logo SDS
Dnešní datum: 22. 09. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenějąí/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návątěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žľádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 12
Prům. 8.3
21 denni
Max. 330
Prům. 211.2

Nyní si čte web : 34 uživ.

02. Články, statě, projevy

* Prohlášení vlády z roku 1968

Vydáno dne 28. 04. 2008 (6889 přečtení)

Prohlášení československé vlády, přednesené v Národním shromáždění dne 24. 4. 1968 jejím předsedou ing. Oldřichem Černíkem, představovalo první krok k realizaci Akčního programu KSČ.

Vážené soudružky a soudruzi poslanci, vážení hosté!

Vláda Národní fronty předstupuje před Národní shromáždění v období, kdy národy naší země vykročily po cestě, kterou ukázala a otevřela poslední zasedání ÚV KSČ. Je to cesta socialismu uplatňujícího demokratická práva občanů a řešícího životní potřeby obou našich národů, Čechů a Slováků.

Vycházejíc z akčního programu Komunistické strany Československa, vedoucí síly naší socialistické společnosti, chce vláda naplňovat a dále rozvíjet zejména ty jeho části, které jsou obsahem její činnosti. Činí tak proto, že v tomto akčním programu jsou všestranně vyjádřeny zájmy a potřeby všech občanů státu, obou našich národů, všech tříd a vrstev společnosti. V tomto smyslu je jeho naplnění věcí celé Národní fronty i vlády republiky, která jej chápe jako významný politický dokument této etapy rozvoje naší socialistické společnosti.

Pro toto období je příznačný mimořádný vzrůst aktivity společenského a politického života a vysoká angažovanost občanů, kteří nejen sledují s velkou pozorností vnitropolitický vývoj, ale zároveň aktivně přispívají svými podněty a připomínkami k formování společenskopolitických rozhodnutí. Shodně s názory široké veřejnosti vláda soudí, že základním smyslem současného dění je konstruktivně rozvíjet všechny společenské, politické i ekonomické články našeho socialistického života a současně plně uplatňovat práva, svobody a zájmy všech občanů státu.

První krok k tomu znamená překonat vážné deformace, vzniklé v minulém období. Vláda přitom chce svou činností zachovat a dále rozvíjet pozitivní hodnoty, které byly vytvořeny v uplynulých letech, podporovat růst hmotného a kulturního bohatství společnosti, upevňovat mezinárodní postavení státu. Může při tom vycházet z toho, že předchozí etapa našeho společenského vývoje byla obdobím, v němž jsme konsolidovali státní moc pracujícího lidu, vybudovali socialistické společenské zřízení a dosáhli mnoha úspěchů v rozvoji ekonomiky státu i v kulturní oblasti. Na to vše chce vláda navázat svým programem, který považuje za krátkodobý vzhledem k rozsahu úkolů, jež musí naše společnost na své socialistické cestě řešit.

V dosavadním systému nebyly dostatečné záruky proti působení osobní moci a jeho centralistické direktivní metody řízení nepříznivě ovlivňovaly rozvoj společnosti a hospodářství. Tento systém zkresloval socialistický charakter státních a společenských orgánů a neumožňoval pracujícím dostatečně uplatnit schopnosti a tvůrčí iniciativu a vyvolal jejich občanskou pasivitu.

V tomto systému ani vláda republiky neplnila všechny své ústavní funkce. Neuplatňovala vždy svou samostatnou pravomoc a odpovědnost, ve vládní politice se málo uplatňovala politická role Národní fronty. Důsledkem tohoto stavu bylo, že se nevytvářely správně ani vztahy mezi vládou a Národním shromážděním.

Nyní jde o to, spojit v socialismu vědeckotechnický pokrok s demokracií a humanismem tak, jak to odpovídá dobrým tradicím našeho lidu. V tomto úsilí celé naší společnosti považuje vláda za nutné zdůraznit, že za vývoj socialistické společnosti v naší republice cítí svou odpovědnost především před vlastním lidem, jemuž je vlastní hluboké internacionální cítění.

Tomuto snažení odpovídá i struktura a složení vlády. Nová vláda je skutečně vládou Národní fronty. Ve své další činnosti bude vláda ve spolupráci s orgány Národního shromáždění a Národní fronty usilovat o to, aby se do její práce intenzívněji zapojily ostatní politické strany a všechny naše společenské organizace a skupiny. Je třeba dát další možnosti politickým stranám, společenským skupinám i občanům bez stranické příslušnosti podílet se na vládě. V nejbližší době budou k tomu učiněny první kroky. Budou jmenováni do funkcí noví náměstci ministrů vybrání již podle těchto principů.

Vláda bude plně vykonávat všechny své ústavní pravomoci a cítí se před Národním shromážděním také odpovědna za plnění svých povinností, jež vyplývají z postavení a funkcí nejvyššího výkonného orgánu státní moci, které jí ukládá ústava a ostatní zákony.

Vláda bude svým podílem působit na to, aby se socialistický stát rozvíjel jako demokratický řád, v němž základní pravidla určují socialistické vymoženosti lidu, zákony a právo. Bude plně dbát ústavních práv a svobod občanů i postavení podniků zaručeného právními normami. Ve své politice se bude řídit zásadou, že nestačí práva jen deklarovat, ale že je nezbytné je také náležitými prostředky chránit a umožňovat jejich prosazování. Za důležité záruky toho, že rozhodování státních orgánů nebude ovlivňováno subjektivismem, neodborností, libovůlí nebo prvky anarchie a neodpovědnosti, považuje vláda zásadu rozdělení pravomoci a zásadu vzájemné kontroly státních orgánů.

Vláda vítá oživení činnosti Národní fronty. Je si vědoma, že Národní fronta sdružuje všechny politické strany a dobrovolné společenské organizace na společném programu socialistické výstavby, reprezentuje všechny sociální vrstvy a zájmové skupiny, oba naše národy a všechny národnosti v naší společnosti. Ve své činnosti bude vláda zabezpečovat celkové zájmy a potřeby naší socialistické společnosti tak, aby v nich našly uplatnění dílčí, skupinové zájmy a aby byly respektovány potřeby občanů a chráněna jejich práva.

Rozvoj socialistické společnosti je podmíněn angažovanou činností tříd a společenských skupin. Předpokládá to, že politická a sociální práva dělnické třídy, družstevního rolnictva a inteligence budou uplatněna ve větší šíři.

Budeme vytvářet všechny politické a hospodářské předpoklady pro spravedlivé a rovnoprávné postavení jednotlivých tříd a sociálních skupin obyvatelstva, které odpovídá jejich úloze v naší společnosti, jakož i podmínky pro upevňování jejich vzájemné spolupráce a demokratické jednoty.

Vláda je si vědoma historického významu, který v nynější etapě přísluší dělnické třídě. Na její angažovanosti, uvědomění, na jejím pracovním úsilí i politické vyspělosti závisí další socialistický vývoj této země. Jde o to, aby dělnická třída splnila svůj úkol v revoluční přestavbě společnosti a aby uplatnila své skutečné zájmy. Dělníci jsou spjati s úsilím o novou techniku, o pokrok a efektivnost ve výrobě, jsou bezprostředně zainteresováni na změně svých životních a pracovních podmínek. Jejich zájmem je pokrok nejen ve výrobě, ale v celé naší společnosti. Vláda počítá s tím, že dělnická třída se politicky i společensky aktivizuje, že odborové organizace plně uplatní svou úlohu a kolektivy pracujících posílí demokratický vliv na řízení výroby.

