Stanovisko CV SDS k drogové problematice

V říjnu loňského roku byla ze společné iniciativy tří levicových organizací - Socialistické Solidarity, Socialistické organizace pracujících a SDS zahájena kampaň k drogové problematice pod heslem "Prevence místo represe!". V rámci této kampaně bylo již shromážděno několik tisíc podpisů pod petici, požadující přehodnocení protidrogových paragrafů novelizovaného trestního zákona.

Ačkoliv názory jednotlivých spolupořadatelů akce na některé otázky jsou odlišné (např. SDS nesouhlasí s legalizací "měkkých" drog), zastávají shodně názor, že znění zákona, platné od 1. ledna 1999, je na jedné straně nejasné (a umožňuje tak různý výklad, příp. i zneužití bezpečnostními orgány), na druhé straně příliš represivní vůči obětem drogové závislosti (např. absurdním chápáním této závislosti jako přitěžující okolností při trestných činech, týkajících se drog).

Proč podporuje SDS kampaň "Prevence místo represe!"?

Drogy jsou obyčejně považovány za "zlo samo o sobě", zdůrazňují se přitom psychologické a fyziologické stránky závislosti na drogách, uměle se zvýrazňuje a absolutizuje rozdíl mezi "nelegálními" a "legálními" drogami.

Tento přístup je pro SDS nepřijatelný, problémy spojené s užíváním drog - legálních i nelegálních považujeme v zásadě za důsledek společenských (tj. v nejširším smyslu slova sociálních) faktorů. Boj proti drogám a drogovým závislostem musí být proto zaměřen především na odstranění těchto příčin (především tak chápeme prevenci). Neděláme si iluze o tom, že je možné drogy zcela vymýtit, považujeme však za možné jejich zneužívání omezit. Společnost přitom musí bojovat proti užívání drog, nikoliv proti jejich uživatelům (zatím se tento přístup zčásti prosadil pouze ve vztahu ke kuřákům tabáku).

Proto také nesouhlasíme s "protidrogovými zákony" (novelou příslušných ustanovení trestního a přestupkového zákona). Represe podle našeho názoru musí rozlišovat mezi oběťmi závislosti na drogách a těmi, kteří jich využívají ke svému obohacování, a je jen doplňkem preventivních a léčebných přístupů k drogově závislým.