Poznámky k postavení a historii SDS

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: Z historie SDS, Vydáno dne: 02. 02. 2000

Strana demokratického socialismu (SDS) nese své jméno od IV. sjezdu v prosinci 1997. Strana vznikla politickým sloučením bývalé Strany demokratické levice (SDL) a Levého bloku (LB) v červnu 1997, nejprve pod názvem LB-SDL. Současné postavení, perspektivy a vývoj SDS lze pochopit nejlépe na pozadí historie (post)komunistické levice.

Česká levice 1989-1999

Zjednodušeně lze vývoj rozdělit do čtyř fází:

Od listopadu 1989 až do parlamentních voleb 1992: hledání nové tváře bývalé KSČ (nyní KSČM).

Reformně orientovaní komunisté měli většinou lehkou převahu, ale přeměna strany byla pro mnoho bývalých členů KSČ (blízkých sociálně demokratické orientaci, mnohdy dokonce ažž ve směru „Blair-Schröder”) nedostatečná. Počet členů strany se proto rychle snižžoval, ze strany vystupovaly skupiny jako „Demokratické fórum komunistů”, „Demokratická strana práce” i mnoho jednotlivých členů. Markantním znakem této diskuse bylo první referendum o přejmenování strany, které se vyslovilo pro zachování přívlastku „komunistickᔠzhruba poměrem 60:40. Vedení strany (předseda strany Jiří Svoboda) mezi oběma tendencemi dovedně manévrovalo a uchovalo rovnováhu za stálého provádění vnitřní stranické reformy. Toto období končí dosti neočekávaným volebním úspěchem, k němužž vedlo i založžení Levého bloku. Toto označení se použžívalo jednak pro volební koalici KSČM a DL (Demokratická levice, malé levicové uskupení, formálně politické hnutí), jednak pro volné seskupení levicových sdružžení a seskupení (často jen s jednotlivými členy), které sloužžilo jako zárodek vznikající levicové federace (pod faktickou hegemonií KSČM).

Od parlamentních voleb 1992 do olomouckého sjezdu strany (červen 1993): nástup tradicionalistů a štěpení KSČM.

Po volebním úspěchu se aktivizovala řada členů strany, mezi nimi velké množžství oponentů reformního kurzu Jiřího Svobody. Zvláště silní byli v Praze („Marx-leninská platforma”, znovupřijetí M. Štěpána do strany). Rovnováha se udržžovala stále obtힾněji a bylo jasné, žže Jiří Svoboda svou pozici na nadcházejícím sjezdu strany v Kladně nedokᾞe obhájit. Vše se (zdánlivě) změnilo po atentátu na Svobodu - v době sjezdu byl v nemocnici a delegáti mu vyjádřili silné sympatie. V pozadí však byly věci jinak - tradicionalisté si své postavení ve vedení strany posílili. (Prorokovat se to dalo ze zápasu o pojem „demokratický socialismus”, který byl po opakovaném hlasování z dokumentů vyškrtnut.) Po návratu do normálního žživota se Svoboda pokoušel tyto závěry změnit - to ale pouze zhoršilo jeho postavení ve straně. Rezignoval fakticky ještě před sjezdem strany.

Od olomouckého sjezdu do parlamentních voleb 1996: nepřátelské štěpení.

V lednu 1993 se rozdělilo Československo, a to do strany přineslo ještě další napětí - určitý antagonismus mezi federálními (např. Svoboda, Grebeníček, Ransdorf, Mečl, Valenčík) a republikovými poslanci (politici Ortman, Hájek, Stiborová, Řezáč). Federální poslanci očekávali, žže by měli být po rozdělení republiky transformováni na senátory (jak rozhodl federální parlament před rozdělením). Poslanci českého parlamentu však neměli chuť oslabovat svou moc a pracovat znovu jako „druhá liga”. Senát se stal prázdnou konstrukcí ažž do senátních voleb na podzim 1996. Pro KSČM byl tento problém obzvlášť t쾞ký: jako opozice bez reálné moci si strana nedokázala zajistit žžádné pozice v exekutivě (na rozdíl od vládních stran), a tak si stranická špička obsadila z psychologických důvodů volební listiny do federálního parlamentu. (Např. ODS poslala své špičky do republikového parlamentu.) Proto byla politická debata pro mnohé současně osobním střetem, a tak je sjezdové vítězství Grebeníčkovy skupiny rozčarovalo. Přímo na sjezdu se jedna skupina delegátů pod vedením prof. Mečla oddělila a vyhlásila své rozhodnutí vytvořit novou stranu. (Ještě před sjezdem se uskutečnila separátní setkání obou skupin, přičemžž v obou dominovali bývalí federální poslanci.) Členové českého parlamentu (kteří chtěli držžet centristické stanovisko) byli překvapeni a nedokázali uspořádat protiútok. Nová vedoucí skupina byla orientována v zásadě politicky podobně jako lidé kolem Ortmana, ale protožže získala své vedení s pomocí (umírněných) tradicionalistů, více mluvila o stranické disciplíně a ideové jednotě. Na druhé straně vyloučil sjezd z KSČM M. Štěpána (vlastně to bylo podruhé), který pak založžil svou vlastní stranu (SČK, pak KSČ). Mečl a další (Valenčík, Masopust, Řezáč) vstoupili do DL, která se změnila v SDL.

