logo SDS
Dnešní datum: 25. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 18
Prům. 9.3
21 denni
Max. 330
Prům. 217.2

Nyní si čte web : 131 uživ.

08. Od naąich čtenářů

* Genetický kód (základná formula) kapitalistickej spoločnosti

Vydáno dne 27. 02. 2006 (17069 přečtení)

Opravme si marxizmus vrátane Kapitálu
Doteraz som sa venoval politickej ekonómii socializmu. Politickú ekonómiu kapitalizmu som považoval v Marxovom podaní za niečo objektívne, nevyvrátiteľné a niečo popri čom sa nedá zarobiť ani na slanú vodu. Život ma však donútil k problematike sa vrátiť, a tak to, čo teraz budem písať, môže byť čiastočne v rozpore s tým, čo som písal doteraz. Neovplyvní to však podstatu mojich doterajších postojov.

K tomu, že som sa vrátil k politickej ekonómii kapitalizmu, ma vyprovokoval nezáujem o závery, ktoré som uviedol vo svojom článku „Žijeme v ekonomickom stredoveku, tak skúsme niečo spraviť, aby sme si priblížili novovek“. Tento nezáujem vo mne vyvolal dojem, že Marx a marxizmus ostali nepochopený, čo som dal najavo v článku „Marxizmus, socializmus, komunizmus a politické rozprávky o týchto pojmoch, alebo ako prebiehala kastrácia marxizmu“. Články boli zverejnené na www.sds.cz.

Moje skúmanie príčin nepochopenia Marxa ma nakoniec doviedlo k týmto záverom:

Karol Marx svoju analýzu kapitalizmu (politickú ekonómiu kapitalizmu) postavil ma známom vzorci C+V+M (C – konštantný kapitál, V – variabilný kapitál, M – nadhodnota). Tento vzorec tvoril aj základ obvinenia kapitalistov za okrádanie svojich zamestnancov. Krádež podľa výkladu plynúceho z tohoto vzorca prebiehala medzi kapitalistom (zamestnávateľom) a pracujúcim. Samotný vzorec nebol priamym dôkazom sám osebe, ale len v spojitosti z politickým dodatkom, že kapitalista si prisvojuje nadhodnotu ktorú vyprodukoval pracujúci – teda „V“. Toto obvinenie však v logickom spore neobstojí nakoľko, tvorbu nadhodnoty „M“ možno plne pripísať aj konštantnému kapitálu „C“ (dokonalejšie technológie za nižšie ceny nakúpené vlastníkom „C“). Naviac v právnych štátoch je možná ochrana zamestnanca pred nespravodlivým odmeňovaním, a tak v zmysle práva (teoretický) možno toto tvrdenie vylúčiť a konštatovať: „Ak predpokladáme, že žijeme (alebo chceme žiť) v spravodlivej spoločnosti potom nadhodnota „M“ ktorú vyprodukoval „C“ alebo „V“ má byť preplatená tomu kto je jej autorom, čím sa pripočíta k „C“ alebo „V“ a následne bude tvoriť súčasť úplných vlastných nákladov. Presnejšie pod „C“ budeme rozumieť „C+M1“ („M1“ - nadhodnota, ktorú vyprodukovala nová kvalita výrobných prostriedkov), a podobne „V“ to bude „V+M2“ („M2“ - nadhodnota vyprodukovaná pracujúcimi). Po tejto logickej úprave nám ostane z nadhodnoty len tá jej časť, ktorá sa tvorí na TRHu, nuž a tou potom bude čistý ZISK (rozdiel medzi úplnými vlastnými nákladmi a dosiahnutou cenou).

Poznámka: Prosím aby som nebol pochopený tak, že nadhodnota nie je problém a netreba sa mu venovať! Nadhodnota je vážnym problémom, ale je to len jeden z problémov a nie je to problém primárny. Ten budeme hľadať teraz.

Definícia priestoru a času v ktorom uskutočníme ďalšie skúmanie:

 • Pod priestorom budeme chápať uzatvorenú komunitu, ktorá vyrába produkty pre svoju spotrebu (môžeme si ju dnes predstaviť aj ako celosvetový priestor).
 • Pod skúmaným časovým úsekom budeme rozumieť taký úsek, v ktorom dôjde k výrobe a úplnému rozpredajú výrobkov medzi členov komunity.

