Stanovy Strany evropské levice

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Strana evropské levice, Zdroj: SEL, Vydáno dne: 09. 05. 2004

Schváleno ustavujícím sjezdem Strany evropské levice 8. a 9. května 2004 v Římě.

Preambule

Sdružujeme demokratické strany alternativní a pokrokové levice na evropském kontinentu, které usilují o důslednou transformaci dnešních sociálních vztahů do mírové a sociálně spravedlivé společnosti na základě své rozdílné situace a historie a na základě shodných společných hodnot.

Proto se odvoláváme v národním i v mezinárodním měřítku na hodnoty a tradice socialistického, komunistického a dělnického hnutí, feminismu, hnutí za rovnost mezi muži a ženami, hnutí na ochranu životního prostředí a za udržitelný rozvoj, na hodnoty míru a mezinárodní solidarity, lidských práv, humanismu a antifašismu, pokrokového a liberálního myšlení. Pracujeme společně v tradicích bojů proti kapitalistickému vykořisťování, ekologické destrukci, politickému útisku a zločinným válkám, proti fašismu a diktatuře, v odporu proti patriarchální nadvládě a proti diskriminaci „odlišných“.

Bráníme legitimitu našeho hnutí, které inspirovalo miliony lidí a přispělo k zajištění jejich sociálních jistot. Uchováváme v živé paměti památku těchto bojů včetně jejich obětí a včetně strádání, které tyto boje provázelo. Činíme tak s bezvýhradným odmítnutím nedemokratických, stalinistických praktik a zločinů, které byly v absolutním rozporu se socialistickými a komunistickými ideály.

Politický a hospodářský rozvoj v kapitalistických společnostech na začátku 21. století staví levicové strany, demokratická hnutí a alternativní společenské síly před nutnost a možnost brát při předkládání a uskutečňování společenských alternativ v úvahu nejen všechny aspekty globalizace a internacionalizace. Evropa jako nový prostor pro integraci stále více zemí Východu a Západu, Severu a Jihu je  pro levicové síly současně příležitostí i výzvou získat znovu politickou iniciativu. Chceme a musíme co nejtěsněji spojovat naši práci na této politické úrovni se společenskými aktivitami členů a sympatizantů stranických organizací v rámci místních komunit, regionů a národních států.

Ostře přitom odmítáme kapitalismus a chystáme alternativy k němu i k celosvětovým pokusům vůdčích finančních uskupení o prosazení neoliberální politiky do denního života lidí, kterou provádějí tzv. politické a ekonomické elity.

Tak chceme a musíme postupovat jako síla, která není sama bez rozporů, v níž jsou rozdílné názory na mnohé otázky. Jsme ale jednotni v odporu proti politické neschopnosti a společně bojujeme za alternativu, jejímž cílem je svoboda, rovnost, spravedlnost a solidarita.

S tímto mezinárodním přístupem prohlašujeme:

1. Obecná ustanovení, složení a členství

Článek 1

„Strana evropské levice“, dále zkráceně „Evropská levice“ (EL), je pružné, decentralizované sdružení nezávislých a suverénních evropských levicových stran a politických organizací, které pracuje na základě konsensu.

Článek 2

Článek 3

Evropskou levici tvoří následující strany:

Zakládajícími členy Evropské levice jako její členské organizace  jsou:

Článek 4

Strana EL má oficiální název v každém z oficiálních jazyků Evropské unie, jakož i ve všech  oficiálních jazycích těch států, v nichž existují členské strany EL.

Tyto názvy zní:

„Partit de L ’Esquerra Europea” nebo “Esquerra Europea” nebo “EE” v katalánštině
„Strana evropské levice“ nebo „Evropská levice“ nebo EL v češtině
„Party of the European Left“ nebo „European Left“ nebo „EL“ v angličtině
„Euroopa Vasakpartei” nebo „Euroopa Vasak” nebo „EV” v estonštině
„Parti de la Gauche Européene“ nebo „Gauche Européene“ nebo „GE“ ve francouzštině
„Partei der Europäischen Linken“ nebo „Europäische Linke“ nebo „EL“ v němčině
„κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς“ nebo „Ευρωπαϊκή Αριστερά“ nebo „ΕΑ“ v řečtině
„Európai Baloldali Párt” nebo „Európai Bal” nebo „EB” v maďarštině
„Partito della Sinistra Europea“ nebo „Sinistra Europea“ nebo „SE“ v italštině
„Partidul Stîngii Europene“ nebo „Stînga Europeană“ nebo „SE“ v rumunštině
„Európska ľavicová strana” nebo „Európska ľavica” nebo „EL” ve slovenštině
„Partido de la Izquierda Europea“ nebo „Izquierda  Europea“ nebo „IE“ ve španělštině

Právním sídlem EL Brusel.

