Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k dopisu pěti komunistických a dělnických stran

Autor: administrator <secret(at)sds.cz>, Téma: 04. Kolektivní práce, Vydáno dne: 19. 07. 2008

Stanovisko předsednictva ÚV KSČ k tzv. varšavskému dopisu, datované 17. 7. 1968.

Předsednictvo ÚV KSČ posoudilo všestranně dopis, který obdržžel ÚV naší strany ze schůzky představitelů stran pěti socialistických zemí ve Varšavě.

V dopise se zdůrazňuje, žže je motivován starostí o naši společnou věc a o upevnění pozic socialismu. Vycházejíce z této skutečnosti a vedeni stejnou snahou, chceme stejně otevřeně vyjádřit i naše vlastní stanoviska k otázkám, o nichžž se v dopise hovoří.

Jsme si přitom plně vědomi, žže výměnou dopisů nelze plně vysvětlit tak složžitou problematiku, jaká je předmětem pozornosti; naše stanovisko si proto neklade ani takové cíle a naopak předpokládá přímá vzájemná jednání mezi stranami.

Řadu obav, které se v dopise vyslovují, jsme sami vyjádřili v rezoluci květnového pléna ÚV KSČ. Příčiny rozporuplné politické situace vidíme však především v nakupení těchto rozporů v letech před lednovým plénem ÚV KSČ; tyto rozpory nelze naráz uspokojivě vyřešit v krátké době. V procesu realizace politické linie akčního programu naší strany dochází proto nutně k tomu, že široký masový proud zdravé socialistické aktivity je provázen extrémními tendencemi, žže se tu snažží přižživit i zbytky protisocialistických sil v naší společnosti a zároveň rozvíjejí aktivitu i dogmaticko-sektářské síly, spjaté s chybnou politikou před lednovým plénem ÚV KSČ. Ani strana sama nemůžže v této složžité situaci zůstat ušetřena vnitřních rozporů, které provázejí proces sjednocování na linii akčního programu. K negativním jevům tohoto procesu patří i porušování zásad demokratického centralismu v jednání některých komunistů, cožž je především daň za to, žže dlouhá léta byl starým vedením strany uplatňován centralismus byrokratický a byla potlačována vnitrostranická demokracie. To vše nám brání dosahovat v politické práci vžždy jenom těch výsledků, které bychom si sami přáli.

Nechceme tyto skutečnosti zastírat a nezastíráme je ani před vlastní stranou a lidem. Proto také květnové plénum ÚV jasně prohlásilo, žže je nutno mobilizovat všechny síly k tomu, aby nedošlo ke konfliktní situaci v zemi, k ohrožžení socialistické moci v ČSSR. Naše strana také jednoznačně prohlásila, žže kdyby k takovému ohrožžení došlo, použžije všech prostředků k ochraně socialistického zřízení. Viděli jsme tedy sami možžnost takového nebezpečí. Chápeme, žže to nemůžže být lhostejné ani bratrským stranám socialistických zemí. Nevidíme však reálné důvody, ježž by opravňovaly k tvrzením, označujícím naši dnešní situaci jako kontrarevoluční, tvrzením o bezprostředním ohrožžení základů socialistického zřízeni ani k tvrzením, žže v Československu je připravována změna orientace naší socialistické zahraniční politiky a žže existuje konkrétní hrozba odtržžení naší země od socialistického společenství.

Naše spojenectví a přátelství s SSSR a ostatními socialistickými zeměmi je hluboce zakořeněno ve společenském zřízení, v historických tradicích a zkušenostech našich národů, v jejich zájmech, v jejich myšlení a cítění. Osvobození z nacistické okupace a vstup na cestu nového žživota jsou ve vědomí našeho lidu trvale spojeny s historickým vítězstvím SSSR ve druhé světové válce, s úctou k hrdinům, kteří v tomto boji položžili své žživoty.

