Projev Oldřicha Černíka po návratu z Moskvy

Autor: Jiří Hudeček <jihudecek(at)volny.cz>, Téma: 02. Články, statě, projevy, Vydáno dne: 21. 08. 2013

Projev Oldřicha Černíka, předsedy vlády, je dalším z "kamínků mozaiky" r. 1968, které přinášíme pro náš „archiv“. Text je převzat z č. 36 týdeníku Reportér ze září 1968. Stojí za to, srovnat tento projev s projevem G. Husáka a J. Smrkovského , zejména ale s vyjádřeními O. Černíka z neveřejné porady s redaktory. (jh)

Drazí  přátelé, soudružžky a soudruzi!
S velkým dojetím předstupuji před vás, abych vám poděkoval za všechny pozdravy a důvěru, kterou jste v uplynulých dnech projevovali vládě a mně osobně. Vracím se do práce v podmínkách mimořádně obtힾné situace v naší zemi, která se dotkla našich citů a žživota našich rodin. Jak jste již byli informováni, zúčastnil jsem se při jednání presidenta republiky v Moskvě. Chtěl bych při této příležžitosti, drazí spoluobčané, vysoce ocenit státnickou moudrost a rozvahu, pečlivé úsilí a politickou prozíravost našeho presidenta Ludvíka Svobody. Dovolte, abych využžil této příležžitosti a jménem vlády mu za to vyslovil upřímný dík a projev naší hluboké úcty.
Prvním výsledkem moskevských rozhovorů je obnovení činnosti řádných ústavních orgánů státu a jejich zákonně zvolených vedoucích představitelů. Dohodli jsme t龞 hlavní zásady a principy odchodu zahraničních vojsk a urovnání následků jejich pobytu u nás. Máme zájem spolu s vámi na jejich úplném urychleném odchodu. Musíme však být trpěliví a nadále i rozvើní. Tento odchod bude proveden postupně a v několika fázích. V zájmu normalizace našeho žživota odejdou nejdříve všechna vojska z měst a stáhnou se do nových prostorů. Jednotlivé fáze úplného odchodu vojsk z našeho území musí být ještě konkretizovány a budou projednávány s příslušnými vládními místy. Dostali jsme ujištění, žže zahraniční vojska se nebudou vměšovat do vnitřních záležžitostí republiky a žže řízení všech sfér státní správy zůstává plně podřízené vládě a ostatním státním orgánům.
Konkrétní kroky k upevňování socialistického systému, jehožž řešení jsme připravovali nebo nyní připravujeme, jsou naší výlučnou vnitřní záležžitostí. Je však třeba pochopit, žže je samozřejmé, žže nyní jsou ovlivňovány mimořádnou situací a budou také mít často mimořádnou dočasnou platnost. Prosím vás, abyste však pochopili, žže jsou to otázky, které budou vyžžadovat určitý čas, trpělivost a další jednání. Musíme však pracovat rozhodně, s náležžitou rozvahou a s větší důsledností i proti těm, kteří by chtěli naši socialistickou cestu ohrožžovat. Jednotu lidu, která se v poslední době — a zvláště v uplynulých dnech — projevila, plně sdílím. Byla nám všestrannou posilou, vzpruhou a nadějí, ale byla vzpruhou a nadějí i pro mne. Chtěl bych vyzdvihnout, pokud to vůbec je možžné rozlišovat, především postoj, který v těchto dnech zaujala naše mládežž. Její obětavost, její veliká oddanost vlasti nás naplňují jistotou, žže naše generace odevzdá své dílo do dobrých rukou.
Při kažždém kroku jsme mysleli jen a jen na vás, drazí spoluobčané, na vaše děti, na vaši budoucnost. V  takových okamžžicích kažždý pochopi, co je milovat svůj lid, milovat svoji vlast, její dějiny i současnost, její kulturu i práci. Znali jsme i vaši důvěru a podporu k nám. Znovu se v této podpoře projevila ohromná jednotící síla, tolik vlastní národům našeho státu, pevnost ducha a vůle, vyvěrající z dávných historických kořenů. Měli jsme stále před očima nejen ty hodnoty kulturní, duchovní a materiální, které za staletí vytvořila práce lidu této země, ale cítili jsme také plně odpovědnost za zachování všech těchto hodnot pro budoucí generace.