Článek 5

EL si klade za úkol:

EL jednoznačně podporuje úplnou rovnost obou pohlaví ve všech oblastech denního života. Feminismus, úsilí o rovnoprávné začleňování mužů a žen do společnosti a demokracie ve vztazích mezi muži a ženami jsou základními principy fungování a rozvoje EL.

Článek 6

(1)
Členskou stranou nebo politickou organizaci EL s plnými právy a povinnostmi se může stát kterákoliv levicová strana nebo politická organizace zastoupená v Evropském parlamentu, v národních parlamentech nebo v parlamentech regionů či v regionálních zastupitelských sborech v rámci členských států Evropské unie.

Ve  členských státech EU, které nemají regionální zastupitelské sbory, postačuje, pokud strana nebo politická organizace má své zástupce na městské či obecní úrovni, jestliže příslušné zastupitelstvo představuje alespoň 20% obyvatelstva příslušného státu.

Strany nebo politické organizace z členských i nečlenských států EU se mohou stát plnoprávnými členy EL, bez ohledu na to, mají-li parlamentní zastoupení na různých úrovních.

(2)
Členství v EL nevylučuje členství v jiných sdruženích včetně těch, která se nacházejí mimo Evropskou unii, pokud jejich působení není v rozporu s cíli a zásadami EL. Struktura EL dovoluje politickým organizacím, které jsou politicky blízké k EL, aby se pružným způsobem účastnily její činností. Hlavním kritériem je zde politický souhlas se základními postoji EL.

(3)
Přihlášky k členství v EL posuzuje a rozhoduje o nich Rada předsedajících a ratifikuje je sjezd na návrh Výkonného výboru na základě přihlášky, pravidel a politického programu předloženého uchazečem.

(4)
Dočasné nebo prozatímní pozastavení účasti v aktivitách EL nebo zrušení členství v EL v případě, že členská strana nebo politická organizace vážně poruší ustanovení a politické cíle, probíhá stejnými postupy jako přijetí.

(5)
Pozorovatelské strany nebo politické organizace se účastní jako konzultanti těch zasedání EL, na která jsou pozvány. Mohou Výkonnému výboru předkládat k posouzení a rozhodnutí návrhy.

(6)
Členské strany nebo politické organizace, které chtějí vystoupit z EL, to musí oficiálně prohlásit.

(7)
Jako příspěvek ke svému budoucímu vývoji zavádí EL na určité pokusné období možnost individuálního členství. Konečné rozhodnutí o této otázce bude přijato až po důkladném zhodnocení zkušeností a diskusi ve všech členských stranách. Až do této doby může každá členská strana nebo politická organizace přijmout ve své vlastní zemi nejpříhodnější postup a praktické metody.

V souladu s tímto přístupem se ženy a muži trvale bydlící v některém členském státě Evropské unie, mohou stát individuálními členy EL. V zemích, kde existují plnoprávné členské strany nebo politické organizace EL, mohou tito lidé vytvářet přátelské kroužky asociované s členskými stranami EL. Občané jiných evropských zemí asociovaných s EU mohou rovněž požádat o individuální členství. Mohou rovněž vytvořit národní skupinu individuálních členů, která požádá o statut pozorovatele v EL, nebo se k takové skupině připojit.

2. Orgány EL a rozhodovací proces

Článek 7

Evropská levice má  následující orgány:

Způsob práce

Článek 8

Článek 9

  1. EL usiluje o těsnou spolupráci s parlamentními skupinami levice v jiných evropských orgánech a sdruženích.
  2. EL vytvoří formy spolupráce s evropskými mládežnickými organizacemi, které zastupují národní a regionální organizace nebo působí v evropských strukturách a v jiných mezinárodních seskupeních.

Sjezd

Článek 10

Sjezd:

Sjezd:

Článek 11

Sjezd se schází nejméně jednou za dva kalendářní roky. Svolává jej Výkonný výbor, který může rovněž rozhodnout o svolání mimořádného sjezdu.

Sjezd se musí konat nejméně 6 měsíců před nadcházejícími volbami do Evropského parlamentu.