Z toho vychází i akční program naší strany, kde se k této tradici hlásíme jako k východisku:

Základní orientace československé zahraniční politiky se zrodila a potvrzovala v době národně-osvobozeneckého zápasu a v procesu socialistické přestavby naší země - je to spojenectví a spolupráce se Sovětským svazem a ostatními socialistickými státy. Budeme usilovat o to, aby se přátelské vztahy s našimi spojenci - zeměmi světového socialistického společenství - nadále prohlubovaly na základě vzájemné úcty, svrchovanosti a rovnoprávnosti, vzájemného respektování a internacionální solidarity. V tomto smyslu budeme aktivněji a s promyšlenou koncepcí přispívat ke společné činnosti Rady vzájemné hospodářské pomoci i Varšavské smlouvy.

V dopise je zmínka o útocích proti socialistické zahraniční politice, o výpadech proti spojenectví a přátelství se socialistickými zeměmi, o hlasech žžádajících revizi naší společné a koordinované politiky vůči NSR a dokonce se tvrdí, žže pokusy o koketování ze strany úřadů NSR a revanšistů nalézají odezvu ve vedoucích kruzích naší země. Udivují nás taková tvrzení, jelikožž je dobře známo, žže ČSSR uskutečňuje důslednou socialistickou zahraniční politiku, jejힾ zásady byly formulovány v akčním programu KSČ a v programovém prohlášení vlády. Tyto dokumenty, projevy čs. vedoucích představitelů, jakož i další naše akce důsledně vycházejí ze zásad socialistického internacionalismu, spojenectví a rozvoje přátelských styků se Sovětským svazem a dalšími socialistickými státy.

Domníváme se, žže tyto skutečnosti jsou rozhodující, a nikoliv neodpovědné hlasy jednotlivců, které se u nás ozývají.

Vzhledem k trpkým historickým zkušenostem našich národů s německým imperialismem a militarismem je nepředstavitelné, žže by kterákoliv čs. vláda mohla tyto zkušenosti ignorovat a lehkomyslně s osudy naší země hazardovat. Tím spíše to nemůžže činit vláda socialistická a všechna podezření v tomto směru musíme odmítnout. Pokud jde o naše styky s NSR, je všeobecně známo, žže ČSSR, ačkoliv je bezprostředním sousedem NSR, podnikla jako poslední určité kroky směřující k částečné úpravě vzájemných styků, zejména hospodářských, zatímco jiné socialistické země své vztahy s NSR v té či oné míře upravily jižž mnohem dříve, anižž to vzbudilo jakékoliv obavy.

Přitom důsledně respektujeme a hájíme zájmy NDR, našeho socialistického spojence, a činíme vše pro posílení jeho mezinárodního postavení a autority. To výslovně dosvědčují i všechny projevy vedoucích představitelů naší strany i státu v celém období po lednu 1968.

Smlouvy a dohody, jimižž jsou socialistické země spojeny, jsou významným činitelem vzájemné spolupráce, míru a kolektivní bezpečnosti. ČSSR plně respektuje své smluvní závazky a systém smluv se socialistickými zeměmi dále rozvíjí, čehožž důkazem jsou nové spojenecké smlouvy, které jsme nedávno uzavřeli s Bulharskou lidovou republikou a Maďarskou lidovou republikou, jakožž i připravovaná smlouva o přátelství a spolupráci s Rumunskou socialistickou republikou.

Stejně jako autoři dopisu nebudeme nikdy souhlasit s tím, aby historické vymožženosti socialismu a bezpečnost národů našich zemí mohly být ohrožženy, a s tím, aby imperialismus pokojnou nebo násilnou cestou prolomil socialistickou soustavu a změnil poměr sil v Evropě ve svůj prospěch. Hlavním obsahem našeho vývoje po lednu je právě snaha zvýšit vnitřní sílu a stabilitu socialistického zřízení a tím i našich spojeneckých svazků.

