logo SDS
Dnešní datum: 02. 12. 2023   | Hlavní stránka | Tématické skupiny | Seznam rubrik | Download |  
zelené návěští   Hlavní menu zelený nadpis
Hlavní stránka
Kdo jsme - něco o SDS
Stanoviska SDS
Tiskové zprávy SDS
International
Staré stránky SDS

Ankety
Download
TOP 50
Tématické skupiny
Seznam rubrik (témat)

červené návěští   Rubriky červený nadpis

zelené návěští   Čtenář zelený nadpis

Jméno (přezdívka)
Heslo


Úprava osobního účtu

červené návěští   Evropská levice červený nadpis


Na web SEL

Manifest SEL
Čtěte o SEL u nás


zelené návěští   Nejčtenější/rok zelený nadpis

Neexistují vhodná data!


červené návěští   SDS červený nadpis
Strana demokratického socialismu
Přípotoční 869/19
101 00 Praha 10
Návštěvy po předchozí dohodě
tel.:
(420) 608 630 506
(420) 608 181 054
(420) 728 074 253 (nejlépe SMS)
Bankovní spojení - transparentní účet pro příjem darů: 2101181284/2010
Případné dárce žžádáme, aby ve "zprávě pro příjemce" uvedli účel daru, např.: "příspěvek na činnost SDS" a identifikovali se jménem a příjmením. Děkujeme.
secret@sds.cz
(c) SDS

Kanál RSS

TOPlist

zelené návěští   Interní statistika zelený nadpis
Denni
Max. 19
Prům. 15.2
21 denni
Max. 604
Prům. 350

Nyní si čte web : 83 uživ.

04. Kolektivní práce

* Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran

Vydáno dne 19. 07. 2008 (7450 přečtení)

Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k tzv. varšavskému dopisu, datované 17. 7. 1968.

Předsednictvo ÚV KSČ posoudilo všestranně dopis, který obdržžel ÚV naší strany ze schůzky představitelů stran pěti socialistických zemí ve Varšavě.

V dopise se zdůrazňuje, žže je motivován starostí o naši společnou věc a o upevnění pozic socialismu. Vycházejíce z této skutečnosti a vedeni stejnou snahou, chceme stejně otevřeně vyjádřit i naše vlastní stanoviska k otázkám, o nichžž se v dopise hovoří.

Jsme si přitom plně vědomi, žže výměnou dopisů nelze plně vysvětlit tak složžitou problematiku, jaká je předmětem pozornosti; naše stanovisko si proto neklade ani takové cíle a naopak předpokládá přímá vzájemná jednání mezi stranami.

Řadu obav, které se v dopise vyslovují, jsme sami vyjádřili v rezoluci květnového pléna ÚV KSČ. Příčiny rozporuplné politické situace vidíme však především v nakupení těchto rozporů v letech před lednovým plénem ÚV KSČ; tyto rozpory nelze naráz uspokojivě vyřešit v krátké době. V procesu realizace politické linie akčního programu naší strany dochází proto nutně k tomu, že široký masový proud zdravé socialistické aktivity je provázen extrémními tendencemi, žže se tu snažží přižživit i zbytky protisocialistických sil v naší společnosti a zároveň rozvíjejí aktivitu i dogmaticko-sektářské síly, spjaté s chybnou politikou před lednovým plénem ÚV KSČ. Ani strana sama nemůžže v této složžité situaci zůstat ušetřena vnitřních rozporů, které provázejí proces sjednocování na linii akčního programu. K negativním jevům tohoto procesu patří i porušování zásad demokratického centralismu v jednání některých komunistů, cožž je především daň za to, žže dlouhá léta byl starým vedením strany uplatňován centralismus byrokratický a byla potlačována vnitrostranická demokracie. To vše nám brání dosahovat v politické práci vžždy jenom těch výsledků, které bychom si sami přáli.

Nechceme tyto skutečnosti zastírat a nezastíráme je ani před vlastní stranou a lidem. Proto také květnové plénum ÚV jasně prohlásilo, žže je nutno mobilizovat všechny síly k tomu, aby nedošlo ke konfliktní situaci v zemi, k ohrožžení socialistické moci v ČSSR. Naše strana také jednoznačně prohlásila, žže kdyby k takovému ohrožžení došlo, použžije všech prostředků k ochraně socialistického zřízení. Viděli jsme tedy sami možžnost takového nebezpečí. Chápeme, žže to nemůžže být lhostejné ani bratrským stranám socialistických zemí. Nevidíme však reálné důvody, ježž by opravňovaly k tvrzením, označujícím naši dnešní situaci jako kontrarevoluční, tvrzením o bezprostředním ohrožžení základů socialistického zřízeni ani k tvrzením, žže v Československu je připravována změna orientace naší socialistické zahraniční politiky a žže existuje konkrétní hrozba odtržžení naší země od socialistického společenství.

Naše spojenectví a přátelství s SSSR a ostatními socialistickými zeměmi je hluboce zakořeněno ve společenském zřízení, v historických tradicích a zkušenostech našich národů, v jejich zájmech, v jejich myšlení a cítění. Osvobození z nacistické okupace a vstup na cestu nového žživota jsou ve vědomí našeho lidu trvale spojeny s historickým vítězstvím SSSR ve druhé světové válce, s úctou k hrdinům, kteří v tomto boji položžili své žživoty.