V našem společenském životě i v našem hospodářství musí najít své místo a plné uplatnění také družstevní rolnictvo, které spojuje s dělnickou třídou řada svazků. Při úsilí o zrovnoprávnění zemědělství s průmyslem se budeme opírat o družstevní rolníky a v souladu se závěry VII. sjezdu JZD budeme podporovat vznik celostátní družstevní zemědělské organizace a počítat s ní jako s významným partnerem. Vláda vytvoří všechny nezbytné podmínky pro jistotu a stabilitu družstevního podnikání a pro zvýšení jeho prosperity. Přednosti pokrokové družstevní velkovýroby jsou nesporné a vláda se za její další rozvoj postaví vždy se vší svou autoritou.

V životě našich národů příslušelo vždy významné místo inteligenci. Platí to tím více o dnešku, kdy se naše inteligence stala inteligencí lidovou, socialistickou. Na všech úsecích života naší společnosti, ve výrobě, kultuře, v péči o život člověka, o jeho zdraví i vzdělání, všude má inteligence své důležité místo a poslání. Vláda plně oceňuje společenský význam její práce, a chce proto vytvářet pro tvůrčí aktivitu inteligence nejlepší podmínky a podporovat jednotu mezi inteligencí a ostatními pracujícími. Tato jednota se vytváří jak v procesu výroby, tak i všude tam, kde se uplatňují skutečné společenské zájmy a společenský pokrok.

Ke všem třídám a sociálním skupinám naší společnosti patří mladí lidé, ať již jako jejich součást nebo jejich budoucí směna. Vláda cítí svoji odpovědnost za přípravu mladých lidí i za to, v jakých podmínkách mladí lidé žijí a vstupují do života.

Vážnou pozornost bude vláda věnovat společenskému postavení žen. Jsme si vědomi, že ani u nás není vše v pořádku, přestože rovnoprávnost žen je zakotvena v ústavě.

Aby se tato stěžejní zásada skutečně naplnila, je nutno stále přijímat a provádět praktická opatření na nejrozmanitějších úsecích státní a společenské činnosti. Vláda proto připraví především koncepci společensky a ekonomicky žádoucí aktivity žen a bude se zabývat zejména správným územním rozložením pracovní příležitosti.

Uvážíme i některé dosahy pracovněprávních předpisů, jejichž některá ustanovení - jak se ukazuje - byť dobře myšlená, se v praxi obracejí proti oprávněným zájmům některých skupin pracujících žen.

Vláda je si vědoma, že pracujícím ženám a matkám připadá kromě jejich pracovních závazků valná část starosti o rodinu a výchovu dětí, proto žádá všechny státní orgány a instituce, především pak národní výbory, aby ke všem připravovaným opatřením, která se mohou dotknout zájmů pracujících žen a matek, si vyžadovaly stanoviska Čs. svazu žen a spolu s ním hledaly řešení, která pomohou postupně zlepšovat skutečné postavení žen v naší společnosti. Vláda sama bude v tomto duchu úzce spolupracovat s ústředním výborem Čs. svazu žen.

Ve svých opatřeních bude vláda usilovat v rámci svých možností o zlepšení materiálního zabezpečení starých lidí, které jim umožní důstojný a zasloužený odpočinek. Velkou péči budeme věnovat zlepšení materiálního zabezpečení aktivních účastníků odboje, jimž patří vděčnost a úcta našich národů.

V práci státních orgánů se musí spojovat demokratismus s odborností a vědeckým řízením. Vláda přitom bude důsledně čelit byrokratizaci státních orgánů a administrativní monopolizaci moci. Bude dbát kritiky a podnětů, které se obrážejí ve veřejném mínění. Zároveň bude zabezpečovat plnou a pravdivou informovanost veřejnosti o vládních pracích, aby si každý mohl vytvořit správný úsudek a aby se veřejné mínění nevytvářelo na základě nesprávných nebo neúplných informací. Vláda se obklopí kvalifikovanými odborníky z Akademie věd, vysokých škol, ústavů a z praxe. Bude svá opatření opírat o výsledky jejich práce i o pokrokové zkušenosti odborných pracovníků a funkcionářů ze všech oblastí společenského života.

Vrcholným orgánem, jemuž vláda za svou práci odpovídá, je Národní shromáždění. Vláda bude vyvíjet takové metody a formy své práce, aby nejvyšší zastupitelský sbor mohl celou její činnost plně kontrolovat. Vůči Národnímu shromáždění bude vláda více než dosud vystupovat jako kolektiv, zejména při přípravě návrhů zákonů. Vláda bude častěji než dosud předstupovat před Národní shromáždění se zprávami o závažných otázkách vnitřní i zahraniční politiky, s prohlášeními k celkové linii vládní politiky, aby mohl nejvyšší zastupitelský sbor lidu reálně působit na řešení koncepčních otázek. Vládní návrhy, zejména návrh státního rozpočtu, bude vláda připravovat tak, aby Národní shromáždění mělo možnost rozhodnutí opravdu ovlivnit.

Odpovědnost vlády i jednotlivých jejích členů Národnímu shromáždění je hlavní formou odpovědnosti vlády občanům, lidu.

Všechny tyto zásady bude vláda důsledně uplatňovat ve své práci při plnění úkolů, s nimiž předstupuje v tomto svém programovém prohlášení před všechen čs. lid.

Především považuje vláda za nutné uvést v život opatření, která umožní důslednou demokratizaci života naší společnosti, nově upraví státoprávní vztahy na základě důsledného uplatnění rovnoprávnosti obou našich národů, opatření, jež budou chránit demokratická práva a svobody občanů, posílí záruku zákonnosti, právní jistoty a socialistické spravedlnosti a budou chránit veřejný pořádek a bezpečnost občanů i republiky.

Vláda pokládá za svůj přední úkol výrazně přispět podle své pravomoci a odpovědnosti k novému uspořádání státoprávních vztahů mezi oběma našimi národy. Základními principy společného státu dvou rovnoprávných národů - Čechů a Slováků - jsou rozvoj národů a národnosti, socialismus a jednota. Rozbor dosavadního vývoje státoprávního uspořádání vztahu Čechů a Slováků ukazuje, že nynější asymetrické uspořádání nevytvořilo pro oba národy stejné záruky rovnoprávné účasti ani na řešení vlastních záležitostí, ani na řešení záležitostí společných. To, že národní orgány byly vytvořeny jen na Slovensku a že celostátní orgány plnily zároveň funkci českého národního orgánu, znemožňovalo v samém základě uplatnit zásadu rovný s rovným. K tomu ještě přistupovala nesprávná praxe, která vytvářela nedorozumění a ovzduší nedůvěry. To vše oslabovalo vztah k centrálním institucím společného státu, ochuzovalo oba naše národy, obě naše národní kultury.

Vláda se plně připojuje k závěru vyjádřenému v akčním programu KSČ, že pro rozvoj naší společnosti, pro upevnění jednoty československého lidu a pro vzájemnou důvěru je nezbytné provést zásadní změnu ve státoprávním uspořádání vzájemných vztahů obou národů, a to na zásadě socialistické federace. Tato úprava státního soužití je v životním zájmu občanů obou národů; jejich úlohu a angažovanost za nové státoprávní uspořádání je třeba náležitě docenit a rozvinout.

Zvláštní pozornost bude vláda věnovat tomu, aby federativní uspořádání státu se projevilo v oblasti řízení ekonomiky. Vláda vychází z toho, že příští federativní uspořádání našeho státu uvede do pohybu jak v českých zemích, tak i na Slovensku takové významné síly ekonomického rozvoje, jako je národní uvědomění a odpovědnost každého našeho národa za výsledky svého hospodářství. V československé ekonomice, jež je integrací dvou národních ekonomik, řízených českými a slovenskými národními orgány, bude vláda podporovat rozvoj progresívních integračních procesů, jejichž základem je existence jednotného trhu a jednotné měny. Takto chápaná ekonomická integrace se nebude rozvíjet vrchnostenskými administrativními metodami, ale prosazováním zásad nové soustavy řízení, na základě národohospodářské racionality při oboustranných výhodách a při respektování zásady rovný s rovným.