Z akých prvkov sa skladá ekonomická komunita?

 • Z kapitálových vlastníkov KV – vlastníkov hmotného a nehmotného kapitálu vkladanému do výroby (konštantného kapitálu) - „C“. Do tejto skupiny prináležia aj vlastníci finančného kapitálu, ktorí stoja v pozadí vlastníkov výrobných prostriedkov.
 • Z konkrétnych pracovníkov - KP, ktorý sa priamo zúčastňujú výrobného procesu a vkladajú do neho svoju vlastnú fyzickú a duševnú prácu. Ďalej ako variabilný konkrétny kapitál - „VK“.
 • Ako aj celej spoločnosti, ktorá svoju spoločenskú prácu - SP do výrobného procesu vkladá cez konkrétnych pracovníkov (Ide o širokú škálu spoločenských nákladov na výchovu KV, KP ale aj pracovníkov SP, na ich ochranu, vzdelania, zdravie, živobytie pred a poprodukčnom veku, náklady na spoločenské investície, atď., atď..). Do ceny tovaru vstupujú cez platby do fondov a dane (vrátane dane zo zisku). Ďalej ako variabilný spoločenský kapitál - „VS“
 • Spotrebiteľov, ktorými sú v súhrne KV, KP a SP.

Ako sa oceňuje produkcia za účelom jej rozdelenia medzi členov komunity.

Genetický kód kapitalistickej spoločnosti (ďalej len GKKS)

SCT = ÚVN („C“+“VK“+“VS“) + Zisk

Zisk je príjmom kapitálových vlastníkov, ktorí ako jediný sú v kapitalistickej spoločnosti oprávnený rozhodovať o jeho použití!!!

SCT – súhrnná cena tovarov na TRHu – realizačná cena celkovej produkcie
ÚVN – úplné vlastné náklady na produkciu tovarov

Predpokladám, že formula nepotrebuje podrobnejšie vysvetlenie je zrozumiteľná a v podstate v rôznych obmenách denne používaná. Naviac treba konštatovať, že celý proces umiestnime v ekonomický absolútne sterilnom prostredí, keď za nadhodnotu boli odmenení tí, ktorí si to zaslúžia a naviac celá produkcia bola bezo zbytku ocenená a rozpredaná, pretože sa uskutočnila v priestorovo i časovo uzatvorenej ekonomickej jednotke.

Kde je problém?

Zisk nie je krytý tovarom, a preto došlo na TRHu k inflácii (znehodnoteniu) hodnoty tovaru, a touto cestou ku okradnutiu pracujúcich (KP) a spoločnosti (SP) kapitálovými vlastníkmi (KV), ktorí si privlastnili zisk a cez neho časť produkcie patriacej KP a SP.

Teoretická ukážka aplikácie GKKS v spoločnosti

Podobných vývojových radov, možno spracovať na základe iných vstupov ľubovoľné množstvo a všetky, ak bude zachovaný GKKS budú mať rovnaký charakter.

Praktické následky GKKS na celosvetovú ekonomiku.

Viď:

a. vývoj vo svete za 170 rokov (príloha)

b. Vývoj v Európskej únii v rokoch 1980-1999 (príloha)

Z doteraz povedaného je jednoznačne jasné, že antagonistický rozklad spoločnosti, ktorá je založená na GKKS sa nedá zastaviť politickými formami ani ochotou či neochotou politikov ale len odstránením GKKS.

Socializmus tým, že došlo k zospoločenšteniu výrobných prostriedkov vrátané finančného kapitálu len pozastavil jeho účinnosť a nárast antagonizmu, ale neodstránil tento genetický kód z ekonomického života. Zisk nakoľko sa súčasne s jeho tvorbou nesledovala v socializme jeho protihodnota – strata, sa správal ako nepríčetný (neovládateľný) ekonomický subjekt ktorý deformoval aj tie najlepšie politické rozhodnutia. (Podobne ako výzdoba Ochtinskej aragonitovej jaskyne, ktorá odmieta rešpektovať zemskú príťažlivosť)

Príklady možných zmien politických postojov po uznaní GKKS.