Z toho vychází i akční program naší strany, kde se k této tradici hlásíme jako k východisku:

Základní orientace československé zahraniční politiky se zrodila a potvrzovala v době národně-osvobozeneckého zápasu a v procesu socialistické přestavby naší země - je to spojenectví a spolupráce se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy. Budeme usilovat o to, aby se přátelské vztahy s našimi spojenci - zeměmi světového socialistického společenství - nadále prohlubovaly na základě vzájemné úcty, svrchovanosti a rovnoprávnosti, vzájemného respektování a internacionální solidarity. V tomto smyslu budeme aktivněji a s promyšlenou koncepcí přispívat ke společné činnosti Rady vzájemné hospodářské pomoci i Varšavské smlouvy.

V dopise je zmínka o útocích proti socialistické zahraniční politice, o výpadech proti spojenectví a přátelství se socialistickými zeměmi, o hlasech žžádajících revizi naší společné a koordinované politiky vůči NSR a dokonce se tvrdí, žže pokusy o koketování ze strany úřadů NSR a revanšistů nalézají odezvu ve vedoucích kruzích naší země. Udivují nás taková tvrzení, jelikožž je dobře známo, žže ČSSR uskutečňuje důslednou socialistickou zahraniční politiku, jejힾ zásady byly formulovány v akčním programu KSČ a v programovém prohlášení vlády. Tyto dokumenty, projevy čs. vedoucích představitelů, jakož i další naše akce důsledně vycházejí ze zásad socialistického internacionalismu, spojenectví a rozvoje přátelských styků se Sovětským svazem a dalšími socialistickými státy.

Domníváme se, žže tyto skutečnosti jsou rozhodující, a nikoliv neodpovědné hlasy jednotlivců, které se u nás ozývají.

Vzhledem k trpkým historickým zkušenostem našich národů s německým imperialismem a militarismem je nepředstavitelné, žže by kterákoliv čs. vláda mohla tyto zkušenosti ignorovat a lehkomyslně s osudy naší země hazardovat. Tím spíše to nemůžže činit vláda socialistická a všechna podezření v tomto směru musíme odmítnout. Pokud jde o naše styky s NSR, je všeobecně známo, žže ČSSR, ačkoliv je bezprostředním sousedem NSR, podnikla jako poslední určité kroky směřující k částečné úpravě vzájemných styků, zejména hospodářských, zatímco jiné socialistické země své vztahy s NSR v té či oné míře upravily jižž mnohem dříve, anižž to vzbudilo jakékoliv obavy.

Přitom důsledně respektujeme a hájíme zájmy NDR, našeho socialistického spojence, a činíme vše pro posílení jeho mezinárodního postavení a autority. To výslovně dosvědčují i všechny projevy vedoucích představitelů naší strany i státu v celém období po lednu 1968.

Smlouvy a dohody, jimižž jsou socialistické země spojeny, jsou významným činitelem vzájemné spolupráce, míru a kolektivní bezpečnosti. ČSSR plně respektuje své smluvní závazky a systém smluv se socialistickými zeměmi dále rozvíjí, čehožž důkazem jsou nové spojenecké smlouvy, které jsme nedávno uzavřeli s Bulharskou lidovou republikou a Maďarskou lidovou republikou, jakožž i připravovaná smlouva o přátelství a spolupráci s Rumunskou socialistickou republikou.

Stejně jako autoři dopisu nebudeme nikdy souhlasit s tím, aby historické vymožženosti socialismu a bezpečnost národů našich zemí mohly být ohrožženy, a s tím, aby imperialismus pokojnou nebo násilnou cestou prolomil socialistickou soustavu a změnil poměr sil v Evropě ve svůj prospěch. Hlavním obsahem našeho vývoje po lednu je právě snaha zvýšit vnitřní sílu a stabilitu socialistického zřízení a tím i našich spojeneckých svazků.

Štábní cvičení ozbrojených sil Varšavské smlouvy na území ČSSR je konkrétním důkazem našeho věrného plnění spojeneckých závazků. K zabezpečení jeho zdárného průběhu jsme z naší strany provedli potřebná opatření. Náš lid i příslušníci armády přátelsky vítali sovětská a ostatní spojenecká vojska na území ČSSR. Nejvyšší představitelé strany a vlády svou účastí dokumentovali, jaký význam mu přikládáme a jaký zájem na něm máme. Nejasnosti a některé pochyby v naší veřejnosti vznikly teprve při opětovných změnách termínu odchodu spojeneckých vojsk z území ČSSR po ukončení cvičení.

Dopis pěti stran se zabývá i některými vnitropolitickými problémy naší současnosti. Přijímáme ujištění, žže cílem tohoto zájmu není vměšovat se „do metod plánování a řízení socialistického národního hospodářství Československa“ a do našich „opatření, směřujících ke zdokonalení struktury ekonomiky, k rozvoji socialistické demokracie“ a žže se vítá „urovnání vztahů mezi Čechy a Slováky na zdravých základech bratrské spolupráce v rámci Československé socialistické republiky“.