Vláda si je vědoma dalekosáhlého významu těchto kroků, jimiž budou uskutečněny leninské principy národnostní politiky v našem státě.

Právě pro závažnost věci, avšak i pro její naléhavost vláda zajišťuje, aby potřebné práce byly zahájeny bezodkladně.

Vláda pokládá za svou ústavní povinnost podílet se zejména na vymezení vládní a výkonné činnosti národních orgánů v souladu s ústavní úpravou zákonodárné činnosti. K tomu bude třeba vymezit záležitosti celostátní povahy, aby mohly být všechny ostatní záležitosti plně v pravomoci a odpovědnosti národních orgánů. Pro ústřední státní orgány s celostátní působností počítá vláda s institucí státních tajemníků podle národnostního hlediska a s takovou úpravou, která ústavně vyloučí možnost majorizace v zásadních otázkách, zejména v otázkách státoprávních vztahů obou národů.

Je nepochybné, že důsledné řešení této problematiky ovlivní další výstavbu národních výborů, administrativně územní členění státu a uspořádání centrálních orgánů a že úzce souvisí s provedením voleb do zastupitelských orgánů. Vláda s takovým vývojem počítá a příslušné návrhy náležitě propracuje, jak si závažnost takového rozhodnutí vyžaduje, připraví je k diskusi a po jejím zhodnocení ke konečnému rozhodnutí a provedení.

V dosavadním systému a zejména v jeho praktickém uskutečňování se nedostatečně mohly rozvíjet všechny možnosti, které jsou vlastní socialismu. A přece pouze socialistické společenské zřízení má skutečné předpoklady pro plné rozvinutí svobody občana, člověka - tvůrce. Reálné uplatnění občanských práv je zároveň nezbytným předpokladem pro rozvoj socialismu a pro naplnění jeho hluboce demokratické a lidské podstaty.

Proto považuje vláda za svůj základní úkol zabezpečit podmínky pro všestranný rozvoj občanských práv a svobod, především politických, jakož i ostatních osobních práv člověka a občana.

Jednou z podmínek zdravého vývoje socialistické společnosti je též aktivní a rovnoprávná účast národností žijících v ČSSR na politickém, hospodářském, kulturním i veřejném životě. Proto vláda ve spolupráci se Slovenskou národní radou vypracuje návrhy právních a jiných záruk politické, hospodářské a kulturní rovnoprávnosti Maďarů, Poláků, Ukrajinců i Němců, aby zabezpečila, přiměřeně k počtu a osídlení, takové postavení a práva jednotlivých národností, která jim zaručí plný národní život i rozvoj národní osobitosti.

Ve vztahu k církvím a náboženským společnostem vychází vláda z předpokladu, že věřící občané jako plnoprávní členové naší společnosti se aktivně a iniciativně účastní řešení všech záležitostí naší socialistické republiky.

Budeme dbát, aby byla respektována ústavní svoboda náboženského vyznání a přesvědčení, které nesmí být překážkou vzájemného lidského porozumění. Od církví a jejich duchovenstva pak očekáváme plnou loajalitu a konstruktivní pomoc spočívající na myšlence jednoty našeho socialistického společenství.

Vláda vypracuje a předloží Národnímu shromáždění rozbor a tyto návrhy

  • návrh nové právní úpravy na úseku práva spolčovacího a shromažďovacího. Při přípravě návrhu zákona využije vláda všech podnětů Národního shromáždění i vědeckých pracovišť, zabezpečí účast Národní fronty tak, aby nová právní úprava vytvořila demokratickou základnu pro iniciativu a aktivitu občanů, pro možnost uplatnění osobních zájmů a zálib lidí a jejich jednotlivých skupin v rozmanitých formách zájmové občanské a společenské samosprávy;
  • návrh nového tiskového zákona. Přitom bude vycházet z požadavků týkajících se zrušení cenzury a administrativních opatření, která omezují vydávání tisku a uplatnění plné odpovědnosti autorů, redaktorů a vydavatelů za pravdivost uveřejňovaných informací. V této souvislosti vláda rovněž přezkoumá rozsah skutečností, které v zájmu bezpečnosti státu musí zůstat utajeny;
  • rozbor a příslušné návrhy na úpravu vydávání cestovních dokladů a na úpravu předpisů o vystěhovalectví. Vláda bude při tom vycházet z toho, že občan má zásadně právo na vydání cestovního dokladu opravňujícího k cestě do zahraničí a že toto jeho právo smí být omezeno pouze dočasně a z důvodů zákonem výslovně stanovených;
  • rozbor trestního zákona, trestního řádu, zákona (č. 38/1961 Sb.) o místních lidových soudech a zákona (č. 60/1961 Sb.) o úkolech národních výborů při zajišťování socialistického pořádku a návrhy, jak posílit jednotnost systému v boji s protispolečenskou činností a zvýšit na tomto úseku záruky, že bude dodržována zákonnost;
  • po všestranném zhodnocení dosud platné úpravy, provedené za účasti odborníků teorie i praxe, doporučí vláda takové konečné řešení, které posílí záruky zákonnosti, procesní nezávislosti vyšetřování, ochrany práv obviněných, včetně práva na obhajobu, jakož i maximální záruky soudcovské nezávislosti, jež musí natrvalo vyloučit možnost kabinetní justice a zabezpečit důslednou rovnost všech občanů před zákonem a soudem;
  • urychleně předloží vláda návrh na vyčlenění nápravných zařízení a věznic, ve kterých se vykonává vyšetřovací vazba, z resortu ministerstva vnitra a návrhy na takovou organizaci a náplň jeho činnosti, která zabezpečí ministerstvu vnitra jeho postavení jako ústředního orgánu státní správy, odpovědného vládě a z hlediska ústavně politického pak Národnímu shromáždění. Kompetence a odpovědnost ministerstva vnitra bude zahrnovat organizaci vnitřní správy státu, ochranu veřejného pořádku, práv a majetku občanů, ochranu bezpečnosti republiky na úseku veřejné bezpečnosti a státní bezpečnosti;
  • pro posílení záruk zákonnosti ve státní správě a pro záruku ochrany občanských práv zabezpečí vláda, aby byly dokončeny práce na návrhu zákona o náhradě škody způsobené nezákonným rozhodnutím, aby byly prozkoumány další možnosti soudně přezkoumávat správní rozhodnutí a aby v souvislosti s přezkoumáním postavení a úkolů prokuratury dostali občané potřebné právní prostředky samostatně se domáhat soudní ochrany práv a oprávněných zájmů.

K obnovení důvěry v socialistickou spravedlnost a zákonnost je bezpodmínečně nutno odstranit následky hrubých deformací, k nimž došlo v trestním soudnictví. Proto vláda pokládá za svůj mimořádně naléhavý úkol předložit návrh zákona o rehabilitaci občanů nezákonně postižených v procesech z let 1949 a dalších let a učinit vše pro nápravu spáchaných křivd. Vláda připraví též právní úpravu, která umožní odčinit důsledky křivd, které byly v tomto období občanům způsobeny hrubým porušením zákonnosti mimo oblast soudní represe.

Vláda zdůrazňuje, že všude tam, kde to dovolují platné zákony, mají už nyní příslušné orgány přikročit k nápravě nezákonnosti a k odčinění jejich důsledků a nečekat na vydání příslušného zákona.

Vláda vychází z toho, že nelze uvažovat o rehabilitaci tam, kde postižení jednotlivce bylo důsledkem revolučních změn, které vyplynuly z historicky opodstatněného třídního charakteru zákonodárství socialistické revoluce.

Vůči osobám, které se vědomě provinily hrubým porušením zákonnosti, zneužitím moci a služebních funkcí, budou vyvozeny spravedlivé důsledky.

