Vysvětlivky

Slapové tření. Kant a Thomson - Tait
Rotace Země a přitažlivost Měsíce

[1] První část nadpisu je na titulní stránce, zařazené Engelsem před tuto stať, druhá na první stránce vlastní stati. Stať byla patrně napsána roku 1880 nebo 1881. Je převzata z 3. svazku.

[2] Kniha Thomsona a Taita se nazývá anglicky „A Treatise on Natural Philosophy” (Oxford 1861), doslovně „pojednání o filosofii přlrody”, ale „filosofií přírody” je zde míněna theoretická fysika.

[3] Předtím pojednávali Thomson a Tait o přímých odporech pohybujících se těles, t. j. o takových odporech, jako odpor kladený atmosférou pohybující se střele.

[4] Podtrženo Engelsem.

[5] Podtrženo Engelsem.

[6] Podtrženo Engelsem.

[7] Engels cituje Kantovo dílo „Zkoumání otázky o tom, zda Země zaznamenala nějakou změnu ve svém otáčení kolem osy od doby svého vzniku” zřejmě podle vydání Hartensteinova (Kant’s Sämtliche Werke, hrsg. v. Hartenstein, I. Bd., Leipzig 1867, str. 185).

[8] Tamtéž, strana 182-183.