Souhlasíme s názorem, žže síla a pevnost našich svazků - které jsou nepochybně společným žživotním zájmem nás všech - závisí na vnitřní síle socialistického zřízení kažždé z našich bratrských zemí. Nepochybujeme o tom, žže podkopání vedoucí úlohy komunistické strany by hrozilo likvidací socialistického zřízení. Právě proto je však nezbytně nutné, abychom si vzájemně správně porozuměli v otázce, na čem dnes v Československu závisí síla socialistického zřízení i posílení vedoucí úlohy komunistické strany.

V akčním programu naší strany jsme na podkladě minulých zkušeností stanovili:

„V současné době zvlášť záležží na tom, aby strana prováděla takovou politiku, aby si plně zasloužžila vedoucí úlohu v naší společnosti. Jsme přesvědčeni, žže to je v současné situaci podmínka socialistického vývoje země...

Komunistická strana se opírá o dobrovolnou podporu lidu; neuskutečňuje svou vedoucí úlohu tím, žže vládne nad společností, ale tím, žže nejoddaněji sloužží jejímu svobodnému, pokrokovému socialistickému rozvoji. Svou autoritu si nemůžže vynutit, ale musí ji neustále získávat svými činy. Svou linii nemůžže prosazovat nařizováním, ale prací svých členů, pravdivostí svých ideálů.“

Nezastíráme - a na květnovém plénu ÚV jsme to jasně řekli - žže u nás dnes existují i tendence diskreditovat stranu, upřít jí morální a politické právo vést společnost. Položžíme-li si však otázku, zda podobné jevy je správné hodnotit jako ohrožžení socialistického zřízení, jako zánik vedoucí politické role KSČ pod náporem reakčních, kontrarevolučních sil - dospíváme k závěru, žže nikoli.

Vedoucí úloha naší strany vើně utrpěla v minulosti deformacemi padesátých let a politikou jejich nedůsledného odstraňování vedením, v jehožž čele stál A. Novotný. Jeho vinou se naopak prohlubovala řada společenských rozporů: mezi Čechy a Slováky, mezi inteligencí a dělnictvem, mezi mladou generací a staršími generacemi. Nedůsledné řešení ekonomických otázek nám zanechalo stav, kdy nemůžeme řešit řadu oprávněných ekonomických požžadavků pracujících a kdy efektivnost celého národního hospodářství je vᾞně narušena. Za tohoto vedení klesala důvěra mas ve stranu a ozývaly se projevy kritiky a odporu, avšak to vše bylo „řešeno“ mocenskými zásahy proti oprávněné nespokojenosti, proti kritice a proti snahám důsledně v zájmu strany a jejího vedoucího postavení řešit společenské problémy.

Namísto postupného a promyšleného odstraňování chyb se hromadily další omyly a rozpory jako důsledek subjektivismu v rozhodování. V letech, kdy objektivně jižž mohla být postupně rozvíjena socialistická demokracie a uplatňováno vědecké řízení, vyhrocovaly subjektivní nedostatky společenské rozpory a obtힾe. Navenek se přitom zdálo, žže v ČSSR je vše v pořádku, do popředí se vystrkovala bezkonfliktnost vývoje, faktický pokles důvěry ve stranu se maskoval vnějšími formami direktivního stranického řízení. Ačkoli byl tento režžim vydáván za pevnou záruku zájmů celého socialistického tábora, uvnitř narůstaly problémy, jejichžž opravdové řešení bylo potlačováno mocenskými zásahy proti nositelům nových, tvůrčích přístupů.

Jakýkoli náznak návratu k těmto metodám by vyvolal odpor drtivé většiny členů strany, odpor pracujících, dělníků, družžstevních rolníků a inteligence. Strana by právě takovým krokem ohrozila svou politicky vedoucí roli a vyvolala situaci, v nힾ by opravdu došlo k mocenskému konfliktu. Tím by byly skutečně ohrožženy socialistické vymožženosti lidu a tak i naše společné zájmy v protiimperialistické frontě socialistického společenství.

Souhlasíme, žže jedním z předních úkolů strany je zmařit záměry pravicových a protisocialistických sil. Naše strana vypracovala v této věci svůj taktický politický postup na květnovém plénu ÚV a podle něho tyto otázky řeší. Tento postup spočívá na soustavě opatření, ježž mohou mít úspěch jenom tehdy, budeme-li mít podmínky k tomu, abychom je postupně - během několika měsíců - uskutečnili.

Za podmínku úspěchu považžujeme, aby realizace akčního programu a příprav sjezdu strany nebyla ohrožžena žžádným chybným krokem, který by vyvolal politicko-mocenský konflikt v naší zemi. Květnové plénum ÚV KSČ to ve své rezoluci jasně vyjádřilo:

„Za základní otázku považžuje strana v současné situaci, aby nemohl být ohrožžen socialistický charakter moci a společenského zřízení, a to z žžádné strany - ani ze strany pravicových protikomunistických tendencí, ani ze strany konzervativních sil, jimž by vyhovoval návrat k poměrům před lednem 1968, které rozvoj socialismu nebyly s to zajistit.“

Naše strana vytyčuje tyto hlavní cíle a etapy politické práce:

