. Maštalka. Jsou zvolení skrutátoři (sčítači hlasů). Po informaci o účasti hostů a novinářů žádá jeden z delegátů, aby se zástupci tisku představili. Leckdo pochopil tuto výzvu jako snahu dát hlasovat o účasti novinářů na sjezdu. Delegát M. Ransdorf: „Náš program je otevřený a nemáme před novináři co skrývat.“ Jiný hlas žádá, aby se hlasovalo o tom, že jednání sjezdu je otevřené. Většina delegátů je pro.

Je zvoleno předsednictvo sjezdu. Hlas ze sálu požaduje, aby byl „vyškrtnut pan Svoboda“. Odpověď: „Není přítomen, je to bez diskuze.“

Nejdříve o návrhu

9.50 hod.: Na pořadu je jednací řád. R. Valenčík navrhuje zásadu umožňující, aby delegát vystoupil i s procedurálním návrhem. Návrh neprošel (pro jen 131). Delegátka: požaduje, aby se přijal princip, že nejdříve se hlasuje o návrhu, poté o protinávrzích. Přijato (pro 237).

J. Matějka navrhuje, aby se o změně názvu strany hlasovalo po jménech delegátů (pro 162, návrh neprošel). L. Urban: aby se naopak hlasovalo tajně (pro 86, návrh neprošel). Jednací řád s úpravami schválen (336 pro). Volební řád schválen bez připomínek (361 pro).

Kdy o názvu strany?

10.25 hod.: Jedná se o programu sjezdu. Požaduje se samostatně zařadit „případ Štěpán“. Jiný názor: Máme daleko závažnější úkoly, projednejme případ v souvislosti se zprávou komise pro vyhodnocení vnitrostranické diskuze. Schvaluje se (359 pro) další program sjezdu:

Schvalují se pracovní komise sjezdu: mandátová, návrhová, volební, pro úpravu stanov, tisková. R. Valenčík navrhuje přijmout zvláštní usnesení, podle něhož se ruší „vázanost mandátu na to či ono usnesení okresních konferencí. Sjezd usoudil, že každý delegát jedná v souladu se svým svědomím.

Referují Ransdorf a Čada

11.14 hod.: Miroslav Ransdorf uvádí písemnou zprávu ÚV o vývoji ve straně mezi dvěma sjezdy. Už nejsme předlistopadovou stranou, řekl. Je to přesvědčivě dokumentováno ve zprávě. Členové KSČM chtějí i do budoucna zachovat stranu silnou, masovou, akceschopnou. Shodují se na programových dokumentech kladenského sjezdu, na zachování struktury strany a jejího působení na veřejnosti. Cituje Karla Teigeho o tom, že socialistická myšlenka se může rozvíjet jen ve svobodné diskuzi.

Profesor Václav Čada uvádí písemnou zprávu komise pro vyhodnocení vnitrostranické diskuze. Řekl, že nemohla nahradit referendum, ale lze přes tříšť dílčích zpráv konstatovat, že se ve straně jednoznačně projevila podpora programu z Kladna, podpora myšlence celistvosti strany, žádná okresní konference se nepostavila proti Levému bloku, dvě třetiny okresních:konferencí si nepřejí měnit název strany. Komise nepokládá „dvojičkový“ název za účelný.

Nebuďme formalisty!

11.50 hod.: Začala diskuze. Delegát Kulík navrhuje omezit ji dvěma hodinami. J. Matějka oponuje: „Nebuďme formalisty. Rozhodneme podle průběhu diskuze.“ Kulíkův návrh neprošel (pro jen 123).

V. Žežulková (Praha): Název strany se musí profilovat podle programu, zatím se na veřejnosti profilujeme podle sporů. Je pro zachování názvu. Říká, že platforma Za socialismus má ve straně zanedbatelnou podporu.

J. Dvořák (Praha): Kritizuje tzv. reformisty. Za frázemi o reformách se skrývá snaha přizpůsobit se režimu. Jakmile se strana začala zabývat vnitřními problémy, přestala se projevovat navenek.

F. Hoffman (Praha): Na Kladně jsme řekli, že strana je otevřená životu, ne destrukci. Ocenil, že od listopadu strana udělala velký kus práce. Budoucí léta KSČM musí být pevně spojena s LB.

