Seznam hlavní pouľité literatury

Autor: Pavel Reiman <(at)>, Téma: 10. Části knih a dalších textů, Vydáno dne: 25. 01. 2015

Seznam hlavní pouľité literatury knihy Pavla Reimanna Dějiny KSČ z roku 1931

Na tomto místě spisovatel je povinen sdělit, ľe kapitola, pojednávající o vzniku komunistické strany na Slovensku a Zakarpatsku, je napsána soudruhem Hansem, kterému zde vyslovuje díky za jeho práci.


Adler, Bedřich: »Adler před výjimečným soudem« (německy).

—           »Na cestě k bolševismu« (sešit 1., Praha 1929).

Bauer, Otto: »Rakouská revoluce« (německy).

—           »Národnostní otázka« (německy).

Beneš, Ed.: »Povstání národů«.

»Brněnské memorandum« (uveřejnila »Komunistická revue« ročník 1926).

Burian, Ed.: »Příspěvek k národnostní politice dělnické třídy« (Brno 1910).

»Čechoslováci ve válce a revoluci« (sborník dokumentů, vydáno ÚV československé komunistické strany v Rusku a Ukrajině. Moskva 1920).

Engels, B.: »Korespondence s Viktorem Adlerem« (Viktor Adler: Články, řeči, dopisy. Svazek 1., německy).

—           »Pan Evžen Dühring« (německy, 6. vydání).

Frei: »Rudí námořníci kotorští« (Vídeň, německy).

Grunwald: »Lednová stávka 1918« (»Komunistická revue«, ročník 1928).

Gussew: »K situaci v komunistické straně Československa« (»Bolševik«, teor. org. VKP, prosinec 1929, rusky).

Guttmam: »Co jsou a co chtějí likvidátoři?« (Praha, 1929).

Habrman: »Mé vzpomínky z války« (Praha, 1928).

»Jednání československé komise na IV. světovém sjezdu KI« (Příloha: Vajtauerův akční program).

»Jednání československé komise V. rozšířené exekutivy« (německy v »Inprekorru«, 1925).

Strasser: »Dělník a národ« (Liberec, 1912, německy; programatický spis oposice v rakouské sociální demokracii).

»Svoboda« (orgán české sociální demokracie v Ukrajině. Kiev—Moskva 1917—1918).

Szana, dr. A.: »Dějiny Slovenska« (německy).

Šafář: »Marxistická levice« (Praha, 1923).

Šmeral: »Proti persekuci a zradě« (řeč o prosincové stávce).

»Usnesení II., III. a IV. sjezdu Rudé odborové internacionály«

»Velezrádný proces kladenský« (Kladno, 1921).

»Zásady a cíle marxistické levice« (Praha, 1920).

»Zásady směru radikálně- socialistického v československé sociální demokracii« (Praha, 1917, s úvodem Fr. Modráčka).

»Zpráva Odborového sdružení československého k VII. sjezdu vše odborovému za let a 1918—1920« (Praha, 1922).

»Zpráva představenstva o činnosti MVS II. řádnému sjezdu« (1926).

»Zpráva sekretariátu strany k XIII. řádnému sjezdu československé sociálnědemokratické strany dělnické« (1920).

Zprávy ÚV KSČ III. a IV. sjezdu strany.