Svoboda utrpěl porážku, uvažuje o odstoupení

ÚV KSČM zamítl dopis členům s návrhem změnit název komunistické strany

Naďa Adamičková, Jiří Kouda

PRAHA - O odstoupení z funkce předsedy KSČM uvažuje Jiří Svoboda po porážce, kterou utrpěl na sobotním zasedání ústředního výboru své strany. Potvrdil to v neděli RP poté, co ÚV KSČM odmítlo návrh jeho reformního křídla, reprezentovaného částí vedení a bývalého poslaneckého klubu ve FS, a neschválil dopis členům strany s doporučením změnit její název.

Původní text dopisu obsahoval kromě návrhu na přejmenování KSČM na Stranu demokratického socialismu také analýzu vnitrostranické situace. Namísto toho návrhová komise ÚV, jež doporučila většinou jednoho hlasu dopis výkonného výboru neschválit, připravila jeho zásadně změněné znění už bez analýzy a apelu na nutnost změny názvu. Členové ÚV se dále shodli, že do konce dubna se k inovovanému dopisu uskuteční vnitrostranická diskuse, po níž by se měl opět sejít ÚV, diskusi zhodnotit a rozhodnout o dalším postupu.

Ustřední výbor KSČM dále 90 hlasy ze 113 přítomných odhlasoval, že existence platformy Za socialismus, jejímiž spoluautory jsou mj. M. Štěpán, J. Obzina a V. Papež, není ve smyslu stanov, avšak že její členové nadále zůstávají členy KSČM.

Hned v úvodu zasedání zazněl požadavek M. Ransdorfa, bývalého poslance FS a donedávna blízkého spolupracovníka J. Svobody, aby jako jeden z bodů programu bylo vyslovení nedůvěry předsedovi KSČM za jeho údajný odklon od kladenského sjezdu. I když tento návrh nakonec neprošel, předznamenal celou další atmosféru, v níž se mezi účastníky projevily značné vnitřní rozpory. Po hlavním referátu J. Svobody, který zdůraznil existenční nutnost změny názvu strany a ostře odsoudil platformu Za socialismus, se otevřel maratón více než 40 diskusních příspěvků. Tvrdě odmítavý postoj ke změně názvu zaujali zejména příznivci platformy Za socialismus a někteří předsedové okresních organizací. Umírněnější hlasy, jež se nestavěly jednoznačně pro nebo proti změně a požadovaly referendum či mimořádný sjezd, patřily zčásti členům poslaneckého klubu v českém sněmu - z nichž však ani jeden nevystoupil v diskusi na podporu toho či onoho řešení. Pro rychlou změnu názvu se vyslovila část vedení KSČM a bývalého poslaneckého klubu ve FS (např. J. Mečl, L. Ledl). Zastánci rychlé změny názvu však zůstali v menšině. Z řad odpůrců změny názvu opakovaně zněla kritika předsedy i části vedení strany za „ultimativní, nekomunistické projevy, vedoucí k sociáldemokratismu“, a vyústila v požadavek na odstoupení předsedy KSČM, který přednesli M. Semelová a L. Růžička, oba z Prahy.

Druhým nejdůležitějším bodem programu byla otázka platformy Za socialismus. ÚV v této souvislosti podpořil stanovisko výkonného výboru, v němž se mj. praví, že „cíle této platformy jsou neslučitelné s dokumenty 2. sjezdu KSČM a jsou pokusem o založení nové strany uvnitř KSČM.Na základě tohoto rozhodnutí J. Svoboda požádal, aby proti členům platformy byl uplatněn článek stanov, který umožňuje ukončení členství ve straně. Jeho požadavek však byl odmítnut. Svoboda po zasedání řekl RP, že si bere dva dny na rozmyšlenou a že v úterý na tiskové konferenci oznámí své zásadní rozhodnutí. Ve Svobodově okolí zazněl názor, že předseda KSČM uvažuje o rezignaci.

Svoboda již splnil svou historickou úlohu ve straně,“ prohlásil podle ČTK po zasedání mluvčí platformy Za socialismus a člen ÚV KSČM V. Papež na dotaz, zda by přivítal Svobodovu rezignaci. K sobotnímu rozhodnutí, kterým platformě Za socialismus zaniká její statut v KSČM, Papež prohlásil, že se odvolá k rozhodčí komisi. „Jsme členové KSČM, jsme komunisté,“ zdůraznil Papež.


Předseda KSČM: Z dopisu ÚV je nyní bezvýznamná hmota

Jiří Kouda

Po jednání ÚV KSČM se zpravodaj RP zeptal předsedy J. Svobody:

• Považujete sobotní zasedání za svou prohru?

Osobně si myslím, že zasedání ÚV nesplnilo očekávání, které jsem do něj vkládal. Bylo to především ve vztahu k dopisu základním článkům. Z dopisu, který měl směřovat k diskusi určitým směrem a k určitým konkrétním problémům, vznikla podle mého názoru beztvará a bezvýznamná hmota, která nikoho neoslovuje. Jde o zbytečný dopis. Není z něj vůbec jasné, o čem mají členové diskutovat. O tom, že jsme strana levicová a sociálně orientovaná?

• Váš návrh na případné vyloučení členů platformy Za socialismus ÚV rovněž neschválil.

Byl de facto přijat kompromis. který zhruba odpovídá deklaraci ústředního výboru v době přijetí M. Štěpána za člena strany. Tehdy ÚV deklaroval, že ing. Štěpán není členem strany. Rozhodčí komise potom rozhodla jinak.

• Co budete dělat dál?

Předpokládám, že v úterý pozvu novináře na setkání, na kterém bych své stanovisko precizoval.

• Uvažujete o uvolnění z funkce předsedy?

Uvažuji o tom, studuji starší i nové materiály ze sobotního zasedání ÚV a samozřejmě přemýšlím, zda je únosné, abych pokračoval ve funkci. Musím se i poradit s nejbližšími spolupracovníky.

• V případě, že odstoupíte, míníte pokračovat v politické činnosti?

Je zřejmé, že je to s tím úzce spjato. Ujišťuji vás, že Demokratickou stranu práce zakládat nebudu.


Nůž na krku

Sloupek

Naďa Adamičková

Pouhé dva městce stačily, aby byl předseda KSČM J. Svoboda tvrdě vyveden z hlubokého omylu, že v komunistické straně zvítězily po kladenském sjezdu reformní síly - jak tehdy usoudil. Sobotní zasedání ústředního výboru prokázalo opak. Urychlená změna názvu KSČM, kterou prostřednictvím dopisu chtěl členské základně výkonný výbor předložit, byla opět zamítnuta. Členové ÚV se sice nakonec shodli na jiném znění dopisu; zcela z něj přitom vykleštili právě to hlavní, oč v něm šlo. V komunistické straně tak - řečeno slovy jednoho z jejích členů - zvítězila představa listonoše: v základních organizacích se dopis očekával, členstvo již stojí přede dveřmi a očekává obálku, a tak je nutné ji odeslat. Na obsahu už tolik nezáleží...

Někteří účastníci sobotního jednání tvrdí, že Svobodova koncepce nebyla přijata vinou předsedova ultimáta - buď změna, nebo odstoupení. Tato tvrzení se ale ve světle diskuse jeví jako zastírací manévr jasné nechuti určité části ÚV i vedení něco měnit. Svoboda tak sklízí plody toho, co sám po olomouckém sjezdu KSČM zasel, když se proti změně názvu strany celou svou vahou postavil - byť s odůvodněním, že nechtěl podlehnout vnějším tlakům. Předseda KSČM myslel zjevně vážně svá slova, že název komunistická ztratil opodstatnění, neboť po sobotě intenzívně přemýšlí, jak dostát svému ultimátu. Z něj vyplynulo, že stranu s komunistickým názvem přenechá těm. kdo chtějí v její činnosti „navázat na pozitivní výsledky komunistického hnutí“.