Spisovatel J. Matějka: Existuje něco jako paměť národa a my se za tu štafetu nemusíme stydět.

Proč diskutovat, hned hlasovat!

L. Urban (Domažlice): Kritizuje nerozhodnost vedení KSČM.

J. Macek (Praha): Od sjezdu se očekává zachování jednoty, od strany činy. Na všech konferencích zněly stejné problémy, proto proč diskutovat, je třeba dát hlasovat. Sklízí potlesk na otevřené scéně. Navrhuje potvrdit program z Kladna.

V. Papež navrhuje dát hlasovat o Mackových návrzích.

M. Ransdorf doporučuje: „Ať zazní celé názorové spektrum.“

Delegát z Nymburka zdůrazňuje, že názor většiny musí mít přednost před názorem menšiny. „Přestaňme se hádat o vyjasněné věci, pojďme spolupracovat na reálném programu,“ říká.

Delegát z Karlových Var požaduje odbourat existenci dvou řídících center ve straně, které dosud vedle ÚV představoval i předseda (úprava stanov to poté vzala v úvahu).

Mandátová zpráva

Mandátová komise sdělila: Do 11. hodiny se na sjezd dostavilo 368 delegátů (později se registroval i 369. delegát). Mezi delegáty je 241 osob s vysokoškolským vzděláním, 57 dělníků, 16 zemědělců, 57 technickohospodářských pracovníků, 32 učitelů, 18 podnikatelů, 3 nezaměstnaní, 87 představitelů OV a ÚV, 38 důchodců, 16 poslanců aj. Podle věku: 18 až 30 (9 delegátů), 31-40 (81 del.), 41-50 (199 del.), 51-60 (45 del.), nad 60 let (45 del.). Podle délky členství: 288 delegátů vstoupilo do strany mezi roky 1961-1989, 15 po roce 1989. Ženy představují 13 procent přítomných delegátů.

Předběžně o stanovách

Diskuze pokračuje do 13. hodiny, pak následuje přestávka na oběd (90 minut). Řízení se poté ujímá Milan Špás, předseda OV KSČM z Hradce Králové.

14.30 hod.: Předseda komise pro úpravu stanov F. Hoffman doporučuje sjezdu předběžně rozhodnout o některých návrzích, aby podle nich mohla postupovat volební komise v přípravě voleb. Delegáti schvalují, aby se předseda ÚV KSČM volil sjezdem (314 pro), aby se další funkcionáři volili na zasedání ÚV KSČM (290 pro), aby se členové ÚV volili delegačním způsobem, tj. na 4000 členů jeden člen ÚV (266 pro), aby klub poslanců mohl delegovat do ÚV jednoho, tři nebo pět svých členů (211 pro pět poslanců), zda volit sjezdem tzv. politickou reprezentaci (64 pro - návrh neprošel).

Mluví Ortman

15.10 hod.: Diskuze pokračuje. Prof. Vašků a další dva delegáti doporučují zachovat název strany. S velkou pozorností je vy slechnut předseda klubu poslanců LB v českém Parlamentu J. Ortman. Řekl, že nejvyšší hodnotou je celistvost strany, její dělení není řešení. Hlavní důraz musí strana klást na konkrétní politiku, na to, co řekneme veřejnosti. Přestaňme si dávat známky. Posilujme nadále Levý blok. Požaduje ukončit členství Štěpánovi a Obzinovi v KSČM. Kladenský sjezd dal odpověď na otázku, kam má strana směřovat.

15.40 hod.: Jeden z delegátů navrhuje ukončit diskuzi, neboť „vše je řečeno“. Jiný delegát namítá - dosud slyšel jen jeden názor. J. Ortman si bere znovu slovo a navrhuje pokračovat v diskuzi. Sjezd ho podporuje (246 pro).

Slova M. Stiborové

Velkým potleskem je uvítána Marie Stiborová. Nic více nevyhovuje pravici, říká, nežli hašteřivá levice. Hlásí se jednoznačně k celistvosti strany. Podporuje doplnit název strany podle návrhu poslaneckého klubu (Strana nové levice - KSČM). Tím zdůrazňujeme, že nejsme stranou sociálně-demokratického typu.

Delegátka Třískalová: Zpráva komise pro vyhodnocení vnitrostranické diskuze je podle ní psána podle vzoru dokumentu Poučení. Autoři směřují k jednomu - vytlačit názory druhých. Proto ji nemůžeme podpořit.

