Prohlášení vlády z roku 1968 (2)

Autor: Oldřich Černík <(at)>, Téma: 10. Části knih a dalších textů, Vydáno dne: 28. 04. 2008

Druhá část prohlášení vlády, předneseného v Národním shromáždění dne 24. 4. 1968 jejím předsedou ing. Oldřichem Černíkem. První část naleznete ZDE.

Řadu závažných opatření je možno provést ve velmi krátkém čase. Jedním z prvních kroků by mělo být vypracování programu, jak přeměnit dosavadní soustavu ekonomických nástrojů v zahraničním obchodě.

Podnikům budou tak již nyní vytvořeny předpoklady pro objektivnější měření hospodářských výsledků jejich obchodní činnosti, pro hodnocení investičních záměrů v porovnání se zahraničím, i když se zatím nevyhneme určitým provizorním metodám. Zároveň bude neefektivním podnikům stanovena lhůta, kdy skončí financování jejich neefektivnosti a dokdy se tedy musí přizpůsobit požadavkům společnosti. Předpokládáme, že to nemůže trvat déle než 5 let. Nynější direktivita úkolů v zahraničním obchodě působí proti duchu nové soustavy; budeme proto usilovat o to, aby období, v němž dojde k jejímu odstranění, bylo maximálně zkráceno.

Vzhledem k příznivé platební situaci je možno urychleně provést uvolnění v oblasti zahraničního obchodu vůči socialistickým státům. Prakticky veškerý dovoz z této oblasti byl již uvolněn a hledají se další možnosti dovozu, zejména ve spotřebním zboží, které by pomohlo uvolnit napětí na vnitřním trhu. Sleduje se možnost vzájemného přístupu na vnitřní trh partnera, rozšíření výměny spotřebního zboží apod. Velkou pozornost bude nutno věnovat i rozvoji aktivního a pasívního cestovního ruchu.

Řešení všech uvedených závažných úkolů vyžaduje, aby plány na nejbližší období byly prozkoumány a podřízeny programu konsolidace, který je nezbytným východiskem k dlouhodobému výhledu rozvoje Československa. Tomuto programu budou podřízeny plány do konce této pětiletky, tj. na léta 1969 a 1970, tento program bude hlavní myšlenkou naší příští pětiletky do roku 1975.

Nelze si však představovat, že proces konsolidace našeho hospodářství bude jednoduchý a bez rozporů. Při vyrovnávání rovnováhy ve všech úsecích našeho hospodářství se nevyhneme nutným změnám výrobních programů, vznikne jiná náročnost na kvalitu výroby, služeb, na plnění funkce našeho vnitřního obchodu, na pracovní kázeň apod. V tomto procesu budou vyrůstat i naši vedoucí výroby, obchodu apod. celý mechanismus podniků a podnikatelských orgánů musí přitom umožňovat, aby se na řídící místa dostali nejlepší a nejschopnější pracovníci.

Ve snaze normalizovat trh budeme muset provádět energická opatření i v úvěrové a finanční sféře. Měnová hlediska povedou k tomu, že úvěrová soustava bude především účinně působit jako jeden z nástrojů státní protiinflační politiky. Uspořádání Státní banky československé a celé bankovní soustavy musí umožnit, aby fungoval emisní ústav a úvěrové ústavy pracující na komerčních principech; ty budou vyvíjet úvěrově obchodní činnost na základě rovnoprávných partnerských vztahů s ostatními hospodářskými subjekty. Banka musí nikoliv administrativně, ale ekonomickým tlakem spolupůsobit na to, aby se vytvářely nutně proporce ve výrobě a aby byla efektivní. To se týká i státního rozpočtu, který bude muset rovněž omezovat své výdaje, rušit subvencování neefektivní výroby a hledat možné úspory ve veřejných výdajích.

Ve státním rozpočtu, který byl na letošní rok vyrovnán jen s velkými obtížemi, vznikají přitom s novými potřebami tendence ke schodkovosti, které by v případě, že se hospodaření nezlepší, bylo nutno řešit hledáním dalších zdrojů příjmů, především z výroby.

Fungování peněžního trhu na socialistických základech by mělo současně umožnit racionální přesun a použití peněžních prostředků na těch úsecích hospodářství, kde je jich nejvíce potřeba.

Ze strukturálních změn v národním hospodářství bude nutně vyplývat pohyb pracovních sil vyvolaný tím, že v souladu s potřebami trhu se bude měnit potřebný rozsah produkce jednotlivých odvětví, a tím i potřeba pracovních sil v těchto odvětvích. Vláda si je vědoma závažnosti této otázky pro život pracujících. Svou hospodářskou politikou bude proto soustavně zabezpečovat podmínky pro plnou zaměstnanost. Nemůže však zaručit, že každý nalezne práci v dosavadním místě a ve svém oboru. Proto bude celou sociální a ekonomickou politikou usnadňovat pracujícím přechod do nových povolání a získání nové kvalifikace. V přiměřené míře by se měla přizpůsobit zdrojům pracovních sil i nová výstavba. Přitom je nutno přihlížet i k tradicím a výrobním zkušenostem.

Jednou ze základních podmínek konsolidace a stabilního rozvoje celé československé ekonomiky je trvalý vzestup zemědělské výroby. V uplynulých dvou letech se podařilo podstatně zlepšit situaci na trhu potravin. Je to z velké části zásluha zemědělství, které se opírá o progresívní velkovýrobní formy a upevňující se ekonomiku JZD a státních zemědělských podniků.

V uplynulém období vybudovali pracovníci zemědělství za pomocí celé společnosti mohutnou materiálně technickou základnu socialistického zemědělství - definitivně zvítězily socialistické výrobní vztahy.

Další rozvoj zemědělství a výroby potravin stále více závisí na materiálních prostředcích vyráběných v ostatních odvětvích nebo dovážených. V tomto směru však ostatní odvětví své úkoly vůči zemědělství plní nedostatečně.

Teď jde především o to, zabezpečit další dynamický rozvoj plným uspokojováním materiálních prostředků, zejména hnojiv a agrochemikálií, techniky na vysoké úrovni, stavebního materiálu, zejména melioračních trubek, jak správně zdůraznil VII. sjezd JZD. Vláda plně soustředí k tomuto úkolu svou pozornost.

