Neutrónová socialistická revolúcia a neutrónový socializmus

Autor: Andrej Sablič <(at)>, Téma: 08. Od naąich čtenářů, Vydáno dne: 11. 03. 2006

Doteraz som obhajoval socializmus ako spoločenské vlastníctvo a touto cestou aj K. Marxa. Bolo to preto, lebo toto bol jediný reálny, v praxi uskutočnený produkt jeho myslenia. Keď K. Marx zadefinoval revolučný krok, ako zospoločenštenie výrobných prostriedkov, tak to bolo preto, že iné riešenie nevidel a asi ani nemohol vidieť.

Záručná doba na toto riešenie však už uplynulá, život zrušil podmienky na jeho novú reálnu aplikáciu (kapitalizmus prekročil hranice štátov a a tieto vzťahy si poistil v medzinárodných zmluvách). Dnes sa stal štát a jeho občania hračkou v rukách medzinárodných monopolov rovnako, ako boli občania štátu hračkou v rukách domáceho kapitálu pred socialistickou revolúciou. K. Marx síce nám dáva filozofickú nádej v celosvetovej revolúcii, ale je to skôr utópia alebo možnosť, že ľudstvo po III. Svetovej vojne pochopí, že takto sa žiť nedá.

Čo nám teda ostáva? Zabudnúť na Marxa a zobrať rozum do hrsti. Nemám tým na mysli jeho metodologické postupy, ale zabudnúť na jeho výsledky, ku ktorým sa dopracoval.

Za základ pre hľadanie nových riešení považujem svoje články „Genetický kód (základná formula) kapitalistickej spoločnosti“ a „Úvaha o vývoji ľudskej spoločnosti“. (Vrátané v nich používaných skratiek)

Základným skupinovým kódom (GKS) nám známych spoločenských formácii je „TOVAR“ teda „SCT = ÚVN („C“+“VK“+“VS“) + Zisk“. Druhovým kódom kapitalistickej (GKK) spoločnosti je „súkromné vlastníctvo“. Ako tieto dva kódy pôsobia na spoločnosť? Produkcia na TRHu sa rozpredá so ziskom čím vznikne TOVAR. KV si prisvoja zisk v plnom rozsahu (toto garantuje druhový kód GKK), čim vlastne okradnú KP a SP, čo je zrejmé z môjho článku „Genetický kód (základná formula) kapitalistickej spoločnosti“. Prosím aby čitateľ, ktorý ho nečítal, alebo mu neporozumel, aby tak spravil znova, pretože:

Toto je elementárne a hrubé porušenie princípu spravodlivosti, nakoľko sa ku KP a SP nevracia kapitál, ktorý vložili do výrobného procesu, a toto je aj základ antagonizmu kapitalistickej spoločnosti!!!

K. Marx takto problém nevidel, on ho cítil niekde za problémom nadhodnoty, a preto i jeho riešenie nemohlo byť iné, ako odstránenie GKK. Treba priznať, že jeho riešenie tiež nie je celkom objektívne, nakoľko „C“, to nie je len akumulácia zisku, ale aj práce kapitalistu. Ak chceme byť objektívny, tak „C“ sa nám po zrelej úvahe rozpadne na „CZ“ – konštantný kapitál, tvorený zo zisku, a „CV“ - konštantný kapitál, tvorený prácou jeho vlastníka.

Ak sme si takto podrobne rozanalyzovali TOVAR a účinky TRHu, tak môžeme nájsť aj iné riešenie pri hľadaní cesty k spravodlivej spoločnosti, ako je zospoločenštenie výrobných prostriedkov. Ak je nám vývojový proces známy, tak ho môžeme plne ovládať a takto odstrániť jeho nežiaduce účinky!

Dnešný TRH ovládajú KV a preto berú celý zisk. Ak má postupne zavládnuť spravodlivosť potom treba obmedziť práva KV (účinnosť GKK) uzákonením „SPRÁVCU TRHU“, ktorý po rozpredaji celej produkcie rozdelí zisk, alebo stratu podľa vkladov kapitálu (CK, CV, VK, VS) do výrobného procesu. Samozrejme, že ak má byť objektívny, tak musí dôsledne sledovať vklady, a teda musí byť správcom aj vnútropodnikových účtov. O tom, či takýmto správcom bude Národná banka, štát či iná inštitúcia, treba diskutovať, ale návrh podstaty takéhoto revolučného kroku, ktorý vytvorí podmienky na spravodlivé rozdelenie celonárodnej produkcie, je asi nevyvratiteľný!

Ak sa pozorne zamyslíme nad povedaným, potom podstata riešenia sa veľmi nelíši od toho, čo sme poznali v „reálnom socializme“. Občania odovzdali výsledky svojej práce „správcovi trhu – štátu“, správca trhu ich rozpredal občanom a zisk či stratu použil podľa vlastného uváženia pre spoločnosť ako celok. Súkromný vlastník neexistoval, a preto nemohol nikoho okrádať. Z uvedeného dôvodu necítim potrebu pomenovať takúto spoločnosť ináč ako socialistická. Prívlastok „neutrónová“ som použil len preto, aby bolo jasné, že nie je potrebné zospoločenšťovať výrobné prostriedky.

Zároveň týmto článkom chcem nanovo dôrazne upozorniť, že charakter spoločensko-ekonomickej formácie neurčuje jej politická nadstavba, ale jej genetický kód!!! Je absolútne jedno či tento projekt uskutoční akísi diktátor (kráľ, cisár, emír) alebo široká koalícia kresťanov, moslimov a komunistov.

Andrej Sablič, 10. 3. 2006