  1. Důsledně oddělit stranu jako celek od deformací minulosti, za n쾞 nesou odpovědnost konkrétní lidé ze starého vedení strany; tito konkrétní lidé jsou právem voláni k odpovědnosti.
  2. Připravit mimořádný, XIV. sjezd strany, který zhodnotí vývoj i politickou situaci po lednovém plénu a v souladu s principy demokratického centralismu ve straně stanoví závaznou linii pro celou stranu, zaujme politická stanoviska k federativnímu uspořádání ČSSR, schválí nové stanovy strany a zvolí nový ÚV tak, aby měl plnou autoritu i důvěru ve straně a v celé společnosti.
  3. Po XIV. sjezdu dále ofenzivně nastoupit k řešení všech základních vnitropolitických otázek: k výstavbě politického systému založženého na socialistické platformě NF a společenské samosprávy, k vyřešení federativního státoprávního uspořádání, k volbám do zastupitelských orgánů státu (federálních, národních i místních) a k přípravě nové ústavy.

Nyní jsme v etapě politického boje za uskutečnění linie květnového pléna ÚV KSČ. Je to skutečný boj, a proto v něm nejenom vítězíme, ale máme i neúspěchy; podle výsledků jednotlivých bitev však nelze nikdy správně soudit o výsledku celého boje. Přesto však se domníváme, žže od květnového pléna se daří konsolidovat politickou situaci.

V minulých dnech mimořádné okresní a krajské konference jasně ukázaly, žže strana se sjednocuje na linii akčního programu. Byli zvoleni delegáti na sjezd, jejichž složžení zaručuje, žže o další linii strany nebudou rozhodovat zastánci extrémních názorů, ale demokraticky pověřené, zdravé, progresivní jádro naší strany. Představitelé nového vedení KSČ spjatého s linií akčního programu i květnového pléna ÚV byli všichni navržženi krajskými konferencemi strany do nového ústředního výboru. Ve straně dochází tedy postupně k určité stabilizaci a základní kroky k přípravě sjezdu proběhly úspěšně.

V souladu s rezolucí květnového pléna ÚV KSČ se z iniciativy komunistů formuje politicky závazná socialistická platforma NF. Všechny politické složžky NF přijaly 15. června 1968 programové prohlášení, v němž je jasně uznáváno historicky vydobyté vedoucí postavení KSČ a jsou vyjádřeny zásady socialistického zřízení, vnitřní i zahraniční socialistické politiky. Právě v těchto dnech jedná NF o návrhu svého statutu, který je závaznou organizační normou, zajišťující socialistickou politickou orientaci všech stran a organizací.

Zákonem o soudních rehabilitacích v zásadě řešíme bolestivý problém nezákonných represí vůči nevinným lidem, k nimžž došlo v uplynulých letech. Tento krok zjevně pomohl k tomu, aby se užž pozornost široké veřejnosti a také sdělovacích prostředků nesoustřeďovala na tyto otázky.

V září - ihned po sjezdu strany - budou projednány některé důležité nové zákony: ústavní zákon o NF, který má potvrdit trvalou existenci systému politických stran na půdě NF, a dále zákon o právu spolčovacím a shromažžďovacím, kterým bude určena právní regulace pro vznik a činnost různých dobrovolných organizací, spolků, klubů apod. Tím bude dána možžnost účinně čelit pokusům antikomunistických a liberalistických sil získat organizační základnu pro veřejnou činnost.

Komunisté rovn쾞 iniciativně podle rezoluce květnového pléna ÚV KSČ řeší důležžité otázky práce odborů a podnikových rad pracujících. Vcelku se straně podařilo v těchto otázkách čelit politické demagogii, která se pokoušela využžívat oprávněných požžadavků dělníků k tomu, aby dezorganizovala náš řád a rozpoutávala žživelné hnutí ve jménu „požžadavků dělníků“ tak, aby to ztힾilo ekonomickou i politickou situaci v zemi. Současně však podle daných možžností řešíme některé palčivé sociálně-politické otázky, mj. zvýšení nízkých důchodů a naléhavé mzdové úpravy. Vláda se postupně zabývá základními ekonomickými problémy země, aby dala nový impuls rozvoji výroby a aby mohlo být přistoupeno k dalšímu zlepšování žživotní úrovně lidu.

Provedli jsme potřebná opatření k zajištění bezpečnosti našich státních hranic. Strana dává plnou podporu konsolidaci armády, bezpečnosti, prokuratury a soudů. Strana zaujala jasné stanovisko i v otázce Lidových milicí, jejichžž celostátní aktiv dal plnou podporu novému vedení KSČ i akčnímu programu. Význam tohoto kroku byl, jak známo, přímo uvítán pracujícími nejen u nás, ale také v SSSR.

Všechny tyto kroky považžujeme za důležžité výsledky v plnění linie květnového pléna ÚV KSČ, za významné rysy konsolidace politických poměrů a upevnění nikoli jen deklarovaného, ale reálného vedoucího vlivu strany v naší zemi.