Mimořádné úsilí bude přitom soustředěno na důsledné odstraňování všech rozdílů a dosavadního znevýhodnění zemědělství, zejména v oblasti sociálního a důchodového zabezpečení, pracovněprávních vztahů apod. V této souvislosti bude zároveň nezbytné ihned upravit všechny zastaralé a dnešním potřebám odporující právní normy.

Vláda považuje za nezbytné plně a všestranně informovat naše občany o stavu hospodářství republiky tím, že bude pravidelně předkládat Národnímu shromáždění souhrnnou zprávu. Touto formou bude v souladu s linií akčního programu skládat účty všemu lidu o své činnosti a o dosažených výsledcích.

Při uskutečňování hospodářské politiky na Slovensku bude vláda usilovat o to, aby se vytvářely podmínky sociálně ekonomického vyrovnávání Slovenska na úroveň českých krajů a aby se maximálně využívalo všech specifických zdrojů a možností Slovenska ve prospěch rozvoje celého národního hospodářství.

Pro dosažení tohoto základního cíle je třeba se zvýšeným úsilím dokončit kompletizaci výrobních základních fondů vybudovaných v průběhu industrializace Slovenska, aby se v účelné míře dosáhlo finalizace výroby již v nejbližších letech. Bude třeba zakládat další nové výrobní kapacity, zejména ve zpracovatelských odvětvích průmyslu.

V souladu s celostátní hospodářskou politikou bude vláda zvlášť podporovat rozvoj technickoekonomických progresivních výrobních oborů, bude napomáhat vytváření takových podmínek pro strukturální změny v ekonomice Slovenska, které by ji rychle modernizovaly, účinněji zabezpečovaly potřeby domácího trhu a hlouběji zapojily do mezinárodní dělby práce. V zájmu vytváření podmínek pro obměnu výrobních programů a nové produkce bude vláda všestranně napomáhat rozvoji vědeckovýzkumné a vývojové základny ve všech perspektivních hospodářských oborech na Slovensku.

Při celkové péči o rozvoj zemědělství bude vláda nadále podporovat intenzifikaci zemědělské výroby především pomocí závlah v hlavních produkčních oblastech jihoslovenské a východoslovenské nížiny; bude podporovat intenzifikaci rovněž v horských a podhorských oblastech. V dalším rozvoji ekonomiky Slovenska bude také důležité postavit do popředí požadavek využít přírodního bohatství Slovenska, zejména dřeva, nerudných surovin a zařízení cestovního ruchu. Za významný rozvojový faktor z hlediska mezinárodní dělby práce je nutno považovat i výhodnou geografickou polohu Slovenska.

Populační vývoj v poválečném období na Slovensku vyžaduje vytvářet materiální podmínky, aby se využilo volných zdrojů pracovních sil, a souběžně zabezpečovat kvalifikaci mládeže v učebním poměru a v odborném školství. Přitom v základním školství bude vláda vytvářet podmínky pro urychlenou likvidaci vysoké směnnosti a havarijního stavu v mnoha školách.

Součástí tohoto rozvojového programu bude též přednostní řešení problémů rozvoje v málo rozvinutých a zvláště exponovaných oblastech na Slovensku. Přitom ekonomický rozvoj v okresech a městech jižního Slovenska, Kysúc, Oravy, Gemeru, Krupinska, střední části Spiše a pohraničních okresů východního Slovenska zlepší i podmínky na území obývaném našimi maďarskými a ukrajinskými spoluobčany.

Vláda vychází ze skutečnosti, že v současné době, pro kterou je charakteristický nástup vědeckotechnické revoluce ve světě, záleží více než kdykoliv předtím na rozvoji vědy a techniky, protože je základním a trvalým zdrojem, který zaručuje růst společenské produktivity práce a národního důchodu. Vědecké poznání a jeho svobodný a nezávislý rozvoj jsou také jednou z hlavních sil společenského vývoje, rozhodujícím činitelem, který zajišťuje jeho progresivitu.

Účinnost vědeckotechnického rozvoje na další vývoj naší společnosti se zvýší, budou-li se důsledně a soustavně uplatňovat poznatky moderní vědy a techniky v průmyslové a společenské praxi. Záleží na tom, jak pronikne toto vědomí do konkrétního rozhodování na všech stupních řízení, jak pochopí význam a úlohu duševní práce všichni pracující.

Aby mohla věda a technika splnit tuto úlohu, je nutno program rozvoje vědy a techniky vtělit do plánu dlouhodobého rozvoje ekonomiky, vytvořit z něho konkrétní obsah perspektivních záměrů v závodech a podnicích, zabezpečit, aby se vysoká technická a organizační úroveň stala základním kritériem při posuzování a hodnocení progresivity jednotlivých podniků, oborů i celého národního hospodářství.

Hospodářská politika vlády bude z tohoto poznání a ocenění úlohy vědy a techniky v dalším vývoji společnosti vycházet a bude pro její další rozvoj vytvářet potřebné společenské, sociální a ekonomické podmínky. Za zvlášť závažné pokládáme zejména, aby se tímto směrem orientoval další rozvoj ekonomické soustavy řízení, aby se vytvářely podmínky pro postih technické zaostalosti a aby se co nejdříve preferovala progresivní technika.

Vláda vychází z toho, že dosavadní vývoj národního hospodářství, některé instituce, principy a záměry nové soustavy řízení vytvořily pro rozvoj vědy a techniky některé nezbytné předpoklady, že však je nutno zvýšit úlohu vědy a techniky v našem hospodářství. To bude záležet na tom, jak bude věda a technika pomáhat při získávání lepšího postavení na světovém i domácím trhu a jak si naopak výroba včas uvědomí, že vědu a techniku potřebuje. Vláda počítá s tím, že i nadále bude zabezpečovat z celospolečenských zdrojů potřebné finanční i hmotné prostředky, které umožní dále posílit úlohu badatelského výzkumu a urychlí řešení některých základních výzkumně vývojových programů rozhodujících pro celou ekonomiku. Přitom musí mít vláda nutně na zřeteli reálné možnosti a specifické podmínky našeho státu, který může zabezpečovat nejvyšší úroveň vědy a techniky jen účelnou a promyšlenou specializací a využíváním výsledků celé světové vědy. V badatelské oblasti vědy bude vláda usilovat o to, aby se výzkum netříštil a aby využíval co nejefektivněji vědeckého potenciálu pracovníků ve vědeckých ústavech i na vysokých školách.

