Neklesá kapitálu míra zisku?

Autor: Milan Neubert <neubert(at)sds.cz>, Téma: Okolní události našima očima, Vydáno dne: 15. 11. 2008

Světová finanční krize se v poslední době stala společensky aktuálním tématem, které zajímá nejen ekonomy, ale i řadové občany. I proto žžije toto téma na předních stránkách novin a časopisů. Autoři takových příspěvků však většinou zůstávají jen na povrchu věci, všímají si dopadů na žživot lidí, přinášejí útržžky názorů odborníků, ale s uceleným, dobře vyargumentovaným pohledem na problém se lze setkat spíše výjimečně. Tento nedostatek jsem pociťoval osobně i já, a tak jsem se začal o ekonomické problémy více zajímat.

V příspěvku, jehož obsah vyplývá užž z jeho názvu - „Úvahy o vývoji ekonomiky na základě historických dat o USA“, jsem se snažžil seznámit čtenáře s historickým, více nežž stoletým vývojem burzovního indexu DJI a ceny zlata. Ukázalo se, žže je zcela nezbytné zahrnout do úvah o vývoji ekonomiky i problematiku inflace. Pro připomenutí se vraťme ke dvěma obrázkům - grafům, které popisují vývoj indexu DJI a vývoj cen zlata. V obou případech jde o hodnoty očištěné od inflace, tedy vyjádřené v dolarech z určitého konkrétního roku.

Připomínám, žže jsem zvolil logaritmické měřítko, které má tu vlastnost, žže „vertikální“ posun o určitou vzdálenost znamená všude násobení určitým činitelem, tedy např. vzdálenost mezi hladinami 100 a 200 je stejná jako vzdálenost mezi hladinami 200 a 400, nebo hladinami 500 a 1000. Zároveň platí, žže exponenciálně narůstající (klesající) proces se v tomto měřítku jeví jako rostoucí (klesající) přímka. Z takového pohledu je pak patrné, žže index DJI se dlouhodobě chová jako exponenciálně narůstající proces. Minule jsme se zmínili i o vytvoření Federálního rezervního systému v USA v roce 1913 a všimli si skutečnosti, žže po jeho zavedení vzrostla velikost odchylek skutečného průběhu indexu DJI od ideálního exponenciálního průběhu.

Zajímavý je i pohled na vývoj ceny unce zlata:

Očištění vývoje ceny zlata od inflace bylo pro mne osobně velkým překvapením. Myslel jsem si původně, žže odpoutání peněz od zlatého standardu - nejprve vnitrostátně a posléze i mezinárodně - vedlo ke značnému jednosměrnému pohybu reálných cen zlata. Omyl: ukázalo se, žže cena zlata je dlouhodobě stabilní. Odchylky jsou však značné - po doby delší než 10 let se můžže aktuální cena odchýlit nahoru či dolů až o faktor 2,5.

Tyto úvahy mne přivedly k závěru, žže z dlouhodobého hlediska má smysl zabývat se vývojem cen - a tedy i cenově orientovaných burzovních indexů -, vyjádřených ve zlatých jednotkách, v uncích.

Shodou okolností jsem při hledání ekonomických údajů narazil na následující graf z roku 2006, jehož autorem je John Rock, starší technický analytik a ředitel newyorské investiční společnosti Natixis Bleichroeder.

Tenká tmavě modrá čára znázorňuje vývoj poměru indexu DJI ku ceně zlata, tedy vlastně o vývoj hodnoty indexu DJI vyjádřeného v uncích zlata, červená hladší čára pak představuje vើený průměr. John Rock si všímá toho, žže vůči dlouhodobého průměru 9,5 se hodnoty poměru DJI/zlato se pohybují tak, žže zdola tento průměr v čase překonávají a posléze relativně prudce padají. Tyto pády jsou vyznačeny světleji modrými tučnými úsečkami ohraničenými kolečky. První dvě taková období trvala 14 let (1928–1942 a 1965–1979).

Třetí takové období začalo podle Rocka v roce 1999 a trvalo i v roce vytvoření grafu, tedy v roce 2006. Rock tehdy očekával, žže pokles potrvá ažž zhruba do roku 2013, až DJI spadne či cena zlata naroste tak, žže poměr indexu DJI ku ceně unce zlata budou řádově jednotky. V době současné finanční krize John Rock na své představě nic nezměnil, v článku „Zlatá příležžitost“ („Golden Opportunity“) z 13. října 2008 svůj pohled na vývoj zopakoval.

