8. kapitola DDP ČSSD

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 10. Části knih a dalších textů, Zdroj: ČSSD, Vydáno dne: 29. 01. 2005

Dlouhodobý program ČSSD - verze 6

8. Společnost přátelská k životnímu prostředí

V současnosti je již zřejmá neudržitelnost prudkého extenzívního růstu průmyslové civilizace stejně jako jsou zřejmé s ní spojené globální ekonomické problémy.Udržitelný ekonomický, sociální a kulturní rozvoj zakládáme na citlivém vztahu k přírodě, na rozumném čerpání nejen neobnovitelných zdrojů, ale i zdrojů obnovitelných.Odmítáme přetrvávající umělé rozdělování ekonomických a ekologických cílů. Jejich vzájemná podmíněnost je zřejmá a nevyhnutelná.

Ekologické problémy, spojené s čerpáním a rychlým úbytkem přírodních zdrojů, zvyšujícím se nedostatkem pitné vody, rostoucím znečištěním životního prostředí a přelidněním některých částí světa, vyvolávají nebezpečí vzniku katastrofálních existenčních důsledků pro lidskou civilizaci a kulturu. Děje se tak z nedostatečného poznání věcí a respektu vůči základním sociálním, ekologickým, kulturním a nakonec i hospodářským problémům lidstva, problémům, jež se stále jen, s neuspokojivou odezvou, vyhrotily v poslední čtvrtině 20. století.

Strategií našeho programu pro 21. století je proto trvale udržitelný rozvoj. To vše se dá shrnout pod pojmem uplatňování racionální, vědecky koncipované ekologické politiky. Její součástí zůstává také souhrnná ochrana a tvorba kulturní krajiny z pohledu funkčnosti a estetiky, a to jak komplexu přírodních, polopřírodních, tak i lidmi vytvořených složek včetně hmotného kulturního dědictví.

Přitom by se měla jednoznačně dávat přednost prevenci před donedávna obvyklým a zpravidla nedostatečným způsobům odstraňování nepříznivých následků výrobně spotřebního procesu lidské společnosti: znečišťování, poškozování, devastování, degradace životního prostředí apod. Je bezpodmínečně nutné použití převážně sankčních forem řešení problémů (Česká inspekce životního prostředí) postupně nahrazovat zaváděním předběžných opatření – upozornění na nedostatky, zvýšení frekvence kontaktů s výrobci – integrovanou prevencí a omezováním znečištění – IPPC.

Pozornost soustřeďujeme na řešení narůstajících problémů, které se promítají do všech sektorových politik:

Celospolečenské přírodní bohatství je nutno chránit a starat se o ně stejně jako o přírodně - historický ráz kulturní krajiny (historické parky, zahrady a krajinné památkové zóny či roztroušenou krajinnou zeleň). S tím je spojena podpora turistického ruchu v souladu se zájmy přírody. Podpoříme vytváření a fungování celoevropské ochrany přírody.

Důsledně formulovaná a cílevědomě prakticky prosazovaná ekologická hlediska organicky zapadající do okruhu obecného přístupu trvale udržitelného rozvoje se musí stát nedílným prvkem koncepcí rozvoje lidské společnosti. Systematická výchova a osvěta v tomto duchu musejí probíhat od předškolního věku po celý život člověka a patřičná relevantní informovanost by se měla stát každodenní záležitostí. Posílena by proto měla být odpovídající institucionální a právní základna. Postupné zavádění ekologické daňové reformy by mělo nastartovat zásadní obrat ve směřování společnosti k udržitelnému rozvoji.

Navzdory značným nákladům musí být překonány ekologické „zátěže“ z minulosti. Dalšímu znečišťování a poškozování životního prostředí musí být zabraňováno podporou a zvýhodňováním zavádění technologií životnímu prostředí příznivých. Sankce by se měly stát až posledním prostředkem pro zabezpečení dodržování zákonných norem. Chceme zvýšit prestiž našeho státu na mezinárodní úrovni jako moderního státu, který má úctu a odpovědnost k přírodnímu bohatství Země, k udržitelnému rozvoji a zároveň bude dobrým partnerem ostatním státům ve snaze snižovat a preventivně zmírňovat civilizační tlak na společné životní prostředí.

Dlouhodobě neslouží člověku nic, co ničí životní prostředí. Proto jedinou šancí na přežití lidstva je naučit se s přírodou a v přírodě žít. Koncept trvale udržitelného rozvoje pak je výrazem úcty k živým bytostem, organizmům a přírodě jako celku.

K obsahu Dlouhodobého programu ČSSD - verze 6