Štábní cvičení ozbrojených sil Varšavské smlouvy na území ČSSR je konkrétním důkazem našeho věrného plnění spojeneckých závazků. K zabezpečení jeho zdárného průběhu jsme z naší strany provedli potřebná opatření. Náš lid i příslušníci armády přátelsky vítali sovětská a ostatní spojenecká vojska na území ČSSR. Nejvyšší představitelé strany a vlády svou účastí dokumentovali, jaký význam mu přikládáme a jaký zájem na něm máme. Nejasnosti a některé pochyby v naší veřejnosti vznikly teprve při opětovných změnách termínu odchodu spojeneckých vojsk z území ČSSR po ukončení cvičení.

Dopis pěti stran se zabývá i některými vnitropolitickými problémy naší současnosti. Přijímáme ujištění, žže cílem tohoto zájmu není vměšovat se „do metod plánování a řízení socialistického národního hospodářství Československa“ a do našich „opatření, směřujících ke zdokonalení struktury ekonomiky, k rozvoji socialistické demokracie“ a žže se vítá „urovnání vztahů mezi Čechy a Slováky na zdravých základech bratrské spolupráce v rámci Československé socialistické republiky“.

Souhlasíme s názorem, žže síla a pevnost našich svazků - které jsou nepochybně společným žživotním zájmem nás všech - závisí na vnitřní síle socialistického zřízení kažždé z našich bratrských zemí. Nepochybujeme o tom, žže podkopání vedoucí úlohy komunistické strany by hrozilo likvidací socialistického zřízení. Právě proto je však nezbytně nutné, abychom si vzájemně správně porozuměli v otázce, na čem dnes v Československu závisí síla socialistického zřízení i posílení vedoucí úlohy komunistické strany.

V akčním programu naší strany jsme na podkladě minulých zkušeností stanovili:

„V současné době zvlášť záležží na tom, aby strana prováděla takovou politiku, aby si plně zasloužžila vedoucí úlohu v naší společnosti. Jsme přesvědčeni, žže to je v současné situaci podmínka socialistického vývoje země...

Komunistická strana se opírá o dobrovolnou podporu lidu; neuskutečňuje svou vedoucí úlohu tím, žže vládne nad společností, ale tím, žže nejoddaněji sloužží jejímu svobodnému, pokrokovému socialistickému rozvoji. Svou autoritu si nemůžže vynutit, ale musí ji neustále získávat svými činy. Svou linii nemůžže prosazovat nařizováním, ale prací svých členů, pravdivostí svých ideálů.“

Nezastíráme - a na květnovém plénu ÚV jsme to jasně řekli - žže u nás dnes existují i tendence diskreditovat stranu, upřít jí morální a politické právo vést společnost. Položžíme-li si však otázku, zda podobné jevy je správné hodnotit jako ohrožžení socialistického zřízení, jako zánik vedoucí politické role KSČ pod náporem reakčních, kontrarevolučních sil - dospíváme k závěru, žže nikoli.

Vedoucí úloha naší strany vើně utrpěla v minulosti deformacemi padesátých let a politikou jejich nedůsledného odstraňování vedením, v jehožž čele stál A. Novotný. Jeho vinou se naopak prohlubovala řada společenských rozporů: mezi Čechy a Slováky, mezi inteligencí a dělnictvem, mezi mladou generací a staršími generacemi. Nedůsledné řešení ekonomických otázek nám zanechalo stav, kdy nemůžeme řešit řadu oprávněných ekonomických požžadavků pracujících a kdy efektivnost celého národního hospodářství je vᾞně narušena. Za tohoto vedení klesala důvěra mas ve stranu a ozývaly se projevy kritiky a odporu, avšak to vše bylo „řešeno“ mocenskými zásahy proti oprávněné nespokojenosti, proti kritice a proti snahám důsledně v zájmu strany a jejího vedoucího postavení řešit společenské problémy.