Přesto vidíme a nechceme zastírat, žže ne všechny závěry květnového pléna ÚV KSČ plníme uspokojivě. I nyní dochází k tomu, žže se na veřejných shromើděních i ve sdělovacích prostředcích vyskytují občasné hlasy a tendence směřující mimo pozitivní úsilí strany, státních orgánů i NF. Vyřešení této otázky považžujeme za dlouhodobější úkol a řídíme se rezolucí květnového pléna ÚV, podle nížž „nelze uplatňovat politické vedení starými, administrativně mocenskými vazbami“. Předsednictvo ÚV KSČ, vláda i Národní fronta jednoznačně odmítly výzvy prohlášení Dva tisíce slov, které nabádají k anarchistickým akcím, k narušování ústavního charakteru naší politické reformy. Je nutno vidět, žže po těchto odmítavých stanoviscích se v praxi nikde podobné akce ve skutečnosti v naší zemi neobjevily a žže důsledky výzvy Dva tisíce slov neohrozily stranu, NF a socialistický stát.

Negativním rysem naší skutečnosti jsou dosud kampaně a nepodložžené štvaní proti jednotlivým funkcionářům a veřejným činitelům - včetně členů nového vedení KSČ - které jsou vedeny z extrémních pozic zprava i zleva. V konkrétních případech i proti těmto metodám sekretariát ÚV KSČ i vedoucí soudruzi jednoznačně vystoupili.

Víme, žže tato situace je umožžněna tím, žže jsme u nás zrušili cenzuru a uzákonili svobodu slova a tisku. Co bylo dříve šířeno jen jako „šeptaná propaganda“ apod., můžže nyní dojít veřejného výrazu.

Položžíme-li si však otázku, zda podobné jevy je správné hodnotit jako zánik vedoucí politické role KSČ pod náporem reakčních, kontrarevolučních sil - dospíváme k závěru, žže nikoli. Neboť to všechno je pouze část dnešní naší politické skutečnosti. Je tu však i druhá a podle našeho názoru rozhodující část t鞾e skutečnosti: růst autority nové, demokratické politiky strany v očích nejširších mas pracujících, růst aktivity naprosté většiny obyvatelstva. Za zrušením cenzury, za svobodou slova stojí naprostá většina občanů ze všech tříd a vrstev naší společnosti. KSČ se snažží prokázat, žže dokើe politicky vést a řídit jinak nežž odsouzenými byrokraticko-policejními metodami, především silou svých marxisticko-leninských idejí, svého programu, své správné a veškerým lidem podporované politiky.

Naše strana můžže v obtힾném politickém boji zvítězit jenom tehdy, jestližže jí bude umožžněno realizovat taktickou linii květnového pléna ÚV a vyřešit základní politické otázky na mimořádném XIV. sjezdu, v duchu akčního programu. Považžujeme proto všechny tlaky, které se snažží vnutit straně jiný postup, to je řešit základní otázky politiky jindy a jinde nežž na XIV. sjezdu, za hlavní nebezpečí pro úspěšné posílení vedoucí role strany v ČSSR. Takové tlaky vyvíjejí vnitřní extrémní síly jak zprava, tak také z pozic konzervativních, dogmatických a sektářských, usilujících o návrat před leden 1968.

Hodnocení situace obsažžené v dopise pěti stran i bezpochyby upřímně míněné rady pro náš další postup nepřihlힾejí k celé složžitosti dynamického společenského pohybu, jak ji analyzovalo květnové plénum ÚV KSČ, a ke komplexnosti závěrů, které byly tímto plénem přijaty. Naše politika, chce-li zůstat politikou marxisticko-leninskou, nemůžže vycházet jen z povrchových jevů, které neodrើejí vžždy přesně hlubinné příčiny společenského vývoje, ale postihovat podstatu vývoje a tou se řídit.

V současné době mohou zájmům socialismu v naší zemi posloužžit bratrské strany především vyjádřením důvěry vedení Komunistické strany Československa a plnou podporou jeho politice. Proto jsme navrhovali jako předpoklad úspěšného společného jednání dvoustranné schůzky představitelů našich stran, aby společné jednání vycházelo z hlubších vzájemných konzultací a věcných informací.

Upřímně litujeme, žže tyto naše návrhy nebyly uskutečněny. Není naší vinou, žže se schůzka ve Varšavě konala bez naší účasti. Projednávali jsme návrhy pěti stran na svolání této schůzky na předsednictvu ÚV KSČ dvakrát - 8. a 12. července - a vžždy jsme okamžžitě sdělili svůj názor na způsob přípravy této schůzky tak, jak jsme jej považžovali za nejsprávnější. Bohužžel, naše jednání 12. července bylo užž zbytečné, protožže nehledě na jeho výsledek byla schůzka jižž svolána na 14. července, cožž jsme se dozvěděli ažž prostřednictvím ČTK 13. července odpoledne, když se zástupci pěti stran jižž sjힾděli do Varšavy.

V žžádném stanovisku, která jsme pěti stranám zaslali, jsme neodmítli zásadně účastnit se společné porady. Vyslovili jsme jen svůj vlastní názor na její vhodnost v současné době a na způsob její přípravy tak, aby mohla být opravdu věcná a opírat se o hlubší informaci o našich složžitých problémech. Z obsahu dopisů pěti stran, zaslaných nám ve dnech 4. až 6. července 1968, jsme totižž usoudili, žže taková informace je zcela nezbytná, nemá-li dojít k jednání, jehož úspěch by byl předem ohrožžen jednostrannou a malou informovaností veliké většiny účastníků porady o skutečné situaci v Československu.