Pozornost bude také věnovat dalšímu zdokonalování soustavy řízení, výzkumu a vývoje, která musí zcela odstranit administrativní formy, plně uplatnit ekonomické principy mezi centrální a podnikovou sférou a zvýšit pravomoc a odpovědnost výzkumných ústavů za výsledky jejich hospodaření.

Vzhledem k významu a úloze dalšího vědeckotechnického rozvoje počítá vláda s tím, že se bude v nejbližší době otázkami rozvoje vědy a techniky v ČSSR komplexně zabývat.

Výsledky vědy a techniky mohou proniknout do života jen prostřednictvím každodenní činnosti miliónů lidí, kteří svou práci znají, mají přiměřené schopnosti, znalosti, dovednost a přehled, aby mohli své úkoly zvládnout podle přísných světových měřítek.

Proto vláda považuje za nutné skoncovat s podceňováním kvalifikace, s diletantstvím, s nadřazováním průměrnosti nad tvořivé síly a schopnosti. Má-li být tvořivé a kvalifikované práci vráceno místo, které jí náleží, vyžaduje to především, aby byla správně vyzdvihována v každodenní organizační činnosti. Vláda bude v oblasti hospodářské politiky zabezpečovat, aby platové a mzdové předpisy správně odrážely rozdíly v kvalifikované práci a aby se v celém procesu řízení demokratickou cestou dostávali dopředu schopní, kvalifikovaní a progresivní pracovníci.

Zásadního obratu bude nutno dosáhnout i při řešení institucionálních otázek. Staré metody řízení, které podniky právem kritizují, přežívaly proto, že změny v ekonomických nástrojích nebyly doprovázeny žádoucími a nutnými změnami v organizační struktuře. Do nové soustavy řízení jsme vstupovali se starou strukturou aparátu centrálního řízení, která byla vytvořena a uspořádána jako aparát direktivních řízení národního hospodářství a byla jen dílčím způsobem upravena. Nebyly důsledně dořešeny vztahy podniků a centrálních orgánů a stále v nich přetrvávaly silné prvky vztahů nadřízenosti a podřízenosti. Ani změny v organizační struktuře podniků uskutečněné v roce 1965 nepřinesly obrat, protože se v nich projevily tendence vlastní direktivně administrativním metodám řízení. Velmi málo se zatím udělalo pro to, aby administrativní pojetí monopolu zahraničního obchodu bylo likvidováno.

Tyto věci chce vláda v souladu s akčním programem strany zásadně změnit. Jsou to samozřejmě otázky velmi složité a komplikované a nelze proto očekávat, že tuto změnu je možno uskutečnit ze dne na den. Návrhy na řešení těchto otázek budou postupně předkládány k veřejnému posouzení a k projednání v Národním shromáždění.

Především je nutno v poměrně krátké době dokončit práce na řešení vztahů podniků a centrálních orgánů řízení a připravit návrhy na právní úpravu postavení podniků. Při této úpravě je třeba chápat podnikovou sféru a sféru centrálního řízení jako dvě relativně autonomní oblasti, které nejsou navzájem spojeny vztahy nadřízenosti a podřízenosti. Podniky se musí stát samostatnými hospodářskými jednotkami, které hospodaří na svůj účet; na jedné straně musí mít právo samostatně rozhodovat o své výrobě a o jejím vývoji, na druhé straně však musí nést také plnou hmotnou odpovědnost za důsledky svých rozhodnutí. Z této zásady musí také vycházet uspořádání řídících orgánů v podnicích. V jejich složení a rozdělení pravomoci musí být zajištěn jak vysoký stupeň autoritativnosti odborného řízení, tak demokratická kontrola činnosti tohoto odborného řízení ze strany zaměstnanců i společnosti.

Z těchto hledisek bude nutno také zásadně přezkoumat strukturu a funkci centrálních státních orgánů. Tyto orgány nemohou řídit podniky přímými příkazy. Budou především formulovat obecně, závazné podmínky ekonomického řízení pro činnost podniků, budou se zabývat výdajovou a dotační politikou státního rozpočtu, tvorbou a rozpouštěním státních rezerv. Strukturu aparátu centrálního řízení je nutno uspořádat tak, aby se její orgány nestaly nositeli monopolistických zájmů výrobních a obchodních organizací, aby tato struktura umožňovala konfrontaci různorodých zájmů při tvorbě hospodářské politiky a účinnou koordinaci jednotlivých nástrojů ekonomického řízení při její realizaci a konečně aby se přitom mohla opírat o službu vysoce kvalifikovaných odborných aparátů. Tento zásadní krok ve změně struktury centrálního řízení by měl být připraven tak, aby jej bylo možno uskutečnit současně s novou státoprávní úpravou vztahů mezi našimi národy.

Přitom je nezbytné, aby státní správa byla zkvalitněna a aby došlo k její racionalizaci a zhospodárnění.

Vláda oceňuje významnou úlohu kvalifikovaného a progresívního státního i hospodářského aparátu a chce se opřít o veškeré zdravé síly v něm.

Bude nutné připravit v poměrně krátké době opatření, jak omezit dnešní neúměrně vysoký stupeň monopolizace trhu a jak rozšiřovat podmínky pro socialistickou konkurenci. V této souvislosti budou připraveny návrhy na opatření, která umožní přeměnit dnešní oborová integrační sdružení z povinných organizačních článků na sdružení dobrovolná, tzn., že podniky musí dostat právo za určitých podmínek z dnešních sdružení vystoupit, zakládat sdružení nová nebo podnikat samostatně i mimo sdružení. Obsah činnosti existujících nebo nově založených integračních sdružení by měl být přitom zásadně určován podniky, které jsou členy sdružení.

Rovněž bude nutné přezkoumat organizační strukturu dnešních podniků a umožnit jednotlivým závodům, aby se osamostatnily, pokud je to ekonomicky účelné.