Uplynulé dny se staly obrovskou manifestací jednoty obou našich národů a všech národností. Ukázalo se, jak nesmírně pevný je vztah mezi Čechy a Slováky, a potvrdilo se, žže touto zkouškou se ještě více upevnil. Chtěl bych z celého srdce poděkovat zejména celému slovenskému národu za vřelá a účinná slova, kterými se postavil za uchování jednotné a pevné republiky. Velmi si vᾞím pevného postoje, který zaujala Slovenská národní rada. Jako předseda vlády chci stát nadále v čele vlády, která zůstala vládou všeho našeho lidu, obou našch národů a všech národností, vládou, která požžívá plné důvěry dělnické třídy, rolnictva a inteligence, všech složžek společnosti a která teď svůj ústavní mandát důvěry, opětovně potvrzený lidem v uplynulých dramatických dnech bude splácet oddanou služžbou věci socialismu a zájmům svrchovaného československého socialistického státu.
Zvlᚹť mi dovolte říci několik slov k příslušníkům armády, Bezpečnosti a Lidových milicí. V noci z 20. na 21. srpna i v následujících dnech jste splnili rozkaz velení armády, potvrzený předsednictvem ústředního výboru KSČ, presidentem republiky i vládou, a tím zabránili krveprolévání nejen vojáků, ale i civilních občanů naší země a velkým hmotným ztrátám. Kdyby se to nebylo podařilo, východisko ze situace by bylo nesrovnatelně t잾ší. Rozvaha, organizovanost a kázeň ozbrojených složžek je jednou z důležžitých podmínek normalizace poměrů v republice. Mám za to, žže je třeba poděkovat vládě republiky, která ve vᾞných chvílích bez účasti některých jejích členů nedopustila, aby byla ochromena její činnost a pevně stála s lidem této země a při presidentu republiky. Slibuji vám všem, žže i nadále chci jednat tak, abychom vyvedli naši republiku ze složžité a obtힾné situace a splnili cíle vládního programu. Vžždy se přitom budeme řídit zásadou: Co lid nedokᾞe, žžádná jiná síla nedokᾞe.
Vើení přátelé! Lidé nám teď kladou se slzami v očích otázku: Bude vaše rozhodnutí a váš postoj správný? Nejen dnešek, ale i zítřek bude soudcem našich činů. Sami kolem sebe vidíte reálnou situaci. Z ní vede jen cesta dohody, cesta politického řešení vzniklé situace. Hazardování s osudy našich národů nemůžže být programem socialistické vlády. Nyní stojí před kažždým z nás osudová otázka: Jak za této situace dále pracovat. Jsem rozhodnut pokračovat v politice, jejíž základ položžilo lednové zasedání ÚV KSČ. Chci pokračovat v plnění programového prohlášení vlády, nebo jedině na jeho základě dostala vláda důvěru lidu, a to jak na úseku vnitřní, tak i zahraniční politiky, kde je nutno dostát všem závazkům, vyplývajícím pro nás z dvoustranných i vícestranných smluv a ujednání. To se týká i dohod sjednaných v oblasti zahraničního obchodu, kde můžžeme trvat na splněni závazků z druhé strany jedině tehdy, budeme-li je plnit také sami.
Kažždý jistě pochopí, že splněni všech dlouhodobých úkolů socialistické výstavby, které považuji za základní, nebylo dříve, a tím spíše nebude dnes snadnou záležitostí. Jsem přesvědčen, že vláda, která od samého počátku své činnosti a zvláště nyní dostává plnou důvěru lidu, bude i v těchto těžkých dnech dávat všechny své síly k zabezpečení základních potřeb lidu a k normalizaci veřejného i hospodářského života. Věřím, že se budeme moci spolehnout na vᚠrozum, opřeni o cítěni našich národů a vysokou státnickou odpovědnost lidu této země.
Činnost vlády chci nyní zaměřit na konkrétní řešení důsledků událostí posledních dnů. K tomu připravuje vláda jižž nyní některá opatření. Během několika dnů vypracuje dokument, s kterým se obrátí na vládu Sovětského svazu, NDR, Polské lidové republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky, aby co nejdříve bylo zahájeno jednání o postupném odchodu zahraničních vojsk z československého území. Během dvou týdnů budou připraveny podklady pro hospodářské jednání v Moskvě. V nich budou zahrnuty i návrhy na nápravu důsledků událostí minulých dnů.
Urychleně je nutné znormalizovat podmínky pro činnost základních orgánů státu včetně vlády. Zejména je třeba rychle obnovit spoje a dopravu, posílit složky pro udržování veřejného pořádku ve velkých městech. Občané by jistě uvítali, kdyby národní výbory organizovaly ve spolupráci s Veřejnou bezpečností a jinými orgány služby pro zabezpečení pořádku, klidu a bezpečnosti i vás všech. Zvláštní pozornost je třeba věnovat normalizaci situace v Praze, a proto chce vláda projednat příslušné návrhy národního výboru hlavního města  Prahy během dvou dnů.