Jedním z předpokladů, že práva a oprávněné zájmy občanů i organizací budou plně respektovány a že budou zabezpečovány i zájmy státu, je dobře fungující vnitřní správa státu, racionálně uspořádaná a pracující pod veřejnou kontrolou.

Vláda bude soustavně věnovat tomuto úseku státní činnosti zvýšenou pozornost, bude důsledně dbát o plné uplatňování zákonnosti ve státní správě, neboť je si vědoma toho, že je to důležitá veřejná služba občanům i podnikům a zároveň významný nástroj vlády k provádění státní politiky a k ochraně zájmů státu. Přitom bude plně respektovat, že jde o státní správu založenou na demokratických principech a řešící své úkoly demokratickou cestou.

Vláda oceňuje záslužnou práci národních výborů v období revoluce a socialistického budování, proto bude v souladu s rezolucí XIII. sjezdu Komunistické strany Československa dále posilovat postavení národních výborů a prohlubovat demokratické principy v jejich práci. Předloží návrh, aby národním výborům byla při zabezpečování ochrany veřejného pořádku a při výkonu dopravní bezpečnosti podřízena Veřejná bezpečnost.

Zvýšenou pozornost bude vláda věnovat hospodářství řízenému národními výbory, a to zejména zkvalitněním a rozšířením služeb uspokojujících nejrozmanitější potřeby občanů. Vláda též předloží návrh zákona o drobné podnikatelské činnosti v oblasti služeb a řemeslnické výroby a provede další opatření, která povedou ke komplexnosti městského hospodářství.

Při řízení národních výborů bude vláda prosazovat, aby byly ochránci veřejných zájmů, aby vůči podnikům účinně chránily občana-spotřebitele, aby při řízení svých podniků nenahrazovaly jejich vedení, ale účelně využívaly ekonomických nástrojů a aby sledovaly, jak tyto podniky zabezpečují potřeby občanů.

Naléhavost uvedení akčního programu v život vyžaduje, aby se všech těchto úkolů ujaly dosavadní národní výbory bez odkladu. Mají před sebou povinnost ještě před volbami zabezpečit zpracování volebních programů v duchu akčního programu. Dále mají připravit předpoklady k zabezpečení příštích voleb a zaměřit a organizovat práci svých orgánů podle nového zákona o národních výborech.

Změny v organizaci a ve struktuře národních výborů i v administrativně územním členění státu úzce souvisí s budoucím novým státoprávním uspořádáním a vyžadují důkladného rozboru a takového řešení, aby státní správa fungovala demokraticky, účelně a hospodárně. Vláda proto považuje za správné neprovádět až do celkové realizace státoprávního uspořádání jednotlivé změny ve struktuře a organizaci národních výborů ani v administrativně územním členění státu.

Vzhledem k politickému, ekonomickému a celospolečenskému dosahu a významu činnosti státní správy jsou nezbytné široké politické a odborné znalosti všech jejich pracovníků v ústředních orgánech i v národních výborech.

Soudružky a soudruzi poslanci,

v našem hospodářství, které je plodem práce mnoha generaci a výsledkem značného úsilí všeho lidu v posledních dvaceti letech, je řada rozporných rysů. Na jedné straně jsme dosáhli určitých nesporných úspěchů, ale na druhé straně se v minulosti nakupily obtíže, které nemohou být překonány dřívějšími metodami.

Rozvinuli jsme poměrně mohutné výrobní síly. V uplynulých dvaceti letech se např. zvýšily výrobní základní fondy o 400 mld Kčs, máme plnou zaměstnanost, vychovali jsme přes 1 milión odborníků s vysokoškolským a středním odborným vzděláním a velké prostředky jsme věnovali rozvoji vědeckovýzkumné základny, kde nyní pracuje asi 139 tis. pracovníků. Naše místo ve světě, měřeno objemem národního důchodu na jednoho obyvatele, je poměrně čestné. Zůstáváme však ještě o 30-40% zpět za vyspělými západními státy. Zvýšili jsme dvakrát osobní spotřebu, dali do provozu rozsáhlou síť školských, kulturních i zdravotnických zařízení apod. Za posledními dvaceti lety stojí tedy kus poctivé práce našich národů. Všem lidem je však jasné, že přes úspěchy, kterými se můžeme vykázat, neodpovídá stav našeho hospodářství situaci v průmyslově vyspělé zemi více než dvacet let po válce. Stále je ještě nedostatek některých druhů zboží jak v maloobchodě, tak v zásobování podniků, výroba není plynulá, jsou obtíže v investiční výstavbě, její lhůty u nás jsou dvakrát až třikrát delší než ve světě, roste rozestavěnost a prostředí, v němž pracující žijí, pracují, nakupují, jezdí do zaměstnání apod. je stále horší nebo se zlepšuje jen pomalu.

Proto se pracující právem ptají, jaká je naše skutečná hospodářská situace a proč trvají vážné obtíže, když jsme za dvacet let zvýšili národní důchod třikrát a průmyslovou výrobu dokonce šestkrát, když jsme dosáhli mimořádně vysoké výroby oceli, uhlí, cementu, ale i tkanin a bot na jednoho obyvatele, takže jsme v tomto směru na předních místech ve světě.

Problém spočívá především v nevhodné struktuře našeho hospodářství. Malý vnitrozemský stát má v dnešních podmínkách objektivně těžkou situaci a naléhavěji než před velkými státy stojí před ním nezbytnost rozvíjet svou strukturu tak, aby se mohl efektivně uplatnit na světovém trhu.

My jsme však nevyužívali předností socialistického rozvoje. Po prvních válečných letech, kdy jsme začali rozvíjet progresívní formy řízení a dosáhli určitých úspěchů v konsolidaci hospodářství, jsme později nezaměřili vývoj správným směrem.

Problém vznikl již v padesátých letech ze dvou základních příčin: na jedné straně to byla napjatá mezinárodní situace, politika embarga prováděná západními státy a studená válka, na druhé straně strnulé pojetí přednostního rozvoje těžkého průmyslu a zaměření rozvoje socialistického hospodářství na soběstačnost, jakož i nepochopení úlohy zahraničního obchodu. To vše na řadu let předurčilo náš další rozvoj.

Podstatná změna orientace vnějších ekonomických vztahů na socialistické země vnesla do národního hospodářství určité prvky jistoty v zajištění základních potřeb i odbytu. Nepodařilo se však dost účinně a široce prosadit hlubší a efektivnější dělbu práce ve zpracovatelských odvětvích.

Tak jsme rozvinuli průmysl, který v současné době není z velké části s to zabezpečit efektivně naše potřeby v obchodu se zahraničím a ani plně uspokojit naše potřeby na domácím trhu.

Rozsah a vliv této struktury je možno charakterizovat např. tím, že každoročně je nutno věnovat ze státního rozpočtu 30 mld Kčs dotací a subvencí. Velká část z nich jde ve prospěch zemědělství, dopravy, bytové výstavby apod., ale poměrně značná část na nehospodárnou výrobu, na neustále rostoucí objem zásob apod. Zejména však tím, že vývozem svého zboží v zahraničním obchodě získáváme tvrdé valuty, které nezbytně potřebujeme na dovoz surovin a techniky, podstatně nákladněji, než odpovídá jejich skutečné kupní síle, a přitom tyto náklady stále rostou. Náš národní důchod je zhruba dvakrát náročnější na spotřebu prvotních zdrojů energie a oceli, než je tomu ve vyspělých státech.

Za tohoto stavu je pro naši ekonomiku stále obtížnější vyrovnat beze ztrát efektivnosti své platební vztahy s kapitalistickými státy. Proto také jsme zadluženi ve volných měnách. Rozsah tohoto zadlužení je poměrně malý; zdaleka neodpovídá rozsahu zadlužení řady i vyspělých států, které v mnohem větší míře než my využívaly vnějších zdrojů k rozvoji svého hospodářství. Je však nepříjemný proto, že jde o nevýhodné krátkodobě splatné závazky, zatímco naše mnohem rozsáhlejší aktiva jsou z velké části dlouhodobě splatná anebo jsou v nesměnitelných měnách.

Náš stát je celkově v postavení věřitele. Skutečnost, že nevelký strukturální nesoulad bilance nás přivádí do potíží, ukazuje malou přizpůsobivost našeho hospodářství. Přitom náš obrat v zahraničním obchodě zdaleka neodpovídá úrovni obdobně vyspělých zemí a neumožňuje zajistit efektivní dělbu práce. Tak se vytváří situace, že ztrácíme krok v technice, v kvalitě výrobků i v životni úrovni.

Druhým podstatným problémem je značná napjatost ve všech ekonomických vztazích. Naše hospodářství se po dlouhá léta rozvíjelo extenzívně. Politika vytváření ekonomické rovnováhy nebyla dostatečně zvládnuta. Proto se v celé řadě oblastí projevují vážné tendence přebytku poptávky nad nabídkou, které posilují postavení dodavatelů proti odběratelům, narušují kvalitu a technickou úroveň výroby a investiční výstavby, jakož i pracovní kázeň a mají škodlivé vlivy na celou společnost.

Třetím zásadním problémem je nedostatek vnitřní dynamiky a efektivnosti našich výrobních sil. Velká část rozsáhlých základních fondů, které jsme vybudovali, není na špičkové technické úrovni, není dokompletována nebo odpovídá zastaralé, popř. malosériové technologii. Špatná organizace, nekvalifikované řízení, malá společenská vážnost ke kvalifikaci a hluboká nivelizace brzdí často účinnost kvalifikované práce. Vědeckovýzkumná základna je rozptýlena a její výsledky se málo projevují ve výrobě. Celkové společenské řízení nepodporovalo dostatečně rozvoj iniciativy a podnikavosti.

Tato situace pak způsobila, že nejsme s to bez obtíží uspokojovat stále rostoucí, ekonomicky reálnou poptávku obyvatelstva a zajistit přitom nezbytný růst kvality.

Uvedené nedostatky pomáhala dlouhodobě konzervovat a ještě prohlubovat direktivní soustava řízení, a to tím, že umožňovala výrobu pro výrobu, izolovala výrobu od trhu, pracovala s umělými cenami, podporovala extenzívní rozvoj na úkor kvality, nekladla nároky na odbornost práce a neotvírala prostor iniciativě. Proto je také zavádění ekonomické soustavy řízení mimořádně důležité.

Přitom vláda prohlašuje, že naše hospodářství zdaleka není v krizovém stavu. Problém není ani v tempu růstu a v úrovni národního důchodu, ani v tom, že by naše hospodářství bylo v rozsáhlé míře zadluženo, ale v tom, že jeho vnitřní struktura, charakter práce, technická úroveň, rentabilnost a kvalita výrobků i jeho celková výkonnost nejsou takové, aby nám umožnily čestně obstát ve vědeckotechnické revoluci, která probíhá v celém světě.

Uvedený vývoj, který začal v padesátých letech, způsobil, že se promarnila celá řada příležitostí a že se nevytvořily podmínky pro to, aby se uplatnily bohaté schopnosti a tvůrčí síly našich pracujících.

V šedesátých letech se vnější situace změnila, došlo k určitému uvolnění vztahů ke kapitalistickým státům a změnily se potřeby a zaměření socialistických ekonomik. Přesto však přežívaly tendence plánovat rozvoj postaru. To se projevilo zejména ve třetím pětiletém plánu, který ve skutečnosti dále prohluboval strukturální problémy naší ekonomiky tím, že nereálně kumuloval úkoly. Úplný rozpad této koncepce v roce 1962, a zejména v roce 1963 vytvořil mimořádně složitou situaci v ekonomice, v níž bylo možno zabránit velkému poklesu životní úrovně jen s velkým úsilím a s určitými oběťmi.

Začalo se sice s rozsáhlými analytickými pracemi, které se staly základem nové koncepce rozvoje hospodářství - zejména s přípravou nové soustavy řízení, s analýzou situace i se čtvrtým pětiletým plánem.

Praktická hospodářská politika musela zápasit s konkrétními disproporcemi vyvolanými předchozím rozvojem, a to v úzkém prostoru, který byl vymezen stagnujícím národním důchodem, umrtvením rozsáhlých prostředků, nízkou efektivností hospodářství i pokleslou iniciativou pracujících.

Za této obtížné situace se první kroky vedoucí k ekonomické soustavě řízení a k nutným strukturálním změnám uskutečňovaly jen nedůsledně. V posledních dvou letech vzrostl národní důchod zhruba o jednu šestinu, takže došlo sice k určitému oživení, nikoli však k zásadnímu obratu. Tento složitý úkol stojí teprve před námi a není o nic lehčí, než byl před třemi roky, spíše těžší; dnešní vláda je proto postavena do objektivně obtížnější situace.

Naše hospodářství je stále ještě "naladěno" na extenzívní rozvoj. Rozsáhlé dlouhonávratné investice založené v minulosti kladou na ekonomiku stále ještě vysoké nároky, ať už jde o jejich dokončení nebo dokompletování v celé složitosti mezioborových vztahů. Přitom tyto dlouhodobé investiční cykly nelze naráz rozetnout.

Velký rozsah oborových i oblastních disproporcí nutně vytváří silný tlak zdola na další zdroje, zatímco prostředky národního hospodářství jsou stále ještě silně podvázány nízkou efektivností ekonomiky a existencí řady úzkých míst a třecích ploch.

Vláda proto žádá Národní shromáždění o pochopení, neboť problém je dvoustranný a zdánlivě protikladný. Na jedné straně podstatnější obrat nemůže nastat ze dne na den, ani v nějaké poměrně krátké době, na druhé straně je však dnes již jasné, že nelze také postupovat bezkonfliktně, ale že je nutno připravit a provádět zásadní změny v celém rozvoji hospodářství, i když budou nesporně zpočátku spojeny s určitými obtížemi.

Bez rozhodných opatření by naše výroba a tím i životní úroveň stále více zaostávaly za vývojem techniky ve světě a bylo by pro nás stále obtížnější uspokojovat rostoucí oprávněné požadavky obyvatelstva i potřeby rozvoje.

Našeho občana zajímá pochopitelně tato ústřední otázka: jak je to s naší životní úrovní, jaké jsou naše bezprostřední vyhlídky, nehrozí-li nám nezaměstnanost nebo inflace a peněžní reforma, půjde-li naopak nyní, po odstranění některých překážek, růst životní úrovně rychleji kupředu. Tyto otázky nám kladou spoluobčané.

Na tyto a podobné otázky odpovídá vláda střízlivě a bez licitačních slibů do budoucnosti. Dosavadní vývoj životní úrovně byl rozporný a často protichůdný. Z hlediska uspokojování základní potřeby obyvatelstva dosáhli jsme v některých směrech a u některých kategorií pracovníků značných úspěchů. U nás není extrémů v uspokojování osobní potřeby; nemáme na rozdíl od některých velmi vyspělých kapitalistických zemí vyslovenou vrstvu chudiny (víme, že zajištění některých důchodců není dostatečné). Českoslovenští občané mají slušnou výživu, jsou řádně ošaceni, jejich domácnosti jsou vybaveny běžnými předměty dlouhodobé spotřeby. Ovšem poukazují právem na některé závažné nedostatky. Výběr zboží je malý, kvalita často nevalná, v obchodech je málo obsluhujícího personálu a občané ztrácejí zbytečně mnoho času sháněním běžného zboží a vystáváním u pultů a u pokladen obchodů. Ani styk občanů se zdravotnictvím a školstvím, jimž stát věnoval a věnuje miliardové částky, není bez problémů a oprávněných stížností. Přitom zdravotničtí a školští pracovníci pracují často ve velmi obtížných podmínkách a bez přiměřeného materiálního zabezpečení. Mnoho času a společenského kreditu se promarní také byrokratickými metodami práce různých úřadů.

Největší stížnosti jsou na kvalitu a kulturnost železniční, silniční i městské dopravy, na nedostatečnou kvalitu a propustnost silniční sítě, na zastaralou a nedostatečně vybavenou telefonní síť, na nedostatečné zásobování měst a sídlišť vodou a na jejich nedostatečnou kanalizaci, na rozsah a kvalitu nejběžnějších služeb, na čistotu životního prostředí a na zhoršující se bytový problém; neudržujeme dostatečně dosavadní bytový fond a nerozvíjíme v dostatečné míře bytovou výstavbu. Proto při rostoucím objemu hmotné spotřeby podmínky, v nichž se rostoucí životní úroveň realizuje, stagnují nebo se někde dokonce zhoršují.

Pouze důsledný obrat v ekonomické politice může tento stav změnit. Někdy zaznívají obavy, že novými ekonomickými opatřeními opouštíme politiku zaměřenou ve prospěch dělnictva a všech pracujících. Ve skutečnosti dřívější politika byla sice někdy shovívavá ve vyžadování pracovního výkonu a dodržování pracovní kázně, ve svých důsledcích však postihla pracující jako spotřebitele. Naše životní úroveň v posledních dvaceti letech sice rostla, ale vzhledem k vynaloženým zdrojům je podstatně nižší, než by mohla a měla být. Nerovnoměrným vývojem vznikl stav, za kterého je v některých oborech neúměrně vysoká intenzita práce, zatímco v jiných je využití pracovní doby zcela nedostatečné. To všechno ukazuje, že se uvedená politika nakonec obracela svými důsledky proti pracujícím. Naším úkolem nyní bude dokázat, že je v zájmu všech pracujících dosáhnout obratu.

Jde o několik okruhů problémů životní úrovně, z nichž jen některé lze řešit v krátké době. Dlouhodobé zaostávání nevýrobní oblasti, po léta zanedbaný úsek péče o údržbu a výstavbu bytů a životního prostředí, po dlouhou dobu zhoršující se podmínky nemohou být napraveny naráz. Vláda soustředí své úsilí na zlepšení stavu na těchto zanedbaných úsecích, učiní například všechna potřebná opatření, zejména pokud jde o rozvoj materiálně technické základny, územní a technické připravenosti, pro to, aby v této pětiletce bylo přes dosavadní stav a současné obtíže postaveno původně plánovaných 460 tisíc bytů (z toho na Slovensku 157 tisíc). K tomu účelu bude nutné snížit průmyslovou výstavbu, zvýšit počet bytů vybudovaných dodavatelským způsobem, přesunout a rozvíjet stavební kapacity, rozvíjet výrobu stavebních hmot apod. Konkrétní program v tomto směru se připravuje a veřejnost s ním bude seznámena.

Velké úsilí bude nutno věnovat i zvýšení čistoty, úpravnosti a vzhledu našich měst a vesnic. V tomto směru vláda považuje za významný celostátní úkol především zlepšit kulturu životního prostředí, čistotu a dopravu v hlavním městě Praze a hlavním městě Slovenska Bratislavě, usnadnit život pracujících v těchto rozsáhlých průmyslových aglomeracích, které musí reprezentovat naši republiku a dokumentovat velikou péči našeho státu věnovanou kulturnímu dědictví.

Zvýšená pozornost bude též věnována rozvoji pohraničních oblastí, jakož i oblastí s nízkou intenzitou rozvoje v uplynulých letech.

Vláda připravuje opatření, která umožní řešit v dohledné době nejnaléhavější problémy sociální politiky, uvedené v akčním programu KSČ.

Budou upraveny nejdůležitější sociální dávky tak, aby se odstranil nepříznivý vliv růstu životních nákladů u obyvatelstva, které se nemůže účastnit pracovního procesu.

K zajištění růstu životní úrovně i těchto skupin obyvatelstva hodlá vláda předložit Národnímu shromáždění ke schválení návrh opatření, která umožní řešit do roku 1970 některé nejnaléhavější problémy sociální politiky. Proto ještě v roce 1968

  • budou zvýšeny nízké důchody, které jsou jediným nebo hlavním zdrojem příjmů, a to na 400 Kčs měsíčně u jednotlivce a 700 Kčs u manželských dvojic;
  • prodlouží se placená mateřská dovolená z dosavadních 22 na 26 týdnů a současně se zvýší peněžitá pomoc v mateřství na 90% čisté denní mzdy; navíc bude zvýšena i jednorázová podpora při narození dítěte;
  • budou zvýšeny přídavky na děti, přičemž se do nich převedou i výhody z některých dosud existujících forem pomoci rodinám s dětmi. Při té příležitosti budou zejména zrušeny dosavadní slevy na daních u živitelů dětí, a tím bude uskutečněna první etapa reformy daně ze mzdy. Přídavky na děti budou poskytovány bez rozdílu sociálního postavení živitele a jeho příjmů a budou odstupňovány podle počtu dětí v rodině.

Pro rok 1969 se pracuje na návrhu úpravy, podle níž mají být zvýšeny všechny základní důchody (v průměru o 8%) a současně zlepšeno sociální zabezpečení účastníků národního boje za osvobození. Zároveň budou odstraněny překážky, které oslabují zájem občanů trvale pokračovat v pracovní činnosti po splnění nároku na starobní důchod.

Vláda také již uložila příslušným orgánům vypracovat dlouhodobější koncepci vývoje sociálního zabezpečení a péče o rodiny s dětmi, která bude uskutečňována po roce 1970.

Významnou kvalitativní stránkou životní úrovně bude další zkrácení pracovní doby a zavedení všeobecného pětidenního pracovního týdne. Na všech úsecích je třeba vytvářet výrobní, organizační, ekonomické i politické podmínky pro to, aby toto zkrácení pracovní doby bylo možno v plném rozsahu uskutečnit nejpozději od 1. ledna 1969.

Lepší výběr a kvalita zboží, jakož i úroveň obsluhy záleží do velké míry na svědomitosti lidí, kteří spotřební předměty vyrábějí a prodávají, na důvtipu a důslednosti organizátorů, na umu a vynalézavosti vědeckých pracovníků, inženýrů a techniků a na uplatnění skutečného trhu a podnikavosti; vyžadují ovšem také urychlit strukturální změny a vytvářet materiální a ekonomické podmínky pro rozvoj výroby a prodeje. Rozvíjením ekonomické soustavy řízení chce vláda vytvořit takové podmínky, aby svědomitá, iniciativní a vynalézavá práce jednotlivců i kolektivů byla náležitě odměněna a aby nesvědomitá, nekvalitní a nepotřebná práce se nevyplácela. Vláda přitom bude dbát o stabilitu trhu a bude všestranně hájit zájmy spotřebitelů.

V žádném případě vláda nepřipravuje měnovou reformu ani žádné podobné opatření, které by bylo útokem na životní úroveň pracujících.

Vláda bude nadále prosazovat politiku co nejvyššího, ekonomicky zdůvodněného růstu reálných mezd. Přitom bude vycházet z toho, že mzdový vývoj vzniká na základě kolektivních smluv, uzavíraných mezi pracujícími reprezentovanými odborovou organizací a vedením podniků. Přitom však pracující jsou zároveň spolupodnikateli socialistických podniků, a proto si musí být vědomi, že růst jejich mezd závisí na tom, jak budou využívat rezerv ve výrobě, zvyšovat kvalitu výrobků i pracovní kázeň, disciplínu a jak si tedy na růst mezd vydělají růstem důchodu. Vláda bude tento proces ovlivňovat mzdově politickými předpisy a celou svou politikou povede k tomu, aby šlo jen o oprávněný růst mezd, protože jinak by mohlo dojít k otevřenému inflačnímu vývoji. Vláda plně uznává právo Revolučního odborového hnutí hájit oprávněné zájmy pracujících v otázkách mzdové a sociální politiky. Přitom bude klást zvláštní důraz na rozvoj výroby i dovozu spotřebního zboží a služeb a bude podporovat vytváření reálných podmínek pro jeho krytí.

Přitom je možno za oprávněný považovat jen takový růst mezd, který odpovídá růstu reálného hrubého důchodu a reálné produktivity práce. Je ovšem třeba si uvědomit, že nikdo nebude financovat nepotřebné výrobky, a tedy mzdy zbytečně vynaložené. Vláda jako obhájce zájmů našeho obyvatelstva nemůže souhlasit s takovými požadavky na zvyšování mezd, které nejsou podloženy reálnými výsledky výroby a jejich uplatněním na trhu. Přitom bude nutno postupně podle reálných možností odstraňovat současné deformované mzdové relace mezi odvětvími. Nemůžeme připustit situaci, aby na neoprávněný růst mezd v některých podnicích a organizacích dopláceli všichni občané tím, že porostou ceny. Tomuto nebezpečí bude vláda čelit prostřednictvím ekonomických nástrojů nové soustavy řízení i pomocí celkové politiky proti nadměrnému růstu investic, veřejných výdajů apod. a bude se ucházet i o podporu veřejného mínění v případě, že bude nucena vystoupit proti neoprávněným mzdovým požadavkům a neoprávněnému růstu mezd.

Pomocí státní finanční a mzdové politiky bude vláda usilovat o to, aby v souladu s růstem mezd ve výrobě rostly i mzdy ve školství, zdravotnictví, vědě a výzkumu a v ostatních odvětvích nevýrobní sféry.

Vláda vyhlašuje tyto zásady mzdové politiky a usiluje přitom o důvěru a podporu všech pracujících. Jen při jejich respektování bude možno realizovat oprávněný a zdravý růst mezd. Přáli bychom si, aby se tato důvěra projevila i tam, kde se v poslední době formulovaly nesprávné mzdové požadavky a návrhy na zbytečně ostré formy jejich prosazení.

Ozdravení našeho hospodářského vývoje vyžaduje nápravu dříve vzniklých deformací v soustavě maloobchodních cen. Do budoucna by nebylo možné dosáhnout úspěšného hospodářského vývoje s cenami, které se výrazně odchylují od výrobních nákladů, s cenami, které buď obsahují vysoké státní dotace, anebo naopak vysokou daň z obratu a tím nesprávně orientují výrobu i spotřebu. U dotovaných výrobků tak plýtváme společenskou prací, kdežto řada výrobků se stává nadměrnou daní z obratu neúměrně drahá, takže se brzdí jejich výroba i spotřeba. Odstranit tyto deformace nelze jinak než tím, že se ceny jedněch výrobků a služeb budou postupně zvyšovat, jiných snižovat. Při ovlivňování tohoto nutného vývoje cen se vláda zavazuje učinit všechno pro to, aby nedocházelo k ekonomicky neodůvodněnému růstu cen, a to jak politikou v oblasti výroby, tak důslednou cenovou kontrolou. Bude v tomto směru prosazovat zdravou mzdovou politiku, rozumnou šetrnost ve státních výdajích a bude čelit ekonomické nerovnováze. Použije takových metod a časového rozvrhu, které jednak nenaruší ekonomický smysl těchto změn a které zároveň nepodlomí záměr minimálního růstu celkových reálných mezd o 2,5-3% ročně. Aby tento záměr mohl být důsledně kontrolován, uloží vláda zdokonalit vědecké zjišťování životních nákladů jednotlivých příjmových skupin, dá zkoumat kritéria pro stanovení životního minima, zajistí, aby byla zveřejňována potřebná data o růstu životní úrovně příjmových skupin obyvatelstva apod.

Zmíněná opatření sociální politiky, zejména růst sociálních příjmů přihlížejících k růstu životních nákladů, vytvářejí již podmínky pro to, aby řešení deformací soustavy maloobchodních cen neohrozilo životní úroveň žádné sociální vrstvy v naší společnosti.

Řešení naléhavých otázek i v oblasti životní úrovně bude záviset na tom, jak rychle bude dosaženo zásadního obratu. Bylo by v rozporu s našimi možnostmi, kdyby podniky a instituce naopak prosazovaly další, nové, byť i dobře zdůvodnitelné nároky. Rozhodující podíl na dosažení žádoucího obratu bude záviset na výsledcích, které v tomto období dosáhnou podniky samy.

Vláda nepovažuje za nutné řešit obnovení tržní rovnováhy tím, že by se snižovala životní úroveň. Úkol zvyšovat reálné mzdy tak, jak to stanovil akční program ústředního výboru Komunistické strany Československa, je reálný. Neskrýváme však, že pokračování v dosavadním vývoji by vyvolalo potřebu rozšířit restriktivní politiku i na úseku životní úrovně.

Vláda pokládá za svůj důležitý úkol rozvíjet celou hospodářskou politiku státu směrem k vyšší životní úrovni.

Podmínkou pro to je odstranit neodůvodněné ochranářství vůči podnikům. Nemůžeme nadále přihlížet k tomu, že se v řadě podniků vyrábí špatně a draho, že se vyrábějí nekvalitní, mnohdy dokonce i nepotřebné výrobky, pro něž nacházíme odbyt jen s velkými ztrátami a někdy vůbec ne. Ty články výroby, které vyrábějí nehospodárně a draho, nesmějí žít na úkor těch, které pracují dobře. Proto musíme uvést především do správných proporcí velkoobchodní ceny, a to podle potřeb trhu, náležitě přihlížet k tomu, že čím dále, tím více budou naše výrobky muset obstát cenou i jakostí na světovém trhu. Rovněž přerozdělování prostředků mezi podniky považuje vláda jen za opatření dočasné, které má napomoci překonat nezaviněné zaostávání, a nikoliv hradit ztráty vzniklé v důsledku špatné práce podniků. Způsob odstranění této redistribuce i časové lhůty bude vláda konkretizovat v nejbližší době; přitom počítá s tím, že během dvou let se objem dotací vyrovnávajících neefektivnost musí výrazně snížit. Rozsah těchto dotací bude přiměřenou formou zveřejněn.

V souvislosti s potřebou efektivně rozvíjet ekonomiku a trvale zabezpečovat potřeby společnosti v požadovaném sortimentu, v souvislosti s nutností účelně zapojit naše hospodářství do procesu mezinárodní dělby práce vystupuje rovněž nezbytnost změnit strukturu našeho hospodářství. Základním problémem v této oblasti je, jak dále překonat následky minulé převážně jednostranné orientace ve prospěch těžkého průmyslu, který spotřebovával prostředky nutné pro rozvoj zemědělství, spotřebního a potravinářského průmyslu, obchodu, služeb, bytové výstavby a jiných úseků nevýrobní oblasti. Bude rovněž nutno pokračovat v budování chemického průmyslu a výroby stavebních hmot, které jsou důležité pro zefektivnění našeho hospodářství a pro bytovou výstavbu. Naproti tomu strojírenství, do jehož výstavby se v minulosti soustředily rozsáhlé prostředky, bude muset nyní zabezpečit jejich návratnost národnímu hospodářství a provést nezbytné vnitřní změny, aby se mohlo účinně prosadit na náročných trzích. Rovněž bude nutné řešit nedostatky v dopravě tím, že se vyjasní perspektivy dopravní politiky a zvýší se efektivnost všech druhů dopravy.