Tyto úpravy nemohou vést k živelnému procesu, k rozbití efektivních výrobních seskupení, ke ztrátě konkurenční schopnosti na světových trzích. Musí být prováděny organizovaně a cílevědomě tak, že podniky nejprve podrobně zváží přínos i problémy těchto úprav a důsledně předají povinnosti i závazky; základním kritériem organizačních změn musí být jejich technickoekonomická efektivnost.

Změny v organizační struktuře trhu by nebyly úplné, kdyby současně nebyly doprovázeny zásadní změnou vztahů mezi výrobními a obchodními podniky a zahraničním obchodem.

Vláda vychází z toho, že bude nezbytné důsledně postavit činnost organizací zahraničního obchodu na komerční princip. Budou stanoveny takové ekonomické a právní podmínky, aby výrobní podniky a podniky vnitřního obchodu mohly volit organizaci, prostřednictvím které chtějí provádět zahraniční obchodní transakce, a aby tam, kde je to efektivní, mohly samy vstupovat do přímých obchodních a jiných kontaktů se zahraničními partnery.

Vláda vítá a bude všestranně podporovat širokou iniciativu zemědělských podniků a pracujících v zemědělství, kteří usilují o výstavbu svých demokratických orgánů a organizaci. Tyto nové orgány a organizace, k nimž se před jejich ustavením vyjádří široká zemědělská veřejnost, umožní urychlit společenskoekonomické zrovnoprávnění zemědělství s ostatními resorty a plně využijí pokrokových družstevních tradic z minulosti i dnešních pozitivních zkušeností z budování okresních zemědělských sdružení.

Vláda plně chápe svou odpovědnost za zdravý ekonomický rozvoj. V celé své činnosti (včetně politiky státních výdajů) bude dbát o národohospodářskou efektivnost a bude důsledně prosazovat potřeby a zájmy společnosti proti dílčím zájmům.

Nová vláda začíná svou práci za situace, kdy je naše ekonomika značně narušena, protože celá řada otevřených problémů ekonomiky a celé společnosti byla dlouhou dobu opomíjena.

Otevřeně řečeno v minulých letech se vytvořil velký dluh, pokud jde o rozvoj bytového fondu, komunikací a ostatních nevýrobních investic a také pokud jde o renovaci zastaralých závodů.

V řadě případů rovněž nelze říci, že mzdové relace správně odrážejí ekonomické zásluhy.

Přechod k ekonomické soustavě řízení a obrodný proces, který nyní prožíváme, přispěl k tomu, že se řada oprávněných požadavků a potřeb začala výrazně a veřejně projevovat.

I když jde z velké části o požadavky oprávněné, není možno je ihned uspokojit; vláda proto žádá všechny občany, aby pochopili, že nové požadavky můžeme klást, až budou nové zdroje, protože jinak by došlo k otevřenému inflačnímu vývoji a k oslabení měny se všemi důsledky, které z toho plynou.

Vláda se cítí povinna zdůraznit:

  1. že na rozdíl od dřívější doby, kdy jako správce shromažďující a rozdělující téměř všechny společenské zdroje vystupovala vláda, bude nyní nutno postupně vytvořit situaci, ve které se budou zdroje společnosti v daleko větší míře rozdělovat v místě jejich tvorby, a že tedy za hospodaření odpovídají samy podniky.
    Proto je nutno chápat, že v současné době nemohou růst mzdy bez podstatného zhospodárnění výroby, toho se mohou iniciativně zúčastnit všichni pracující. Rezervy v tomto směru jsou veliké, ať už jde o nevyužité výsledky výzkumu a technického rozvoje, o nevyužité kapacity, o nevyužitou kvalifikaci nebo o rezervy ve zlepšení organizace výroby a práce, v pracovní morálce, ve větší přizpůsobivosti výroby.
    Všem těmto rezervám je společné to, že je může uvést v život jen poctivá a svědomitá práce. Vláda proto také vyslovuje podporu a uznání všem odpovědným a svědomitým organizátorům výroby, funkcionářům, vedoucím pracovníkům ve výrobě, mistrům, technikům i dělníkům, kteří tento úkol správně pochopili, čelí neodůvodněným požadavkům a usilují o zvýšení efektivnosti výroby;
  2. že celková situace národního hospodářství se vyznačuje naprostým nedostatkem zdrojů ke krytí i oprávněných mzdových a investičních požadavků a nedovoluje zatím nic jiného než největší část těchto požadavků dočasně odsunout a uspokojit je až v závislosti na zvýšení tvorby zdrojů v budoucím období.
    Vláda se proto obrací ke všem pracujícím naší země a žádá je o pochopení pro to, že urychlené konsolidaci hospodářství je možno pomoci jen odstraňováním všech nehospodárností. Nereálné mzdové požadavky tuto konsolidaci hluboce narušují. Dnešní situace není však bezvýchodná. To, jak se společným úsilím všech občanů i vlády podaří situaci změnit, je v našich rukou;
  3. že dnešní ekonomická kritéria, stále ještě silně zkreslená a celkově málo náročná, nedovolují naší silně uzavřené ekonomice odpovědně posoudit a přijmout některé dlouhodobé investiční záměry ve výrobě, přestože se zdají být z některých hledisek velmi naléhavé, a že je tedy třeba jejich definitivní posouzení ještě odsunout.

Vláda zdůrazňuje, že je také nutno postupně a po důkladném zvážení řešit otázky kádrové a organizační struktury podnikové sféry. Racionalizaci těchto oblastí bude třeba řešit zcela přirozenou cestou převážně zdola, bez administrativních zásahů vlády a jiných státních orgánů. Nebylo by však rozumné provádět v nynější situaci kampaň za výměnu hospodářských vedoucích, kampaň za rozpuštění podnikových seskupení apod., bez ohledu na to, zda nové podniky jsou s to obstát v náročných podmínkách budoucího trhu apod. a bez ohledu na to, zda dnešní ceny a ostatní podmínky správně ukazují efektivnost podniků. Přitom nelze vyloučit okamžité provedení naléhavých změn,po kterých se volá právem. Postup v těchto otázkách vláda upraví pravidly, která v nejbližší době vydá.

Všechny uvedené otázky tvoří náročný a obtížný program. Tvoří v souladu s akčním programem KSČ východisko pro práci vlády v nejbližším období. Dnes by bylo neodpovědné slibovat více.