Namísto postupného a promyšleného odstraňování chyb se hromadily další omyly a rozpory jako důsledek subjektivismu v rozhodování. V letech, kdy objektivně jižž mohla být postupně rozvíjena socialistická demokracie a uplatňováno vědecké řízení, vyhrocovaly subjektivní nedostatky společenské rozpory a obtힾe. Navenek se přitom zdálo, žže v ČSSR je vše v pořádku, do popředí se vystrkovala bezkonfliktnost vývoje, faktický pokles důvěry ve stranu se maskoval vnějšími formami direktivního stranického řízení. Ačkoli byl tento režžim vydáván za pevnou záruku zájmů celého socialistického tábora, uvnitř narůstaly problémy, jejichžž opravdové řešení bylo potlačováno mocenskými zásahy proti nositelům nových, tvůrčích přístupů.

Jakýkoli náznak návratu k těmto metodám by vyvolal odpor drtivé většiny členů strany, odpor pracujících, dělníků, družžstevních rolníků a inteligence. Strana by právě takovým krokem ohrozila svou politicky vedoucí roli a vyvolala situaci, v nힾ by opravdu došlo k mocenskému konfliktu. Tím by byly skutečně ohrožženy socialistické vymožženosti lidu a tak i naše společné zájmy v protiimperialistické frontě socialistického společenství.

Souhlasíme, žže jedním z předních úkolů strany je zmařit záměry pravicových a protisocialistických sil. Naše strana vypracovala v této věci svůj taktický politický postup na květnovém plénu ÚV a podle něho tyto otázky řeší. Tento postup spočívá na soustavě opatření, ježž mohou mít úspěch jenom tehdy, budeme-li mít podmínky k tomu, abychom je postupně - během několika měsíců - uskutečnili.

Za podmínku úspěchu považžujeme, aby realizace akčního programu a příprav sjezdu strany nebyla ohrožžena žžádným chybným krokem, který by vyvolal politicko-mocenský konflikt v naší zemi. Květnové plénum ÚV KSČ to ve své rezoluci jasně vyjádřilo:

„Za základní otázku považžuje strana v současné situaci, aby nemohl být ohrožžen socialistický charakter moci a společenského zřízení, a to z žžádné strany - ani ze strany pravicových protikomunistických tendencí, ani ze strany konzervativních sil, jimž by vyhovoval návrat k poměrům před lednem 1968, které rozvoj socialismu nebyly s to zajistit.“

Naše strana vytyčuje tyto hlavní cíle a etapy politické práce:

  1. Důsledně oddělit stranu jako celek od deformací minulosti, za n쾞 nesou odpovědnost konkrétní lidé ze starého vedení strany; tito konkrétní lidé jsou právem voláni k odpovědnosti.
  2. Připravit mimořádný, XIV. sjezd strany, který zhodnotí vývoj i politickou situaci po lednovém plénu a v souladu s principy demokratického centralismu ve straně stanoví závaznou linii pro celou stranu, zaujme politická stanoviska k federativnímu uspořádání ČSSR, schválí nové stanovy strany a zvolí nový ÚV tak, aby měl plnou autoritu i důvěru ve straně a v celé společnosti.
  3. Po XIV. sjezdu dále ofenzivně nastoupit k řešení všech základních vnitropolitických otázek: k výstavbě politického systému založženého na socialistické platformě NF a společenské samosprávy, k vyřešení federativního státoprávního uspořádání, k volbám do zastupitelských orgánů státu (federálních, národních i místních) a k přípravě nové ústavy.

Nyní jsme v etapě politického boje za uskutečnění linie květnového pléna ÚV KSČ. Je to skutečný boj, a proto v něm nejenom vítězíme, ale máme i neúspěchy; podle výsledků jednotlivých bitev však nelze nikdy správně soudit o výsledku celého boje. Přesto však se domníváme, žže od květnového pléna se daří konsolidovat politickou situaci.