 1. Diskusie o tom či kapitalista okráda pracujúcich sa stanú bezpredmetné. Ak dosahuje zisk tak je tu exaktný dôkaz o tom, že je to tak. (Samozrejme platí to v zmysle metodiky GKKS a nie v zmysle metodiky platných daňových zákonov).
 2. Vlastníci kapitálu neokrádajú len pracujúcich vo výrobnom procese, ale aj pracujúcich v spoločenskej sfére, ako aj zbytok spoločnosti vrátané deti, dôchodcov, študentov a pod. Štát ktorý je správcom celonárodných záujmov si neplní svoju úlohu, pretože spoločnosť nechráni pred jej okrádaním a naviac motiváciou vlastníkov kapitálu k zvyšovaniu zisku ich motivuje k výraznejšiemu okrádaniu väčšiny spoločnosti.

Štát v dnešnej podobe je ochrancom GKKS a nie správcom celonárodných záujmov.

 1. Podobné funkcie zatiaľ v celosvetovom meradle majú aj OSN, SB, MMF, OECD a pod.
 2. Vznik ekonomický spravodlivej spoločnosti nepodmieňuje stupeň rozvoja výrobných síl. K spravodlivosti netreba roboty, počítače či rakety, k sociálnej spravodlivosti je potrebné ekonomické poznanie a z neho plynúce konanie - ako rozdeliť spoločenskú produkciu podľa najlepšieho vedomia a svedomia spoločnosti.
 3. Na ceste k premene spoločnosti na sociálne spravodlivú, nebude rozhodujúce kto akú ideológiu uznáva, ale rozhodujúci bude jeho postoj ku GKKS. Jeho obhajcov a ochrancov budeme radiť medzi antispoločenské živly nezávislé na tom či to budú komunisti, socialisti alebo anarchisti. Ak kresťania, islamisti alebo akýkoľvek iní ...isti, ktorí sa rozhodnú hľadať cestu k odstráneniu GKKS z nášho života mierovou cestou, tak potom si zaslúžia náš hlas i uznanie.
 4. Pracujúci nie je okrádaný na pracovisku, ale na TRHu a preto účinok jeho boja za spravodlivosť vrátané odborov je minimálny.
 5. Diktát vlastníkov kapitálu na TRHu je praktický neobmedzený. TRH optimalizuje mieru zisku z pohľadu vlastníkov kapitálu, ale nie z pohľadu občana a pracujúceho. Priemerná miera zisku teda diktatúra kapitálu, ak sa TRH nenachádza v kríze je v podstate stabilizovaná.

Metodologická charakteristika analýzy a jej výsledku.

Analýza bola uskutočnená metodológiou základnej bunky, to znamená že výsledok (GKKS) je „základnou bunkou“ problémov kapitalistickej spoločnosti. Dnes sa tiež používa termín „systémová chyba či problém“. Odstránenie alebo pozastavenie účinnosti GKKS znamená „revolučný krok“ („systémovú zmenu“). To, akú formu „revolučného kroku“ („systémovej zmeny“) si spoločnosť zvolí nie je predmetom tejto analýzy ani definície a preto ako autor neberiem zodpovednosť za použitú formu a politické metódy pri odstraňovaní alebo pozastavovaní účinnosti GKKS!

Poznámka na objasnenie: Zospoločenštenie výrobných prostriedkov je len jedná z možných (dnes jedine známa) forma pozastavenia účinnosti GKKS. Vo svojej knihe "Lúpež storočia a NEOEKONÓMIA" som formuloval možnosť budovania "neutrónového socializmu", teda socializmu bez zospoločenštenia výrobných prostriedkov (znamenal by však len pozastavenie účinnosti GKKS). Naviac v knihe je definovaná cesta aj k odstráneniu GKKS z čoho je zrejme, že pozastavenie a odstránenie sú dva samostatné kroky.

Odstránenie GKKS znamená, že budú odstránené všetky problémy spojené s GKKS, ale nie problémy, ktoré s GKKS priama nesúvisia. Ako príklad uvediem individuálne okrádanie človeka človekom, vrátané odmeňovania nepravého tvorcu nadhodnoty. Toto nie sú základné bunky, teda chyby systému a preto je potrebné ich riešiť systémovo sieťovou metódou. To isté platí aj pre politický systém. Nie je poslaním politickej ekonómie predpisovať v akom politickom systéme prebehne revolučný krok a aký politický systém sa bude používať po uskutočnení revolučného kroku. To je predmetom politických vied.