To je smyslem našich návrhů na předb잾ná dvoustranná jednání. Byli jsme vedeni nikoliv snahou izolovat se od společenství našich stran a zemí, ale naopak snahou přispět k jeho upevnění a rozvoji.

Domníváme se, žže společné věci socialismu nesloužží pořádání porad, na nichžž je posuzována politika a činnost kterékoliv bratrské strany bez účasti jejích zástupců. Považžujeme za stále platnou zásadu vyjádřenou v Deklaraci vlády SSSR z 30. října 1956, která zní: „Země velikého společenství socialistických národů, sjednocené společnými ideály budování socialistické společnosti a zásadami proletářského internacionalismu, mohou vytvářet své vzájemné vztahy jedině na základech plné rovnoprávnosti, respektování územní celistvosti, státní nezávislosti a svrchovanosti a vzájemného nevměšování do vnitřních záležžitostí.“ Tato zásada, jak známo, byla potvrzena poradou představitelů komunistických stran v Moskvě v listopadu 1957 a obecně přijata. V celé své činnosti chceme dále posilovat a rozvíjet hluboké internacionální tradice, které podle našeho názoru musí zahrnovat jak chápání společných zájmů a cílů pokrokových sil světa, tak i porozumění pro specifické národní potřeby.

Máme zájem, aby se naše vztahy dále nezhoršovaly, a jsme ochotni přispět z naší strany k uklidnění situace ve prospěch socialismu a jednoty socialistických zemí. Z naší strany neučiníme nic, co by bylo s tímto cílem v rozporu. Očekáváme však, žže ostatní strany budou tomuto našemu úsilí napomáhat a projeví pochopení pro naši situaci.

Vidíme důležžitý úkol v tom, abychom v nejbližžší době mohli uskutečnit námi navrhovaná dvoustranná jednání, která by posoudila mj. i možžnosti společné schůzky socialistických zemí a na nichžž by bylo možžno dohodnout její program a složžení, místo a termín konání. Považžujeme za rozhodující, abychom se v nejbližší době dohodli na pozitivních krocích, které by zajistily pokračování naší dosavadní přátelské spolupráce a přesvědčivě demonstrovaly naši společnou vůli rozvíjet a utužžovat vzájemné přátelské vztahy. Je to v zájmu našeho společného boje proti imperialismu, za mír a bezpečnost národů, za demokracii a socialismus.

Předsednictvo ÚV KSČ, 17. 7. 1968, Praha


Související články:
(ČR - rok 1968)