V minulých dnech mimořádné okresní a krajské konference jasně ukázaly, žže strana se sjednocuje na linii akčního programu. Byli zvoleni delegáti na sjezd, jejichž složžení zaručuje, žže o další linii strany nebudou rozhodovat zastánci extrémních názorů, ale demokraticky pověřené, zdravé, progresivní jádro naší strany. Představitelé nového vedení KSČ spjatého s linií akčního programu i květnového pléna ÚV byli všichni navržženi krajskými konferencemi strany do nového ústředního výboru. Ve straně dochází tedy postupně k určité stabilizaci a základní kroky k přípravě sjezdu proběhly úspěšně.

V souladu s rezolucí květnového pléna ÚV KSČ se z iniciativy komunistů formuje politicky závazná socialistická platforma NF. Všechny politické složžky NF přijaly 15. června 1968 programové prohlášení, v němž je jasně uznáváno historicky vydobyté vedoucí postavení KSČ a jsou vyjádřeny zásady socialistického zřízení, vnitřní i zahraniční socialistické politiky. Právě v těchto dnech jedná NF o návrhu svého statutu, který je závaznou organizační normou, zajišťující socialistickou politickou orientaci všech stran a organizací.

Zákonem o soudních rehabilitacích v zásadě řešíme bolestivý problém nezákonných represí vůči nevinným lidem, k nimžž došlo v uplynulých letech. Tento krok zjevně pomohl k tomu, aby se užž pozornost široké veřejnosti a také sdělovacích prostředků nesoustřeďovala na tyto otázky.

V září - ihned po sjezdu strany - budou projednány některé důležité nové zákony: ústavní zákon o NF, který má potvrdit trvalou existenci systému politických stran na půdě NF, a dále zákon o právu spolčovacím a shromažžďovacím, kterým bude určena právní regulace pro vznik a činnost různých dobrovolných organizací, spolků, klubů apod. Tím bude dána možžnost účinně čelit pokusům antikomunistických a liberalistických sil získat organizační základnu pro veřejnou činnost.

Komunisté rovn쾞 iniciativně podle rezoluce květnového pléna ÚV KSČ řeší důležžité otázky práce odborů a podnikových rad pracujících. Vcelku se straně podařilo v těchto otázkách čelit politické demagogii, která se pokoušela využžívat oprávněných požžadavků dělníků k tomu, aby dezorganizovala náš řád a rozpoutávala žživelné hnutí ve jménu „požžadavků dělníků“ tak, aby to ztힾilo ekonomickou i politickou situaci v zemi. Současně však podle daných možžností řešíme některé palčivé sociálně-politické otázky, mj. zvýšení nízkých důchodů a naléhavé mzdové úpravy. Vláda se postupně zabývá základními ekonomickými problémy země, aby dala nový impuls rozvoji výroby a aby mohlo být přistoupeno k dalšímu zlepšování žživotní úrovně lidu.

Provedli jsme potřebná opatření k zajištění bezpečnosti našich státních hranic. Strana dává plnou podporu konsolidaci armády, bezpečnosti, prokuratury a soudů. Strana zaujala jasné stanovisko i v otázce Lidových milicí, jejichžž celostátní aktiv dal plnou podporu novému vedení KSČ i akčnímu programu. Význam tohoto kroku byl, jak známo, přímo uvítán pracujícími nejen u nás, ale také v SSSR.

Všechny tyto kroky považžujeme za důležžité výsledky v plnění linie květnového pléna ÚV KSČ, za významné rysy konsolidace politických poměrů a upevnění nikoli jen deklarovaného, ale reálného vedoucího vlivu strany v naší zemi.

Přesto vidíme a nechceme zastírat, žže ne všechny závěry květnového pléna ÚV KSČ plníme uspokojivě. I nyní dochází k tomu, žže se na veřejných shromើděních i ve sdělovacích prostředcích vyskytují občasné hlasy a tendence směřující mimo pozitivní úsilí strany, státních orgánů i NF. Vyřešení této otázky považžujeme za dlouhodobější úkol a řídíme se rezolucí květnového pléna ÚV, podle nížž „nelze uplatňovat politické vedení starými, administrativně mocenskými vazbami“. Předsednictvo ÚV KSČ, vláda i Národní fronta jednoznačně odmítly výzvy prohlášení Dva tisíce slov, které nabádají k anarchistickým akcím, k narušování ústavního charakteru naší politické reformy. Je nutno vidět, žže po těchto odmítavých stanoviscích se v praxi nikde podobné akce ve skutečnosti v naší zemi neobjevily a žže důsledky výzvy Dva tisíce slov neohrozily stranu, NF a socialistický stát.

Negativním rysem naší skutečnosti jsou dosud kampaně a nepodložžené štvaní proti jednotlivým funkcionářům a veřejným činitelům - včetně členů nového vedení KSČ - které jsou vedeny z extrémních pozic zprava i zleva. V konkrétních případech i proti těmto metodám sekretariát ÚV KSČ i vedoucí soudruzi jednoznačně vystoupili.

Víme, žže tato situace je umožžněna tím, žže jsme u nás zrušili cenzuru a uzákonili svobodu slova a tisku. Co bylo dříve šířeno jen jako „šeptaná propaganda“ apod., můžže nyní dojít veřejného výrazu.

Položžíme-li si však otázku, zda podobné jevy je správné hodnotit jako zánik vedoucí politické role KSČ pod náporem reakčních, kontrarevolučních sil - dospíváme k závěru, žže nikoli. Neboť to všechno je pouze část dnešní naší politické skutečnosti. Je tu však i druhá a podle našeho názoru rozhodující část t鞾e skutečnosti: růst autority nové, demokratické politiky strany v očích nejširších mas pracujících, růst aktivity naprosté většiny obyvatelstva. Za zrušením cenzury, za svobodou slova stojí naprostá většina občanů ze všech tříd a vrstev naší společnosti. KSČ se snažží prokázat, žže dokើe politicky vést a řídit jinak nežž odsouzenými byrokraticko-policejními metodami, především silou svých marxisticko-leninských idejí, svého programu, své správné a veškerým lidem podporované politiky.

Naše strana můžže v obtힾném politickém boji zvítězit jenom tehdy, jestližže jí bude umožžněno realizovat taktickou linii květnového pléna ÚV a vyřešit základní politické otázky na mimořádném XIV. sjezdu, v duchu akčního programu. Považžujeme proto všechny tlaky, které se snažží vnutit straně jiný postup, to je řešit základní otázky politiky jindy a jinde nežž na XIV. sjezdu, za hlavní nebezpečí pro úspěšné posílení vedoucí role strany v ČSSR. Takové tlaky vyvíjejí vnitřní extrémní síly jak zprava, tak také z pozic konzervativních, dogmatických a sektářských, usilujících o návrat před leden 1968.

Hodnocení situace obsažžené v dopise pěti stran i bezpochyby upřímně míněné rady pro náš další postup nepřihlힾejí k celé složžitosti dynamického společenského pohybu, jak ji analyzovalo květnové plénum ÚV KSČ, a ke komplexnosti závěrů, které byly tímto plénem přijaty. Naše politika, chce-li zůstat politikou marxisticko-leninskou, nemůžže vycházet jen z povrchových jevů, které neodrើejí vžždy přesně hlubinné příčiny společenského vývoje, ale postihovat podstatu vývoje a tou se řídit.

V současné době mohou zájmům socialismu v naší zemi posloužžit bratrské strany především vyjádřením důvěry vedení Komunistické strany Československa a plnou podporou jeho politice. Proto jsme navrhovali jako předpoklad úspěšného společného jednání dvoustranné schůzky představitelů našich stran, aby společné jednání vycházelo z hlubších vzájemných konzultací a věcných informací.

Upřímně litujeme, žže tyto naše návrhy nebyly uskutečněny. Není naší vinou, žže se schůzka ve Varšavě konala bez naší účasti. Projednávali jsme návrhy pěti stran na svolání této schůzky na předsednictvu ÚV KSČ dvakrát - 8. a 12. července - a vžždy jsme okamžžitě sdělili svůj názor na způsob přípravy této schůzky tak, jak jsme jej považžovali za nejsprávnější. Bohužžel, naše jednání 12. července bylo užž zbytečné, protožže nehledě na jeho výsledek byla schůzka jižž svolána na 14. července, cožž jsme se dozvěděli ažž prostřednictvím ČTK 13. července odpoledne, když se zástupci pěti stran jižž sjힾděli do Varšavy.

V žžádném stanovisku, která jsme pěti stranám zaslali, jsme neodmítli zásadně účastnit se společné porady. Vyslovili jsme jen svůj vlastní názor na její vhodnost v současné době a na způsob její přípravy tak, aby mohla být opravdu věcná a opírat se o hlubší informaci o našich složžitých problémech. Z obsahu dopisů pěti stran, zaslaných nám ve dnech 4. až 6. července 1968, jsme totižž usoudili, žže taková informace je zcela nezbytná, nemá-li dojít k jednání, jehož úspěch by byl předem ohrožžen jednostrannou a malou informovaností veliké většiny účastníků porady o skutečné situaci v Československu.

To je smyslem našich návrhů na předb잾ná dvoustranná jednání. Byli jsme vedeni nikoliv snahou izolovat se od společenství našich stran a zemí, ale naopak snahou přispět k jeho upevnění a rozvoji.

Domníváme se, žže společné věci socialismu nesloužží pořádání porad, na nichžž je posuzována politika a činnost kterékoliv bratrské strany bez účasti jejích zástupců. Považžujeme za stále platnou zásadu vyjádřenou v Deklaraci vlády SSSR z 30. října 1956, která zní: „Země velikého společenství socialistických národů, sjednocené společnými ideály budování socialistické společnosti a zásadami proletářského internacionalismu, mohou vytvářet své vzájemné vztahy jedině na základech plné rovnoprávnosti, respektování územní celistvosti, státní nezávislosti a svrchovanosti a vzájemného nevměšování do vnitřních záležžitostí.“ Tato zásada, jak známo, byla potvrzena poradou představitelů komunistických stran v Moskvě v listopadu 1957 a obecně přijata. V celé své činnosti chceme dále posilovat a rozvíjet hluboké internacionální tradice, které podle našeho názoru musí zahrnovat jak chápání společných zájmů a cílů pokrokových sil světa, tak i porozumění pro specifické národní potřeby.

Máme zájem, aby se naše vztahy dále nezhoršovaly, a jsme ochotni přispět z naší strany k uklidnění situace ve prospěch socialismu a jednoty socialistických zemí. Z naší strany neučiníme nic, co by bylo s tímto cílem v rozporu. Očekáváme však, žže ostatní strany budou tomuto našemu úsilí napomáhat a projeví pochopení pro naši situaci.

Vidíme důležžitý úkol v tom, abychom v nejbližžší době mohli uskutečnit námi navrhovaná dvoustranná jednání, která by posoudila mj. i možžnosti společné schůzky socialistických zemí a na nichžž by bylo možžno dohodnout její program a složžení, místo a termín konání. Považžujeme za rozhodující, abychom se v nejbližší době dohodli na pozitivních krocích, které by zajistily pokračování naší dosavadní přátelské spolupráce a přesvědčivě demonstrovaly naši společnou vůli rozvíjet a utužžovat vzájemné přátelské vztahy. Je to v zájmu našeho společného boje proti imperialismu, za mír a bezpečnost národů, za demokracii a socialismus.

Předsednictvo ÚV KSČ, 17. 7. 1968, Praha