Vláda chce výslovně zdůraznit, že budoucnost nelze chápat jako vývoj bez rozporů,ve kterém se rázem a bez velkého úsilí může projevit podstatné zlepšení. Je nutno počítat s tím, že řešení složitých otázek bude probíhat ve stálém konfliktu progresivních a zaostalých článků a že bude brzděno omezenými možnostmi, které máme. Další kroky a konkretizaci programu bude nutno udělat po hlubokém zvážení potřeb a možnosti našeho hospodářství a v souladu s tím, jak se projeví iniciativa pracujících na zefektivnění výroby. K tomu bude třeba provést hluboké rozbory a vyžádat si vědecká dobrozdání. K provedení těchto náročných opatření má vláda připraven již svůj konkrétní program prací. Kromě toho připraví vláda v době, kdy budou vyjasněny základní výchozí pozice, také dlouhodobý program ekonomické politiky.

Vláda očekává v tomto směru pochopení u členů Národního shromáždění a podporu při krocích, které bude nutno učinit.

Soudružky a soudruzi poslanci,

Vláda zaměří svou politiku v oblasti vzdělání na to, aby se v souladu s pokrokovými tradicemi našeho školství dostalo všem mladým lidem takového stupně vzdělání, který by odpovídali jejich schopnostem a zájmům i potřebám rozvoje naší socialistické společnosti. Zvláštní péče se bude věnovat vyhledávání mladých talentů. Těmto cílům bude nutno přizpůsobit plánování výchovy i školských kapacit a pozitivní orientaci zájmů mladých lidí.

Vláda považuje za správné, aby byl za nejširší účasti vědeckých i pedagogických pracovníků zpracován perspektivní program školské politiky, který bude předložen k veřejné diskusi.

Vláda také projedná nový systém řízení a správy školství v působnosti národních výborů, aby lépe odpovídal specifickým potřebám školství a aby mohla být uplatněna zásada komplexní působnosti školských orgánů při řešení ideových, pedagogických i ekonomických otázek.

Ještě v tomto roce projedná vláda návrhy na úpravu dalšího vzdělávání patnáctileté mládeže, která nepokračuje ve studiu na středních školách a nevstoupila do učebního poměru. Posoudí též další úpravu vyučovacího režimu na školách v souvislosti se zaváděním pětidenního pracovního týdne.

Vláda považuje za nezbytné, aby byla i za nových ekonomických podmínek spolehlivě zabezpečena odpovídající úroveň výchovy učňů, a proto posoudí, jaké zlepšení materiálních podmínek v odborných učilištích a učňovských školách předpokládají jednotlivá odvětví ve svých plánech do roku 1970.

Na vysokých školách je třeba soustavně modernizovat obsah a metody výuky a dále demokratizovat život vysokých škol, tzn. zhodnotit dosavadní formy jejich správy a zjednodušit je, podle potřeby pak doplnit, popř. pozměnit ustanovení platného vysokoškolského zákona.

Vláda se bude starat o vytváření optimálních organizačních, materiálních i kádrových podmínek pro práci školy i pro předškolní výchovu, aby se podstatně zvyšoval podíl školství na společenských zdrojích. Zejména přehodnotí plán materiálního zabezpečení školství do roku 1970 tak, že posílí podle možnosti investiční výstavbu škol a výchovných zařízení zvýší prostředky na jejich vybavení a zajistí, aby se vysoké školy vedle své pedagogické funkce mohly výrazněji podílet na rozvoji vědy a výzkumu. Bude nutné zejména vysoké školy lépe vybavovat především moderní technikou v učebnách i laboratořích na úrovni soudobé vědy, rozšířit jim přístup k zahraniční literatuře a věnovat pozornost i péči o studenty v kolejích.

V rozvoji tvůrčí práce učitelů a vychovatelů vidíme rozhodujícího činitele na našich školách. Vláda je přesvědčena, že pedagogičtí pracovníci povedou mladou generaci k potřebné aktivitě a samostatnosti při plném respektování velkých lidských hodnot, jako je čestnost, pravdivost, úcta k lidem a k jejich práci. Vzhledem k odpovědnému poslání učitelů a vychovatelů bude se vláda dále starat i o jejich lepší materiální zabezpečení.

Vláda přikládá velký význam tomu, aby na všech místech společenského i hospodářského života pracovali lidé plně kvalifikovaní. Budou proto také vytvořeny podmínky, aby absolventi škol mohli prohlubovat své vzdělání, a v souvislosti s větším pohybem pracovních sil bude umožněno potřebné přeškolování.

Péči o potřeby mládeže pokládá vláda za důležitou součást svého politického programu. Oceňuje významný přínos mladé generace k rozvoji naší socialistické společnosti, vítá její rostoucí aktivitu v současném společenském dění a pamatuje na její úlohu v budoucím vývoj i naší země.

Budeme proto nadále prohlubovat svou péči o všestrannou přípravu mládeže pro život a o její plné uplatnění podle schopnosti a dosaženého vzdělání a budeme vytvářet podmínky pro to, aby mládež mohla uspokojovat své různorodé zájmy a potřeby. Vycházíme z přesvědčení, že to vše není jen věcí škol a organizací mládeže samé, ale že to vyžaduje cílevědomé působení celé společnosti.

Vláda považuje proto za nezbytné, aby také národní výbory, podniky i ústřední úřady věnovaly soustavnou pozornost sociálním problémům a společenské, kulturní i sportovní činnosti mládeže, aby poskytovaly její iniciativě morální, organizační i hmotnou podporu, aby vytvářely podmínky pro práci dobrovolných organizací mládeže a přibíraly její zástupce k projednávání důležitých hospodářských, pracovních a sociálních otázek, které se mládeže dotýkají.

K řešení některých naléhavých otázek, týkajících se toho, co mladá generace k svému životu a práci potřebuje, projedná vláda ve spolupráci s ČSM ještě v tomto pololetí soubor opatření. V této souvislosti se vláda bude zabývat i problematikou populace a možnostmi zlepšit bytovou situaci pro mladá manželství.