Vláda dnes schválila některá mimořádná opatření, týkající se tisku, rozhlasu a televize, která odpovídají současné nenormální situaci, kdy je třeba plně uplatnit vliv vlády na rozhlas, televizi a ČTK. Současně je nutno zajistit, aby události posledních dnů nezhoršily základní žživotni podmínky lidu. Proto je třeba zabezpečit všemi prostředky sklizeň zemědělských produktů, nebo škody, které by byly způsobeny časovým zpožžděním, jsou nenahraditelné. Zajistit plynulé zásobování obyvatelstva základními druhy zbožží a palivem na zimu, i zásobování výroby pro její urychlenou normalizaci. Umožnit řádný a plynulý provoz škol, zdravotnických zařízení a pen쾞ních ústavů, výplaty mezd, důchodů a ostatních pen쾞ních dávek. Umožžnit návrat domů občanům ČSSR, kteří jsou v zahraničí na dovolené nebo na služžebních cestách. K tomu, aby žživotni podmínky lidu se nezhoršily, je třeba vynaložžit potřebné úsilí k zachování klidu a pořádku. Proto je nutné organizovat rozhodnější postup proti silám, které by se pokoušely o rozvracení pořádku, občanské kázně, o vyvolávání provokací apod.
V souvislosti s řešením těchto otázek zahájili jsme jednání o urovnáni následků činnosti zahraničních vojsk na národním hospodářství. Vedle těchto úkolů bude vláda i v těch mimořádných podmínkách usilovat o dodržžování zákonnosti podle našich zákonů a předpisů. Mimořádná opatření, která vyplývají z mimořádné situace, mohou mít jen dočasnou působnost. Nebude to vžždy snadné, a bude hodně záležet na vašem pochopení a na schopnosti všech orgánů státní správy, především na národních výborech všech stupňů, umět najít správnou míru svých rozhodnutí.
Včerejší jednání vlády s předsedy KNV mne přesvědčilo, žže národní výbory v minulých dnech sehrály významnou úlohu při řešení nenormálních podmínek žživota občanů. Děkuji jim za jejich práci a vyslovuji přesvědčeni, žže budou tak nadšeně a obětavě postupovat i nadále.
Vláda se usnesla, žže po zhodnocení vzniklé situace předstoupí v nejkratší době před Národní shromáždění naši republiky s programem normalizace našeho národního žživota, s programem aktivního odstraňování překើek a nenormálností, vyvolaných přítomnosti vojsk v naší zemi.
Musíme nyní všichni na kažždém stupni řízeni přicházet s jasnými praktickými akty a založžit tak národní i morální jednotu na konkrétních činech na kažždém kroku. V takovém postupu se projeví postoj našeho lidu k realitě těchto dní.
Chápu vaše city, drazí spoluobčané. Věřte však, žže z obtힾné situace můžžeme republiku vyvést jen s chladnou hlavou. Jedině odpovědně rozumový přístup nám umožžní, abychom mohli, byť pomaleji, plnit úkoly, které jsme si dali. V této souvislosti vás prosím, abyste se vyvarovali unáhlených soudů. V složžité a nepřehledné situaci totižž velmi lehce vznikají často protichůdné a značně zkreslené informace. Vyvarujme se toho, aby náš postup i program řešení vzniklé situace nebyl mařen nedomyšleným radikalismem.
Jsem přesvědčen, žže východiskem ze vzniklé situace je chladný rozum a rozvើný postup. Obracíme se na všechny pracovníky v závodech i v zemědělství, kulturní a vědecké oblasti, na pracovníky všech státních a hospodářských orgánů s výzvou, aby svou pracovní obětavostí pomohli vládě v této vᾞné situaci.
Jsem si jist, žže i teď sami nejlépe víte, jakým směrem napřít své úsilí tak, aby naše země neutrpěla další ztráty. Cesta k naplněni našich cílů, z nichž jsme neslevili a nehodláme slevit, bude t잾ká a namáhavá. Vede jen přes trpělivou, rozvើnou a obětavou práci nás všech. Pevně však věřím, byť se to dnes zdá sebeobtížnější, žže idea a dílo socialismu, jeho lidská tvář, vyjdou v Československé socialistické republice z této t잾ké doby úspěšně. Je to možžné však jen tehdy, budeme-li i nadále jednotní v práci a v úsilí pro socialistické Československo.
Věřím pevně lidu této země a prosím vás, abyste i vy mně i vládě poskytli důvěru v obtힾné a složžité práci, která nás čeká vytvořením podmínek pro uskutečněni programu dalšího rozvoje socialismu, který jsme vyjádřili v polednovém vývoji naší země.

Rudé právo, 29. 8. 1968