Tisková zpráva SDS 040603

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: Tiskové zprávy, Zdroj: materiál SDS, Vydáno dne: 03. 06. 2004

O dvou rozhodnutích předsednictva CV SDS (individuální členství v SEL a financování politických stran)

Předsednictvo Celostátního výboru Strany demokratického socialismu (PCV SDS) se ve světle probíhající mediální kampaně před volbami do Evropského parlamentu opětovně zabývalo situací v české levici po ustavujícím sjezdu Strany evropské levice a po sjezdu KSČM.

PCV SDS nespatřuje v předvolebním klání dvou hlavních levicových protagonistů žádné náznaky sbližování pozic, které by mohly vést k akční spolupráci levice. Současně konstatuje, že všechny parlamentní subjekty pokračují spolu s ústředními médii v politické diskriminaci malých stran. PCV SDS proto přijalo následující dvě rozhodnutí:

1)
Ustavující sjezd Strany evropské levice (EL), který proběhl ve dnech 8.- 9. 5. v Římě, schválil program a stanovy nové celoevropské strany, jejímž cílem je zasazovat se o nový přístup ke globalizaci, o světový mír, demokracii a sociální spravedlnost, rovnoprávnost pohlaví, sebeurčený život pro postižené, zdrženlivý a vyvážený rozvoj, úctu k rozdílné kulturní, náboženské, ideologické či sexuální orientaci. Schválené stanovy dávají všem členským stranám možnost zavést možnost individuálního členství v EL ve svých národních státech a  rozhodnout o postupu a metodách uplatňování této možnosti.

PCV SDS přijalo po vyhodnocení stavu české levice rozhodnutí, že osoby s trvalým pobytem v České republice se mohou stát individuálními členy Strany evropské levice. Smyslem zavedení individuálního členství v ČR je nejen vytvořit možnost, aby se lidé mohli přímo podílet na utváření evropské politiky, ale aby se v jednom politickém seskupení spolu sešli levicově orientovaní nestraníci a členové různých stran ČR. PCV SDS věří, že taková spolupráce může mít pozitivní vliv na českou levici a že přispěje k vytváření její akční spolupráce.

Rozhodnutí SDS a informace o individuálním členství je přílohou této tiskové zprávy. SDS žádá česká média, aby informaci o možnosti individuálního členství v EL zveřejnila.

2)
Politická diskriminace malých mimoparlamentních stran má svou mediální a finanční dimenzi. Všechny politické strany mají ze zákona určité povinnosti, jejichž naplňování se promítá do jejich výdajů. SDS vychází z toho, že nebylo úmyslem zákonodárce omezit právo občanů sdružovat se v politických stranách, které je jedním z demokratických základů českého státu. Politická soutěž stran nesmí být redukována na její ekonomický rozměr.

SDS proto připravila jednoduchou paragrafovanou změnu zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, kterou navrhuje zřídit příspěvek na povinné výdaje, jehož výši bude určovat ministerstvo financí.

PCV SDS rozhodlo, že tento návrh zveřejní a že se obrátí na všechny parlamentní strany, aby si tento návrh jejich poslanci osvojili.

Paragrafované znění návrhu je rovněž přílohou této tiskové zprávy.

Milan Neubert, 3. 6. 2004
předseda Strany demokratického socialismu

Přílohy:

  1. Rozhodnutí o individuálním členství ve Straně evropské levice, platné pro Českou republiku
  2. Informace o možnosti individuálního členství ve Straně evropské levice pro obyvatele České republiky
  3. Poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů