Varšavský dopis

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 19. 07. 2008

Dopis pěti komunistických a dělnických stran z 15. července 1968 adresovaný ústřednímu výboru KSČ, jejížž vedení se odmítlo varšavské schůzky zúčastnit. Reakci předsednictva ÚV KSČ naleznete ZDE. (mn)

Drazí soudruzi,
jménem ústředních výborů komunistických a dělnických stran Bulharska, Maďarska, NDR, Polska a Sovětského svazu se na vás obracíme tímto dopisem vedeni upřímným přátelstvím, založženým na zásadách marxismu-leninismu a proletářského internacionalismu, starostí o naše společné věci, o upevnění pozic socialismu a bezpečnosti společenství socialistických národů.

Vývoj událostí ve vaší zemi v nás vyvolává hluboké zneklidnění. Nástup reakce proti vaší straně a základům společenského zřízení v ČSSR, podporovaný imperialismem, podle našeho hlubokého přesvědčení hrozí svést vaši zemi z cesty socialismu a v důsledku toho ohrožžuje zájmy celé socialistické soustavy.

Tyto obavy jsme vyjádřili na schůzce v Drᾞďanech, v průběhu mnoha dvoustranných setkání a t龞 v dopisech, které naše strany zaslaly v poslední době předsednictvu ÚV KSČ.

Nedávno jsme navrhli předsednictvu ÚV KSČ uskutečnění nové společné schůzky 14. července t.r., abychom si vyměnili informace a názory na situaci v našich zemích, mezi jiným i o vývoji událostí v Československu.

Předsednictvo ÚV KSČ se bohužžel nezúčastnilo této schůzky a nevyužžilo možžnosti kolektivního soudružžského posouzení nastalé situace. Proto jsme považžovali za nutné vám v tomto dopise vyložžit zcela upřímně a otevřeně naše společné mínění.

Chceme, abyste nás správně pochopili a správně zhodnotili naše úmysly.

Neměli jsme a nemáme v úmyslu vměšovat se do takových věcí, které jsou čistě vnitřní záležžitostí vaší strany a vašeho státu, porušovat principy respektování samostatnosti a rovnosti ve vztazích mezi komunistickými stranami a socialistickými zeměmi.

Nevystupujeme před vámi jako představitelé včerejška, kteří by vám chtěli zabránit v nápravě chyb a nedostatků, tedy i porušování socialistické zákonnosti, k nimžž docházelo.

Nevměšujeme se do metod plánování a řízení socialistického národního hospodářství Československa, do vašich opatření, směřujících k zdokonalení struktury ekonomiky, k rozvoji socialistické demokracie.

Uvítáme urovnání vztahů mezi Čechy a Slováky na zdravých základech bratrské spolupráce v rámci Československé socialistické republiky.

Zároveň nemůžžeme souhlasit s tím, aby nepřátelské síly zatlačovaly vaši zemi ze socialistické cesty a vytvářely hrozbu odtržžení Československa od socialistického společenství. To užž není pouze vaše věc. To je společná věc všech komunistických a dělnických stran a států vázaných spojenectvím, spoluprací a přátelstvím. To je společná věc našich zemí, které se sdružžily ve Varšavské smlouvě, aby zajistily svou nezávislost, mír a bezpečnost v Evropě, aby postavily nepřekonatelnou bariéru piklům imperialistických sil agrese a revanše.

Národy našich zemí za cenu obrovských obětí dosáhly vítězství nad hitlerovským fašismem, vybojovaly si svobodu a nezávislost, možžnost jít vpřed cestou pokroku a socialismu. Hranice socialistického světa se přemístily do centra Evropy, k Labi a šumavským horám. A nikdy nebudeme souhlasit s tím, aby tyto historické vymožženosti socialismu, nezávislost a bezpečnost všech našich národů mohly být ohrožženy. Nikdy nebudeme souhlasit s tím, aby imperialismus pokojnou nebo násilnou cestou, zevnitř nebo zvenčí prolomil socialistickou soustavu a změnil poměr sil v Evropě ve svůj prospěch.

Síla a pevnost našich svazků závisí na vnitřní síle socialistického zřízení kažždé z našich bratrských zemí, na marxisticko-leninské politice našich stran, které hrají vedoucí úlohu v politickém a společenském žživotě svých národů a států. Podkopání vedoucí úlohy komunistické strany vede k likvidaci socialistické demokracie a socialistického zřízení. Tím jsou ohrožženy základy našeho svazku a bezpečnosti společenství našich zemí.

Je vám známo, žže bratrské strany s pochopením přijaly usnesení lednového pléna ÚV KSČ, majíce na zřeteli, žže vaše strana, pevně držžíc ve svých rukou mocenské páky, bude usměrňovat celý proces v zájmu socialismu a nedovolí protikomunistické reakci, aby ho využžívala ke svým cílům. Byli jsme přesvědčeni, žže budete střežžit jako oko v hlavně leninskou zásadu demokratického centralismu. Ignorování kterékoliv stránky této zásady, jak demokracie, tak i centralismu, vede nevyhnutelně k oslabení strany a její vedoucí úlohy, k přeměně buď v byrokratickou organizaci, nebo v diskusní klub. O všech těchto otázkách jsme hovořili nejednou na našich setkáních a z vaší strany se nám dostávalo ujištění, žže si uvědomujete všechna nebezpečí a jste plně odhodláni jim čelit.

Události se, bohužžel, vyvíjely jiným směrem.

Síly reakce, využžívajíce oslabení stranického řízení státu a demagogicky zneužžívajíce hesla „demokratizace“, rozpoutaly kampaň proti KSČ, jejím čestným a oddaným kádrům, s jasným záměrem likvidovat vedoucí úlohu strany, podkopat socialistické zřízení, postavit Československo proti druhým socialistickým zemím.

Politické organizace a kluby, které vznikly v posledním období mimo rámec Národní fronty, se v podstatě staly štáby reakčních sil. Sociální demokraté usilovně prosazují vytvoření své strany, organizují ilegální výbory, pokoušejí se rozštěpit dělnické hnutí v Československu, dostat se k řízení státu, aby obnovili buržžoazní zřízení. Protisocialistické a revizionistické síly se zmocnily tisku, rozhlasu a televize a přeměnily je v tribunu pro výpady proti komunistické straně, pro dezorientaci dělnické třídy a všech pracujících, pro nespoutanou protisocialistickou demagogii, pro podkopání přátelských vztahů mezi SSSR a dalšími socialistickými zeměmi. Řada orgánů masové informace soustavně provádí skutečně morální teror vůči lidem, kteří vystupují proti silám reakce, nebo vyjadřují své zneklidnění nad vývojem událostí.

Přes usnesení květnového pléna ÚV KSČ, který poukázal na hrozbu ze strany pravicových a protikomunistických sil jako na hlavní nebezpečí, zesílené útoky reakce nenarazily na odpor. Právě proto získala reakce možžnost vystupovat veřejně před celou zemí, uveřejnit svou politickou platformu pod názvem Dva tisíce slov, která obsahuje otevřenou výzvu k boji proti komunistické straně a proti ústavní moci, výzvu ke stávkám a nepořádkům. Tato výzva je vᾞným ohrožžením strany, Národní fronty, socialistického státu, je pokusem o nastolení anarchie. Toto prohlášení je v podstatě organizačně politickou platformou kontrarevoluce. Nikoho by neměla zmást tvrzení jeho autorů, žže nechtějí svrhnout socialistické zřízení, nechtějí jednat bez komunistů, nechtějí podkopávat svazky se socialistickými zeměmi. To jsou pusté fráze, jejichž cílem je legalizace platformy kontrarevoluce, oklamání bdělosti strany, dělnické třídy a všech pracujících.

Tato platforma, široce rozšiřovaná ve vᾞném období, předcházejícím mimořádnému sjezdu KSČ, nejenžže nebyla odsouzena, ale našla i vřelé stoupence v řadách strany a jejího vedení, kteří podporují protisocialistické výzvy.

Protisocialistické a revizionistické síly špiní veškerou činnost komunistické strany, vedou pomlouvačnou kampaň proti jejím kádrům, diskreditují čestné a straně oddané komunisty.

Tím vznikla situace absolutně nepřijatelná pro socialistické země.

Za tohoto ovzduší jsou vedeny útoky t龞 proti socialistické zahraniční politice ČSSR, podnikají se výpady proti spojenectví a přátelství se socialistickými zeměmi. Ozývají se hlasy žžádající revizi naší společné a koordinované politiky vůči NSR přesto, žže západoněmecká vláda neochvějně uskutečňuje kurs nepřátelský zájmům bezpečnosti našich zemí. Pokusy o koketování ze strany úřadů NSR a revanšistů nalézají odezvu ve vedoucích kruzích vaší země.

Celý průběh událostí v posledních měsících ve vaší zemi ukazuje na to, žže síly kontrarevoluce, podporované imperialistickými středisky, rozvinuly široký útok proti socialistickému zřízení a nenarazily na odpor strany a lidové moci. Není pochyb o tom, žže se do těchto událostí v Československu zapojila centra mezinárodní imperialistické reakce, která podnikají všechno, aby vyhrotila a zkomplikovala situaci a povzbuzují v tomto směru protisocialistické síly. Buržžoazní tisk pod pláštíkem vychvalování „demokratizace“ a „liberalizace“ v ČSSR vede rozvratnou kampaň proti bratrským socialistickým zemím. Zvláštní aktivitu projevují vládnoucí kruhy NSR, které se pokoušejí využžít událostí v Československu, aby vyvolaly třenice mezi socialistickými zeměmi, izolovaly NDR a realizovaly své revanšistické záměry.

Cožpak vy, soudruzi, nevidíte tato nebezpečí? Cožpak je možžné být za této situace pasivními, omezovat se pouze na deklarace a ujišťování věrností věci socialismu a spojeneckým závazkům? Cožpak nevidíte, žže kontrarevoluce vám bere jednu pozici za druhou? ŽŽe strana ztrácí kontrolu nad vývojem událostí a stále více ustupuje pod nátlakem protikomunistických sil?