Poslanci českého parlamentu zaregistrovali stranu „Levý Blok” (všichni byli zvoleni na kandidátce s názvem „Levý Blok”), zpočátku s myšlenkou, žže tuto stranu použžijí jako „stínovou stranu” a žže tak snad překonají výsledky sjezdu strany. (Proto měl LB tzv. „dvojí členství” a mnoho členů bylo současně členy KSČM.) Vztahy mezi oběma stranami se však záhy zhoršily - nepřátelské pozice byly typické pro všechny. LB profitoval z nového zákona o stranách, protožže se většina poslanců hlásila k LB a protožže se finanční podpora stran určovala na základě počtu poslanců. To byl hlavní důvod silně nepřátelského stanoviska ze strany KSČM - tahle „krádežž” není zapomenuta dodnes. Velmi špatné byly ale i vztahy KSČM k SDL (ta přitom měla jen jednoho poslance, Řezáče, a tudힾ jen malou dotaci). KSČM se pokusila zpochybnit s pomocí bývalého předsedy DL L. Indrucha legalitu SDL a zhoršit tak její finanční situaci. Chladné však byly i vztahy SDL-LB; vedoucí funkcionáři SDL neustále bránili své „první místo” (historické, ale i jako „první liga”), zatímco představitelé LB žžili v iluzi, žže oni (jako „televizní hvězdy”) SDL nepotřebují. SČK se distancovala od všech (a opačně) a začala žžít na politickém okraji jako jediný dědic předlistopadové KSČ.

Neschopnost „reformních komunistů” v LB a SDL nalézt společnou řeč a vytvořit koaliční kandidátku měla osudné důsledky ve volbách, kde mnozí levicově orientovaní lidé ztratili ve stranické špičky LB a SDL důvěru. K tomu se přidal ještě problém 5%-ního kvóra a následná obava, žže hlasy propadnou (LB měl v průzkumech veřejného mínění kolem 4,3%, SDL pod 1%).

Po volbách 1996: knokaut po volební porើce, KSČM sbírá nespokojené.

T잾ká volební porᾞka (LB 1,6%, SDL 0,16% hlasů) měla hluboké psychologické a praktické důsledky, zejména v LB, který do volební kampaně vložžil značné finanční prostředky. V LB i SDL zněly stále silněji hlasy, které požžadovaly přehodnocení stranické politiky, úzkou spolupráci a sjednocení. Přesto musely ještě rok čekat a bojovat. Zklamání v LB bylo tak silné, žže byli nejdůležžitější funkcionáři skutečně paralyzovaní. SDL věnovala ještě hodně peněz a energie do senátních voleb (pro n쾞 získala Jiřího Svobodu), ale bez většího úspěchu. V mezidobí opustila spousta bývalých členů politiku, samozřejmě všichni, kdo si s politickou činností spojovali své existenční plány. Po sjednocení následovalo ještě dlouhé období pasivity a poté problematická volba V. Mohority do vrcholné funkce, která také odpudila mnoho členů. Nyní se snažžíme napravit ty nejhorší škody a využžít současného zvýšení zájmu o politiku k tomu, abychom znovu navázali kontakt s bývalými členy a sympatizanty.

KSČM zažžívá v posledních letech značný nárůst volebních preferencí. (Hlavní příčiny: ztráty ČSSD jako vládní strany, vymizení republikánů jako radikální opozice.) Proto také dochází uvnitř KSČM k renesanci pragmatického úsilí a existuje naděje, žže se naše vztahy zlepší. (Nyní sice užž nejsou nepřátelské, ale stále chladné.)

2. 2. 2000

Německý překlad naleznete ZDE.