Péče o zdraví lidu bude tvořit i nadále výraznou část vládních úkolů při zabezpečování potřeb obyvatelstva a v péči o vzestup jeho životní úrovně. Nabývá mimořádného společenského významu zejména v dnešní době, neboť v důsledku rozšiřování výroby a uplatňování nových výrobních způsobů se pracující i ostatní občané ve stále větší míře setkávají s faktory, které nepříznivě ovlivňují jejich zdraví. Vláda proto přijme taková opatření, aby národní výbory i podniky a organizace důsledně a účinně vytvářely podmínky k ochraně zdravého životního prostředí. Na úseku zdravotnických služeb půjde především o to, aby prostředky vynakládané na tyto účely ve stále větší míře sloužily nejen ke zkvalitnění zdravotnických a lázeňských služeb, ale aby jich bylo účelněji využíváno také k řešení těch nedostatků, které jsou středem oprávněné kritiky občanů i samých zdravotnických pracovníků.

Vláda bude také podporovat tělesnou výchovu a sport, protože rozvoj těchto činností je nezbytnou součástí péče o všestranný rozvoj člověka. Bude tedy pomáhat příslušným organizacím, aby se zejména zájmy mládeže mohly v tomto směru dostatečně uplatňovat a rozvíjet.

Bohaté kulturní tradice obou našich národů, z nichž vycházejí i současné úspěchy naší kultury, oceňované a respektované v celém kulturním světě, nás zavazují věnovat jejímu dalšímu rozvoji všestrannou pomoc a péči. Hluboký humanistický obsah, demokratický a pokrokový charakter kultury a umění našich národů výrazně přispěly k demokratizačnímu procesu v naší zemi.

Vláda má plnou důvěru k umělcům a kulturním pracovníkům, od nichž zároveň očekává, že upřímně pomohou a účinně podpoří snahy vlády při plnění úkolů vládního programu.

Vláda odmítá administrativní a byrokratické způsoby provádění kulturní politiky, a proto v úzké spolupráci s organizacemi tvůrčích uměleckých a kulturních pracovníků přezkoumá znění tiskového zákona a dalších zákonů a předpisů vztahujících se k této oblasti.

Posláním státních orgánů bude především vytvářet vhodné podmínky pro všestranný rozvoj kultury.

V té souvislosti bude třeba urychleně dokončit návrh systému ekonomiky kultury a odstranit nedostatky v honorářovém a daňovém systému v oblasti kultury a umění. Pozornost bude věnována také tomu, aby se postupně lepšil stav polygrafického průmyslu.

Dosavadní způsob řízení kultury a umění nakupil v této oblasti mnoho problémů a nedostatků, jejichž řešení a odstranění oprávněně požadují všechny složky našeho kulturního a uměleckého života. Vláda proto ve spolupráci s uměleckými tvůrčími svazy našich literárních, divadelních, výtvarných, hudebních, filmových a televizních pracovníků postupně přezkoumá všechna zákonná a organizační opatření v této oblasti, aby se uvolnily zábrany stojící v cestě plnému uplatnění a působení našeho umění a kultury doma i v zahraničí.

Úpravou spolčovacího práva otevřeme prostor pro aktivní účast našich občanů na rozvíjení a zabezpečování nejrůznějších oblastí kulturně výchovné činnosti. Péče o kulturní prostředí našich měst a vesnic, o ochranu přírody, o záchranu našich kulturních památek, rozvoj lidové umělecké tvořivosti a rozvoj kulturního a společenského života našich občanů se tak stanou účinnějšími a efektivnějšími.

Vláda přejímá úkol zabezpečit předpoklady pro vysílání druhého televizního programu, a to do roku 1970 v oblasti Prahy, Bratislavy a Ostravy. Učiní také potřebné kroky, aby celé území republiky bylo co nejdříve pokryto kvalitním rozhlasovým a televizním signálem.

Zvláštní význam pro harmonický rozvoj kultury v celé naší republice má požadavek, aby byly vytvořeny potřebné podmínky plného a všestranného kulturního rozvoje všech občanů naší republiky bez rozdílu národnosti.

Vláda je přesvědčena, že soustavná péče o národní kulturu v naší republice za plného porozumění a součinnosti všech kulturních pracovníků přispěje k jejímu dalšímu významnému rozkvětu ve prospěch naší socialistické vlasti.

Soudružky a soudruzi poslanci,

v oblasti zahraniční politiky pokládá vláda za své základní úkoly zabezpečit mírové podmínky pro rozvoj demokratické, prosperující socialistické společnosti a zajistit samostatnost a bezpečnost země. Náročné vnitrostátní úkoly uskutečňujeme v období zvýšeného mezinárodního napětí vyvolaného agresivní politikou imperialistických kruhů. ČSSR zaujímá jednoznačně místo na straně těch, kdo bojují za společenský pokrok ve světě a za mezinárodní mír. Československo má dobré možnosti aktivně se účastnit na utváření mezinárodních poměrů, v nichž budou zajištěny zájmy všech národů v podmínkách míru a spolupráce. Je to nejen životní zájem naší země, ale vyplývá to i z podstaty našeho společenského zřízení, z principu internacionální solidarity, k němuž se hlásíme.

ČSSR je socialistickou zemí. Trvalým základem čs. zahraniční politiky je přátelství a úzká spolupráce se Sovětským svazem a dalšími socialistickými státy. Naše spojenectví se Sovětským svazem patří mezi ony trvalé, pevné hodnoty, jejichž ryzost plně potvrdila i kritická prověrka všech hodnot v soudobém obrodném procesu. Je tomu tak proto, že naše přátelství se Sovětským svazem organicky vyplývá z draze zaplacených zkušeností našich národů, že nás k němu dovedla sama logika historického vývoje, životní zájmy a potřeby naší vlasti, že je podloženo vůlí, potřebami i city našeho lidu.

V důsledném upevňování internacionální solidarity se socialistickými zeměmi, založené na demokratických zásadách rovnosti a nezávislosti, nevměšování a vzájemného respektování, vidíme záruku, že svazky mezi socialistickými zeměmi se budou posilovat a podmínky pro iniciativní zahraniční politiku se budou příznivě rozvíjet. V tomto duchu bude ČSSR aktivně plnit úkoly vyplývající z Varšavské smlouvy. Bude podporovat její obrannou moc a přitom uplatňovat v rámci této smlouvy demokratické zásady součinnosti a zájmy republiky.