Nemá to, žže tisk, rozhlas a televize vaší země rozpoutaly kampaň v souvislosti se štábním cvičením ozbrojených sil Varšavské smlouvy, za cíl zasít nedůvěru a nepřátelství k Sovětskému svazu a dalším socialistickým zemím? Došlo to tak daleko, žže štábní cvičení našich vojsk za účasti několika jednotek Sovětské armády, obvyklé při vojenské spolupráci, je využžíváno k neopodstatněným obviněním z narušování suverenity ČSSR. A k tomu dochází v Československu, jehožž lid ctí památku sovětských vojáků padlých za svobodu a suverenitu této země. Současně v blízkosti západních hranic vaší země probíhají manévry vojenských sil agresivního bloku NATO, jichžž se účastní armáda revanšistického západního Německa, a o tom se nehovoří ani slovem.

Inspirátoři této nepřátelské kampaně si, jak zřejmo, přejí zkalit vědomí československého lidu, dezorientovat ho a podkopat tu pravdu, žže Československo můžže zachovat svou nezávislost a suverenitu pouze jako socialistická země, jako člen socialistického společenství. A pouze nepřátelé socialismu mohou dnes spekulovat s heslem „obrany suverenity“ ČSSR před socialistickými zeměmi, před těmi zeměmi, jejichž spojenectví a bratrská spolupráce vytvářejí nejspolehlivější základ nezávislosti a svobodného rozvoje kažždého z našich národů.

Podle našeho přesvědčení vznikla situace, v nힾ hrozba základům socialismu v Československu ohrožžuje i společné žživotní zájmy ostatních socialistických zemí. Národy našich zemí by nám nikdy neprominuly lhostejnost a lehkomyslnost tváří v tvář takovému nebezpečí.

ŽŽijeme v takové době, kdy mír, bezpečnost a svoboda národů si více nežž kdy jindy vyžžadují jednotu socialistických sil. Mezinárodní napětí se nezmenšuje. Americký imperialismus se nezřekl své politiky síly a otevřené intervence proti národům bojujícím za svobodu. I nadále vede zločinnou válku ve Vietnamu, podporuje izraelské agresory na Blízkém východě, brání mírovému urovnání konfliktu. Horečné zbrojení nebylo zdaleka zabržžděno. Německá spolková republika, v níž narůstají síly neofašismu, útočí proti statu quo, žžádá revizi hranic, nechce se zříci ani záměrů na pohlcení NDR, ani přístupu k jaderným zbraním, je proti návrhům na odzbrojení. V Evropě, kde se nahromadily obrovské prostředky masového ničení, jsou mír a bezpečnost národů udržžovány především díky síle, semknutosti a mírumilovné politice socialistických států.

Za tuto sílu a jednotu socialistických zemí, za osudy míru neseme odpovědnost my všichni.

Naše země jsou vzájemně spojeny smlouvami a dohodami. Tyto důležžité vzájemné závazky států a národů jsou založženy na společné snaze uhájit socialismus a zajistit kolektivní bezpečnost socialistických zemí. Na našich stranách a národech spočívá historická odpovědnost za to, aby nebyly zmařeny dosažžené revoluční vymožženosti.

Kažždá z našich stran má odpovědnost nejen vůči své dělnické třídě a svému národu, ale i vůči mezinárodní dělnické třídě a světovému komunistickému hnutí a nemůžže se vyhnout závazkům, které z toho vyplývají. Proto musíme být solidární a jednotní při obraně vymožžeností socialismu, naší bezpečnosti a mezinárodních pozic celého socialistického společenství.

Právě proto máme za to, žže rozhodný odpor protikomunistickým silám a rozhodný boj za udržžení socialistického zřízení v Československu je nejen vaším, ale i naším úkolem.

Věc obrany moci dělnické třídy a všech pracujících a socialistických vymožžeností v Československu vyžžaduje:

Víme, žže v Československu jsou síly, ježž jsou s to uhájit socialistické zřízení a zasadit porᾞku protisocialistickým žživlům. Dělnická třída, pracující rolnictvo, pokroková inteligence - zdrcující většina pracujících republiky je ochotna učinit všechno nezbytné pro další rozvoj socialistické společnosti. Úkolem dneška je dát těmto zdravým silám jasnou perspektivu, pozvednout je k činům, mobilizovat jejich energii k boji proti silám kontrarevoluce, aby byl zachován a upevněn socialismus v Československu.

Tváří v tvář hrozbě kontrarevoluce musí na výzvu komunistické strany plnou silou zaznít hlas dělnické třídy. Dělnická třída spolu s pracujícím rolnictvem vynaložžily největší úsilí pro vítězství socialistické revoluce. Právě pro ně je ze všeho nejdražší udržžet vymožženosti socialismu.

Vyjadřujeme přesvědčení, žže Komunistická strana Československa podnikne u vědomí své odpovědnosti nezbytná opatření, aby reakci zatarasila cestu. V tomto boji můžžete počítat se solidaritou a všestrannou pomocí ze strany bratrských socialistických zemí.