Proto vláda provede zásadní přehodnocení dotační, subvenční a úvěrové politiky v oblasti investiční výstavby a provede přesun prostředků. Zásada, kterou bude vláda ve své politice uplatňovat, je rozvoj jednotlivých odvětví výroby v souladu s potřebami trhu a s možnostmi odbytu jak na vnitřním, tak na vnějším trhu při respektování nutnosti zvyšovat hospodárnost výroby a rozvíjet nevýrobní oblasti. Přitom považuje vláda dnešní podíl prostředků věnovaných z národního důchodu na výstavbu za nepřekročitelný, protože jinak by bylo nutno investovat na úkor životní úrovně.

Pro rok 1968 se počítá, že do národního hospodářství bude investováno 70 mld Kčs, z toho do zdravotnické, školské, bytové, dopravní apod. výstavby zhruba 35 mld Kčs, to je o 55% více než v roce 1963. Podíl této výstavby proti roku 1963 významně vzrostl, a naopak podíl investic pro hornictví, energetiku a těžký průmysl byl snížen z 28% na 18%. Uvedené částky rozhodně nejsou malé, i když oprávněné potřeby jsou pochopitelně větší. Je však jasné, že nelze celkový úkol investiční výstavby zvýšit v průmyslu o dalších 14 mld Kčs, kolik činí požadavky vládě předložené v současné době na nové stavby, jež mají být zahájeny v roce 1968 nad současný úkol. Přitom by měl být úkol investiční výstavby spíše ještě snížen, aby bylo možno přiblížit se žádoucí průměrné době výstavby na předpokládané 3-4 roky v roce 1970 a aby byl uvolněn prostor pro větší rozsah a rychlejší postup bytové výstavby.

Vláda žádá všechny články hospodářského řízení o porozumění pro to, že v nynější době bude nutno ostře omezit i oprávněné nové požadavky, aby nedošlo k inflačnímu prohloubení současné napjatosti a k prodlužování doby výstavby již rozestavěných staveb.

Kapacity pro nezbytnou výstavbu by měly být získány odložením projektů, které mají dlouhou dobu návratnosti a jejichž efektivnost není prokázána. Měly by se soustředit na opatření, která jsou rychle uskutečnitelná. Základním měřítkem efektivnosti přitom je, jak se podaří zvýšit konkurenční schopnost našeho zboží na světových trzích a jak tyto projekty přispějí k řešení problému platební bilance.

Vláda bude v celé své ekonomické politice vycházet z vědomí, že rozhodující pro naší práci bude, do jaké míry se nám podaří využít velkých možností zapojit se do světové ekonomiky.

Bude proto věnovat velkou pozornost našemu zahraničnímu obchodu, především bude sledovat politiku otvírání národního hospodářství vůči zahraničnímu trhu a bude vytvářet předpoklady pro zavedení reálného kursu a pro postupné rozšiřování směnitelnosti čs. koruny v období 5-7 let. K tomu je třeba přistupovat s velmi pružnou hospodářskou i obchodní politikou.

K tomu účelu je třeba provést další kvalifikované studie o dosavadním vývoji československé ekonomiky v konfrontaci se světem a zpracovat koncepci jejího zařazení do světové ekonomiky, zejména jejího postavení v oblasti RVHP a evropské spolupráce.

Postupně rozšiřovat směnitelnost měny nám umožní jen takový postup, který bude spojen se současným hledáním našeho místa na světových trzích. Jde o úkol svrchovaně obtížný, jehož plnění musíme přizpůsobit svou měnovou a devizovou politiku i zmodernizovat celní a daňovou politiku.

Pro jednání v RVHP, jakož i pro dvoustranná jednání s členskými státy RVHP připravujeme další návrhy na rozvoj vyšších forem ekonomické a vědeckotechnické spolupráce, které by zvýšily efektivnost této spolupráce, jak to vyžaduje vývoj ve světě. Právě v těchto souvislostech budou z čs. strany uplatňovány návrhy na zdokonalení a zvýšení efektivnosti koordinace plánu a valutově finanční spolupráce, které by vytvářely nezbytné podmínky pro účelnou výměnu zboží i služeb při bezprostředním zapojení podnikové sféry do specializačních a kooperačních vztahů. Náš postup při uplatňování účinnějších forem spolupráce s členskými státy RVHP, zejména se Sovětským svazem, spolupráce, jejíž rozvoj považuje vláda i nadále za základní orientaci československých vnějších hospodářských vztahů, bude respektovat odlišnosti v ekonomické úrovni i v modelech řízení a plánování národního hospodářství, a bude proto dostatečně pružný.

Vláda bude také zkoumat všechny možnosti, jak prohloubit obchodní styky a spojení s kapitalistickými státy na zásadách vzájemné výhodnosti. Přitom vláda musí vytvořit soustavu pravidel a podmínek, které umožní našim podnikům vstupovat do nutné a efektivní obchodní, výrobní i technické a licenční spolupráce s podniky vyspělých zemí. Celkové logice našeho zapojení do mezinárodní dělby práce odpovídá, že budeme rozšiřovat naši účast v činnosti mezinárodních hospodářských organizací.

V souvislosti s ozdravením našeho hospodářství přichází v úvahu otázka zahraniční půjčky. Vláda bude tuto otázku zkoumat. Půjčka by mohla urychlit proces strukturálních změn, zvýšit konkurenční schopnosti našeho zboží, rychleji vyloučit neefektivní články a přistoupit k volné směnitelnosti měny. Vláda však zdůrazňuje, že naše hospodářství není ve stavu, že by se nemohlo bez půjčky obejít. Taková půjčka by mohla být užitečná jen za dvou předpokladů: že nebude spojena s politickými podmínkami a že ji bude správně využito, tj. že umožní též efektivně vytvářet prostředky, aby se sama splatila. l zde platí, že v současnosti musíme na první místo stavět rychlou návratnost prostředků.

Pokračování textu ZDE.


Související články:
(ČR - rok 1968)

Praľské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyąně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Praľské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vľdy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Praľským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Praľské jaro, sovětská invaze a ąpanělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žľe august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržľení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední ąance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran (19.07.2008)
Varąavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběąen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak váľně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboľenství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: Oldřich Černík | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. aľ 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bliľąí informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Doąlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle vąech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více neľ 200 těchto pseudokomentářů, které maľeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ľ a ą?
V uplynulých dnech doąlo k technické závadě, v jejímľ důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z větąiny komentářů) ztratila vąechna písmena "ľ" a "ą" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Oląanech
Jako kaľdoročně, i letos poloľila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru praľské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na oląanském hřbitově. Při té přileľitosti jsme pietně vzpomněli i padlých daląích armád (včetně československé), kteří jsou na Oląanech uloľeni.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani ľádní váleční sirotci nejsou.
1765 (1765 hl.)
Nebrat! Jeątě by nás podřezávali.
1351 (1351 hl.)
Konečně někdo uvaľující lidsky.
1375 (1375 hl.)
A» se kaľdý stará o sebe, nic nám do nich není.
890 (890 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1519 (1519 hl.)
Raději bychom měli zvýąit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1310 (1310 hl.)
Prohnilý humanismus !!
894 (894 hl.)

Celkem hlasovalo: 9104


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaąe komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír ©meral - Mučedník ztracených a vysněných příleľitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkuąební kámen, na němľ se dokáľe, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohuľel se v něm dopustil dehonestujícího přeąlapu, kdyľ prohlásil, ľe Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane ©lemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, ľe jiľ těąím na shromáľdění, jako posledně na Václaváku. Doufám, ľe nebude chybět pán ©afr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naąi zemi, jiľ dosáhli hranic daląího materiálního pokroku a jeho daląí zvyąování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.