Hospodářskou a vědeckotechnickou spolupráci se socialistickými zeměmi budeme i nadále rozvíjet jak na dvoustranné, tak i mnohostranné základně. Dosavadní stupeň společenské dělby práce v rámci RVHP považujeme za nedostatečný, a proto budeme svými návrhy přispívat k jejímu zdokonalování.

Důležitým činitelem při prohlubování upřímného přátelství mezi všemi národy socialistických zemí je maximální rozvoj kulturních, vědeckých aj. styků.

Vláda bude nadále ve své zahraniční politice klást důraz na odstranění hrozby jaderné války. Proto podporuje všechny kroky, jež mají zmírnit nebezpečí jaderného konfliktu, a vyslovuje se pro urychlené uzavření smlouvy o nešíření jaderných zbraní.

Naše politika je vedena zásadou nedělitelnosti míru a kolektivní bezpečnosti, vyjádřenou v Chartě OSN. Podporujeme cíle této světové organizace a usilujeme o plné uplatnění její mírové úlohy a její další rozvoj. V souladu s humánním a demokratickým charakterem socialistického zřízení hlásíme se k plné účasti na Mezinárodním roku lidských práv, jimž se z rozhodnutí OSN stal rok 1968.

Pokud jde o kapitalistické státy, budeme usilovat o mírové soužití s nimi. Vzhledem k našemu postavení v Evropě a hospodářskému a kulturnímu sepětí se všemi částmi kontinentu máme široké možnosti pro uskutečňování aktivní evropské politiky. Jsme po rozvoj dobrých vztahů a spolupráce se svými sousedy i s ostatními evropskými státy na základě zásad nezávislosti a svrchovanosti, rovnoprávnosti, nevměšování do vnitřních záležitostí a vzájemných výhod. Za hlavního činitele stabilizace evropských poměrů považujeme uznání současného stavu v Evropě všemi státy. Budeme usilovat o rozšíření celoevropské spolupráce ve všech oblastech, aby se tak vytvořila základna pro vzájemné porozumění mezi evropskými národy a pro upevnění jejich bezpečnosti. Jsme přesvědčeni, že nastala doba podniknout ke zmírnění napětí v Evropě taková opatření, jež by dovolila, aby se obrovského materiálního a lidského potenciálu vynakládaného na vojenské účely mohlo postupně využít pro zlepšení hmotných a duchovních podmínek života národů.

Vidíme velké možnosti pro rozvoj našich dvoustranných styků s Francií, Itálií, Velkou Británií a zeměmi Beneluxu. Totéž platí o severských státech, jejichž některá zahraničně politická stanoviska sledujeme se sympatiemi. Pozornost budeme věnovat také všestrannému rozvoji dobrých sousedských vztahů s neutrálním Rakouskem.

Pokud jde o vztahy ke Spojeným státům, je především na americké vládě, aby odstranila překážky, které stojí v jejich cestě. Jde např. o navrácení čs. měnového zlata uloupeného Hitlerem, které je od konce druhé světové války blokováno vládou USA, jakož i o odstranění diskriminačních opatření z dob studené války.

Zásadním problémem pro čs. politiku byla a zůstává německá otázka, která je jedním z klíčových aspektů evropské bezpečnosti. ČSSR důsledně vychází z existence dvou německých států. Německá demokratická republika je důležitým činitelem míru a rovnováhy sil v Evropě a má při budování socialismu a upevňování svého mezinárodního postavení naší plnou podporu.

S největším zájmem sledujeme vývoj v sousední Německé spolkové republice. Rozhodně odmítáme revanšistické, protidemokratické, neonacistické a militaristické tendence v NSR. Na druhé straně s uspokojením konstatujeme, že ve veřejnosti i u některých politických představitelů se tu projevují realistické i demokratické názory a proudy. S Německou spolkovou republikou máme dnes určité styky v oblasti hospodářské, kulturní a vědecké. Předpokladem pro normalizaci politických vztahů, která by odpovídala zásadám dobrého sousedství, je uznání existujících realit a vyřešení některých otázek, které pro nás mají zásadní význam.

ČSSR se chce v míře svých možností podílet na mírovém řešení konfliktních situací i nejpalčivějších problémů soudobých mezinárodních vztahů, které zhoršují atmosféru porozumění ve světě. Budeme dále podporovat spravedlivý boj vietnamského lidu za uskutečnění jeho nezadatelných práv. Vítáme upřímné snahy nalézt cestu k ukončení války ve Vietnamu mírovými prostředky při respektování oprávněných požadavků vietnamského lidu proti americké agresi. Navrhli jsme, aby se Praha stala místem pro mírová jednání.

Pokud jde o urovnání vleklé krize na Středním východě, považujeme za nezbytné politické řešení v souladu s rezolucí Rady bezpečnosti z 22. listopadu 1967, která požaduje stažení izraelských ozbrojených sil z okupovaných území arabských států, a zdůrazňujeme nezbytnost, aby všechny členské státy v OSN v této oblasti uznaly, že každý z nich má právo na existenci jako nezávislý národní stát a právo na život v míru a bezpečí.

S rozvojovými zeměmi, v nichž žije více než polovina obyvatel zeměkoule, hodlá vláda nadále rozvíjet politiku přátelství a spolupráce. Tato politika vyplývá ze společného boje proti imperialismu a kolonialismu, ze společného úsilí o uspořádání světa na zásadách mírového soužití a ze společného zájmu o rozvoj oboustranně výhodných styků. Jsme pro širokou hospodářskou spolupráci se zeměmi, které se ubírají cestou nezávislého vývoje.

Důležitým faktorem čs. zahraniční politiky je bohatství naší kultury, vědy a umění. Jejich úroveň nesčetněkrát podpořila dobré jméno Československa v cizině. Domníváme se, že bude možno i nutno vytvořit potřebné podmínky pro uplatnění naší kultury v zahraničí, zejména zdůrazněním jejího demokratického humanitního a socialistického charakteru.

Při provádění své zahraniční politiky bude vláda vycházet z reálného hodnocení mezinárodních události a bude mít trvale na zřeteli, že socialistické Československo je pevnou součástí socialistického společenství. Československá zahraniční politika je záležitostí všeho lidu. Vláda bude předkládat Národnímu shromáždění nejen zprávy o provádění zahraniční politiky, ale především už své koncepční záměry. Bude usilovat o to, aby sám lid v míře co nejširší, zejména prostřednictvím Národní fronty, se účastnil na vytváření zahraniční politiky. Vláda zabezpečí plnou koordinaci činnosti mezi ministerstvem zahraničních věcí s odpovídajícími resortními ministerstvy při tvorbě zahraniční politiky a při jejím operativním provádění.