Sjezd se koná alternativně v různých členských státech Evropské unie nebo v evropských státech, kde existují členské strany nebo politické organizace EL.

Sjezd lze svolat na žádost nejméně 25% jeho delegátů.

Článek 12

Sjezd tvoří:

po 12 delegátech z každé členské strany. Klíč k určení počtu delegátů se schvaluje na každém sjezdu pro následující sjezd.
Delegáty si volí jednotlivé strany.
Klíč k určení počtu delegátů pro zakládající sjezd je stanoven dohodou v Radě předsedajících. Strany nemusí využít plný počet delegátů.

Všichni další účastníci jsou pozorovateli bez hlasovacího práva.
Jde o:

Článek 13

Výkonný výbor může dále pozvat na sjezd zástupce jiných stran nebo organizací.

Rada předsedajících

Článek 14

Rada předsedajících se schází nejméně dvakrát ročně.

Jejími členy jsou:

Rada předsedajících může pozvat na svá zasedání i jiné představitele orgánů EL nebo členských stran a politických organizací EL.

Pro přípravu zakládajícího sjezdu EL se vytvoří prozatímní Rada předsedajících skládající se z předsedů a předsedkyň všech členských stran EL.

Článek 15

Rada předsedajících má ve vztahu k Výkonnému výboru právo iniciativy a vznášení námitek v důležitých politických otázkách.

Rada předsedajících přijímá rozhodnutí a doporučení, které se postupují Výkonnému výboru a sjezdu EL.

Rada předsedajících rozhoduje o přihláškách k členství v EL.

Výkonný výbor

Článek 16

Výkonný výbor tvoří:

Článek 17

Schůze Výkonného výboru se konají nejméně čtyřikrát do roka.

O svolání schůze Výkonného výboru může též požádat členská strana nebo politická organizace.

Článek 18

Předseda/předsedkyně

Článek 19

Předsedu/předsedkyni EL volí sjezd. Kandidáta na tuto funkci navrhuje a představuje Rada předsedajících vždy do a včetně následujícího sjezdu. Kandidatura má vycházet z principu rotace.

Podle návrhu Rady předsedajících volí sjezd jednoho místopředsedu/místopředsedkyni na základě rovnosti mezi muži a ženami.

Článek 20

V případě, že se místo předsedy před konáním dalšího řádného sjezdu uprázdní, může Výkonný výbor jmenovat předsedu s dočasným mandátem do konání následujícího sjezdu.

Článek 21

Předseda plní s pomocí Sekretariátu EL následující úkoly:

Místopředseda/místopředsedkyně podporuje předsedu/předsedkyni při plnění jeho povinností.

Sekretariát

Článek 22

Sekretariát plní rozhodnutí orgánů EL. Je pomocným orgánem, který vede předseda/předsedkyně. Výkonný výbor nese odpovědnost za jeho složení a činnost včetně financování a zaměstnanců.

Jeho povinností je zejména:

3. Financování EL

Článek 23

EL se samofinancuje z členských příspěvků, darů a veřejné podpory.

Na základě návrhu Rady předsedajících a Výkonného výboru přijímá sjezd finanční statut, který reguluje úroveň členských příspěvků a získávání veřejné podpory. Výkonný výbor připravuje rozpočet.

4. Další ustanovení

Článek 24

O změnách těchto Stanov a o Manifestu rozhoduje sjezd EL po zevrubné diskusi v rámci každé z členských stran.

Rozpuštění strany

Článek 25

Rozpuštění EL vyžaduje rozhodnutí sjezdu. Veškerá aktiva EL, jakož i všechny její závazky se v době rozpuštění EL rozdělí mezi její členské strany podle jejich finančních příspěvků.

Přechodná ustanovení zakládajícího sjezdu:

Článek 26

Pokud nebude stanoveno jinak, všechna pravidla, která příjme ustanovující sjezd ohledně Stanov, mají jen dočasnou platnost do prvního řádného sjezdu EL. V tomto období mají všechny strany možnost ratifikovat zamýšlené členství příslušnými orgány každé ze stran v souladu se stanovami národních stran.

Do té doby nese zvláštní zodpovědnost za zajištění všech aspektů dalšího vývoje EL Rada předsedajících v těsné součinnosti s Výkonným výborem.

 


[1] V závislosti na na rozhodnutí členů PCF do 31. července 2004.

Poznámky k českému překladu.

Originály: anglický, německý