Delegát Novotný jménem delegátů z východních Čech označuje návrhy M. Stiborové a J. Ortmana za racionální a doporučuje hlasovat pro rozšířený název strany. Říká, že je bývalý člen strany, po listopadu se vrátil a nechce být ve straně s těmi, kteří ho vylučovali. Žádá vyloučit M. Štěpána a J. Obzinu.

Pro „dvojičkový“ název

Delegát Novotný (Zlín) navrhuje vytvořit skupinu, která by se zabývala retrospektivou strany (minulým vývojem).

J. Hájek (Ústí n. O.) doporučuje rozšířit název strany. Diskuze o tomto kroku není zbytečnou ztrátou času.

E. Rumpíková (Nový Jičín): Také pro ni je přijatelný dvojičkový název. Za poslední tři roky pozoruje, že členové strany jsou zahleděni do sebe. Jsme ve společnosti, která plive na komunisty a která připravuje zákon o protikomunistickém odboji. I proto nám utíkají mladší členové, stoupá věkový průměr.

Pro dvojičkový název se vyslovuje i delegát J. Kohlíček, někteří další pro zachování názvu.

Deset kandidátů

16.40 hod.: Předseda volební komise J. Růžička si nechává sjezdem schválit zásady postupu při volbách. Sděluje, že J. Machalík se vzdal kandidatury na funkci předsedy ústřední rozhodčí komise. Oznamuje, že v tuto chvíli je deset kandidátů na funkci předsedy ústředního výboru KSČM: T. Bleier, M. Grebeníček, Z. Klanica, V. Kuchař, J. Maštalka, J. Ortman, M. Ransdorf, V. Řezáč, J. Soural, M. Stiborová.

17.00 až 17.20 hod.: Schází se klub poslanců LB, aby se poradili na svých delegátech do ÚV KSČM. Sjezd má přestávku. Poté je předložen návrh na ukončení diskuze (295 pro). Je schválena zpráva ÚV o vývoji ve straně (213 pro), zato zpráva pro vyhodnocení vnitrostranické diskuze má mnoho kritiků (pro jen 174), proto je vzata pouze na vědomí.

Vyloučení

Je schválen návrh J. Ortmana na vyloučení M. Štěpána a J. Obziny z řad členů KSČM. Diskuze k této otázce je dosti protichůdná: „Odporuje to stanovám“, „nelze nikoho vyloučit v nepřítomnosti“, „sjezd je nejvyšší samosprávný orgán a může přijímat jakékoliv vrcholné rozhodnutí“, „půl roku diskutujeme na téma, zda je Štěpán členem KSČM“, „odpovídá to výsledkům vnitrostranické diskuze“ apod.

17.50 hod.: Sjezd ukončuje členství M. Štěpána a J. Obziny v KSČM (222 pro).

Mezi 18. a 19. hodinou je přestávka na večeři.

Hlasování o názvu

19.00 hod.: Řízení sjezdu se ujímá Vojtěch Filip. Na pořadu je „nejžhavější“ otázka - název strany. Opět se vynořují nejrůznější názory: „Bylo referendum, sjezd nemá právo nic na něm měnit“, „doporučuji nové referendum“, doporučuje se nový název - Komunistická strana samosprávy. Připomínky trvají 20 minut. Je několik návrhů na postup při hlasování.

19.25 hod.: Předsedající dává hlasovat, zda je sjezd pro zachování názvu. Pro je 217 delegátů. Mnoho delegátů tleská. Jan Lipavský v Haló novinách potom napíše, že V. Filip „aniž by nechal hlasovat o způsobu a posléze dvoukolovém hlasování, vyzval delegáty, aby se rovnou vyjádřili“. Rudé právo uvede, že delegát M. Kotulek odevzdal na protest s postupem V. Filipa legitimaci, že i další delegáti protestovali, že sjezdem manipuluje a že neměli možnost na něm vystoupit.

Je to nesporně krizová chvíle sjezdu.