Nechme však investičního brokera snít si o výhodné investiční příležžitosti a raději si obrázek vývoje zopakujme s přidáním jak nových dat, tak dat jdoucích v minulosti až do roku 1885. A jako dosud zobrazíme vývoj indexu DJI, vyjádřeného v uncích zlata, s využžitím logaritmického měřítka.

V tomto (přirozenějším) zobrazení můžžeme s klidem potvrdit pouze Rockovo konstatování o existenci dvou ucelených propadů DJI a o dalším, právě probíhajícím propadu (tři červené šipky). Přiřadit oběma minulým poklesům dobu trvání 14 let bych si rozhodně nedovolil, ani bych s klidným srdcem nehovořil o nějaké průměrné hodnotě. Zato lze nepochybně konstatovat, žže oproti propadům jsou předcházející nárůsty poměru DJI/zlato pomalejší.

Hlavní problém pro interpretaci obrázku však představuje období před rokem 1920, to z Rockova obrázku nebylo vidět, ostatně jeho údaje začínají o 10 let později. Dobré proložžení dat z období do roku 1920 zelenou křivkou naznačuje exponenciální charakter celého procesu. Jenomžže co potom? Obrovské rozkolísání průběhu se evidentně odehrává kolem jiné křivky - spojení vrcholů maximálních výchylek zelenými čárkovanými čarami naznačuje, jako kdyby se hodnota poměru DJI/zlato téměř neměnila. Jako kdyby se skutečná hodnota kapitálu, spojeného s příslušnými akciovými společnostmi, zastavovala. Pokud mají zelené čáry hlubší význam, čekal by nás tentokrát do třetice podstatně horší propad indexu. Takžže co s tím?

Zkusme se podívat na vývoj indexu DJI ve zlatých uncích Marxovýma očima. Představme si s ním pro tuto chvíli, žže reálná míra zisku opravdu klesá, tedy žže kapitál spojený s akciovými společnostmi směřuje k saturaci. Pro exponenciální růst procesu, který jde s narůstajícím časem do saturace, se často použžívá Gompertzova funkce [y=f(x)=a*exp(b*exp(c*t)), kde a, b, c jsou parametry a t je čas]. Hodí se na případy růstu populace v omezeném prostoru, kdy růst bývá zpočátku exponenciální a který se pak zpomaluje, když se blížží k limitě dané omezenými zdroji. Gompertzova křivka tak dobře popisuje růst nádorů nebo počet mobilních telefonů ve společnosti.

Pokus o optimální proložžení historických bodů zelenou Gompertzovou křivkou vede k následujícímu obrázku:

Uvedený proklad odpovídá následujícím parametrům: a=31,64 b=-1,363*109 c=-0,01057, přičemžž se čas měří kalendářními roky.

Vysvětlení historických dat Gompertzovou křivkou má svou logiku i pro výchylky - počáteční pomalé vychylování k větším hodnotám poměru DJI/zlato je následováno prudkými poklesy. Hypoteticky předpokládejme, žže tyto pomalu postupující kladné výchylky jsou výsledkem činnosti („regulace“) centrální banky. Té se daří dovést poměr DJI/zlato (rozuměj kapitál společností) až na zhruba 2,5 násobek „přirozené“ hodnoty vyjádřené ve zlatě, kdy užž však její další schopnost trend udržžovat z nějakého důvodu (mně neznámého) selhává a systém se kmitem vrací k hodnotám podstatně nižžším.

Dnešní situace je pak z hlediska našeho modelu následující: hodnota indexu DJI/zlato 15,8 v roce 2007 je blízká „přirozené“ hodnotě odhadnuté na 13,7 (limitní hodnota poměru je jižž zmíněných 31,6). Pokud se celosvětově najde regulační recept, mohl by zabránit nežžádoucímu, velkému devastujícímu překmitu. V horizontu 2-3 let by se mohl propad poměru DJI/zlato zastavit někde mezi hodnotami 8-9. To bych považžoval s ohledem na historická data za úspěch, téměř za vítězství ducha nad hmotou.

Milan Neubert, 15. 11. 2008