Pražské jaro mohlo prokázat přednosti „socialismu s lidskou tváří“ (12.09.2018)
Chinese Reaction to the 1968 Occupation of Czechoslovakia (10.09.2018)
Sovětská revizionistická renegátská klika bezostyšně posílá jednotky k okupaci Československa (10.09.2018)
Pražské jaro i jeho dozvuky a ohlasy na stránkách SDS (26.08.2018)
Rezignace presidenta republiky (19.04.2018)
Desatero pro okupovaného intelektuála (01.03.2018)
Čím začít? (Po lednu 1968) (28.02.2018)
Začátek byl nenápadný (30.12.2017)
Srpen 1968 (27.08.2017)
Ohlédnutí za rokem 1968 - rekapitulace článků ze starého webu (21.08.2017)
Stanovisko Výkonného výboru KSČS k 21. srpnu 1968 (21.08.2017)
Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy (21.08.2013)
Rok 1968 - v Čechách vždy s humorem ... (20.08.2013)
"Velké tajemství" 60. let? (06.05.2009)
Od odsouzení k "hořké nutnosti". KS Rakouska, "Pražské jaro" a vojenská intervence v Praze (25.09.2008)
Za Pražským jarem 1968 (25.09.2008)
Několik poznámek (22.09.2008)
Die DDR, der Prager Frühling und das Ende des sowjetischen Sozialismusmodells (22.09.2008)
Three brief remarks to the topic of this Seminar (22.09.2008)
Pražské jaro, sovětská invaze a španělská komunistická strana po 40 letech (22.09.2008)
The Spring of Prague and its influence on the Greek Left wing movement (29.08.2008)
Seminář EL v Praze: 21. srpen 1968 a levice v Evropě (29.08.2008)
Co levice osmašedesátníkům dluží … (29.08.2008)
The GDR, the Prague Spring and the End of the Soviet Socialism-Model (29.08.2008)
Prague Spring, the Soviet invasion and the Spanish Communist Party 40 years later (29.08.2008)
August 68: Dienstbier neverí, žže august 68 bol kvôli vojnovým plánom Moskvy (21.08.2008)
Kronika místodržžení v Čechách (výňatek) (05.08.2008)
Šilhán: Invaze v roce 1968 byla přípravou na válku (05.08.2008)
Čierná: Poslední šance pro Dubčeka (03.08.2008)
Poselství občanů předsednictvu Ústředního výboru Komunistické strany Československa (03.08.2008)
Závěr jednání v Čierne nad Tisou (01.08.2008)
Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (29.07.2008)
Stanovisko politbyra ÚV KSSS k situaci v Československu (2) (29.07.2008)
Varšavský dopis (19.07.2008)
Domácí úkol z pilnosti (08.07.2008)
Jak budu oběšen (06.07.2008)
Předsednictvo ÚV KSČ k manifestu 2000 slov (29.06.2008)
Základní stanoviska Československé sociální demokracie (1968) (24.06.2008)
Odpovědnost a vina A. Novotného (17.06.2008)
Hodina pravdy (16.06.2008)
Rezoluce o současné situaci a dalším postupu KSČ (16.06.2008)
Československo: Dubčekova přestávka (11.06.2008)
Tak vážně: Co konkrétně? (09.06.2008)
Demokracie a socialismus se podmiňují (06.06.2008)
Co je to socialismus? (06.06.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (4) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (3) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (2) (13.05.2008)
Diskuse v předsednictvu ÚV KSČ v květnu 1968 (13.05.2008)
Čím byla a co znamenala ekonomická reforma šedesátých let? (13.05.2008)
Projev J. Smrkovského 29. srpna 1968 (12.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (2) (06.05.2008)
Bude-li to nutné, dělnická třída uslyší hlas svých přátel (06.05.2008)
Výzva dějinám (30.04.2008)
O provázku (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (2) (28.04.2008)
Prohlášení vlády z roku 1968 (28.04.2008)
Vaše nynější krize (24.04.2008)
Všechno, co konáme, je pro člověka (22.04.2008)
Náboženství a socialismus (17.04.2008)
Národní fronta nebo parlament? (16.04.2008)
Češi se k roku 1968 nehlásí? (15.04.2008)
Jiří Pelikán o Jaru (14.04.2008)
Jiří Dolejš: Pražské jaro 1968 z pohledu KSČM (13.04.2008)
Obrana socialismu, nejvyšší internacionální povinnost (10.04.2008)
Akční program KSČ (3) (09.04.2008)
Akční program KSČ (2) (09.04.2008)
Akční program KSČ (09.04.2008)
Žádná nostalgie (08.04.2008)
Nástup československé reformy a její potlačení (1962—1986) (08.04.2008)
Sektářství není program (31.03.2008)
Neříkám nic jiného (31.03.2008)
KSČM k výročí 21. srpna 1968 (23.02.2008)
K úspěchu potřebujeme odpovědné občany a vůdčí osobnosti (14.01.2008)
Kosygin - hlavní inženýr SSSR (02.09.2007)
Co je společné pro ekonomické reformy v roce 1968 a dnes (27.08.2007)
Projev dr. Gustáva Husáka 28. srpna 1968 (23.08.2007)
Emigrace v podstatě nejsou k ničemu (14.07.2007)
Všechno bylo a je jinak (12.07.2007)
„Osmašedesátý“ - legendy a skutečnost (12.07.2007)
Vsjo budět blagopolučno (18.04.2007)
V roli „zachránce“ socialismu (03.11.2006)
Zákon 109/1968 Sb. - Usnesení Národního shromáždění ze dne 10. července 1968 (11.05.2006)
Ústavní zákon č. 77/1968 Sb. ze dne 24. června 1968 (11.05.2006)
Projev před volbou České národní rady (11.05.2006)
Reformně komunistická koncepce překonání krize sovětského systému a pokus o její uskutečnění v Československu 1968 (08.04.2006)
Antonín Novotný ke svému odchodu z vrcholné politiky (04.01.2006)
Zpráva o zasedání ÚV KSČ (04.01.2006)
Hodnocení roku 1968 (20.11.2005)
Štrougal, nebo Husák? váhali Rusové po okupaci (20.11.2005)
Okupanti nás obsadili! (21.08.2005)
Minulost a budoucnost (31.07.2005)
Deset bodů (23.07.2005)
37 let od pražského jara (15.07.2005)
12. července 1968 (15.07.2005)
Nová levice v Československu: rozhovor s Jiřinou Šiklovou (01.06.2005)
Stát odškodní oběti okupace z roku 1968 (03.05.2005)
Dva tisíce slov (02.04.2005)
Většina Slováků stále za Dubčekem (27.01.2005)
Československé jaro 1968 (12.01.2005)
Lidská tvář - A. Dubček (1921-1992) (08.01.2005)
K socialismu s lidskou tváří (20.05.2002)

[Akt. známka (jako ve škole): 0 / Počet hlasů: 0] 1 2 3 4 5

Celý článek | Autor: administrator | Počet komentářů: 0 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek

červené návěští   Hlavní zprávy červený nadpis

zelené návěští   Novinky zelený nadpis
16.04.2018: Letní univerzita Evropské levice 2018
Letní univerzita EL se koná ve dnech 11. až 15. července 2018 ve Vídni pod mottem "Dialog pro pokrok v Evropě. 200 let od narození Karla Marxe, 100 let od konce 1. světové války. Bližší informace o účastnickém poplatku a registrační formulář jsou k dispozici na stránkách Evropské levice.

16.06.2017: Opět útoky spamovacích robotů
Došlo k opakovaným útokům robotů sázejících do komentářů texty s podivnými "inzeráty" (podle všech známek činskými). Jen poslední dvě dávky představovaly více než 200 těchto pseudokomentářů, které mažeme. bahis siteleri

16.06.2017: Někdo/něco zde krade ž a š?
V uplynulých dnech došlo k technické závadě, v jejímž důsledku se "beze stop" z některých článků (ale i z většiny komentářů) ztratila všechna písmena "ž" a "š" (nebo jenom jejich emosčást). Za závadu se omlouváme a na jejím odstranění pracujeme (zatím pátráním po příčině).