Vnější bezpečnost státu.

Vláda považuje všestranné a spolehlivé zabezpečení obrany země za jeden ze svých nejpřednějších úkolů.

K jeho uskutečnění bude přistupovat na principu, že výstavba a obrana socialismu jsou nedílné. Bude usilovat o to, aby všechny státní orgány a státní organizace nesly příslušným dílem svou odpovědnost za obranu státu, aby se otázky obrany staly záležitostí všeho lidu. Vláda oceňuje pozitivně práci příslušníků armády, kteří ve svém celku plně podporují pokrokové úsilí naší společnosti. Stejně tak vláda vysoce oceňuje pozitivní práci těch příslušníků vnitřní bezpečnosti, kteří pracují na vnitřní bezpečnosti našeho státu.

Obranný systém státu bude včleněn do nových celospolečenských souvislostí, uspořádání celé obranné soustavy bude podřízeno státnímu politickému systému.

Vláda se bude zabývat všemi rozhodujícími otázkami obrany státu, včetně branné výchovy a přípravy občanů k obraně a ochraně života a zdraví obyvatelstva v případě války.

Zabezpečení obrany republiky a další výstavba Čs. lidové armády bude probíhat pod kontrolou Národního shromáždění, bude všestranně a komplexně odrážet politické, ekonomické a kulturní poměry v naší zemi.

Československá lidová armáda bude i nadále jednotná. Vláda bude usilovat, aby armáda byla morálně a politicky pevná, vysoce bojeschopná a vždy připravena bránit socialistickou republiku proti vnějšímu nepříteli.

Dokud existuje NATO, budeme spolupůsobit k upevnění Varšavské smlouvy, budeme usilovat o to, aby Československá lidová armáda byla pevným článkem tohoto spojenectví, a vyvineme větší iniciativu k prohloubení práce spojeného velení.

Potřeby obrany bude vláda zabezpečovat v souladu s možnostmi našeho státu.

Pro vrcholné řízení obrany republiky navrhne vláda Národnímu shromáždění zákon, kterým bude ustaven ústřední státní orgán - Rada obrany státu.

Soudružky a soudruzi,

uskutečnění programu, jehož hlavní cíle jsou vytyčeny v tomto prohlášení, považuje vláda za základní předpoklad úspěšného rozvoje socialistické společnosti v Československu. Program doplňuje podrobným časovým plánem, který již dala k dispozici všem poslancům Národního shromáždění. To umožní, aby realizace programu byla kontrolována nejen vládou, ale i Národním shromážděním. 0 splnění těchto cílů bude rozhodovat práce každého z nás. Vláda si je přitom plně vědoma, jak veliký podíl odpovědnosti jí při této práci připadá. Proto také nepovažuje předkládaný program za uzavřený a neměnný. Naopak, úkoly obsažené ve vládním prohlášení budou dále rozpracovávány a doplňovány tak, aby neustále odpovídaly potřebám vývoje společnosti.

Při uskutečňování vytýčených cílů musíme vždy vycházet z toho, čeho jsme doposud dosáhli. Proto vláda ve svém prohlášení staví před sebe i před celou společnost reálné cíle. Proto také předkládaný program není programem slibů, ale především programem práce. Takovýto program může být splněn tehdy, stane-li se předmětem zájmu a snahy všech občanů této republiky. Pouze tehdy, bude-li novou vládu v její činnosti podporovat všechen lid, bude-li vláda moci vycházet z jeho neustálé činorodé iniciativy, opírat se o jeho důvěru a aktivitu, pouze tehdy se bude moci úspěšně zhostit svých velkých úkolů.

Proto se nová vláda obrací na všechny občany naší země, Čechy, Slováky i všechny příslušníky ostatních národností, dělníky, rolníky, inteligenci, starší generaci, ženy i mládež - prostě všechny lidi dobré vůle, všechny spoluobčany, aby se plně zapojili do úsilí o budoucí rozkvět naší socialistické země. Obracíme se k našemu lidu s hlubokou důvěrou v jeho moudrost, rozvážnost, vlastenecké a socialistické cítění a jeho demokratické tradice a prosíme jej o podporu a porozumění v naší odpovědné práci. Obracíme se k naší dělnické třídě a rolnictvu, které tvoří rozhodující většinu naší společnosti a na jejichž práci bezprostředně závisí i úspěch našich záměrů. Obracíme se na československou inteligenci v pevné důvěře, že obrodný proces a volný prostor, který se vytváří pro myšlení i pro volnou výměnu názorů, bude velkým podnětem pro všestranné urychlení rozvoje naší vědy i kultury. Obracíme se na naši mládež, prodchnutou ideály, i na zkušené starší pracovníky, bohaté životní moudrosti. Obracíme se na ženy, které tak obětavě nesly tíhu minulých let. Vláda pevně věří v talent, dovednost i pevnou vůli všech vrstev a skupin naší společnosti, věří v jejich schopnosti vybudovat socialistickou společnost, odpovídající našim podmínkám a tradicím.

Jde nám o vytvoření takové vzájemné důvěry mezi lidem a vládou, při níž je na jedné straně činnost vlády neustále podněcována iniciativou lidu a kontrolována jeho volenými orgány, a na druhé straně správná rozhodnutí vlády nacházejí činorodou podporu lidu a jsou jím aktivně uváděna do praxe.

Dějiny neposkytují národům příliš často tak velké možnosti, jaké jsou dnes otevřeny před obyvateli naší země. Vláda chce učinit vše pro to, aby splnila úkoly, které ji tato dějinná etapa ukládá, a tím aby splnila naděje lidu a zasloužila si tak jeho důvěru. Proto se vláda obrací též na vás, poslance Národního shromáždění, přímo volené zástupce lidu, abyste předkládaný program posoudili a vyslovili jí důvěru, která ji umožní plně rozvinout svou práci na plnění vytýčených úkolů.

24. 4. 1968, Oldřich Černík