Ve chvíli všeobecného vzrušení vystupuje na tribunu L. Urban, předseda OV KSČM Mělník, kterého jsme o večerní přestávce viděli v tiskovém středisku v důvěrném rozhovoru s profesorem J. Mečlem, a prohlašuje: „Vůle rozejít se s minulostí nepřevažovala v tomto sále!“ Vyzval ty, kdo nesouhlasí s rozhodnutím sjezdu a také „všechny poslance“, aby se odebrali do sousedního sálu k poradě. J. Ortman nato kategoricky požaduje, aby členové klubu poslanců zůstali v sále. Jeden z delegátů obviňuje řídícího, že „sjezd hrubě zmanipuloval“, jiný ho žádá vyměnit, ale rozhodnutím většiny V. Filip dostává důvěru k dalšímu řízení sjezdu. Navrhuje se, aby se delegáti sešli podle regionů a poradili o dalším postupu. „Dnes zde byly několikrát porušeny stanovy,“ říká jeden z delegátů. „Doplníme název, abychom uhájili jednotu,“ doporučuje další. „Já jsem hlasoval pro zachování názvu,“ říká jiný delegát, „ale vyzývám každého, kdo je pro socialismus, aby zůstal v tomto sále.“

V 19.45 hod. sjezd odhlasoval přestávku pro regionální porady.

„Nejsme rozbíječi!“

Mezitím v sousedním sále se sešlo 70-80 lidí, kteří uposlechli výzvy L. Urbana. Jsou rozdávána předem vytištěná programová prohlášení (zveřejňujeme ho na jiném místě). Za stolem předsednictva je profesor J. Mečl, L. Indruch, V. Řezáč, L. Urban a další. Zpravodaj Naší pravdy přichází sem ve chvíli, kdy již hovoří třetí řečník, V. Řezáč. Vypočítává příklady, jak bylo v některých místech údajně manipulováno s míněním okresních konferencí o názvu strany. Kritizuje sjezd, že nedostal slovo, přestože se přihlásil do diskuze. Prohlašuje, že nadále zůstává členem klubu LB.

Petr Havlík, předseda OV KSČM v Liberci, čte poté programové prohlášení Za demokratickou levicovou stranu. Předem vytištěné prohlášení je mezitím rozdáváno. Je představen i znak nové strany - Strany demokratické levice. Tvoří ho tři písmena SDL a neurčité kvítko. Je to bezesporu grafické dílko profesionálního výtvarníka, které nebylo namalováno až tady. Iniciátoři schůze zdůrazňují, že o této události se radili s představiteli

Demokratické levice. Bývalý poslanec L. Lédl dává svůj první stranický příspěvek - 500 Kč a doporučuje, aby do čela přípravného výboru byl postaven J. Mečl. O slovo se přihlásila jedna z účastnic této porady a říká: „Nejsme rozbíječi a nejsme sociální demokraté. Nabízíme socialistickou alternativu. Nic netrháme, nebouráme.“ Další hlas doporučuje, aby se Jiří Svoboda stal členem vedení. Od předsednického stolu mu odpovídají: „S Jiřím Svobodou jsme mluvili a je navržen do přípravného výboru.“ Do čela přípravného výboru je schválen prof. Josef Mečl.

Představují se kandidáti

20.00 hod.: Sjezd mezitím pokračuje ve své práci. Zjišťuje se, kolik delegátů svá místa v sále opustilo.

Na žádost delegátů je dáno slovo všem kandidátům na funkci předsedy ÚV KSČM (podle upravených stanov se sice předseda volí sjezdem, je však odpovědný i ústřednímu výboru).

J. Ortman, M. Stiborová a někteří další se vzdávají kandidatury.

20.30 hod.: Delegáti, kteří mezitím založili novou stranu (je jich 87), se vracejí na svá místa do sálu a zúčastňují se dalšího jednání. Jeden z delegátů upozorňuje, že se do jeho rukou dostalo programové prohlášení nové strany a že soudí, že šlo o akci připravenou už dříve.

Dostává slovo V. Řezáč. Řekl, že se řádně přihlásil do diskuze, ale nedostal slovo. Nebyla zde žádná vůle ani k nejmenšímu kompromisu, proto jsme se rozhodli založit Stranu demokratické levice, uvádí. Také on se vzdává kandidatury na funkci předsedy ÚV KSČM.

Čte se prohlášení

20.45 hod.: Sjezd dává slovo F. Suchému, předsedovi OV KSČM v Šumperku, aby přečetl programové prohlášení nové strany, jež se právě oddělila od KSČM (v plném znění tiskneme na jiném místě).