Andrej Sablič, v Michalovciach 25. 2. 2006


Související články:
(Politiky - hospodářská a sociální)

Přijďte podepsat petici k lithiu (13.10.2017)
Lithium do českých rukou (05.10.2017)
Politické spektrum o daních (22.03.2017)
Jak proměnit sen ve skutečnost (09.12.2013)
Seminář k problematice "základního příjmu" (12.10.2013)
Mezigenerační solidarita (31.05.2012)
Festival TRANSEUROPA (10.05.2011)
Jak z toho? (14.02.2011)
Politické spektrum o důchodové reformě (31.01.2011)
Systémová změna jako odpověď na Ricardův efekt (12.08.2010)
Proč levice v krizi nezískává? (27.05.2010)
Zaměstnanecké benefity v ČT (25.03.2010)
Přemýšlení o nemyslitelném (02.03.2010)
Vládní exit nebo exitus vládnutí? (10.02.2010)
Exodos (05.02.2010)
SDS podporuje aktivitu odborů (16.05.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (poznámky) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (literatura) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (2) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (1) (19.04.2009)
Spor o ekonomickou kalkulaci (19.04.2009)
Kapitalističtí hlupáci (27.12.2008)
Od krize hypoték ke krizi kapitalismu (26.11.2008)
Na budoucnost světa nemyslím, nechci usínat na práškách (15.10.2008)
Ransdorf, nový spojenec ČEZ (28.03.2008)
Brusel vytáhl proti podivně vysokým cenám (01.02.2008)
Posloupnost a časový rozvrh (transformace čsl. ekonomiky) (17.01.2008)
Co opravňuje vertikální přerozdělování? (1) (06.08.2007)
Kdo je vítěz globalizace? (13.07.2007)
Nerovná daň! (26.05.2006)
Chci celou Zemi a 5% navrch! (26.03.2006)
Česko prohrálo arbitráž s Nomurou (18.03.2006)
Jak to bude s nezaměstnaností v roce 2006? (12.03.2006)
Už dlouho neplatí, že levice se pozná podle toho, že víc přerozděluje (21.02.2006)
Klausův boj o minulost (02.02.2006)
SB varuje před vznikajícím dělením postsovětského bloku (01.02.2006)
ČSSD by si populistická gesta mohla před volbami odpustit (12.01.2006)
Budujú v Číne socializmus, alebo skôr kapitalizmus? (03.01.2006)
Žijeme v ekonomickom stredoveku - tak skúsme niečo spraviť, aby sme si priblížili novovek (18.12.2005)
Na velké koalici můžeme dlouhodobě prodělat (10.12.2005)
K bezpečnosti a stabilitě korporací (28.11.2005)
Krach na novoyorské burse (24.10.2005)
Jaká ekonomika bude ekonomikou budoucnosti? (30.06.2005)
Je patnáctiprocentní daň, jak ji navrhuje ODS, pro občana výhodná? (16.05.2005)
Několik úvah o směru cesty…(2. část) (03.05.2005)
Několik úvah o směru cesty… (03.05.2005)
Demografická bublina (17.04.2005)
Nezaměstnanost a předčasné parlamentní volby (15.04.2005)
ČEZ se chystá v elektrárnách pálit obilí (05.04.2005)
Centesimus annus (4) (03.04.2005)
Koleje (19.02.2005)
7. kapitola DDP ČSSD (29.01.2005)
Krize tradičních politických ideologií-ekonomické aspekty (27.01.2005)
Rozdíly mezi bohatými a chudými rostou (26.01.2005)
Rozhovor s Bohuslavem Sobotkou (06.01.2005)
Občané, pozor na reformy! (04.01.2005)
V čase rekapitulačním (31.12.2004)
Nad státním rozpočtem (3.) (22.12.2004)
Nad státním rozpočtem (2.) (18.12.2004)
Nad státním rozpočtem (1.) (17.12.2004)
Zděšení kvůli světové ekonomice (04.10.2004)
Reakce na odvolání managera Eurotelu (03.05.2004)
Stanovisko SDS k novele zákona o rybářství (31.01.2004)
Ekonomický a demografický vývoj vede k reformám (22.01.2003)
MMF radí šetřit a slibuje růst (31.10.2000)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Andrej Sablič | Počet komentářů: 21 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1767 (1767 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1352 (1352 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1378 (1378 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1313 (1313 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9113


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.