09.05.2017: Pietní akt na Olšanech
Jako každoročně, i letos položila 9. 5. v 9 hodin delegace zástupců CV SDS a výboru pražské organizace SDS květiny k památníku padlých rudoarmějců na olšanském hřbitově. Při té přiležitosti jsme pietně vzpomněli i padlých dalších armád (včetně československé), kteří jsou na Olšanech uloženi.

červené návěští   Anketa červený nadpis
V současnosti rozvířil hladinu návrh přijmout do ČR 50 syrských válečných sirotků. Co si o něm myslíte?

V Sýrii ani žádní váleční sirotci nejsou.
1882 (1882 hl.)
Nebrat! Ještě by nás podřezávali.
1435 (1435 hl.)
Konečně někdo uvažující lidsky.
1485 (1485 hl.)
Ať se každý stará o sebe, nic nám do nich není.
964 (964 hl.)
Je to sice politikum, ale krok správným směrem.
1587 (1587 hl.)
Raději bychom měli zvýšit svou ostudně nízkou rozvojovou pomoc.
1434 (1434 hl.)
Prohnilý humanismus !!
966 (966 hl.)

Celkem hlasovalo: 9753


zelené návěští   Vyhledávání zelený nadpis


na nových stránkách

Rozšířené vyhledávání
Tématické skupiny
Seznam autorů


Google

web
sds.cz
blisty.cz
bbc.co.uk

zelené návěští   Vaše komentáře zelený nadpis
[15.05.2018 19:15:23]
josef mikovec
Bohumír Šmeral - Mučedník ztracených a vysněných příležitostí http://www.novarepublika.cz/2018/0 5/frantisek-ferdinand-s ...

[15.05.2018 18:54:53]
josef mikovec
Zde jest zkušební kámen, na němž se dokáže, zdali jsme opravdu v dost zralí, dost socialističtí, abychom opravdu stali se v Rako ...

[21.03.2018 17:10:12]
n
Snad se něco doví,!

[19.11.2016 10:28:45]
l&s
Doplnění k Peroutkovi - Zemanův projev byl míněn dobře, bohužel se v něm dopustil dehonestujícího přešlapu, když prohlásil, že Per ...

[27.02.2016 10:01:56]
l&s
Článek pana Bělohradského není k dispozici, tak jen pár postřehů k této stati. Paní Neudorflová sice správně píše, že je chyba, k ...

[28.10.2015 09:08:14]
-ik
Dobrý den pane Šlemendo! To, co jste napsal, je konstatování stavu. A co navrhujete jako pokus o naznačení cesty? Já mysl ...

[04.09.2015 14:20:12]
n
Samozřejmě, že již těším na shromáždění, jako posledně na Václaváku. Doufám, že nebude chybět pán Šafr, kterého tímto srdečně zvu. ...

[13.08.2015 13:11:01]
n
SDS leží v žaludku tomu zoufalému tapetáři, takže je moc známá a okolí se musí postarat o její prosazení. Prohra s US a tím i se s ...

[13.08.2015 01:44:03]
-ik
Jestli že se mi zdá, že militantní skupiny dosahují lepších výsledků, měl byc se podívat na sebe, zda nepracuji špatně. Oni mohou ...

[08.06.2015 21:05:37]
-ik
"význam evropské levice pro vývoj ve světě a její podíl na jeho spoluutváření (globalizace, přenos zkušeností z jiných čá ...

[25.05.2015 14:58:27]
n
Lidstvo v rozvinutých zemích a tím myslím i naši zemi, již dosáhli hranic dalšího materiálního pokroku a jeho další zvyšování je n ...

[25.05.2015 08:21:23]
l&s
"Proč se myšlenka lidové fronty boje proti fašismu prosadila v našem hnutí, až když bylo fakticky pozdě? Bylo vůbec možné, ab ...

[13.05.2015 09:45:10]
Milan Neubert
-iku, napsal jste víc věcí, s řadou souhlasím. Jednu námitku ale mám: dospěli jsme k závěru, že virtuální diskuse na webu nebo na ...

[10.05.2015 23:25:51]
-ik
Mám pocit, pane Neuberte, že jste se o kontakt s lidmi ani moc nesnažil. Diskuse na stránkách SDS je nulová. A i v minulosti jst ...

[06.05.2015 10:38:48]
n
Vítám tapetáře. Čest tvoji práci. Podle množství zbytečné práce opravdu stojíš ...


Teze programu SDS
Teze programu SDS

Bahisikayet.com Extrabet Deneme bonusu Denemebonusuz.com

Deneme Bonus Veren Bahis Siteleri 2022

en iyi bahis siteleri

jetbahis-girisi.com

Rexbet-girisi.com

hovarda-girisi.com

mobilbahis giris

sekabet guncel adres

asyabahis guncel adres

Maltcasino

pinbahiskayit.com

Tyto stránky byly vytvořen prostřednictvím redakčního systému phpRS.