Navazuje na něho Lotar Indruch. Je uvítán se sympatiemi. Žádá, aby delegáti pochopili stanovisko nové strany a dokončení transformace Demokratické levice v politickou stranu. Oceňuje, že sjezd nezpochybnil existenci Levého bloku, do něhož se nyní přihlásila i nová strana. Levici však nemůžeme do budoucna spojovat s jednou stranou. Zdůrazňuje, že „nezažili jsme žádnou hegemonii“ ze strany KSČM, vše se v LB řešilo v dohodě a spolupráci. Ocenil, že pro KSČM zůstává práce v LB prioritou její politické činnosti.

První kolo voleb

Poté se u mikrofonu střídají F. Hoffman, který referuje o změnách ve stanovách, a J. Růžička, který průběžně seznamuje sjezd s přípravou a průběhem voleb. Sjezd potvrdil složení ÚV KSČM i obou komisí.

21.40 hod.: Vyhlášena přestávka, ve které delegáti tajným způsobem volí předsedu ÚV KSČM i obou komisí.

22.05 hod.: Řízení sjezdu se opět ujímá M. Špás a znovu i F. Hoffman, který se kapitola po kapitole radí se sjezdem o úpravě stanov. Změny jsou přijímány jen na základě většinového hlasování, kterého se zúčastňují, jak již bylo řečeno, i ti delegáti, kteří mezitím založili novou stranu. V kuloárech se proslýchá, že „odštěpenci“ dali svůj hlas T. Bleierovi.

22.25 hod.: J. Růžička oznamuje výsledky prvního kola voleb. Rozdáno 356 volebních lístků, do schránek odevzdáno 342, úplně platných bylo 292. Grebeníček dostal 170 hlasů, Bleier 76, Ransdorf 33, Klanica 13.

Předseda ÚRK O. Zmítko byl zvolen (270 pro), taktéž předseda druhé komise Z. Levý (260 pro), o funkci předsedy se však musí rozhodnout ve druhém kole. M. Ransdorf mezitím sdělil, že prosí své příznivce, aby přenesli své hlasy na M. Grebeníčka.

23.30 hod.: Stanovy byly schváleny jako celek. A. Černý, předseda OV KSČM z Olomouce, si vzal slovo ještě k této otázce. Příčiny krize ve straně nejsou jen v osobě Jiřího Svobody a dalších, ale vidí je především v koncepčních chybách strany. Učiněné úpravy stanov označuje za kosmetické, stanovy za nedokonalé. Stávající stanovy nás proto neochrání před opakováním toho, co se stalo, a žádá urychleně začít vypracovávat nové stanovy. Doporučuje posoudit je na stranické konferenci na jaře 1994.

Druhé kolo: 186 pro Grebeníčka

23.40 hod.: Po desetiminutové přestávce na hlasování v druhém kole sjezd už velice stručně projednává další body programu. Návrh koncepce pro přípravu komunálních voleb v roce 1994 je bez diskuze vzat na vědomi, bez diskuze je schválena zpráva obou ústředních komisí a jejich statut.

Je po půlnoci: Jsou oznámeny výsledky druhého kola voleb předsedy ÚV KSČM. Zvítězil v nich Miroslav Grebeníček (358, hlasovacích lístků rozdáno, 323 odevzdáno, 299 bylo platných, 186 pro něho, 113 pro jeho oponenta). Tomáš Bleier, předseda OV KSČM Vsetín, byl mezi prvními, kteří novému předsedovi blahopřáli.

Poté ještě pozdravilo sjezd pět zástupců Levého bloku a Josef Kůta, předseda MěstV KSČM v Brně předložil delegátům návrh na usnesení.

1.35 hod.: Poslední hlasováni - sjezd schválil své závěrečné usnesení. Slova se ujal M. Grebeníček. Poděkoval za důvěru a zdůraznil, že v politice strany chce hájit programové zásady z Olomouce a z Kladna a cíle, na kterých se sjezd dokázal shodnout. Hlavní nyní je, řekl, oslovit veřejnost skutky. Poté prohlásil 3. sjezd za skončený.

Ivo Havlík
Zdeněk Hoření
Jindřich Pravda

Naše pravda, č. 26, 1993